نسخه متنی مقاله

بررسی موانع زيرساختی اعمال مديريت دانش و ارائه الگوی بهبود در مراکز آموزش عالی

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • علی  ربيعی

 • مهناز  معالی

اطلاعات تماس:
 • علی  ربيعی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • مهناز  معالی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

امروزه دانش چرخ‌های اقتصادی کشورها را به حرکت در می‌آورد و نگرش نسبت به دانش آکادميک و تجارت در سراسر دنيا تغيير کرده است. در همه سازمان‌ها، چه آموزشی و علمی و چه سازمان‌های توليدی و تجاری، دانش پنهانی وجود دارد که به‌عنوان منبعی مکانيکی و ايستا محسوب نمی‌شود. بيشتر سازمان‌ها برای افزايش اثربخشی و توان رقابتی خود به سمت دانش و فرآيندهای مديريت دانش روی آورده‌اند. رقابت جهانی، کم شدن کاربرد نيروی انسانی و افزايش کاربرد فناوری در انجام امور، کم شدن زمان لازم برای تجربه و کسب دانش، از دست دادن دانش در اثر خروج کارکنان و ... سبب شده تا سازمان‌ها جهت باقی ماندن در عرصه جهانی به مديريت دانش روی آورند. در اين تحقيق توصيفی-پيمايشی، با استفاده از پرسشنامه، هفت عامل \"ساختار، فرآيندهای داخلی، فناوری، فرهنگ، منابع انسانی، اندازه‌گيری و رهبری\" جهت استقرار مديريت دانش در چهار دانشگاه دولتی، آزاد و غيرانتفاعی مورد بررسی قرار گرفته است. حجم نمونه شامل افراد آگاه و متخصص در زمينه مديريت دانش و فناوری اطلاعات در دانشگاه‌های شهيد چمران اهواز، دانشگاه پيام‌نور تهران، موسسه آموزش عالی کار و واحدهای دانشگاه آزاد در تهران می‌باشد که به روش طبقه‌بندی و تصادفی ساده انتخاب گرديده‌اند. علاوه براين، به‌طور هدفمند بيست نفر از اساتيد متخصص و صاحب نظر-از هر دانشگاه 5 نفر-اين دانشگاه‌ها انتخاب و مورد مصاحبه عميق برای علت يابی قرارگرفته‌اند. يافته‌های تحقيق نشان دادند که تمامی مراکز مورد مطالعه آموزش عالی فاقد زيرساخت مناسب استقرار مديريت دانش بوده و به ترتيب عوامل اندازه گيری، رهبری، منابع انسانی، فرايندهای داخلی، فرهنگ، فناوری، ساختار از مهمترين موانع مديريت دانش می‌باشند و برای پياده‌سازی مديريت دانش در اين مراکز نياز به تقويت اين زيرساخت‌ها به ترتيب اولويت خواهد بود. در نهايت الگويی جهت بهبود و پياده‌سازی مديريت دانش متناسب با ساختار دانشگاه‌ها پيشنهاد شده است.

رفرانس :
 1. اخوان، پیمان، اولیایی، النوش، دسترنج ممقانی، نسرین و ثقفی، فاطمه، 1389، "توسعه فرآیندهای چرخه مدیریت دانش مبتنی بر عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 3(2)، صص. 11-1.
 2. رضاییان فردویی، صدیقه و قاضی نوری، سید سپهر، 1389، "مدل‌یابی نقش اخلاق در موفقیت سیستم‌های مدیریت دانش"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 3(2)، صص. 79-65.
 3. Fireston, J. and MCElory, M., 2002, “Generation of knowledge management. Executine information system”, Macroinnovation Associates, available from: http://www.macroinnovation.com/images/McElroy_On_2ndGenKM.pdf.
 4. Tuomi, Iikka, 2002, “Future of knowledge management”, lifelong learning in Europe (LLinE), 7(2), pp. 69-79.
 5. Tipping, M.J., 2003, “Implementing Knowledge Management in Academic: Teaching the Teacher”, International Journal of Educational Management, 17(7), pp. 339-345.
 6. سپهری، محمد مهدی و ریاحی، آسیه، 1389، "کاربست تحلیل شبکه‌های اجتماعی برای استخراج نیازهای سیستم مدیریت دانش در سازمان‌های دانش بنیان"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 3(2)، صص. 93-81.
 7. Sallies, E. and Jones, G., 2002, Knowledge management in Education, Great Britain: kongan press.
 8. ذوفن، شهنار، 1383، کاربرد فناوری‌های جدید در آموزش، انتشارات سمت، تهران.
 9. پورعزت، علی‌اصغر، قلی‌پور، آرین و ندیرخانلو، سمیرا، 1389، "تبیین موانع کارآفرینی دانشگاهی و تجاری‌سازی دانش در دانشگاه تهران"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 2(4)، صص. 75-65.
 10. Chouyeh, Y.M., 2005, “the implementation of knowledge management system in Taiwan's Higher education”, Journal of college teaching & learning, 2(9), pp. 35-42.
 11. رضائیان، علی، 1380، مبانی سازمان و مدیریت، انتشارات سمت، تهران.
 12. Grover, V. and Davenport, T.H., 2001, “General perspectives on Knowledge management: fostering a Research Agenda”, Journal of management information systems, 18(1), pp. 5-21.
 13. عدلي، فريبا، 1384، مديريت دانش، حركت به فراسوي دانش، انتشارات فراشناختي انديشه، تهران.
 14. Gottschalk, P., 2005, Strategic Knowledge management technology, Idea group Publishing.
 15. قربانی آذر، محمد و رضایی دیزگاه، مراد، 1389، تاثیر سبک‌های رهبری تحول گرا و تعاملی بر مدیریت دانش، کنفرانس بین‌المللی نوآوری و کارآفرینی، گیلان.
 16. Bhatt, G.D., 2002, “Management Strategies for Individual Knowledge & Organizational Knowledge”, Journal of Knowledge Management, 6(1), pp. 31-39.