نسخه متنی مقاله

شناسايی موانع انجام فعاليت‌های پژوهشی از منظر اعضای هيأت علمی دانشگاه تبريز

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • امين  حسينی شاوون

 • حسينعلی  جاهد

اطلاعات تماس:
 • امين  حسينی شاوون

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • حسينعلی  جاهد

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

يکی از وظايف مهم اعضای هيات علمی دانشگاه‏ها، انجام تحقيقات بنيادی وکاربردی، به منظور توسعه مرزهای دانش و فناوری است. علی‌رغم اهميت مقوله پژوهش، متأسفانه تعداد طرح‌های مصوب دانشگاه تبريز کمتر از شاخص‌های دانشگاه‌های برتر کشور بوده و به دلايل گوناگون، توجّه لازم به اين امر نشده است. هدف مقاله حاضر، شناسايی موانع انجام فعاليت‌های پژوهشی از ديدگاه اعضای هيأت علمی دانشگاه تبريز است. روش پژوهش توصيفی- پيمايشی و جامعه آماری پژوهش 690 نفر از اعضای هيأت علمی تمام وقت دانشگاه تبريز است که با استفاده از روش نمونه‌گيری تصادفی طبقه‌ای، تعداد 134 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته در 5 بخش (موانع اجتماعی- فرهنگی، موانع اقتصادی، موانع سازمانی، موانع آموزشی و موانع فردی) تنظيم شد. روايی محتوايی و صوری پرسشنامه توسط متخصصين مورد تأييد قرار گرفت و پايايی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ 93% بدست آمد. داده‌های حاصل، با استفاده از آزمون‌های آماری تحليل واريانس چند متغيره، آزمون t ، آزمون تعقيبی توکی و آزمون کروسکال واليس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. بر اساس نتايج بدست آمده، هر پنج مقوله از ديدگاه اعضای هيأت علمی، جزء موانع فعاليت پژوهشی آنان محسوب مي‏شوند. از بين اين عوامل، موانع اقتصادی بيشترين و موانع فردی کمترين مانع ذکر شده هستند. در پايان، پيشنهادهايی جهت کاهش موانع فعاليت‏های پژوهشی اعضای هيأت علمی ارائه شده است.

رفرانس :
 1. Aronstam, R.S., Hoey, K. and Frieije, J.E., 2003, “Physician participation in clinical research at Guthrie health”, The Guthrie journal, 721(3), pp. 66-71.
 2. ابیلی، خدایار، 1377، "بررسي ديدگاه‏هاي اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌هاي تهران و شهيد بهشتي درباره علل عدم تمايل آنان به فعاليت‏هاي پژوهشي و تحقيقاتي"، مجلة روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 28(57)، صص. 51-41.
 3. یزدان، علی اصغر، 1389، نگاهی به وضعیت تحقیقات در دانشگاه‌های ایران، نشر ققنوس، تهران.
 4. Hefferin, E.A., Horsley, J.A. and Ventura, M.R., 1982, “Promoting Research-Based Nursing: The Nurse Administrator's Role”, Journal of Nursing Administration, 12(5), pp. 34-41.
 5. حجازي، بنفشه، 1374، "مختصري دربارة کلمات علم و دانش، تحقيق و پژوهش در ادب فارسي"، فصلنامه رهيافت، 5(10)، صص. 65-60.
 6. کرلينجر، فردريك، 1390، مباني پژوهش در علوم رفتاري، ترجمه: حسن پاشا شريفي و جعفر نجفي زند، آواي نور، تهران.
 7. Verma, G.K. and Beard, R.M., 1981, what is Educational Research: Perspectives on Techniques of research, Gower Publishing Company (Aldershot, Hants), England.
 8. صافي، احمد،1380، "اهميت و جايگاه پژوهش در آموزش و پرورش، تلاش‏ها، چالش‏ها و سياست‏هاي آينده"، پژوهشنامه آموزشي، 35، صص. 44-23.
 9. علاقه‌مندان، جعفر، 1382، "آسيب شناسي رفتار پژوهشي در ايران"، فصلنامه آموزه، 5(17)، صص 12-4.
 10. مهر محمدي، محمود، 1379، "جستارهايي در پژوهش در قلمرو آموزش و پرورش: ضرورت‌ها، بيم‌ها، اميدها"، فصلنامه تعليم و تربيت، 11(29)، صص. 135-117.
 11. Royle, J., Blythe, D., Ciliska, D. and Ing, D., 2008, “the organizational environment and evidence based nursing”, Canadian Journal of nursing leadership, 13(1), pp. 31-37.
 12. Kotrlik, J.W., Bartlett, E.J., Higgins, C.C. and Williams, H.A., 2002, “Factors Associated With Research Productivity of Agricultural Education Faculty”, Journal of Agricultural Education, 43(3), pp. 1-10.
 13. Stange, K.C., 2006, “Primary care research: Barriers and opportunities”, Journal of family practice; 42(2), pp. 192-197.
 14. شفيعي مطهر، سيدعلي‏رضا، 1381، "سيماي پژوهش در قاب فرهنگي"، پژوهشنامه آموزشي، 53-52، صص. 34-23.
 15. آقازاده، احمد، 1377، "موقعيت تحقيقات آموزشي- پرورشي در ساير کشورهاي دنيا"، مجموعه مقالات پژوهش در آموزش، گردآورندگان: علي رؤوف و محسن بهرام‌پور.
 16. Darling, L. and Hammond, S., 1984, “Valuing teachers the making of a profession”, journal of college Record, 87(2), pp. 205-211.
 17. دانایی فرد، حسن، 1388، "تحلیلی بر موانع تولید دانش در حوزه علوم انسانی: رهنمودهایی برای ارتقای کیفیت ظرفیت سیاست ملی علم ایران"، فصلنامه سیاست علم وفناوری، 2(1)، صص. 16-1.
 18. طايفي، علي، 1381، موانع فرهنگي توسعه تحقيق در ايران: مقدمه‌اي بر جامعه‌شناسي انديشه‌ورزي و انديشه‌سوزي در ايران، آزاد انديشان، تهران.
 19. بياباني، غلامحسين و هاديانفر، كمال، 1381، "موانع پژوهش و پژوهشگري در كشور"، روزنامه رسالت، (27/11/81).
 20. بيگ زاده، جعفر، 1380، "علل به كارگيري يافته‌هاي تحقيق"، ماهنامه كار و جامعه، 42(42)، صص. 47-41.
 21. كيان پور، منصور، 1378، "پژوهش در ايران فراگير نيست"، روزنامه نشاط، (13/6/1378).
 22. رفيع‌پور، فرامرز، 1381، موانع رشد علمي در ايران و راه حل‌هاي آن، شركت سهامي انتشار، تهران.
 23. توفيقي، جعفر و فراستخواه، مقصود، 1381، " لوازم ساختاري توسعه علمي در ايران"، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ريزي در آموزش‏عالي، 8(3)، صص. 35-1.
 24. طالقاني، محمود، 1377، "موانع و مشكلات ساختاري پژوهش در ايران"، روزنامه اطلاعات، (13/10/1377).
 25. تابان، محمد، 1378، "تعيين متولي و مسئول، مهم‌ترين نياز بخش پژوهش در ايران"، روزنامه اطلاعات، (3/1378).
 26. بکراني، فريدون، 1373، "بررسي نگرش اعضاي هيأت علمي دانشگاه در خصوص موانع پيشرفت فعاليت‌هاي پژوهشي در دانشگاه صنعتي اصفهان"، پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبائي، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي.
 27. کياني، فريدون، 1378، "بررسي عوامل مؤثر در توجّه به پژوهش در ميان محققان"، چکيده پايان نامه کارشناسي ارشد، 7(4)، مرکز اطلاعات و مدارك علمي ايران، تهران.
 28. حجازی، علی، خان کلابی، مهدی و عطائی، مریم ، 1387، "بررسی موانع پژوهشی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال 1386"، مجله دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالی، 1(1)، صص. 46-41.
 29. علم داري، علي‏كرم و افشون، اسفنديار،1382، "موانع موجود در انجام فعالیت‏های پژوهشي از ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌هاي شهر ياسوج"، مجله ارمغان دانش، 8(29)، صص. 34-27.
 30. دادخواه، بهروز محمدی، پورناصری، محمد علی، ناصرمظفری، شهناز و ادهم، داود، 1387، "دیدگاه‌های اعضای هيأت علمي دانشگاه‌هاي استان در مورد تحقیق و موانع تحقیق در این دانشگاه‌ها، در سال 1382"، مجلة دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 8(1)، صص. 44-37.
 31. قاضی نوری، سيد سپهر، براتی‌نيا، محمود و صباغچی، سارا، 1390، "ارائه الگويی برای حمايت شغلی از پژوهشگران آزاد کشور"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 4(2)، صص. 26-11.
 32. مهدی، رضا، يمني‌دوزی سرخابی، محمد، صباغيان، زهرا، فاطمی، حسن و متحدی، علی‌اکبر، 1388، "تحليل وضعيت راهبردهای پژوهش و توليد علم در علوم مهندسی و فناوری"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 2(2)، صص. 111-97.