نسخه متنی مقاله

الگوی افزايش ظرفيت جذب با تاکيد بر جهت‌گيری‌های راهبردی سازمان و ادراک مديران از پويايی محيط؛ نمونه بنگاه‌های بخش الکترونيک هوايی

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • پيام  حنفی‌زاده

 • رضا  نقی زاده

 • منوچهر  منطقی

 • سید حبیب الله طباطباییان

 • محمد  نقی زاده

اطلاعات تماس:
 • پيام  حنفی‌زاده

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • رضا  نقی زاده

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • منوچهر  منطقی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • سید حبیب الله طباطباییان

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • محمد  نقی زاده

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

با توجه به اهميت راهبردی بخش هوايی و به‌ويژه الکترونيک هوايی و همچنين تغييرات سريع فناوری در اين حوزه، در سال های اخير سياست‌گذاران صنعت هوايی کشور در پی راه کارهايی جهت ارتقای ظرفيت جذب اين بنگاه‌ها بوده‌اند، و از ديگر سو با بررسی ادبيات مربوط به افزايش ظرفيت جذب بنگاه‌ها، نوعی عدم توجه به جهت‌گيری‌های سازمانی و نوع ادراکات ذهنی مديران نسبت به محيط فعاليت خود ديده می‌شود. از اين‌رو مقاله حاضر در پی پاسخگويی به اين سوال مهم است که الگوی مناسب جهت افزايش ظرفيت جذب بنگاه‌های بخش الکترونيک هوايی به عنوان بخشی پويا و با تغييرات فزاينده با تاکيد و تمرکز بر رويکردهای راهبردی و ميزان درک مديران از پويايی محيط چه می‌باشد؟ در راستای پاسخ به اين سوال، پس از انجام مطالعات اکتشافی و ارائه مدل پيشنهادی، اقدام به پيمايش و تجزيه و تحليل داده‌های بدست آمده از 111 شرکت فعال در بخش الکترونيک هوايی گرديد و در ادامه با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری روابط ميان متغيرهای تحقيق و شدت آنها مورد بررسی و تاييد قرار گرفت. در نهايت با تاييد رابطه قوی ميان ظرفيت جذب و جهت‌گيری استراتژيک و همچنين رابطه نسبتا زياد ميان جهت‌گيری‌های استراتژيک و درک مديران از پويايی محيط در بخش الکترونيک هوايی ضمن ارائه نتايج و دستاوردهای تحقيق، پيشنهاداتی جهت استفاده سياست‌گذاران صنعت هوايی کشور ارائه شد.

رفرانس :
 1. Helfrick, A., 2007, Principles of Avionics- 4th Edition, Avionics Communications Inc, USA.
 2. United Nations, 2008, International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC Rev.4), NewYork.
 3. Radosevic, S., 1999, International technology transfer and catch-up in economic development, Edward Elgar, UK.
 4. Black, R., 2006, “Using Proven Aircraft Avionics Principles to Support a Responsive Space Infrastructure”, 4th Responsive Space Conference, USA.
 5. Cohen, W.M. and Levinthal, D.A., 1990. “Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation”, Administrative Science Quarterly, 35(1), pp. 128-152.
 6. Nieto, M. and Quevedo, P., 2005, “Absorptive capacity, technological opportunity, knowledge spillovers, and innovative effort”, Technovation, 25(10), pp. 1141-1157.
 7. Mu, J., Tang, F. and MacLachlan, D.L., 2010, “Absorptive and disseminative capacity: Knowledge transfer in intra-organization networks”, Expert System with Applications, 37(1), pp. 31-38.
 8. Escribano, A., Fosfuri, A. and Tribó, J.A., 2009, “Managing External Knowledge Flows: The moderating role of absorptive capacity”, Research Policy, 38(1), pp. 96-105.
 9. Techatassanasoontorna, A.A., Tapia, A.H. and Powell, A., 2010, “Learning processes in municipal broadband projects: An absorptive capacity perspective”, Telecommunication Policy, 34(10), pp. 572-595.
 10. Zahra, S.A. and Hayton, J.C., 2008, “The Effect of International Venturing on Firm Performance: The Moderating Influence of Absorptive Capacity”, Journal of Business Venturing, 23(2), pp. 195-220.
 11. Murovec, N. and Prodan, I., 2009, “Absorptive capacity, its determinants, and influence on innovation output: Cross-cultural validation of the structural model”, Technovation, 29(12), pp. 859-872.
 12. Kostopoulos, K., Papalexandris, A., Papachroni, M. and Ioannou, G., 2011, “Absorptive Capacity, Innovation, and Financial Performance”, Journal of Business Research, 64(12), pp. 1335-1343.
 13. Gebauer, H., Worch, H. and Truffer, B., 2012, “Absorptive capacity, learning processes and combinative capabilities as determinants of strategic innovation”, European Management Journal, 30(1), pp. 57-73.
 14. Camison, C. and Fores, B., 2010, “Knowledge absorptive capacity: New insights for its conceptualization and measurement”, Journal of Business Research, 63(7), pp. 707-715.
 15. Fabrizio, K.R., 2009, “Absorptive capacity and the search for innovation”, Research Policy, 38(2), pp. 255-267.
 16. Eriksson, K. and Chetty, S., 2003, “The effect of experience and absorptive capacity on foreign market knowledge”, International Business Review, 12(6), pp. 673-695.
 17. صنوبر، ناصر، سلمانی، بهزاد و تجویدی، مینا، 1390، "تاثیر محرک‌های نوآوری بر ظرفیت نوآوری شرکت‌های دانش بنیان"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 4(2)، صص. 104-91.
 18. Todorova, G. and Durisin, B., 2007, “Absorptive capacity: valuing a reconceptualization”, Academy of Management Review, 32(3), pp. 774–786.
 19. Spithoven, A., Clarysse, B., Knockaert, M., 2010, “Building absorptive capacity to organise inbound open innovation in traditional industries”, Technovation, 30(1), pp. 130-141.
 20. Howells, J., 2006, “Intermediation and the role of intermediaries in innovation”, Research Policy, 35(5), pp. 715-728.
 21. Zahra, S.A. and Georg, G., 2002, “Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension”, Academy of Management Review, 27(2), pp. 185-203.
 22. Cassiman, B. and Veugelers, R., 2000, “External technology sources: embodied or disembodied technology acquisition”, Working Paper UPF, 444, pp. 1-22.
 23. Arbussa, A. and Coenders, G., 2007, “Innovation activities, use of appropriation instruments and absorptive capacity: evidence from Spanish firms”, Research Policy, 36(10), pp. 1545-1558.
 24. Jimenez - Barrionuevo, M.M., Garcia - Morales, V.J. and Molina, L.M., 2011, “Validation of an instrument to measure absorptive capacity”, Technovation, 31(5-6), pp. 190-202.
 25. Marion, D., 2006, “The antecedent and consequences of a strategic orientation that leads to organizational structure, performance, and competitive advantage”, Doctor of Philosophy in The University of Toledo.
 26. Bahaee, M.S., 1992, “Strategy Comprehensiveness Fit and Performance”, Australian Journal of Management, 17(2), pp. 195-215.
 27. Zhou, K., Gao, G., Yang, Z. and Zhou, N., 2005, “Developing strategic orientation in China: Antecedents and consequences of arket and innovation orientation”, Journal of Business Research, 58(8), pp. 1049-1058.
 28. Manu, F.A. and Sriram, V., 1996, “Innovation, marketing strategy, environment and performance”, Journal of Business Research, 35(1), pp. 79-91.
 29. Lisboa, A., Skarmeas, D. and Lages, C., 2011, “Entrepreneurial orientation, exploitative and explorative capabilities, and performance outcomes in export markets: A resource-based approach”, Industrial Marketing Management, 40(8), pp. 1274-1284.
 30. داودی، هانیه، شعبانعلی فمی، حسین و کلانتری، خلیل، 1390، بررسی موانع توسعه فناوری‌های کشاورزی در پارک‌های علم و فناوری دانشگاه تهران، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 4(2)، صص. 10-1.
 31. Ambrosini, V., Bowman, C. and Collier, N., 2009, “Dynamic capabilities: an exploration of how firms renew their resource base”, British Journal of Management, 20(1), pp. 9-24.
 32. Mezias, J. and Starbuck, W., 2003, “Studying the accuracy of managers’ perceptions: a research odyssey”, British Journal of Management, 14(1), pp. 3-17.
 33. Barrales-Molina, V., Benitez-Amado, J. and Perez-Arostegui, M.N., 2010, “Managerial perceptions of the competitive environment and dynamic capabilities generation”, Industrial Management & Data Systems, 110(9), pp. 1355-1384.
 34. Dess, G.G. and Beard, D.W., 1984, “Dimensions of organizational task environments”, Administrative Science Quarterly, 29(1), pp. 52-74.
 35. Lall, S., 1992, “Technological capabilities and industrialization”, World Development, 20(2), p.165-186.
 36. Churchill, G.A., 1979, “A paradigm for developing better measures of marketing constructs”, Journal of Marketing Research, 16(1), pp. 64-73.
 37. Kline, R.B., 1998, Principles and Practices of Structural Equation Modeling, p. 81, The Guilford Press, NY.
 38. Dillman, D.A., 2000, Mail and Internet Surveys: The Tailored Design Method, 2nd ed., Wiley, New York.
 39. قاسمی، وحید، 1389، مدل‌سازی معادله ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی، انتشارات جامعه‌شناسان، تهران.