نسخه متنی مقاله

مؤلفه‌های ضروری برای شکل‌گيری شرکت‌های نانوفناوری در ايران

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • پوراندخت  نيرومند

 • فاطمه  ميرجليلی

 • جهانيار بامداد صوفی

اطلاعات تماس:
 • پوراندخت  نيرومند

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • فاطمه  ميرجليلی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • جهانيار بامداد صوفی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

شرکت‌های نوپای فناوری بنيان و از جمله نانو فناوری در ايجاد فرصت‌های شغلی، توسعه اقتصادی منطقه و تجاری‌سازی فناوری‌ها اهميت به‌سزايی دارند. در اين تحقيق عوامل لازم برای شکل‌گيری اين شرکت‌ها شناسايی و اولويت‌بندی شده است. بدين منظور ابتدا تحقيقات انجام شده بين‌المللی و داخلی بررسی شده است. بر اساس نتايج محققان قبلی، عوامل لازم در 9 مؤلفه و 83 شاخص در قالب يک پرسشنامه طبقه‌بندی شدند. سپس پرسشنامه در ميان 200 نفر از اعضاء جامعه آماری از جمله مديران و خبرگان اين شرکت‌ها، اساتيد دانشگاه و خبرگان انجمن‌های حوزه فناوری توزيع شد. در مرحله بعد نقش هر يک از مؤلفه‌ها و شاخص‌ها با استفاده از ضرايب بدست آمده از تحليل عاملی تأييدی و وزن‌دهی بررسی شد. از آنجا که هدف اين تحقيق، مشخص کردن عوامل مؤثر بر شکل‌گيری شرکت‌های نوفناوری بنيان نانو و اولويت‌بندی آنها در کشور است، تحقيقی کاربردی به شمار می‌رود. نتايج نشان می‌دهد 59 شاخص از ميان 83 مورد، موثر بوده و 10 شاخص تيم مديريت، هشت شاخص کارکنان، دو شاخص راهبرد کسب و کار و يک شاخص راهبرد فناوری کم اثر بوده‌اند. طبق نتايج بدست آمده از روش ضريب عاملی و همچنين روش وزن‌دهی عوامل، مؤثرترين مؤلفه‌های مورد نياز به ترتيب: نهادهای حمايتی، محيط سازمانی، سياست‌های حمايتی دولت، کارکنان شرکت، شبکه‌سازی، تأمين مالی، راهبرد کسب و کار، تيم مديريت و راهبرد فناوری بودند.

Necessary Factors for Nanotechnology Companies’ Creation in Iran AWT-SEP مؤلفه‌های ضروری برای شکل‌گيری شرکت‌های نانوفناوری در ايران AWT-SEP In this study the necessary factors for nanotechnology companies creation have been identified and prioritized. For this purpose, the international and domestic research were examined . Based on the previous research, 9 factors and 83 indicators were classified in the form of a questionnaire. Then the questionnaires were distributed among 200 members of the statistical community, including managers, experts of these companies, university professors and association experts in the field of technology. Next, the role of each factors and indicators by using weighing coefficients were analysed. The results show that 59 indicators out of the 83 indicators were effective, and 10 indicators of management team, eight indicators of employees, two indicators of business strategy and one indicator of technology strategy have little effect. According to the results of the weighing coefficients the most effective factors were: supportive institutions, organizational environment, government supportive policies, employees, networking, financing, business strategy, management team and technology strategy. AWT-SEP شرکت‌های نوپای فناوری بنيان و از جمله نانو فناوری در ايجاد فرصت‌های شغلی، توسعه اقتصادی منطقه و تجاری‌سازی فناوری‌ها اهميت به‌سزايی دارند. در اين تحقيق عوامل لازم برای شکل‌گيری اين شرکت‌ها شناسايی و اولويت‌بندی شده است. بدين منظور ابتدا تحقيقات انجام شده بين‌المللی و داخلی بررسی شده است. بر اساس نتايج محققان قبلی، عوامل لازم در 9 مؤلفه و 83 شاخص در قالب يک پرسشنامه طبقه‌بندی شدند. سپس پرسشنامه در ميان 200 نفر از اعضاء جامعه آماری از جمله مديران و خبرگان اين شرکت‌ها، اساتيد دانشگاه و خبرگان انجمن‌های حوزه فناوری توزيع شد. در مرحله بعد نقش هر يک از مؤلفه‌ها و شاخص‌ها با استفاده از ضرايب بدست آمده از تحليل عاملی تأييدی و وزن‌دهی بررسی شد. از آنجا که هدف اين تحقيق، مشخص کردن عوامل مؤثر بر شکل‌گيری شرکت‌های نوفناوری بنيان نانو و اولويت‌بندی آنها در کشور است، تحقيقی کاربردی به شمار می‌رود. نتايج نشان می‌دهد 59 شاخص از ميان 83 مورد، موثر بوده و 10 شاخص تيم مديريت، هشت شاخص کارکنان، دو شاخص راهبرد کسب و کار و يک شاخص راهبرد فناوری کم اثر بوده‌اند. طبق نتايج بدست آمده از روش ضريب عاملی و همچنين روش وزن‌دهی عوامل، مؤثرترين مؤلفه‌های مورد نياز به ترتيب: نهادهای حمايتی، محيط سازمانی، سياست‌های حمايتی دولت، کارکنان شرکت، شبکه‌سازی، تأمين مالی، راهبرد کسب و کار، تيم مديريت و راهبرد فناوری بودند. AWT-SEP پوراندخت نيرومند فاطمه ميرجليلی جهانيار بامداد صوفی AWT-SEP Necessary Factors for Nanotechnology Companies’ Creation in Iran مؤلفه‌های ضروری برای شکل‌گيری شرکت‌های نانوفناوری در ايران In this study the necessary factors for nanotechnology companies creation have been identified and prioritized. For this purpose the international and domestic research were examined . Based on the previous research 9 factors and 83 indicators were classified in the form of a questionnaire. Then the questionnaires were distributed among 200 members of the statistical community including managers experts of these companies university professors and association experts in the field of technology. Next the role of each factors and indicators by using weighing coefficients were analysed. The results show that 59 indicators out of the 83 indicators were effective and 10 indicators of management team eight indicators of employees two indicators of business strategy and one indicator of technology strategy have little effect. According to the results of the weighing coefficients the most effective factors were: supportive institutions organizational environment government supportive policies employees networking financing business strategy management team and technology strategy. شرکت‌های نوپای فناوری بنيان و از جمله نانو فناوری در ايجاد فرصت‌های شغلی، توسعه اقتصادی منطقه و تجاری‌سازی فناوری‌ها اهميت به‌سزايی دارند. در اين تحقيق عوامل لازم برای شکل‌گيری اين شرکت‌ها شناسايی و اولويت‌بندی شده است. بدين منظور ابتدا تحقيقات انجام شده بين‌المللی و داخلی بررسی شده است. بر اساس نتايج محققان قبلی، عوامل لازم در 9 مؤلفه و 83 شاخص در قالب يک پرسشنامه طبقه‌بندی شدند. سپس پرسشنامه در ميان 200 نفر از اعضاء جامعه آماری از جمله مديران و خبرگان اين شرکت‌ها، اساتيد دانشگاه و خبرگان انجمن‌های حوزه فناوری توزيع شد. در مرحله بعد نقش هر يک از مؤلفه‌ها و شاخص‌ها با استفاده از ضرايب بدست آمده از تحليل عاملی تأييدی و وزن‌دهی بررسی شد. از آنجا که هدف اين تحقيق، مشخص کردن عوامل مؤثر بر شکل‌گيری شرکت‌های نوفناوری بنيان نانو و اولويت‌بندی آنها در کشور است، تحقيقی کاربردی به شمار می‌رود. نتايج نشان می‌دهد 59 شاخص از ميان 83 مورد، موثر بوده و 10 شاخص تيم مديريت، هشت شاخص کارکنان، دو شاخص راهبرد کسب و کار و يک شاخص راهبرد فناوری کم اثر بوده‌اند. طبق نتايج بدست آمده از روش ضريب عاملی و همچنين روش وزن‌دهی عوامل، مؤثرترين مؤلفه‌های مورد نياز به ترتيب: نهادهای حمايتی، محيط سازمانی، سياست‌های حمايتی دولت، کارکنان شرکت، شبکه‌سازی، تأمين مالی، راهبرد کسب و کار، تيم مديريت و راهبرد فناوری بودند. Poorandokht Nirommand پوراندخت نيرومند Fatemeh Mirjalili فاطمه ميرجليلی Jahanyar Bamadam Soofi جهانيار بامداد صوفی

رفرانس :
 1. Brinckmann, J., 2007, Competence of Top Management Teams and Success of New Technology-Based Firms, Germany: Deutscher Universitäts-Verlag.
 2. Feldman, M. and Francis, J.L., 2004, “Homegrown Solutions: Fostering Cluster Formation”, Economic Development Quarterly, 18(2), pp. 127-137.
 3. چانگ، هاجون و آمسدن، آلیس، 1388، دولت توسعه‌گرا، ترجمه: آرش اسلامی، میثم قاسم نژاد و جواد ناصربخت، تهران.
 4. فرقاني، علي و انصاري، رضا، 1386، "بررسي ضرورت توسعه فناوري نانو و چالش‌هاي مديريتي آن در ايران"، فصلنامه رشد فناوري، 3(11)، صص. 36-29.
 5. رفيعي تبار، هاشم، 1381، "ايجاد و گسترش علوم و فناوري نانو در ايران"، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ريزي در آموزش عالي، 8(3)، صص. 209-187.
 6. Ghazinoory, S., Divsalar, A. and Soofi, A., 2009, “A New Definition and Framework for the Development of a National Technology Strategy: the Case of Nanotechnology for Iran”, Technological Forecasting &Social Change, 76(6), pp. 835-845.
 7. Lindelof, P. and Lofsten, H., 2002, “Growth Management and financing of New Technology-Based firms-Assessing Value-Added Contributions of Firms Located on and Science Parks”, Omega, 30(3), pp. 143-154.
 8. Bollinger, L., Hope, K. and Utterback, J.M., 1983, “A Review of Literature and Hypotheses on New Technology Based Firms”, Research Policy, 12(1), pp. 1-14.
 9. Licht, G. and Nerlinger, E., 1997, “New Technology-Based Firms in Germany: A Survey of the Recent Evidence”, Centre for European Economic Research, available from: ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp1897.pdf.
 10. Chorev, S. and Anderson, A.R., 2006, “Success in Israeli High-Ttech Start-ups; Critical Factors and Process”, Technovation, 26(2), pp. 162-174.
 11. Chamanski, A. and Waago, S.J., 2000, “The Organizational Success of New, Technology-Based Firms”, Stavanger University College, pp.1-73, available from: http://www.nec.ntnu.no/dokumenter/ hightech.pdf
 12. خليل، طارق، 1384، مديريت تكنولوژي: رمز موفقيت در رقابت و خلق ثروت، ترجمه: سيد محمد اعرابي و داوود ايزدي، دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي، تهران.
 13. ثامهاين، هانس، 1386، مديريت تكنولوژي در سازمان‌هاي تكنولوژي بنيان، ترجمه: سيد كامران باقري، مرتضي رضاپور و سيد هادي كمالي، نشر رسا، تهران.
 14. Malerba, F., 2004, Sectoral Systems of Innovation: Concepts, Issues and Analyses of Six Major Sectors in Europe, Cambridge University Press, UK.
 15. ‌لل، سانجايا ،1385، سياست فناوري و تشويق بازار، تدوين دفتر سياست صنعتي، مركز مطالعات فناوري دانشگاه صنعتي شريف، چاپ دوم، انتشارات رسا، تهران.
 16. Zabala, K., 2006, “New Technology-Based Firms Creation and Growth: the Case of the Basque Country”, 14th Nordic Conference, Spain, pp. 1-16, available from: http://www.ncsb2006.se/pdf/New%20 Technology%20Based%20Firms.pdf
 17. Hsu, Y.-G., Shyu, J.Z. and Tzeng, G.-H., 2005, “Policy Tools on the Formation of New Biotechnology Firms in Taiwan”, Technovation, 25(3), pp. 281-292.
 18. Colombo, M.G., Delmastro, M. and Grilli, L., 2004, “Entreprenures Human Capita and the Start-up Size of New Technology-Base Firms”, International Journal of Industrial Organization, 22(8-9), pp. 1183-1211.
 19. اوانز ،پيتر، 1380، توسعه يا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتي، ترجمه: عباس زندباف و عباس مخبر، چاپ اول، انتشارات طرح نو، تهران.
 20. Colombo, M.G. and Grilli, L., 2005, “Young Firms’ Growth in High-Tech Sectors: the Role of Founders’ Human Capital”, pp. 1-25, available from: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=772965.
 21. Bhat, J.S.A., 2005, “Concerns of New Technology Based Industries-the Case of Nanotechnology”, Technovation, 25(5), pp. 457-462.
 22. Kirihata, T., 2007, “The Cultivation of New Technology-Based Firms and Roles of Venture Capital Firms in Japan”, Kyoto Univercity, Working Paper NO. 90, pp. 1-10, available from: http://www.econ. kyoto-u.ac.jp/~chousa/WP/90.pdf
 23. Campos, H.M., Aguirre, I.P., Parellada, F.S. and de la Parra, J.P.N., 2009, “Technology Strategy and New Technology Based Firms”, Journal of Technology Management & Innovation, 4(4), pp. 42-52.
 24. Reid, S.D., 1981, “The Decision Maker and Export Entry and Expansion”, journal of International Business studies, 12(2), pp. 101-112.
 25. Huseild, M.A. and Becker, B.E., 1996, “Methodological Issues in Cross-Sectional and Panel Estimates of the Human Resource-Firm Performance Link”, Industrial Relation, 35(3), pp. 400-423.
 26. Edwards, T., 1998, “Multinationals, Labor Management and the Process of Reverse Diffusion”, International Journal of Human Resource Management, 9(4), pp. 696-710.
 27. هانگر، جی دیوید و ویلن، توماس ال، 1389، مبانی مدیریت استراتژیک، ترجمه: سید محمد اعرابی و حمید رضا رضوانی، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ اول، تهران.
 28. بوید، هارپر دبلیو، مالینز، جان، لرش، ژان کلود و واکر، ارویل سی، 1386، استراتژی بازاریابی، ترجمه: سید محمد اعرابی و داود ایزدی، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ دوم، تهران.
 29. رحمان سرشت، حسین، 1384، راهبردهای مدیریت، موسسه فرهنگی و انتشاراتی فن و هنر، چاپ اول، تهران.
 30. اثباتي، حسين، كريميان، امير هوشنگ و آقاپور، حميدرضا، 1388، آشنايي با مباني و الگوهاي تدوين استراتژي فناوري همراه با مطالعه موردي در سه حوزه صنعتي، انتشارات سازمان صنايع دفاع، چاپ اول، تهران.
 31. دیوید، فرد آر، 1389، مدیریت استراتژیک، ترجمه: علی پارسائیان، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ هفدهم، تهران.
 32. Casadesus-Masanell, R. and Ricart, J.E., 2010, “From Strategy to Business Models and onto Tactics”, Long Range Planning, 43(2-3), pp. 195-215.
 33. Seddon, P.B. and Lewis, G.P., 2003, “Strategy and Business Models: What is the Difference”, 7th Pacific Asia Conference on Information Systems, Adelaide, South Australia.
 34. اعرابی، سید محمد و منتی، حسین، 1389، استراتژی تکنولوژی، انتشارات مهکامه، تهران.
 35. پیرس، جان و رابینسون، ریچارد،1380، برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک، ترجمه: سهراب خلیلی شورینی، انتشارات یادواره، تهران.
 36. آراستی، محمدرضا و پاک نیت، محمد، 1389، "طبقه‌بندی مدل‌های تدوین استراتژی تکنولوژی مبتنی بر رویکرد فرایندی"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 3(1)، صص. 13-1.
 37. Gao, H., Darroch, J., Mather, D. And MacGregor, A., 2008, “Signaling Corporate Strategyin IPO Communication: A Study of Biotehnology IPOs on the NASDAQ”, Journal of Business Communication, 45(1), pp. 3-30.
 38. طباطباییان، سید حبیب اله، بامداد صوفی، جهانیار و اسدی فرد، رضا، 1390،"گونه‌شناسی ساختارهای مدیریتی شبکه‌های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران: مطالعه چند موردی"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 3(3)، صص. 78-61.
 39. صالحی يزدي، فاطمه، سپهری، محمد مهدی و بحرینی، ممحمد علی، 1390، "مطالعه فضاي همكاري‌هاي علمي- فني شركت‌هاي نانو در ايران با استفاده از نظريه شبكه‌هاي اجتماعي و رجوع به خبرگان"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 3(3)، صص. 60-49.
 40. قاضي نوري، سید سروش و آزادگان‌مهر، ماندانا، 1387، "تخصص و مشاركت، نيازهاي مراكز رشد براي حمايت از شركت‌هاي تازه تأسيس فناوري محور"، سومين كنفرانس مديريت فناوري، تهران.