نسخه متنی مقاله

بررسی و مطالعه توصيفی وضعيت زنجيره ارزش شرکت‌های نانوفناوری ايرانی

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • زهرا ابوالحسنی

 • فاطمه  صالحی يزدی

 • محمد علی  بحرينی زارج

اطلاعات تماس:
 • زهرا ابوالحسنی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • فاطمه  صالحی يزدی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • محمد علی  بحرينی زارج

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

هدف اين مطالعه بررسی و شفاف سازی وضعيت شرکت‌های فناوری نانو ايرانی مبتنی بر جايگاه آن‌ها در زنجيره ارزش است. به اين منظور رفتار کسب و کاری هر کدام از شرکت‌های فناوری نانو در بازه زمانی از ابتدای سال 1387 تا انتهای سال 1389 مورد مطالعه قرار گرفته است. اين پژوهش، يک مطالعه توصيفی است که با استفاده از مفهوم زنجيره ارزش، قصد توصيف صنعت در حال شکل‌گيری نانو را دارد. در اين تحقيق روش پيمايش طولی مورد استفاده قرار گرفته و در يک تمام شماری، کليه شرکت‌هايی که به‌عنوان شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو مورد مطالعه قرار داده است. جهت جمع آوری. داده‌ها، از مصاحبه‌های نيمه ساخت يافته، در سطح شرکت‌های نانو، مشتريان آن‌ها، شرکت‌ها يا سازمان‌های همکار آن‌ها مانند آزمايشگاه‌ها يا مراکز تحقيق و توسعه يا دانشگاه‌ها، مستندات رسمی و غيررسمی شرکت‌ها، مدارک، مکاتبات و گزارش‌های شرکت‌ها استفاده شد. تحليل داده‌های جمع‌آوری شده نشان می‌دهد رويکرد کلی شرکت‌ها در حوزه فناوری نانو عرضه محور بوده است تا تقاضا محور. همچنين بعضی از شرکت‌های بالادستی زنجيره، فعاليت خود را به سمت توليد محصول نهايی گسترش داده و به فعاليت در پايين‌دستی زنجيره مشغول شده‌اند. نتايج تحقيق نشان می‌دهد وضعيت اقتصادی صنايعی که محصولات خود را با نانو بهينه کرده‌اند، از منظر سودآوری، بازگشت سرمايه و گردش مالی بهتر از شرکت‌های در ابتدا يا ميانه زنجيره ارزش است. اين مطالعه تصوير مناسبی از فعاليت شرکت‌های فناوری نانو برای سياست‌گذاران و فعالان کسب و کار فراهم کرده و تقويت شرکت‌های واسطه نانويی و شرکت‌های صنعتی علاقمند به توليد مبتنی بر فناوری نانو و همچنين شراکت‌های راهبردی بين صنعت و شرکت‌های نانويی را توصيه می‌کند.

Descriptive Investigation of Value Chain Position in Iran’s Nanotechnology Companies AWT-SEP بررسی و مطالعه توصيفی وضعيت زنجيره ارزش شرکت‌های نانوفناوری ايرانی AWT-SEP This study aims at investigating Iranian nanotechnology companies based on their positions in the value chain. Activities and behaviors of nanotechnology companies were investigated in a three-year period, from 2007 to 2010. The research adopts a descriptive approach to portray the emerging nanotechnology industry in Iran using the concept of value chain. All companies active in the field of nanotechnology in Iran were investigated during the study period. Data collection has been done through semi-structured interviews with managers of nanotechnology companies, their business customers, and partner organizations like other companies, universities, laboratories or research centers. In addition, formal and informal company documents, letters, reports and company websites were used as secondary data sources. Analysis of the data shows that the general approach of nanotechnology companies in Iran was more supply-oriented than demand-oriented. Some companies in the upstream part of the value chain have developed their activities to produce end products and moved toward downstream parts of the value chain. Results of the study reveal that industrial firms that have enhanced their products through adoption of nanotechnologies enjoy higher rates of return and profitability, compared to firms that are active in the upstream or midstream parts of the value chain. The research provides a comprehensive understanding of situation of Iranian nanotechnology companies for businesses and policy makers. It recommends support and empowerment of the intermediary firms and industrial firms to enable and facilitate cooperation of nanotechnology companies with the established industries. AWT-SEP هدف اين مطالعه بررسی و شفاف سازی وضعيت شرکت‌های فناوری نانو ايرانی مبتنی بر جايگاه آن‌ها در زنجيره ارزش است. به اين منظور رفتار کسب و کاری هر کدام از شرکت‌های فناوری نانو در بازه زمانی از ابتدای سال 1387 تا انتهای سال 1389 مورد مطالعه قرار گرفته است. اين پژوهش، يک مطالعه توصيفی است که با استفاده از مفهوم زنجيره ارزش، قصد توصيف صنعت در حال شکل‌گيری نانو را دارد. در اين تحقيق روش پيمايش طولی مورد استفاده قرار گرفته و در يک تمام شماری، کليه شرکت‌هايی که به‌عنوان شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو مورد مطالعه قرار داده است. جهت جمع آوری. داده‌ها، از مصاحبه‌های نيمه ساخت يافته، در سطح شرکت‌های نانو، مشتريان آن‌ها، شرکت‌ها يا سازمان‌های همکار آن‌ها مانند آزمايشگاه‌ها يا مراکز تحقيق و توسعه يا دانشگاه‌ها، مستندات رسمی و غيررسمی شرکت‌ها، مدارک، مکاتبات و گزارش‌های شرکت‌ها استفاده شد. تحليل داده‌های جمع‌آوری شده نشان می‌دهد رويکرد کلی شرکت‌ها در حوزه فناوری نانو عرضه محور بوده است تا تقاضا محور. همچنين بعضی از شرکت‌های بالادستی زنجيره، فعاليت خود را به سمت توليد محصول نهايی گسترش داده و به فعاليت در پايين‌دستی زنجيره مشغول شده‌اند. نتايج تحقيق نشان می‌دهد وضعيت اقتصادی صنايعی که محصولات خود را با نانو بهينه کرده‌اند، از منظر سودآوری، بازگشت سرمايه و گردش مالی بهتر از شرکت‌های در ابتدا يا ميانه زنجيره ارزش است. اين مطالعه تصوير مناسبی از فعاليت شرکت‌های فناوری نانو برای سياست‌گذاران و فعالان کسب و کار فراهم کرده و تقويت شرکت‌های واسطه نانويی و شرکت‌های صنعتی علاقمند به توليد مبتنی بر فناوری نانو و همچنين شراکت‌های راهبردی بين صنعت و شرکت‌های نانويی را توصيه می‌کند. AWT-SEP محمد علی بحرينی زارج فاطمه صالحی يزدی زهرا ابوالحسنی AWT-SEP Descriptive Investigation of Value Chain Position in Iran’s Nanotechnology Companies بررسی و مطالعه توصيفی وضعيت زنجيره ارزش شرکت‌های نانوفناوری ايرانی This study aims at investigating Iranian nanotechnology companies based on their positions in the value chain. Activities and behaviors of nanotechnology companies were investigated in a three-year period, from 2007 to 2010. The research adopts a descriptive approach to portray the emerging nanotechnology industry in Iran using the concept of value chain. All companies active in the field of nanotechnology in Iran were investigated during the study period. Data collection has been done through semi-structured interviews with managers of nanotechnology companies, their business customers, and partner organizations like other companies, universities, laboratories or research centers. In addition, formal and informal company documents, letters, reports and company websites were used as secondary data sources. Analysis of the data shows that the general approach of nanotechnology companies in Iran was more supply-oriented than demand-oriented. Some companies in the upstream part of the value chain have developed their activities to produce end products and moved toward downstream parts of the value chain. Results of the study reveal that industrial firms that have enhanced their products through adoption of nanotechnologies enjoy higher rates of return and profitability, compared to firms that are active in the upstream or midstream parts of the value chain. The research provides a comprehensive understanding of situation of Iranian nanotechnology companies for businesses and policy makers. It recommends support and empowerment of the intermediary firms and industrial firms to enable and facilitate cooperation of nanotechnology companies with the established industries. هدف اين مطالعه بررسی و شفاف سازی وضعيت شرکت‌های فناوری نانو ايرانی مبتنی بر جايگاه آن‌ها در زنجيره ارزش است. به اين منظور رفتار کسب و کاری هر کدام از شرکت‌های فناوری نانو در بازه زمانی از ابتدای سال 1387 تا انتهای سال 1389 مورد مطالعه قرار گرفته است. اين پژوهش، يک مطالعه توصيفی است که با استفاده از مفهوم زنجيره ارزش، قصد توصيف صنعت در حال شکل‌گيری نانو را دارد. در اين تحقيق روش پيمايش طولی مورد استفاده قرار گرفته و در يک تمام شماری، کليه شرکت‌هايی که به‌عنوان شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو مورد مطالعه قرار داده است. جهت جمع آوری. داده‌ها، از مصاحبه‌های نيمه ساخت يافته، در سطح شرکت‌های نانو، مشتريان آن‌ها، شرکت‌ها يا سازمان‌های همکار آن‌ها مانند آزمايشگاه‌ها يا مراکز تحقيق و توسعه يا دانشگاه‌ها، مستندات رسمی و غيررسمی شرکت‌ها، مدارک، مکاتبات و گزارش‌های شرکت‌ها استفاده شد. تحليل داده‌های جمع‌آوری شده نشان می‌دهد رويکرد کلی شرکت‌ها در حوزه فناوری نانو عرضه محور بوده است تا تقاضا محور. همچنين بعضی از شرکت‌های بالادستی زنجيره، فعاليت خود را به سمت توليد محصول نهايی گسترش داده و به فعاليت در پايين‌دستی زنجيره مشغول شده‌اند. نتايج تحقيق نشان می‌دهد وضعيت اقتصادی صنايعی که محصولات خود را با نانو بهينه کرده‌اند، از منظر سودآوری، بازگشت سرمايه و گردش مالی بهتر از شرکت‌های در ابتدا يا ميانه زنجيره ارزش است. اين مطالعه تصوير مناسبی از فعاليت شرکت‌های فناوری نانو برای سياست‌گذاران و فعالان کسب و کار فراهم کرده و تقويت شرکت‌های واسطه نانويی و شرکت‌های صنعتی علاقمند به توليد مبتنی بر فناوری نانو و همچنين شراکت‌های راهبردی بين صنعت و شرکت‌های نانويی را توصيه می‌کند. Nanotechnology, Value Chain, Nanomaterials, Nanotools, Technology Intermediary Firms فناوری نانو، زنجيره ارزش، نانو مواد، نانو ابزارها، شرکت‌های واسطه فناوری Zahra Abolhasani زهرا ابوالحسنی Fatemeh Salehi Yazdi فاطمه صالحی يزدی Mohammad Ali Bahreini Zarj محمد علی بحرينی زارج

رفرانس :