نسخه متنی مقاله

پژوهشی در الزامات ساختاری دبيرخانه شورای‌عالی علوم، تحقيقات و فناوری

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • امير  محترمی

 • محمد امین  قانعی راد

اطلاعات تماس:
 • امير  محترمی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • محمد امین  قانعی راد

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

به موجب قانون برنامه سوم، شورای‌عالی علوم، تحقيقات و فناوری(عتف) به‌عنوان نهاد سياست‌گذاری و تصميم‌گيری در زمينه‌های مزبور پيش‌بينی گرديد که دبيرخانۀ آن بايد در وزارت عتف تشکيل شود. اکنون اين سوال وجود دارد که ساختار دبيرخانۀ شورايعالی عتف را چگونه می‌توان طراحی کرد که بتواند با برخورداری از ظرفيت‌های دوگانۀ پژوهشی و اجرائی و ارتباط مناسب با شورای‌عالی و بدنه علم و فناوری کشور در زمينۀ تحقق وظائف مورد انتظار قانونی گام‌های اساسی را بردارد؟ اين پژوهش برای پاسخ‌گوئی به اين سوال اساسی از چهار روش اصلی بررسی اسنادی، تجزيه و تحليل وظايف، مصاحبه‌های نيمه ساخت‌يافته و تشکيل گروه‌های متمرکز استفاده می کند.در اين مطالعه با توجه به چارچوب مفهومی و پس از مصاحبه با 20 نفر از صاحبنظران و بر مبنای تحليل ديدگاه‌های آنان 12 سناريوی ساختاری در قالب سه الگوی استقلال سازمانی، وابستگی سازمانی و ادغام سازمانی بين دو کارکرد پژوهشی و اجرائی طراحی گرديد. به دنبال طراحی و ترسيم ساختارهای مرتبط با اين سناريوها، يافته‌های ساختاری با تشکيل دو گروه متمرکز با حضور 53 نفر از صاحبنظران و ذينفعان مورد بررسی و نظرسنجی قرار گرفتند که بر اساس آن تشکيل «سازمان سياست علم و فناوری کشور» مبتنی بر الگوی ادغام سازمانی بين دو کارکرد با مقياس‌های بزرگ به‌عنوان مطلوب‌ترين سناريوی ساختاری برای پشتيبانی پژوهشی و اجرائی شورايعالی عتف انتخاب و در عين حال نقاط ضعف و قوت آن در نشست‌های مزبور از سوی متخصصان و صاحبنظران مورد ارزيابی قرار گرفتند.در بخش پايانی مقاله، با توجه به ارزيابی‌های صاحبنظران از الگوی ساختاری منتخب برخی از پيشنهادات اجرايی برای استقرار و بهبود آن ارائه می‌گردد.

A Research about Structural Implications of the Secretary of the High Council for Sciences, Research and Technology AWT-SEP پژوهشی در الزامات ساختاری دبيرخانه شورای‌عالی علوم، تحقيقات و فناوری AWT-SEP Establishment of the High Council for Sciences, Research and Technology as policy and decision making organ in the Ministry of Sciences, Research and Technology has raised the question of structural design of the High Council, which has the dual responsibilities of research and management, so that it could best meet the tasks it was charged to implement. Responding to this question, the present research uses four basic methods of documentary study, tasks analysis, semi-structured interviews and focus groups. We interviewed 20 experts and based on analysis of their views designed 12 structural scenarios in the forms of three patterns of organizational autonomy, organizational dependency, organizational integration between two research and executive functions. After designing and drawing related structural scenarios, structural findings were assessed with establishing two focus groups with participating of 53 experts. Accordingly the establishment of “Iranian science and technology policy organization” based on organizational integration pattern between the two functions, with large scales, was selected as more desired structural scenario for research and executive supporting of the High Council. Then its strengths and weakness evaluated by experts in focus groups. In final section of the paper, some executive suggestions offer for establishing and improving the selected scenario. AWT-SEP به موجب قانون برنامه سوم، شورای‌عالی علوم، تحقيقات و فناوری(عتف) به‌عنوان نهاد سياست‌گذاری و تصميم‌گيری در زمينه‌های مزبور پيش‌بينی گرديد که دبيرخانۀ آن بايد در وزارت عتف تشکيل شود. اکنون اين سوال وجود دارد که ساختار دبيرخانۀ شورايعالی عتف را چگونه می‌توان طراحی کرد که بتواند با برخورداری از ظرفيت‌های دوگانۀ پژوهشی و اجرائی و ارتباط مناسب با شورای‌عالی و بدنه علم و فناوری کشور در زمينۀ تحقق وظائف مورد انتظار قانونی گام‌های اساسی را بردارد؟ اين پژوهش برای پاسخ‌گوئی به اين سوال اساسی از چهار روش اصلی بررسی اسنادی، تجزيه و تحليل وظايف، مصاحبه‌های نيمه ساخت‌يافته و تشکيل گروه‌های متمرکز استفاده می کند.در اين مطالعه با توجه به چارچوب مفهومی و پس از مصاحبه با 20 نفر از صاحبنظران و بر مبنای تحليل ديدگاه‌های آنان 12 سناريوی ساختاری در قالب سه الگوی استقلال سازمانی، وابستگی سازمانی و ادغام سازمانی بين دو کارکرد پژوهشی و اجرائی طراحی گرديد. به دنبال طراحی و ترسيم ساختارهای مرتبط با اين سناريوها، يافته‌های ساختاری با تشکيل دو گروه متمرکز با حضور 53 نفر از صاحبنظران و ذينفعان مورد بررسی و نظرسنجی قرار گرفتند که بر اساس آن تشکيل «سازمان سياست علم و فناوری کشور» مبتنی بر الگوی ادغام سازمانی بين دو کارکرد با مقياس‌های بزرگ به‌عنوان مطلوب‌ترين سناريوی ساختاری برای پشتيبانی پژوهشی و اجرائی شورايعالی عتف انتخاب و در عين حال نقاط ضعف و قوت آن در نشست‌های مزبور از سوی متخصصان و صاحبنظران مورد ارزيابی قرار گرفتند.در بخش پايانی مقاله، با توجه به ارزيابی‌های صاحبنظران از الگوی ساختاری منتخب برخی از پيشنهادات اجرايی برای استقرار و بهبود آن ارائه می‌گردد. AWT-SEP محمد امين قانعی راد امير محترمی AWT-SEP A Research about Structural Implications of the Secretary of the High Council for Sciences, Research and Technology پژوهشی در الزامات ساختاری دبيرخانه شورای‌عالی علوم، تحقيقات و فناوری Establishment of the High Council for Sciences, Research and Technology as policy and decision making organ in the Ministry of Sciences, Research and Technology has raised the question of structural design of the High Council, which has the dual responsibilities of research and management, so that it could best meet the tasks it was charged to implement. Responding to this question, the present research uses four basic methods of documentary study, tasks analysis, semi-structured interviews and focus groups. We interviewed 20 experts and based on analysis of their views designed 12 structural scenarios in the forms of three patterns of organizational autonomy, organizational dependency, organizational integration between two research and executive functions. After designing and drawing related structural scenarios, structural findings were assessed with establishing two focus groups with participating of 53 experts. Accordingly the establishment of “Iranian science and technology policy organization” based on organizational integration pattern between the two functions, with large scales, was selected as more desired structural scenario for research and executive supporting of the High Council. Then its strengths and weakness evaluated by experts in focus groups. In final section of the paper, some executive suggestions offer for establishing and improving the selected scenario. به موجب قانون برنامه سوم، شورای‌عالی علوم، تحقيقات و فناوری(عتف) به‌عنوان نهاد سياست‌گذاری و تصميم‌گيری در زمينه‌های مزبور پيش‌بينی گرديد که دبيرخانۀ آن بايد در وزارت عتف تشکيل شود. اکنون اين سوال وجود دارد که ساختار دبيرخانۀ شورايعالی عتف را چگونه می‌توان طراحی کرد که بتواند با برخورداری از ظرفيت‌های دوگانۀ پژوهشی و اجرائی و ارتباط مناسب با شورای‌عالی و بدنه علم و فناوری کشور در زمينۀ تحقق وظائف مورد انتظار قانونی گام‌های اساسی را بردارد؟ اين پژوهش برای پاسخ‌گوئی به اين سوال اساسی از چهار روش اصلی بررسی اسنادی، تجزيه و تحليل وظايف، مصاحبه‌های نيمه ساخت‌يافته و تشکيل گروه‌های متمرکز استفاده می کند.در اين مطالعه با توجه به چارچوب مفهومی و پس از مصاحبه با 20 نفر از صاحبنظران و بر مبنای تحليل ديدگاه‌های آنان 12 سناريوی ساختاری در قالب سه الگوی استقلال سازمانی، وابستگی سازمانی و ادغام سازمانی بين دو کارکرد پژوهشی و اجرائی طراحی گرديد. به دنبال طراحی و ترسيم ساختارهای مرتبط با اين سناريوها، يافته‌های ساختاری با تشکيل دو گروه متمرکز با حضور 53 نفر از صاحبنظران و ذينفعان مورد بررسی و نظرسنجی قرار گرفتند که بر اساس آن تشکيل «سازمان سياست علم و فناوری کشور» مبتنی بر الگوی ادغام سازمانی بين دو کارکرد با مقياس‌های بزرگ به‌عنوان مطلوب‌ترين سناريوی ساختاری برای پشتيبانی پژوهشی و اجرائی شورايعالی عتف انتخاب و در عين حال نقاط ضعف و قوت آن در نشست‌های مزبور از سوی متخصصان و صاحبنظران مورد ارزيابی قرار گرفتند.در بخش پايانی مقاله، با توجه به ارزيابی‌های صاحبنظران از الگوی ساختاری منتخب برخی از پيشنهادات اجرايی برای استقرار و بهبود آن ارائه می‌گردد. The High Council for Sciences, Research and Technology, Science and Technology Policy, Organizational Structure, Structural Scenarios, Research Support, Executive Support شورای‌عالی علوم، تحقيقات و فناوری، سياست‌گذاری سياست علم و فناوري؛ ساختار سازمانی، سناريوهای ساختاری، پشتيبانی پژوهشی، پشتيبانی اجرائی Amir Mohtarami امير محترمی Mohammad Amin Ghaneirad محمد امين قانعی راد

رفرانس :