نسخه متنی مقاله

الگوی مديريت راهبردی توسعه فناوری در سازمان‌های پژوهش و فناوری در صنعت نفت: موردی از پژوهش آميخته

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • احمد جعفرنژاد

 • داود  کريمی دستجردی

 • رضا  بندریان

  دانشگاه
اطلاعات تماس:
 • احمد جعفرنژاد

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • داود  کريمی دستجردی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • رضا  بندریان

  Affiliation: دانشگاه
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

با توجه به عدم توفيق سازمان‌های پژوهش و فناوری در ايفای نقش و رسالت خود و در نتيجه عدم اثربخشی آنها از يک سو و افزايش فشارها برای پاسخگويی از سوی ديگر، سازمان‌های پژوهش و فناوری نيازمند تقويت مديريت راهبردی خود به منظور تبديل شدن به سازمان‌های موثر، کارآمد و هدف‌گرا برای نوآوری و توسعه فناوری می‌باشند. براين اساس موضوعی که مطرح می‌شود اين است که مفهوم راهبرد در سازمان‌های پژوهش و فناوری چيست و الگوی مناسب برای مديريت راهبردی توسعه فناوری اين سازمان‌ها چگونه است. اين تحقيق براساس روش «تحقيق آميخته» از نوع «طرح تحقيق آميخته اکتشافی متوالي» انجام می‌گيرد. در مرحله اول براساس روش شناسی تئوری برخاسته از داده‌ها به تبيين مفهوم راهبرد در سازمان‌های پژوهش و فناوری و ارائه مدلی برای مديريت راهبردی توسعه فناوری در سازمان‌‌های پژوهش و فناوری مستقل براساس مصاحبه‌های نيمه‌ساختار يافته با مديران و افراد مرتبط، پرداخته شده است. مدل توسعه يافته مبتنی بر رويکرد توانمندی‌های پويا به مديريت راهبردی و مدلی فرايندی است که در برگيرنده شش مقوله اصلی «تعيين حيطه فعاليت و چشم انداز»، «تعيين اهداف دانشی فناورانه سازمان»، «متوازن‌سازی فعاليت‌‌های اکتشاف و بهره‌برداري»، «ره‌نگاشت ترکيبی مسيرهای فناورانه»، «فرايندها، منابع و توانمندی‌‌های سازمان‌‌های پژوهش و فناوري» و «انتقال دستاوردها» است. سپس با استفاده از روش تحقيق مطالعه چند موردی، در مورد يافته‌های سه مطالعه عميق موردی براساس مدل توسعه يافته در مرحله اول که در سازمان‌های پژوهش و فناوری منتخب مرتبط با صنعت نفت به اجرا درآمد به تبيين مدل پرداخته شد و براساس آن شواهدی برای پشتيبانی و تائيد مدل توسعه يافته، گردآوری گرديد.

رفرانس :
 1. ضیائی، مظاهر، 1379، دانش نوآوری و توسعه دانائی محور؛ نگاهی به نقش سازمان‌های پژوهش و فناوری، انتشارات پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی.
 2. Edet Nsa, L., 2003, “An analysis of the management of research and technology organizations in Nigeria”, Ph.D thesis, Clements University, available from: www.stclements.edu/grad/gradnsa.pdf.
 3. بندريان، رضا و بندريان، مهدی، 1389، "مروري بر مديريت سازمان‌هاي پژوهش و فناوري مستقل"، فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي، 16، در دست چاپ.
 4. Rush, H., Arnold, E., Bessant, J. and Hobday, M., 1997, “Strategies for Best Practice in Research and Technology Institutes”, WAITRO, available from: www.waitro.com.
 5. Pike, S., Roos, G. and Marr, B., 2005, “Strategic management of intangible assets and value drivers in R&D organizations”, R&D Management, 35(2), pp. 111-124.
 6. Arnold, E., Rush, H, Hobday, M. and Bessant, J., 1998, “Strategic planning in research and technology institutes”, R&D Management, 28(2), pp. 89-100.
 7. Thuriaux-Alemán, B., Webster, P., Eagar R. and Ku, B., 2010, “Research & Technology Institutes Meeting the Challenges of the Post-Recession World”, Arthur D. Little’s London office, available from: www.adlittle.com/downloads/tx_adlreports/ADL_Research_Technology_Institutes.pdf.
 8. بندريان، رضا، صدرائي، ساسان و بهرادي، رضا، 1387، "نقدي بر كتابچه خلاصه عملكرد پژوهش و فناوري دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي در سال‌هاي 1384و 1385"، فصلنامه رشد فناوري، 5(17)، صص. 55-51.
 9. Nath, P. and Mrinalini, N., 2000, “Benchmarking the best practices of non-corporate R&D organizations”, Benchmarking an International Journal, 7(2), pp. 86-97.
 10. Hsieh, L-H., 2006, “The Role of RTO's in South East Asia”, ERTO 2006 Annual Conference, Lisbon.
 11. Leitner, K-H., 2005, “Managing and Reporting Intangible Assets in Research Technology Organizations”, R&D Management, 35(2), pp. 125-136.
 12. Barge-Gil, A., Lemus-Torres, A.B., Nunez-Sanchez, R. and Modrego-Rico, A., 2007, “Research and technology organizations: how do they manage their knowledge?”, International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 7(6), pp. 556-575.
 13. بندريان، رضا و بندريان، مهدی، 1390؛ "رويكردي تحليلي به چيستي و چرائي سازمان‌هاي پژوهش و فناوري مستقل"، فصلنامه رشد فناوري،7(28)، صص. 50-43.
 14. Bozeman, B. and Rogers, J., 2001, “Strategic Management of Government-sponsored R&D Portfolios”, Environment and Planning C: Government and Policy, 19(3), pages 413-442.
 15. Lansley, P., 2010, “Strategic challenges for the organization of building research”, Unpublished paper, Department of Construction Management and Engineering, The University of Reading, United Kingdom, available from: http://heyblom.websites.Xs4 all.nl/website/newsletter/9804/strategic_challenges.pdf
 16. Teece, D.J., Pisano, G. and Shuen, A., 1997, “Dynamic capabilities and strategic management”, Strategic Management Journal, 18(7), pp. 509-533.
 17. Eisenhardt, K.M., Martin, J.A., 2000, “Dynamic capabilities: What are they?”, Strategic Management Journal, 21(10-11), pp. 1105-1122.
 18. Helfat, C.E., Finkelstein, S., Mitchell, W., Peteraf, M.A., Singh, H., Teece, D.J. et al., 2007, Dynamic capabilities- understanding strategic change in organizations, Blackwell Publishing.
 19. بازرگان، عباس، ۱۳۸۷؛ "روش تحقيق آميخته: رويكردي برتر براي مطالعات مديريت"، دانش مديريت، ۲۱(۸۱)، صص. 36-19.
 20. یین، رابرت، 1382، تحقیق موردی، ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ دوم، تهران.
 21. Creswell, J.W. and Plano Clark, V.L., 2007, Designing and conducting mixed methods research, Thousand Oaks, CA: Sage.
 22. Pandit. N.R., 1996, “The Creation of Theory: A Recent Application of the Grounded Theory Method”, The Qualitative Report, 2(4), available from: http://www.nova.edu/ssss/QR/QR2-4/pandit.html
 23. Jonker, J. and Pennink, B., 2010, The Essence of Research Methodology A Concise Guide for Master and PhD Students in Management Science, Springer Heidelberg Dordrecht London New York.
 24. Riege, A.M., 2003, “Validity and reliability tests in case study research: a literature review with “hands-on” applications for each research phase”, Qualitative Market Research: An International Journal, 6(2), pp. 75-86.
 25. March, J.G., 1991, “Exploration and exploitation in organizational learning”, Organization Science, 2(1), pp 71-87.
 26. Cohen, W.M. and Levinthal, D.A., 1990, “Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation”, Administrative Science Quarterly, 35(1), pp. 128-153.
 27. Kogut, B. and Zander, U., 1996, “What firms do? Coordination, identity, and learning”, Organization Science, 7(5), pp. 502-518.
 28. باقری مقدم، ناصر، صحاف زاده، مهدی، امامیان، سیدمحمدصادق و ایران‌خواه، عبداله، 1387، "انتخاب رويکرد مناسب در تعيين اولويت‌های تحقيقاتی فناوری : فناوری غشا در شرکت ملی گاز ايران"، فصلنامه سياست علم و فناوری، 1(4)، صص. 10-1.
 29. Leydesdorff, L., 2000, “The triple helix: an evolutionary model of innovations”, Research Policy, 29(2), pp. 243-255.
 30. Khalil, T.M., 1998, Management of Technology: The key to Competitiveness and Wealth Creation, McGraw Hill, Singapore.
 31. Cassiman, B. and Veugelers, R., 2002, “Complementarily in the Innovation Strategy: Internal R&D, External Technology Acquisition, and Cooperation in R&D”, CEPR (Centre for Economic Policy Research), Discussion Paper 3284, available from: http://ssrn.com/abstract=303562 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.303562.
 32. باقري، سيدكامران، نیلفروشان، هادی، رضاپور، مرتضی و رشتچی، مریم، 1388، "رويكردي جديد به نقشه راه فناوري در فضاي نوآوري باز: مطالعه موردي فناوري غشا در پژوهشگاه صنعت نفت"، فصلنامه سياست علم و فناوری، 2(1)، صص. 92-81.
 33. QUE´ LIN, B., 2000, “Core Competencies, R&D Management and Partnerships”, European Management Journal, 18(5), pp. 476-487.
 34. McEvily, S.K., Eisenhardt, K.M. and Prescott, J.E., 2004, “The global acquisition, leverage, and protection of technological competencies”, Strategic Management Journal, 25(8-9), pp. 713-722.
 35. Chesbrough, H.W., 2003, Open innovation: the new imperative for creating and profiting from technology, Harvard Business School Press.
 36. گودرزي، مهدي، بامداد صوفی، جهانیار، اعرابی، سیدمحمد و امیری، مقصود، 1390، "الگوي فرآيند تجاري‌سازي فناوري در موسسات تحقيقاتي دولتي ايران"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 4(2)، صص. 56-41.