نسخه متنی مقاله

نامه سردبير

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • سيد سپهر قاضي نوري

  دانشيار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس
اطلاعات تماس:
 • سيد سپهر قاضي نوري

  Affiliation: دانشيار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:
سرمقاله اين شماره را بدون هيچ توضيح و اضافاتی، اختصاص می‌دهيم به يک نکته کليدی که در متن زير، توسط دکتر رضا منصوری استاد گرانپايه کشورمان به خوبی نگاشته شده است: \"ايران پيش از انقلاب اسلامی، پس از دوقرن آشنايی با نهادهای نوين تمدنی، اعم از علمی و اقتصادی و سياسی، و پس از حدود يک قرن از انقلاب مشروطه، و پس از حدود نيم قرن دانشگاه‌داری هنوز به بلوغ مؤثری برای درک عميقی از ريشه‌های نهادهای نوين علمی، مفهوم علم نوين و نسبت بشر با طبيعت، نرسيده بود. برای ايرانيان سدّی روان‌شناختی موجود است که پذيرش واقعيت را همواره سخت کرده است. اين حالت روانی ناشی از دوران عظمت تاريخی ساسانيان و دوران طلائی اسلام است که نگذاشته است ايرانيان بپذيرند که خواب هشتصدسالۀ پس از تأسيس نظاميه‌ها، آنها را از قافلۀ تحولات فکری بشر دور کرده است. و به‌همين دليل ايرانيان مشکلی عميق و معناشناختی با مفاهيم مدرن علم و فناوری دارند. اين مشکل در فرآيند سياست‌گذاری علم و فناوری، که نقشی مهم در دوران مدرن دارد، منعکس شده است. گرچه نهادی به نام شورای پژوهش‌های علمی کشور در دهۀ آخر حکومت پهلوی تأسيس شد، اما به سختی بتوان فعاليت آن را از نوع سياست‌گذاری علمی دانست. شروع سياست‌گذاری علمی را بايد اواخر دهۀ شصت و بعد از انقلاب اسلامی دانست. به نظر می‌رسد اين مشکل روان‌شناختی که ما ايرانيان با مفهوم مدرن علم و فناوری داشته‌ايم هم بسيار ريشه‌دار است، و هم در کشورهای ديگر اسلامی نيز ديده می‌شود.\"
Editorial AWT-SEP نامه سردبير AWT-SEP AWT-SEP سرمقاله اين شماره را بدون هيچ توضيح و اضافاتی، اختصاص می‌دهيم به يک نکته کليدی که در متن زير، توسط دکتر رضا منصوری استاد گرانپايه کشورمان به خوبی نگاشته شده است: "ايران پيش از انقلاب اسلامی، پس از دوقرن آشنايی با نهادهای نوين تمدنی، اعم از علمی و اقتصادی و سياسی، و پس از حدود يک قرن از انقلاب مشروطه، و پس از حدود نيم قرن دانشگاه‌داری هنوز به بلوغ مؤثری برای درک عميقی از ريشه‌های نهادهای نوين علمی، مفهوم علم نوين و نسبت بشر با طبيعت، نرسيده بود. برای ايرانيان سدّی روان‌شناختی موجود است که پذيرش واقعيت را همواره سخت کرده است. اين حالت روانی ناشی از دوران عظمت تاريخی ساسانيان و دوران طلائی اسلام است که نگذاشته است ايرانيان بپذيرند که خواب هشتصدسالۀ پس از تأسيس نظاميه‌ها، آنها را از قافلۀ تحولات فکری بشر دور کرده است. و به‌همين دليل ايرانيان مشکلی عميق و معناشناختی با مفاهيم مدرن علم و فناوری دارند. اين مشکل در فرآيند سياست‌گذاری علم و فناوری، که نقشی مهم در دوران مدرن دارد، منعکس شده است. گرچه نهادی به نام شورای پژوهش‌های علمی کشور در دهۀ آخر حکومت پهلوی تأسيس شد، اما به سختی بتوان فعاليت آن را از نوع سياست‌گذاری علمی دانست. شروع سياست‌گذاری علمی را بايد اواخر دهۀ شصت و بعد از انقلاب اسلامی دانست. به نظر می‌رسد اين مشکل روان‌شناختی که ما ايرانيان با مفهوم مدرن علم و فناوری داشته‌ايم هم بسيار ريشه‌دار است، و هم در کشورهای ديگر اسلامی نيز ديده می‌شود." AWT-SEP AWT-SEP Editorial نامه سردبير سرمقاله اين شماره را بدون هيچ توضيح و اضافاتی، اختصاص می‌دهيم به يک نکته کليدی که در متن زير، توسط دکتر رضا منصوری استاد گرانپايه کشورمان به خوبی نگاشته شده است: "ايران پيش از انقلاب اسلامی، پس از دوقرن آشنايی با نهادهای نوين تمدنی، اعم از علمی و اقتصادی و سياسی، و پس از حدود يک قرن از انقلاب مشروطه، و پس از حدود نيم قرن دانشگاه‌داری هنوز به بلوغ مؤثری برای درک عميقی از ريشه‌های نهادهای نوين علمی، مفهوم علم نوين و نسبت بشر با طبيعت، نرسيده بود. برای ايرانيان سدّی روان‌شناختی موجود است که پذيرش واقعيت را همواره سخت کرده است. اين حالت روانی ناشی از دوران عظمت تاريخی ساسانيان و دوران طلائی اسلام است که نگذاشته است ايرانيان بپذيرند که خواب هشتصدسالۀ پس از تأسيس نظاميه‌ها، آنها را از قافلۀ تحولات فکری بشر دور کرده است. و به‌همين دليل ايرانيان مشکلی عميق و معناشناختی با مفاهيم مدرن علم و فناوری دارند. اين مشکل در فرآيند سياست‌گذاری علم و فناوری، که نقشی مهم در دوران مدرن دارد، منعکس شده است. گرچه نهادی به نام شورای پژوهش‌های علمی کشور در دهۀ آخر حکومت پهلوی تأسيس شد، اما به سختی بتوان فعاليت آن را از نوع سياست‌گذاری علمی دانست. شروع سياست‌گذاری علمی را بايد اواخر دهۀ شصت و بعد از انقلاب اسلامی دانست. به نظر می‌رسد اين مشکل روان‌شناختی که ما ايرانيان با مفهوم مدرن علم و فناوری داشته‌ايم هم بسيار ريشه‌دار است، و هم در کشورهای ديگر اسلامی نيز ديده می‌شود."
رفرانس :