نسخه متنی مقاله

تبيين مرجعيت‌علمی برای نهادهای علمی کشور با رويکرد تئوری مفهوم‌سازی بنيادی

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • غلامرضا  گودرزی

 • کميل  رودی

اطلاعات تماس:
 • غلامرضا  گودرزی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • کميل  رودی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

مرجعيت ‌علمی، اول بار توسط مقام معظم رهبری در ديدار با دانشجويان و اساتيد دانشگاه امام صادق (ع) در عيد غدير سال1384عنوان گرديد. گرچه در نگاه نخست به نظر می‌رسد واژه‌ای است که همه از آن مفهوم واحدی در ذهن دارند، اما در حقيقت هر کسی جنبه يا بخشی از آن را درک کرده، در صورت اراده به اقدام، مبتنی بر همان عمل می‌نمايد. در واقع، بر اساس همين مساله‌ی ناهمگونی برداشت‌ها، مقاله‌ حاضر رسالت خود را شفاف‌سازی موضوع به منظور برداشتن گام‌هائی استوار به سمت آن می‌داند. مفهوم مرجع و ويژگی‌های آن، علم و رويکردهای آن به منظور تبيين خطوط کلی پژوهش و حوزه اقدام مورد بررسی قرار می‌گيرد. پس از آن با مراجعه به نخبگان، داده‌های بدست آمده از مصاحبه‌های نيمه رهنمودی با بکارگيری استراتژی تئوری مفهوم‌سازی بنيادی، تجزيه و تحليل شده و با استفاده از اين استراتژی، مدل مفهومی مرجعيت‌علمی در قالب هفت مقوله و بيست و پنج مفهوم، تبيين می‌گردد.

رفرانس :
 1. طاعتی، مهکامه و بهرامی، محسن، 1388، "بررسی مقایسه‌ای عوامل موثر در آینده مدیریت علم و فناوری ایران تا افق 1404 از دیدگاه متخصصان و سیاست گذاران"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 2(2)، صص. 61-47.
 2. مقام معظم رهبري، 1384، "متن سخنان مقام معظم رهبري در جمع اساتيد و دانشجويان دانشگاه امام صادق (ع)"، عيد غدير خم، تاريخ 29/10/1384، قابل دسترس در: http://www.leader.ir/langs/ fa/index.php?p=bayanat&id=2852.
 3. قبادي عبدالمجيد، 1385، "مرجعيت علمي با رويكرد اسلامي"، روزنامه رسالت، صفحه 18 مورخ 14/5/1385، قابل دسترس در: http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1163566.
 4. علوي، سيد علي، 1387، "فراز و فرود مرجعیت علمی در ايران؛ درآمدي بر عوامل تاثيرگذار بر مرجعیت‌علمی ايرانيان در آينده"، مجموعه مقالات همايش به سوي مرجعیت‌علمی، مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق (ع)، پژوهشكده مطالعات فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، صص. 46-30.
 5. رودی، کمیل، 1388، دانشگاه و مرجعیت علمی؛ مبتنی بر تجربه دانشگاه امام صادق (ع)، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، صص. 94-90.
 6. گودرزي، غلامرضا، 1387، "دانشگاه اسلامي در چشم‌انداز آينده (با تاكيد بر حوزه نيروي انساني)"، مجموعه مقالات ارزش و دانش؛ مقدمه‌اي بر دانشگاه اسلامي، گردآورنده: اصغر افتخاری، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، صص. 221-217.
 7. المعلوف، لويس، 1986، المنجد في اللغه و الادب و العلوم، بيروت: الطبعه الكاتوليكيه، الطبعه السابعه عشر، ص 1256.
 8. معين، محمد، 1371، فرهنگ فارسي، ، جلد سوم، انتشارات امير كبير، ص. 3996.
 9. رضائيان، علي، 1384، تعامل انسان و سیستم اطلاعاتی، انتشارات سمت، ص. 6.
 10. حسيني ژرفا، سيد ابوالقاسم، 1384، بربال قلم، چهل درس در قلمرو ادب پارسي و آيين نگارش، انتشارات ظفر، قم، ص. 55.
 11. روستا، احمد، ونوس، داور و ابراهیمی، عبدالحميد، 1383، مديريت بازاريابي، انتشارات سمت، ص. 120.
 12. احمدي گيوي، حسن، 1373، آيين پژوهش و مرجع‌شناسي، نشر هما، تهران، ص. 16.
 13. طرقي، مجيد، 1385، درسنامه روش تحقيق، نشر هاجر، قم، ص. 97.
 14. غفاريان، وفا و کيانی، غلامرضا، 1383، استراتژي اثربخش، انتشارات فرا، تهران، صص. 18-17.
 15. پايا، علی، 1387، "ترويج علم؛ يک ارزيابی فلسفی"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 1(1)، صص. 38-25.
 16. بستان، حسين، 1384، گامي به سوي علم ديني(1): ساختار علم تجربي و امكان علم ديني، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ص. 33.
 17. مهاجري، عليرضا، 1383، مباني روش تحقيق، انتشارات اميد تهران، ص. 26.
 18. ايمن‌زاده، رحيم، 1378، "واگرائي، همگرائي حوزه و دانشگاه در سير تاريخي و اجتماعي"، سمينار دانشگاه، جامعه و فرهنگ اسلامي، جلد اول، وزارت فرهنگ و آموزش عالي، تهران، ص. 56.
 19. سروش، عبدالكريم، 1361، علم چيست؟ فلسفه چيست؟، تهران، انتشارات طلوع آزادي، ص. 14.
 20. دانائی‌فرد، حسن، الوانی، سيد مهدي و آذر، عادل، 1383، روش‌شناسی پژوهش کيفی در مديريت رويکردی جامع، انتشارات صفار تهران، صص. 30-25.
 21. چالمرز، آلن، 1374، چيستي علم، ترجمه: سعيد زيبا كلام، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، ص. 2.
 22.  سوزنچي، حسين، 1387، "ارزش و علم؛ درآمدي بر علوم انساني اسلامي"، مجموعه مقالات ارزش و دانش؛ مقدمه‌اي بر دانشگاه اسلامي، گردآورنده: اصغر افتخاری، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، صص. 155-146.
 23. الواني، سيد مهدي و شريف‌زاده، فتاح، 1386، فرآيند خط‌مشي‌گذاري عمومي، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائي، ص. 17.
 24. ميلر، دلبرت، 1380، راهنمای سنجش و تحقيقات اجتماعی، ترجمه: هوشنگ نايبی، نشر نی، تهران، صص. 69-66.
 25. دانائی‌فرد، حسن، الوانی، سيد مهدي و آذر، عادل، 1383، روش‌شناسی پژوهش کمی در مديريت رويکردی جامع، انتشارات صفار، تهران، ص. 24.
 26. دانائی‌فرد، حسن، 1384، "تئوری پردازی با استفاده از رويکرد استقرائی؛استراتژی مفهوم سازی تئوری بنيادی"، ماهنامه دانشگاه شاهد، 12(11)، صص. 70-57.