نسخه متنی مقاله

الگوی فرآيند تجاری‌سازی فناوری در موسسات تحقيقاتی دولتی ايران

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • سيد محمد  اعرابی

 • جهانيار بامداد صوفی

 • مهدی گودرزی

  گروه میکروب شناسی،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مقصود  اميری

اطلاعات تماس:
 • سيد محمد  اعرابی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • جهانيار بامداد صوفی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • مهدی گودرزی

  Affiliation: گروه میکروب شناسی،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • مقصود  اميری

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

تجاری‌سازی فناوری‌های توسعه‌يافته در موسسات تحقيقاتی دولتی، نقش بی‌بديلی در توسعه نظام ملی نوآوری کشورها و افزايش سطح رفاه در جوامع مختلف بازی می‌کند چراکه در صورت تجاری نشدن فناوری‌های توسعه‌يافته در مراکز تحقيقاتی مختلف جهان، شايد بسياری از فناوری‌هايی که امروزه از آنها به راحتی در زندگی روزمره استفاده می‌شود، در دسترس نبودند و حتی تصور استفاده از آنها در ذهن‌ها نمی‌گنجيد. با نگاهی گذرا به عملکرد موسسات تحقيقاتی دولتی می‌توان دريافت که علی‌رغم توانمندی‌های فراوان در توسعه فناوری، بسياری از آنها در امر تجاری‌سازی فناوری ناموفق عمل می‌نمايند. از اين‌رو، در اين مقاله تلاش شده تا پس از مروری گذرا بر پيشينه تحقيق و طبقه‌بندی برخی از الگوهای تجاری‌سازی ارايه شده در حوزه مديريت فناوری، با انجام شش مطالعه موردی در دو پژوهشگاه دولتی کشور، الگويی برای تجاری‌سازی فناوری در موسسات تحقيقاتی دولتی ارايه شود. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان می‌دهد که فرآيند تجاری‌سازی فناوری در پژوهشگاه‌های دولتی دارای شش مرحله اصلی و چهارده مرحله فرعی يا گام تجاری‌سازی می‌باشد که اين گام‌ها در درون مراحل اصلی قرار داشته و به ترتيب طی می‌شوند. علاوه براين، در طی هر گام تجاری‌سازی، امکان انجام هشت فعاليت وجود دارد که در اين بين، فعاليت‌های توسعه و مستندسازی فناوری، مذاکره و لابی‌گری با ذی‌نفعان و نيز هماهنگی و اتخاذ تصميم از اهميت بسيار بيشتری نسبت به ساير فعاليت‌ها برخوردار هستند.

رفرانس :
 1. فكور، بهمن و حاجي حسيني، حجت اله، 1387، "كارآفريني دانشگاهي و تجاري‌سازي نتايج تحقيقات در دانشگاه‌هاي ايران؛ مطالعه موردي 7 دانشگاه مهم کشور"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 1(2)، صص. 70-59.
 2. Klofsten, M. and Evans, D.J., 2000, “Comparing Academic Entrepreneurship in Europe:  The Case of Sweden and Ireland”, Small Business Economics, 14(4), pp. 299-309.
 3. Etzkowitz, H., 2006, “The Entrepreneurial University and the Triple Helix as a Development Paradigm”, Conference on Launching a Program to Transform University-Industry-Government Relations in Ethiopia; May 29-31, United Nations Conference Center, Addis Ababa Ethiopia, available from: http://www.iked.org/ethiopia/web/Papers.html.
 4. Young, T.A., 2007, “Establishing a Technology Transfer Office. In Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation”, A Handbook of Best Practices, In: A. Krattiger, R.T. Mahoney and L. Nelsen, MIHR: Oxford, UK, and PIPRA: Davis, USA, available from: www.snitts.se/document/ipHandbook-YoungEstablishingTTOs.pdf.
 5. Goldsmith, H.R., 2003, “Model of Commercialization”, Arkansas Small Business and Technology Development Center, available from: http://asbdc.ualr.edu/technology/commercialization/the_model.asp.
 6. Thanh Huyen, T.T., 2009, “A study of the key success factors for new technology commercialization: An In-depth study of high-tech Industry between Taiwan and Vietnam”, Master's thesis, National Cheng Kung university, available from: http://etds.lib.ncku.edu.tw/etdservice/download_file?etdun=U0026-0812200915243583&fileName=U0026-0812200915243583-1.pdf.
 7. Bandarian, Reza, 2005, “Enablers of Commercialization in Research Organizations”, proceeding of International Management Conference, Sharif University of Technology, Iran.
 8. Kotler, P., 1994, Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control, Eighth Edition, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall International Inc.
 9. Reamer, Andrew, Icerman, Larry and Youtie, Jan, 2003, “technology transfer and commercialization: Their role in economic development”, Georgia Institute of Technology, available from: http://www.eda.gov/ImageCache/EDAPublic/documents/pdfdocs/eda_5fttc_2epdf/v1/eda_5fttc.pdf.
 10. Dhewanto, W., Vitale, M. and Sohal, A., 2009, “The effect of Organizational Culture On Technology Commercialization Performance: A Conceptual Framework”, proceedings of the 6th AGSE International Entrepreneurship Research Exchange, Adelaide, 3-6 February, pp. 459-475, available from: http://www.swinburne.edu.au/lib/ir/onlineconferences/agse2009/000066.pdf.
 11. Varjonen, V., 2006, “Management of Early Phases in Innovation Process: A Case Study of Commercializing Technology in a Small Enterprise”, Master of Science in Engineering Thesis, Turku University, available from: www.invenire.fi/Varjonen_ 2006_Innovation%20Management.pdf.
 12. Rourke, M. and Lux, D., 1999, “From Invention to Innovation”, US Department of Energy, available from: http://ipmall.info/hosted_resources/gov_ip_ reports/fromi2i.pdf.
 13. Cooper, R.G., 1990, “Stage-Gate Systems: A New Tool For Managing New Products”, Business Horizons, 33 (3), pp. 44-53.
 14. Rothwell, R. and Zegveld, W., 1985, Reindustrialization and Technology, Longman, Harlow.
 15. Ferguson, G., 2008, “A review of the literature on existing commercialization models”, Rumour Control, Australian Defence Industry news+views, available from: www.rumourcontrol.com.au/analysis/commer cialisation_models.pdf.
 16. White,W.J. and Gallaher, M.P., 2002, “Benefits and Costs of ATP Investments in Component-based Software”, National Institute of Standards and Technology, Advanced Technology Program, available from: http://www.atp.nist.gov/eao/gcr02-834/contents.
 17. Jolly, V.J, 1997, commercializing new technologies: getting from mind to market, Harward business school press, available from: http://books.google.com/books?id=wxCjNljWdZoC&pg=PA1&lpg=PA1&dq=jolly%2Bcommercializing+new+technology&source=bl&ots=hjacjfOSwR&sig=1IEOzhALsbrvP1dt4rpK3Ja4bjk&hl=en&ei=unVYSs7hLImGnQPruq3dCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3.
 18. Golish, Bradley L., 2007, AN INVESTIGATION OF THE IDEA GENERATION AND PROTECTION PROCESS IN ACADEMIA, Published PhD Thesis, available from: http://etd.library.pitt.edu/ETD/ available/etd-07232007-190356/unrestricted/Bradley LGolish062907.pdf.
 19. موسايي، احمد، 1387، "طراحي مدلي جهت تعيين فرصت‌ها و تجاري‌سازي آنها در مراكز تحقيق و توسعه"، فصلنامه رشد فناوري، 4(14)، صص. 21-13.
 20. McCoy, Andrew Patton, 2008, “Commercialization for Innovative Products in the Residential Construction Industry”, PhD Dissertation, faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia, available from: http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-08062008-184749/unrestricted/APMPhDFinal082308.pdf.
 21. Feldman, Maryann P. and Ian, I. Stewart, 2008, “Wellsprings of Modern Economic Growth: Higher Education, Innovation and Local Economic Development”, in Justin Lin and Boris Pleskovic, Higher Education and Development, pp. 177-200.
 22. Deppe L., Kohn S., Paoletti F. and Levermann, A., 2002, “The holistic view of the front end of innovation”, Conference on IMTs and New Product Development, Mantova, Italy.
 23. MacDonald, L., Capart, G., Bohlander, B., Cordonnier, M., Jonsson, L., Kaiser, L. et al., 2004, Management of intellectual property in publicly-funded research organisations: Towards European Guidelines, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, available from: http://ec.europa.eu/research/era/pdf/iprmanage mentguidelines-report.pdf.
 24. Casto, Jane, 1994, “Concept Definition: A New Model”, World Class Design to Manufacture, 1(4), pp. 5-12.
 25. ين، رابرت ك، 1381، تحقيق موردي، ترجمه علي پارساييان و سيد محمد اعرابي،چاپ دوم، دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي، تهران.