نسخه متنی مقاله

بررسی موانع توسعه فناوری‌های کشاورزی در پارک‌های علم و فناوری دانشگاه تهران

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • خليل  کلانتری

 • حسين شعبانعلی فمی

 • هانيه  داوودی

اطلاعات تماس:
 • خليل  کلانتری

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • حسين شعبانعلی فمی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • هانيه  داوودی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

هدف اصلی اين مقاله، بررسی موانع و بازدارنده‌های توسعه فناوری‌های کشاورزی در پارک علم و فناوری پرديس کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران است. پژوهش حاضر از لحاظ پاراديم، کمی است و از لحاظ جهت‌گيری و هدف، از نوع پژوهش‌های کاربردی است. جامعه آماری تحقيق شامل کارشناسان 170 شرکت مستقر بود که با استفاده از فرمول کوکران 60 نفر به عنوان حجم نمونه برآورد و با استفاده از روش نمونه‌گيری تصادفی نمونه‌ها انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقيق پرسشنامه بود که روايی آن بوسيله پانل متخصصان و پايايی بوسيله ضريب آلفای کرونباخ 92/0احراز گرديد. نتايج بدست آمده نشان داد که مهمترين موانع در توسعه فناوری‌های کشاورزی ضعف در قوانين صيانت از مالکيت فکری در کشور، فقدان زيرساخت‌های لازم به منظور توسعه فناوری، عدم آشنايی با قوانين مربوط به مالکيت فکری، عدم شناخت از پارک‌های با کيفيت خدمات‌رسانی بالا در کشورهای ديگر و عدم توجه به مقوله انتقال فناوری در بخش کشاورزی و روستايی در سياست‌های کلان کشور می‌باشد. در دسته‌بندی اين موانع با استفاده از تحليل عاملی، هفت عامل در کل 76/76 درصد از موانع و بازدارنده‌های توسعه فناوری‌های کشاورزی در پارک را تبيين می‌نمايد. اين بازدارنده‌ها شامل عوامل ساختاری (28/12درصد)، عوامل سياستی و تامين مالی (99/11درصد)، ريسک بالا (69/11درصد)، بسترهای مالکيت فکری (29/11درصد)، عوامل انسانی (01/11درصد)، عوامل شناختی (57/10 درصد) و عوامل نگرشی(92/7 درصد) هستند.

رفرانس :
 1. Stone, D., 2005. “Think Tanks and Policy Advice in Countries in Transition”, presented in Asian Development Bank Institute Symposium: How to Strengthen Policy- Oriented Research and Training in Vietnam, Asian Development Bank Institute, Vietnam, pp 2-21, Available from: http://www.adbi.org/files/ 2005.
 2. Drejer, A., 2000, “Organizational learning and competence development”, Journal of The Learning Organization, 7(4), pp. 206-220.
 3. Francesco, Q., 2005. “A Schumpeterian approach to innovation clustering in a low-tech technology in a peripheral region: the case of garments in Mezzogiorno”, Innovation: Management, Policy & Practice, 7(4), pp. 435-450.
 4. McGann, J., 2007. “Survey of Think Tanks, a Summary Report”, Foreign Policy Research Institute, Summary report, USA, p. 11, available from: http://www36.homepage.villanova.edu/james.mcgann/docs/TTSCP_W.Europe_Report.pdf.
 5. سوان‌ سون‌، برتون، بنتز، رابرت پی و سوفرانکو، اندروجی،1381، بهبود ترويج‌ كشاورزي، ترجمه:‌ غلامحسين‌ صالح‌ نسب، انتشارات‌ معاونت‌ ترويج‌ و نظام‌ بهره‌برداري‌، وزارت‌ جهاد كشاورزي، صص. 189.
 6. Kaimowitz, D., 2007, “Critical Issues for Small-Scale Commercial Forestry”, Conference of Small and Medium Enterprise Development for Poverty Reduction; Opportunities and Challenges in Globalizing Markets, Conference proceedings, p11, available from: http://www.ruralfinance.org/fileadmin/ templates/rflc/documents/1209997592404_Poviding_Financial_services_to_poor_farmers.pdf.
 7. Decter, M., Bennett, D. and Leseure, M., 2007, “University to business technology transfer-UK and USA comparisons”, Technovation, 27(3), pp 145-55.
 8. سلطاني، بهزاد،1384، "پژوهش و فناوری در نظام ملی نوآوری"، فصلنامه رشد فناوري، 1(3)، صص. 19-13.
 9. بيرنگ، علي مرتضي،1382، "بررسي پارك‌هاي فناوري در آسياي شرقي و مطالعه هفت پارك فناوري در اروپا"، نخستين كارگاه آموزشي پارك‌ها و مراكز رشد علم و فناوري، اصفهان.
 10. پورسليمانيان، فريده، 1385، "نقش پارک‌هاي علم و فناوري براي توسعه فناوري در صنايع کشور"، فصلنامه رشد فناوري، 3(9)، صص. 57-49.
 11. صمدي، سعيد و طاهر زاده، مهدي، 1386، "بررسي و تبيين شاخص‌ها، معيارها و ضوابط طراحي و معماري پارك‌هاي علم و فناوري در ايران با تاكيد بر تجارب جهانی"، فصلنامه رشد فناوري، 3(12)، صص. 12-4.
 12. جعفرنژاد، احمد و قاسمي، احمدرضا، 1387، "ارايه مدل اكتساب فناوري با توجه به راهبرد سرمايه‌هاي فكري مطالعه موردي شركت‌هاي مستقر در پارك علم و فناوري دانشگاه تهران"، فصلنامه مديريت فناوري اطلاعات، 1(1)، صص. 36-19.
 13. پورعزت، علی اصغر، قلی پور، آرین و ندیرخانلو، سمیرا، 1389، "تبیین موانع کارآفرینی دانشگاهی و تجاری‌سازی دانش در دانشگاه تهران"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 2(4)، صص. 75-65.
 14. فرجادي، غلامعلي و رياحي، پريسا،1386، "بررسي بازار محلي پارك‌هاي علم و فناوري ايران"، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ريزي در آموزش عالي، 13(2). صص. 49-21.
 15. طارق، خليل، 1381، مديريت تکنولوژي، رمز موفقيت در رقابت و خلق ثروت، ترجمه: سيدکامران باقري و ماهور ملت پرست، انتشارات پيام، ص. 48.
 16. رضايي، روح‌اله، حسینی، سیدمحمود، شعبانعلی فمی، حسین، صفا، لیلا و سوزنچی کاشانی، ابراهیم، 1388، "شناسايي و تحليل موانع توسعه فناوري‌نانو در بخش کشاورزي ايران از ديدگاه محققان"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 2(1)، صص. 26-17.
 17. امین مظفری، فاروق و شمسی، لقمان، 1390، "بررسي روش‌ها و رويكردهاي تجاري‌سازي تحقيقات دانشگاهي؛ مطالعه موردي دانشگاه تبريز"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 3(4)، صص. 28-15.
 18. Aigrain, J. and Mumenthaler, C., 2006, “The Risk Governance of Nanotechnology: Recommendations for Managing a Global Issue”, Nanotechnology Conference Report, pp. 4-6, available from: http://www.nanowerk.com/nanotechnology/reports/reportpdf/report85.pdf.
 19. Hellsten, E., 2010, “Nanotechnologies – research needs from an EU policy and regulatory perspective”, 2nd NanoImpactNet Confence, Lausanne.
 20. Mills, K. and Fledderman, C., 2005, “Getting the best from nanotechnology: approaching social and ethical implications openly and proactively”, Technology and Society Magazine (IEEE), 24(4), pp. 18-26, Available from: http://ieeexplore.ieee.org.
 21. Friedman, S. and Egold, B., 2005, “Nanotechnology: risks and the media”, Technology and Society Magazine (IEEE), 24(4), pp. 5-11.