نسخه متنی مقاله

بررسی عوامل تعيين‌کننده شدت تحقيق و توسعه در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه يافته: رهيافت پانل ديتا

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • ابوالفضل شاه آبادی

 • آرش  حيدری

اطلاعات تماس:
 • ابوالفضل شاه آبادی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک: ab.shahabadi@gmail.com
 • آرش  حيدری

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

سرمايه‌گذاری تحقيق و توسعه يکی از اساسی‌ترين عناصر در پيشرفت دانش، افزايش بهره‌وری، و ترغيب رشد است، هر کشوری منابع کافی در اينگونه فعاليت‌ها سرمايه‌گذاری نمايد و به‌طور کارايی فعاليت‌های تحقيق و توسعه را انجام دهد، قابليت رسيدن به رشد مطلوب را خواهد داشت. از اين‌رو هدف اين پژوهش بررسی عوامل تعيين‌کننده شدت تحقيق و توسعه می‌باشد. بدين منظور دو دسته از کشورها، 12 کشور درحال توسعه و 14 کشور توسعه يافته طی دوره 2006-1995 با بهره‌گيری از روش پانل ديتا مورد بررسی قرار گرفته‌اند. اين مطالعه تمرکز بر اثر سه متغير توضيحی حمايت از حقوق مالکيت فکری، بازبودن اقتصادی و رشد اقتصادی يا فشار تقاضا دارد. همچنين دو متغير تعداد محققين در فعاليت تحقيق و توسعه و ارزش افزوده صنعت بصورت درصدی از توليد ناخالص داخلی به‌عنوان متغيرهای کنترل در نظر گرفته شده‌اند. نتايج مطالعه حاکی است متغير حقوق مالکيت فکری نقش مثبت و معناداری بر شدت تحقيق و توسعه دارد و متغيرهای بازبودن اقتصادی و فشار تقاضا از نظر آماری معنادار نيستند. متغيرهای کنترل هر دو از نظر آماری معنادارند و متغير تعداد محققين در فعاليت تحقيق و توسعه برای هر دو دسته کشورهای درحال توسعه و توسعه يافته ضريب مثبت دارد اما متغير ارزش افزوده صنعت بصورت درصدی از توليد ناخالص داخلی دارای ضريب مثبت برای کشورهای توسعه يافته و ضريب منفی برای کشورهای درحال توسعه است.

رفرانس :

 

[1]       دين محمدي، مصطفي، وزريري، عليرضا و شهنازي، روح اله، 1385، "تحليل ساختار فعاليت هاي تحقيق و توسعه: مطالعه موردي اقتصاد تحقيق و توسعه کشورهاي OECD"، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوين، 1(4)، صص 99- 62.

[2]     Kanwar, S. and Evenson, R., 2003, “Does Intellectual Property Protection Spur Technological Change”, Oxford Economic Papers, 55(2), pp. 235–264.

[3]     Varsakelis, N.C., 2006, “Education, political institutions and innovative activity: A cross-country empirical investigation”, Research Policy, 35(7), pp. 1083-1090.

[4]       مهرگان، نادر، دهقانپور، محمدرضا و ده موبد، بابک، 1390، "صادرات مبتني بر صنايع فناوري برتر و عوامل مؤثر بر آن"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 3(4)، صص. 83-69.

[5]     Wang, E.C., 2010, “Determinants of R&D Investment: The Extreme-Bounds-Analysis Approach Applied to 26 OECD Countries”, Research Policy, 39(1), pp. 103–116.

[6]     Kemeny, T., 2010, “Does Foreign Direct Investment Drive Technological Upgrading?”, World Development, 38(11), pp. 1543–1554.

[7]     Bebczuk, R.N., 2002, R&D Expenditures and the Role of Government”, Estudios de Economı´a, 29(1), pp. 109–121.

[8]     Hu, M.C., Mathews, J.A., 2005, “National innovative capacity in East Asia”, Research Policy, 34(9), pp. 1322–1349.

[9]     Furman, J.L., Porter, M.E. and Stern, S., 2002, “The Determinants of National Innovation Capacity”, Research Policy, 31(6), pp. 899–933.

[10]  Teitel, S., 1994, “Patents, R&D expenditures, country size, and per-capita income: an international comparison”, Scientometrics, 29(1), pp. 137–159.

[11]  Wu, Y., Popp, D. and Bretschneider, S., 2007, “The Effects of Innovation Policies on Business R&D: A Cross-National Empirical Study”, Economics of Innovation and New Technology, 16(4), pp. 237–253.

[12]  Falk, M., 2006, “What Drives Business Research and Development (R&D) Intensity across Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Countries?”, Applied Economics, 38(5), pp. 533–547.

[13]  Leger, A., 2006, Intellectual Property Rights and Innovation in Developing Countries: Evidence from Panel Data”, Contributed paper prepared at the International Association of Agricultural Economists Conference, Gold Coast, Australia.

[14]  Bloom, N., Griffith, R. and Van Reenen, J., 2002, “Do R&D Tax Credits Work? Evidence from a Panel of Countries 1979–1997”, Journal of Public Economics, 85(1), pp. 1–31.

[15]  Varsakelis, N.C., 2001, “The Impact of Patent Protection, Economy Openness and National Culture on R&D Investment: A Cross-Country Empirical Investigation”, Research Policy, 30(7), pp. 1059–68.

[16]  Ginarte, J.C. and Park, W.G., 1997, “Determinants of patent rights: a cross-national study”, Research Policy, 26(3), pp. 283–301.

[17]  Park, W.G., 2008, “International patent protection: 1960–2005”, Research Policy, 37(4), pp. 761-766.

[18]    اشرف زاده، سيد حميدرضا و مهرگان، نادر، 1387، اقتصادسنجي پانل ديتا، مؤسسه تحقيقات تعاون دانشگاه تهران، چاپ نخست، صص. 138-81..

[19]  Baltagi, B.H., 2005, Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition, John Wiley & Sons, England, pp. 11-75.

[20]    عباسي، فرهاد، 1387، "الگويابي مجازي در فعاليت هاي تحقيق و توسعه به‌کمک تحليل پوششي داده‌ها"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 1(2)، صص. 28-17.

[21]    قاضي‌نوري، سيد سپهر و قاضي‌نوري، سيد سروش، 1387، "استخراج راهکارهاي اصلاح نظام ملي نوآوري ايران با تکيه بر مطالعه تطبيقي کشورهاي منتخب"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 1(1)، صص. 82-66.