نسخه متنی مقاله

پيش‌بينی موفقيت تجاری‌سازی ايده‌های نوآورانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعي؛ مطالعه موردی مخترعان و نوآوران استان يزد

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • زهرا  صادقی آرانی

 • سیدحبیب اله میرغفوری

 • احمد جعفرنژاد

اطلاعات تماس:
 • زهرا  صادقی آرانی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • سیدحبیب اله میرغفوری

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک: mirghafoori@yazd.ac.ir
 • احمد جعفرنژاد

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

اگر چه يافته‌های بشری در ارتقاء کيفيت زندگی و توسعه سطح رفاه جامعه و توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش به‌سزايی ايفا می‌کند اما اين يافته‌ها تا زمانی که جنبه کاربردی پيدا نکرده و به بازار عرضه نشوند يا در دسترس متقاضيان قرار نگيرند از اهميت لازم برخوردار نبوده و نمی‌توانند هزينه‌های تحقيق را جبران کند. شواهد متعدد از سراسر دنيا حاکی از اين است که هر چند تعداد کثيری از تحقيقات از نظر فنی موفق بوده‌اند، اما تنها درصد اندکی از آنها در زمينه تجاری‌سازی به موفقيت دست يافته‌اند که اين امر نشان ‌دهنده پيچيدگی فرآيند تجاری‌سازی است. در اين راستا، شناسايی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی اين ايده‌ها و پيش‌بينی احتمال موفقيت آن‌ها می‌تواند مخترعين و نوآوران را در تجاری‌سازی ياری رساند. بر اين اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی اقدامات نوآورانه و پيش‌بينی موفقيت آن‌ها در استان يزد انجام گرفته است. در اين راستا، ابتدا متغيرهای مؤثر برتجاری‌سازی اختراعات و ابتکارات شناسايی شده و سپس بهترين مدل شبکه عصبی مصنوعی برای پيش‌بينی احتمال موفقيت اين اختراعات ارائه گرديده است. نتايج اين تحقيق نشان داده است که متغيرهای جمعيت‌شناختی، عوامل فردی- شخصی، فنی- فناورانه، بازار، مالی و اداری- قانونی بر موفقيت تجاری‌سازی تأثيرگذارند. همچنين در ميان مدل‌های اجرا شده، مدل پرسپترون چندلايه (MLP) همراه باالگوريتم پس انتشار خطا (EBP) با 2 لايه پنهان با تابع محرک سيگموئيد در لايه‌های پنهان و تابع محرک خطی در لايه خارجی هم در درصد جواب صحيح و هم در ساير معيارهای کارايی از وضعيت بهتری برخوردار است.

رفرانس :
 1. Drucker, Peter F., 1995, Managing In A Time Of Great Change, New York: Truman Talley Books/Dutton.
 2. Sohn S.Y and Moon, T.H., 2003, “Structural Equation Model For Predicting Technology Commercialization Success Index (TCSI)”, Technological Forecasting & Social Change, 70(9), pp. 885–899.
 3. Rasmussen, E., 2008, “Government Instruments To Support The Commercialization Of University Research: Lessons From Canada”, Technovation, 28(8), pp. 506–517.
 4. Ghazinoori, S.R., 2005, “Strategies & trends for commercialization & marketing of high technologies case study: Nanotechnology in Iran”, 2nd Conference on Management of Technology, Tehran University, Iran.
 5. بندريان، رضا، 1384، "توانمندسازهاي تجاري‌سازي در سازمان‌هاي تحقيقاتي"، کنفرانس بين‌المللي مديريت فرآيند، دانشگاه صنعتي شريف، تهران.
 6. هاشم‌نيا، شهرام، عمادزاده، مصطفي، صمدي، سعيد و ساکتي، پرويز، 1388، "بررسي عوامل مؤثر بردرآمدهاي اختصاصي تحقيقات دانشگاهي در دانشگاه‌هاي صنعتي ايران"، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ريزي در آموزش عالي، 52، صص. 21-1.
 7. علمي، محمد، 1388، روش‌هاي تجاري‌سازي يافته‌هاي پژوهشي، معاونت توسعه روابط اقتصادي، سازمان توسعه تجارت ایران، گزارش، انتشارات سازمان توسعه تجارت ایران، تهران.
 8. Wang, T.Y. and Chien, Sh.Ch., 2006, “Forecasting Innovation Performance Via Neural Networks—A Ase Of Taiwanese Manufacturing Industry”, Technovation, 26(5-6), pp. 635-643.
 9. Chen, Y.Sh., James Lin,M.J. and Chang, Ch.H., 2009, “The Positive Effects Of Relationship Learning And Absorptive Capacity On Innovation, Performance And Competitive Advantage In Industrial Markets”, Industrial Marketing Management, 38, pp. 152–158.
 10. Chien, Sh.Ch., Wang, T.Y. and Lin, S.L., 2010, “Application Of Neuro-Fuzzy Networks To Forecast Innovation Performance – The Example Of Taiwanese Manufacturing Industry”, Expert Systems With Applications, 37(2), pp. 1086-1095.
 11. Yan, Sh. and Wu, M., 2011, Research Of Enterprise Innovation Evaluation Based On Neural Networks Model, 2nd IEEE International Conference on Emergency Management And Management Sciences (ICEMMS), Beijing.
 12. Chiesa, V. and Piccaluga, A., 1998, “Transforming Rather Transferring Scientific And Technological Knowledge, The Contribution Of Academic Spin-Out Companies: The Italian Way”, In: R. Oakey and W. During (Eds), New Technology Based Firms In The 1990s, Paul Chapman, London, pp. 15-26.
 13. Reamer, A., Icerman, L. and Youtie, J., 2003, Technology Transfer and Commercialization: Their Role in Economic Development, U.S. Department of Commerce, report, available from: http://www.eda.gov /PDF/eda_ttc.pdf.
 14. Yadollahi Farsi, J. and Talebi, K., 2009, “Application of Knowledge Management for Research Commercialization”, World Academy of Science, Engineering and Technology, 49, pp. 451-455.
 15. پورعزت، علي‌اصغر، قلي‌پور، آرين و نديرخانلو، سميرا، 1389، تبيين موانع کارآفريني دانشگاهي و تجاري‌سازي دانش در دانشگاه تهران"، فصلنامه سياست علوم و فناوري، 2(4)، صص. 75-65.
 16. عباسي، بدري، قلي‌پور، آرين، دلاور، علي و جعفري، پريوش، 1388، "تحقيق كيفي پيرامون تأثير رويكرد تجاري‌سازي بر ارزش‌هاي سنتي دانشگاه"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 2(2)، صص. 76-63.
 17. Kumar, V. and Jain, P.K., 2003, “Commercialization Of New Technologies In India: An Empirical Study Of Perceptions Of Technology Institutions”, Technovation, 23(2), pp. 113-120.
 18. بحريني، محمد علي و شادکام، محمدرضا، 1386، تجاري،سازي فناوري، يا، چگونگي توليد ثروت از تحقيق و توسعه: به همراه نمونه‌هاي بومي، تهران: نشر بازتاب.
 19. جهانديده، محسن و اخوان‌فرد، مسعود، 1384، "تجاري‌سازي نتايج تحقيق"، سومين کنفرانس بين‌المللي مديريت، دانشگاه صنعتي شريف، تهران.
 20. موسايي، احمد، صدرايي، ساسان و بندريان، رضا، 1387، "مدل فرايند تجاري‌سازي دانش فني محصولات شيميايي"، فصلنامه رشد فناوري، 4(16)، صص. 18-8.
 21. Rowley, E. and Martin, P., 2009, Barriers to the Commercialisation & Utilisation Of Regenerative Medicine In The UK, EPSRC REMIDI Project, Nottingham University, available from: www.nottingham.ac.uk/iss.
 22. Linka, A.N. and Scottb, J.T., 2010, “Government As Entrepreneur: Evaluating The Commercialization Success Of SBIR Projects”, Research Policy, 39(5), pp. 589–601.
 23. Chen, Ch.J., 2009, “Technology Commercialization, Incubator And Venture Capital, And New Venture Performance”, Journal Of Business Research, 62(1), pp. 93–103.
 24. رادفر، رضا، خمسه، عباس و مدني، حسام‌الدين، 1388، "تجاري‌سازي فناوري عوامل مؤثر در توسعه فناوري و اقتصاد"، فصلنامه رشد فناوري، 20، صص. 40-33.
 25. Hossain, N., 1998, Constraints to SME Development in Bangladesh, Job Opportunities and Business Support (Jobs) Program, Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS), Maryland, United States, available from: http://www.iris.umd.edu /download.aspx?ID=580c5484-fe70-4f80-8282-2d906aaa224f.
 26. Henderson, R. and Robertson, M., 1999, “Who wants to be an entrepreneur? Young attitudes to entrepreneurship as a career”, Education Training, 41(5), pp. 236-245.
 27. Zieminski, J. and Warda, J., 1999, “Paths To Commercialization Of University Research - Collaborative Research”, Ottawa: Conference Board of Canada, P.9, available from: www.acst-ccst.gc.ca /comm/rpaper/home_e.htmlP.9.
 28. Shurry, J., Lomax, S. and Vyakarnam, S., 2001, Household Survey of Entrepreneurship, IFF Research London.
 29. Michaelis, C., Smith, K. and Richard, S., 2001, Regular Survey Of Small Business Option: First Survey- Final Report, Data Build, Birmingham.
 30. مرادنژادي، همايون، شعبانعلي فمي، حسين، ايرواني، هوشنگ، حسيني، سيد محمود و کافي، محسن، 1386، "موانع توسعه کارآفريني در واحدهاي توليدي گلخانه‌اي در ايران"، فصلنامه علوم کشاورزي ايران، 38(2)، صص. 184-175.
 31. صمد آقايي، جليل، 1378، سازمان کارآفرین، چاپ اول، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران.
 32. هاگان، مارتين تي، ديموث، هاروارد بي و بيل، مارک، 1388، طراحي شبکه‌هاي عصبي، ترجمه: سيد مصطفي کيا، انتشارات کيان رايانه سبز، تهران.
 33. منهاج، محمدباقر، 1379، مباني هوش محاسباتي، ج 1و2.، چاپ اول، نشر دانشگاه صنعتي امير کبير، تهران.
 34. Hollnagel, E., 1989, The Reliability Of Expert Systems, Ellis Horwood Ltd.
 35. قديمي، محمدرضا و مشيري، سعيد، 1381، "مدل‌سازي و پيش بيني رشد اقتصادي در ايران با استفاده از شبکه‌هاي عصبي مصنوعي(ANN)"، فصلنامه پژوهش‌هاي اقتصادي ايران، 12، صص. 33-1.
 36. Li, Q., 2003, “An ANN Pruning Algorithm Based Approach To Vendor Selection”, Managerial Auditing Journal, 18(8), pp. 657-665.
 37. Ghiassi, M., Saidane, H.D. and Zimbra, K., 2005, “A Dynamic Artificial Neural Network Model For Forecasting Time Series Events”, International Journal Of Forecasting, 21(2), pp. 341-362.
 38. Indro, D.C., Jiang, C.X., Patuwo, B.E. and Zhangc, G.P., 1999, “Predicting Mutual Fund Performance Using Artificial Neural Networks”, International Journal Management Science, 27(3), pp. 373-380.
 39. نجفي، بهاالدين و طرازكار، محمدحسن، 1385، "پيش‌بيني ميزان صادرات پسته ايران: كاربرد شبكه عصبي مصنوعي"، پژوهشنامه بازرگاني، 10(39)، صص. 214-191.
 40. ابريشمي حميد، معيني، علي، مهرآرا، محسن، احراري، مهدي و سليماني‌كيا، فاطمه، 1387، "مدل‌سازي و پيش‌بيني قيمت بنزين با استفاده از شبكه عصبي GMDH فصلنامه پژوهش‌هاي اقتصادي ايران، 12(36)، صص. 58-37.
 41. كميجان، اكبر و سعادت‌فر، جواد، 1385، "كاربرد مدل‌هاي شبكه عصبي در پيش‌بيني ورشكستگي اقتصادي شركت‌هاي بازار بورس"، دو فصلنامه جستارهاي اقتصادي، 3(6)، صص. 44-11.
 42. مرزبان حسين، اكبريان، رضا و جواهري، بهنام، 1384، "يک مقايسه بين مدل‌هاي اقتصادسنجي ساختاري، سري زماني و شبكه عصبي براي پيش‌بيني نرخ ارز"، فصلنامه تحقيقات اقتصادي، 69، صص. 216-181.
 43. شرزه‌اي، غلام‌علي، احراري، مهدي و فخرايي، حسن، 1387، "پيش‌بيني تقاضاي آب شهر تهران با استفاده از الگوهاي ساختاري، سري‌هاي زماني و شبكه عصبي نوع GMDHفصلنامه تحقيقات اقتصادي، 43(84)، صص. 175-151.
 44. حسينعلي شيرازي، محمودآقا، 1385، "كاربرد تكنيك شبكه عصبي براي ارزيابي روابط بين خريدار و فروشنده"، فصلنامه دانش مديريت، ۱۹(73)، صص.56- 41.
 45. بندريان، رضا، 1387،" اندازه‌گيري پتانسيل تجاري طرح‌هاي تحقيقاتي با استفاده از منطق فازي"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 1(1)، صص. 24-15.