نسخه متنی مقاله

تعيين و تبيين عوامل فردی مؤثّر در تجاری‌سازی نتايج پژوهشي؛ مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • حسينعلی  جاهد

 • حميد رضا آراسته

  -
 • پريوش جعفری

اطلاعات تماس:
 • حسينعلی  جاهد

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • حميد رضا آراسته

  Affiliation: -
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • پريوش جعفری

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

ايده‏ها و دستاوردهای پژوهشی دانشگران نظام آموزش عالی در صورت تجاری شدن مي‏تواند به ثروت‏آفرينی، کارآفرينی و در نهايت منجر به توسعه و رفاه اجتماعی و اقتصادی شود. برای تحقّق تجاري‏سازی يافته‏های علمی لازم است فرايند، روش‏ها و عوامل شکل دهنده و زمينه‏ساز مشخّص شوند تا در تصميم‏گيری برای تجاري‏سازی مورد استفاده قرار گيرند. به دليل جايگاه والای نيروهای علمی در اين عرصه، اين مقاله به تعيين و تبيين عوامل فردی مؤثّر در تجاری‌سازی نتايج پژوهشی و تبيين روابط بين اين عوامل پرداخته است. روش تحقيق آن از نوع ترکيبی و جامعه آماری، شامل مديران ارشد و مديران پژوهشی و فناوری و اعضای هيات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات و مديران ارشد و مديران پژوهشی و فناوری سازمان‏های طرف قرارداد با اين دانشگاه است. برای نمونه‏گيری در بخش مطالعه کيفی از نمونه‏گيری هدفمند و در بخش کمّی از نمونه‏گيری تصادفی طبقه‌ای استفاده شده است. ابزار جمع‏آوری اطلاعات شامل مصاحبه و پرسشنامه محقّق‏ساخته است. برای تجزيه و تحليل داده‏ها از آزمون‏های آماری همچون آزمون‏های تی، آنوا، فريدمن و تحليل عاملی تأييدی به روش مولّفه‏های اصلی استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان‏گر تأثير عواملی فردی شامل خودکارآمدی، موفقيّت‏طلبی، قدرت‏طلبی، خلاقيّت و نوآوری، رقابت‏طلبی و منبع کنترل درونی در تجاري‏سازی نتايج پژوهشی است. در تبيين روابط اين عوامل، علاوه بر اولويّت‏بندی آنها، بررسی روابط بين عوامل نشان داد که تمامی آنها رابطه همبستگی معناداری با يکديگر دارند و بيشترين بار عاملی مربوط به متغيرهای خودکارآمدی و موفقيّت‌طلبی است.

رفرانس :

 

[1]       صديقي، ژيلا، مجدزاده، سيدرضا، نجات، سحرناز، فتوحي، اكبر، شهيدزاده، علي، غلامي، ژاله، ... و يزداني، كامران، 1386، "طراحي مدل «ترجمه دانش» جهت بهره‌گيري از نتايج پژوهش"، فصل‌نامة پايش، 1 (25)، صص. 47-35.

[2]     Santesso, N. and Tugwell, P., 2006, “Knowledge Translation in Developing Countries, the Journal of Continuing Education in the Health Professions, 26(1), pp. 87-96.

[3]     Bok, D., 2003, Roots of Commercialization, Universities in the Marketplace: The Commercialization of Higher Education, Princeton University Press, pp. 1-17.

[4]     Feldman, K.S., 2007, the Commercialization of Public Higher Education: Balancing Academic, Fiscal and Market Values, A Dissertation Submitted In Partial Fulfillment of The Requirement For The Degree of Doctor of Educational Leadership, The University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico.

[5]     Kitson, A., Ahmed, L.B, Harvey, G., Seers, K. and Thompson, D.R., 1996, “From Research to Practice: one Organizational Model for Promoting Research-Based Practice, Journal of Advanced Nursing, 23(3), pp. 430-440.

[6]       وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 1384، گزارش ملّي آموزش عالي ايران، تهران: مؤسّسة پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي.

[7]       فكور، بهمن و حاجي‌حسيني، حجت‌اله، 1387، "كارآفريني دانشگاهي و تجاري‌سازي نتايج تحقيقات در دانشگاه‌هاي ايران"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 1(2). صص. 70-59.

[8]       مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي، 1387، تعريف واژگان علوم، تحقيقات و فناوري، چاپ اول.

[9]       بندريان، رضا، 1387، "اندازه‌گيري پتانسيل تجاري طرح‌هاي تحقيقاتي با استفاده از منطق فازي"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 1(1)، صص. 24-15.

[10]  Ktepe, G.D, 2004, Mechanisms for Transferring University Research Results to Industry: Licensing And University Start-Up, Division of Innovation-LTH Lund University, Sweden.

[11]  Plewa, C. and Quester, P., 2005, “Marketing Orientation in University Industry Linkages; Industry Linkages”, Australia and New Zealand Marketing Academy Conference, available from: http://smib.vuw.ac.nz:8081/WWW/ANZMAC2004/CDsite/papers/Plewa1.PDF.

[12]  Nowotny. H, 2006, “Real Science is Excellent – how to Interpret Post-Academic Science, Mode 2 and ERC”, Journal of Science Communication, 5(4), pp. 1-4.

[13]    صندوق حمايت از پژوهشگران كشور، 1388، تجاري‌سازي نتايج پژوهشي، قابل دسترس در: http://www.insf.org/Help Tejari.php

[14]  Tassey, G, 2005, “The Disaggregated Technology Production Function: A New Method of University and Corporate Research”, Research Policy, 34(3), pp. 287-303.

[15]  Lin, B.W., Lee, Y., and Hung, S.C., 2006, “R&D Intensity and Commercialization Orientation Effects on Financial Performances”, Journal of Business Research, 59(6), pp. 679-685.

[16]  Jones, L.M, 2000, The Commercialization of Academic Science: Conflict of Interest for the Faculty Consultants, A Thesis in Fulfillment of Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, University of the Minnesota.

[17]  Dietz, J.S. and Bozeman, B., 2005, “Academic Careers, Patents, and Productivity: Industry Experience as Scientific and Technical Human Capital”, Research Policy, 34(3), pp. 349–367.

[18]  Betz, N.E., 2004, “Contributions of Self-Efficacy Theory to Career Counseling: A Personal Perspective”, the Career Development Quarterly, 52(4), pp. 340-352.

[19]  Lent, R.W. and Brown, S.D, 2006, “on Conceptualizing and Assessing Social Cognitive Constructs in Career Research: a Measurement Guide”, Journal of Career Assessment, 14(1), pp. 12-35.

[20]  Bandura, A., 1994, “Self- efficacy, Encyclopedia of human behavior”, New York: Academic Press, 4, pp. 71-81.

[21]  Bieschke, K.J., 2006, “Research Self-Efficacy Beliefs and Research Outcome Expectations: Implications for Developing Scientifically Minded Psychology”, Journal of Career Assessment, 14(1), pp. 77-91.

[22]    علوي، سيد ابولفضل، 1382، "کارآفريني و رسالت دانشگاه"، فصلنامة رهيافت، 29، صص 27-34.

[23]  Gurol, Y. and Atsan, N., 2006, “Entrepreneurial Characteristics among University Students: Some Insights for Entrepreneurship Education and Training in Turkey”, Education and Training, 48(1), pp. 25-38.

[24]    مصلح شيرازي، علي نقي، 1384، "مقايسه ويژگي‌هاي کارآفريني دانشجويان دختر و پسر دانشگاه شيراز"، مجموعه مقالات سمينار توسعه کارآفريني و تجليل از زنان کارآفرين، مرکز کارآفريني دانشگاه شيراز.

[25]    توکّل، محمد، 1389، جامعه‌شناسی علم، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.

[26]    صانعي يارند، الهام، 1386، "بررسي برخي ويژگي‌هاي کارآفريني در ميان مالک- مديران و مقايسه آن با مديران حرفه‌اي در صنايع استان اصفهان"، پايان‌نامه کارشناسي ارشد مديريت صنعتي، دانشکده اقتصاد، مديريت و علوم اجتماعي دانشگاه شيراز.

[27]  Matthews, R., 2002, Competition archetypes and creative imagination”, Journal of Organizational Change Management, 15(5), pp. 461-476.

[28]    گلستان هاشمي، سيدمهدي، 1387، "جامعه‌شناسي خلاقيّت و نوآوري"، رشد علوم اجتماعي، 3، صص. 29- 26.

[29]    جاهد، حسينعلي، 1389، "شناسايي و كاربرد روش‌هاي آموزشي براي پرورش خلاقيّت دانش‌آموزان"، مجموعه مقالات دوّمين همايش ملّي روش‌هاي نوين آموزشي، تهران: دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي.

[30]    رجبي، نصرت‌الله، 1380، "موانع و عوامل تسهيل کنندة به‌کارگيري يافته‌هاي پژوهشي"، تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت، پژوهش‌نامة آموزشي، 10، صص. 29-26.

[31]  Alan, L.R., 2002, Invention, Innovation, and Entrepreneurship: The Commercialization of University Research by Inventor- Founded Firms, A Dissertation Submitted in Partial Satisfaction of the Requirements For The Degree of Doctor of Philosophy In Business.

[32]  Grady, J.K.O., 2002, Influence of Personal and Environmental Factors on Academic Medical Researchers Decisions to Commercialize the Results of their Research, A Dissertation Submitted in Partial Satisfaction the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, University of West Canada.

[33]  Funk, S.G., Tornquist, M.T. and Champagne, M.T., 1995, Barriers and Facilitators of Research Utilization: An Intergrative Reviw”, Nursing Clinics of North America, 30(3), pp. 395-407.

[34]    جین، آر.کی. و ترایاندیس، اچ.سی.، 1381، مدیریت بر مدیریت ناپذیر: مدیریت سازمان‌های تحقیقاتی، ترجمة سرحدی، مهیار و محمد‌رضائی بیدگلی، حسن، تهران: مؤسسة آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي.

[35]    عبّاسي، بدري،  قليپور، آرين، دلاور، علي و جعفري، پريوش، 1388، "تحقيق كيفي پيرامون تأثير رويكرد تجاري‌سازي بر ارزش‌هاي سنتي دانشگاه"، فصلنامة سياست علم و فناوري، 2(2)، صص 76-63.

[36]    سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازي، الهه، 1383، روش‌هاي تحقیق در علوم رفتاري، تهران، انتشارات آگاه.

[37]  Kvale, S., 1996, Interviews: an Introduction to Qualitative Research Interviewing, Sage Publications, Thousand Oaks California, available from: http://www.inside-installations.org/ocmt/mydocs /microsoft%20word%20.