نسخه متنی مقاله

بررسی روش‌ها و رويکردهای تجاری‌سازی تحقيقات دانشگاهي؛ مطالعه موردی دانشگاه تبريز

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • فاروق امين   مظفری

  استادیار دانشکده علوم انسانی واجتماعی دانشگاه شهید بهشتی
 • لقمان شمسی

اطلاعات تماس:
 • فاروق امين   مظفری

  Affiliation: استادیار دانشکده علوم انسانی واجتماعی دانشگاه شهید بهشتی
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • لقمان شمسی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

هدف از اين مقاله، مطالعه و بررسی روش‌ها، رويکردها و چگونگی فرآيند تجاری‌سازی تحقيقات دانشگاهی است. پژوهش حاضر از نوع کيفی-کمی است و به روش پيمايشی است. جامعه آماری در اين تحقيق شامل دانشکده‌های دانشگاه تبريز است که دانشکده‌های کشاورزی، شيمی، قنی، برق، مکانيک و فناوری‌های نوين بعنوان نمونه انتخاب شده و با 34 نفر از فعالان حوزه ارتباط با صنعت در دانشکد‌ه‌های مورد مطالعه مصاحبه انجام گرفت. نتايج حاصل از پژوهش نشان داد روند تجاری‌سازی در سال‌های مورد بررسی همواره صعودی است ودر خصوص شناسايی ارتباط بين متغيرهای عملکردی و نحوه تاثير آنها برتجاری‌سازی معلوم شد بين متغيرهايی مانند انتشار مقالات درکنفرانس‌ها،‌ قراردادهای تحقيقاتی مشترک و رساله‌های تحصيلات تکميلی (کارشناسی ارشد) با تجاری‌سازی رابطه معناداری وجود دارد. با بررسی ديدگاه فعالان تجاری‌سازی در دانشکده‌ها مشخص گرديد که آنان نقش دفاتر ارتباط با صنعت را در اين فرآيند اساسی تلقی نموده و تعامل پويا با ساير واحدها را برای موفقيت آن ضروری دانستند. از ديدگاه آنان اولويت‌ روش‌های تجاری‌سازی به ترتيب پروژه‌های مشترک،‌ ارائه خدمات مشاوره، صدور پروانه‌های بهره‌برداری و تشکيل شرکت‌های تجاری بوده است.

رفرانس :
 1. انتظاري، يعقوب، 1383،"ظهور دانشگاه كارآفرين و توسعه تعامل علم و صنعت"، مجله علم و آينده، بهار، 8، صص. 81-67.
 2. Waagø, S.J., Rasmussen, E., Kvaal, T., Gulbrandsen, M. and Trondsen, E., 2001, "The role of the university in Economic Development: An analysis of Six European universities of science and Technology", available from: http://www.nec.ntnu.no /dokumenter/universitybusiness.pdf
 3. مهدي‌زاده، محمدرضا، 1384، "مديريت انتقال فناوري"، نشريه نفت، گاز و پتروشيمي، خرداد، 33، صص. 37-34.
 4. Siegel, D.'s and Phan, P.H., 2004, "Analyzing the Effectiveness of University Technology Transfer: Implications for Entrepreneurship Education", available from: http://www.economics.rpi.edu/ workingpapers/rpio426.pdf.p120
 5. Reitan, B., 1998, "Perspectives on new venture Creation", NTNU, Trondneim, available from: http://www.worldscinet.com/cgi_bin/details.
 6. GU, W. and Whewell, L., 1999, "University Research and the Commercialization of Intellectual property in Canada”, Industry Canada, Ottawa, Canada; available from: http:// dsp_psd.pwgsc.gc.ca/collection/c21_23_21_1999E.pdf
 7. Morgan, R., PKruytbosch, C. and Kannankutty, N., 2001, “Patenting and Invention Activity of U.S scientists and Engineers in the Academic sector: Comparisons with Industry”, Journal of Technology Transfer, 26(1-2), pp. 173-183.
 8. Link, A.N, 2003, “U.S Science parks: The Diffusion of an Innovation and Its Effects on the Academic Mission of universities”, International Journal of Industrial organization, 21(9), pp. 1323-1356.
 9. Pries, F. and Guild, P., 2004, “Analyzing the Commercialization of university Research: A Proposed categorization Scheme”, available from: http://www.utoronto.ca/onris/newsletter/2004-05/newsletterlink82.htm.
 10. Buenstorf, G., 2006, “Commercializing Basic Science as a Competitor or Complement of Academic Accomplishment? The Case of Max Planck Directors”, available from: http://cemi.epfl.ch/webdav/site/cemi/shard/workshop
 11. Slaughter, S. and Laslie, L., 1997, Academic Capitalism, Baltimore/ London, The Johns Hopkins University press.
 12. Deeds, D.L., Decarolis, D. and Coombs, J.E., 1997, “The impact of firm-Specific Capabilities on the amount of Capital raised in an initial Public offering: Evidence from the biotechnology industry”, Journal of Business venturing, 12(1), pp. 31-46.
 13. Finkle, T.A., 1998, “The Relationship between Boards of Directors and Initial public offerings in the Biotechnology Industry”, Entrepreneurship Theory and Practice, 22(3), pp. 5-29.
 14. Cockburn, I. and Henderson, R., 1998, “Absorptive Capacity, Coauthoring behavior and the organization of research in drug discovery”, Journal of Industrial Economics, 46(2), pp. 157 – 182.
 15. Feldman, M., Feller, I., Bercovitz, J. and Burton, R., 2000, Equity and the Technology Transfer strategies of American Research university, Mimeo, Johns Hopkins university.
 16. Friedman, J. and Silberman, J., 2003, “University Technology Transfer: Do Incentives, Management and Location Matter?”, Journal of Technology Transfer, 28(1), pp. 81-85.
 17. Agrawal, A.K, 2001, “University– to- Industry Knowledge Transfer: Literature Review and Unanswered Question”, International Journal of Management Reviews, 3(4), pp. 258 – 302.
 18. Goldfarb, B. and Henrekson, M., 2003, “Bottom-up versus top-down Policies towards the Commercialization of university Intellectual property”, Research Policy, 32(4), pp. 639-658.
 19. انتظاري، يعقوب، 1382، "تحليل تعامل دانشگاه و صنعت از چشم‌انداز اقتصاد مبتني بر دانش"، طرح پژوهشي دفتر مطالعات فرهنگي، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، صص. 202-109.
 20. فكور، بهمن، 1385، "مروري بر مفاهيم نظري تجاري‌سازي نتايج تحقيقات"، نشريه رهيافت، بهار و تابستان، 37، صص. 32-24.
 21. فكور، بهمن، انصاری، محمدتقی، 1389، "بررسی روش‌ها و منابع کسب فناوری در بنگاه‌های کوچک منتخب ایران"، فصلنامه سیاست علم وفناوری، 2(4)، صص. 105-93.
 22. فكور، بهمن و حاجی‌حسینی، حجت‌اله، 1387،"کارآفرینی دانشگاهی و تجاري‌سازي نتايج تحقيقات در دانشگاه‌هاي ايران (مطالعه موردی 7 دانشگاه مهم ایران)"، فصلنامه سیاست علم وفناوری، 1(2)، صص70-59.
 23. دلاور، علي، 1386، روش تحقيق در روان‌شناسي و علوم تربيتي، چاپ بيستم، نشر ويرايش.صص. 96 و240.
 24. Bray, M.J. and Lee, J.N., 2000, “University Revenues from Technology Transfer: Licensing Fees VS. Equity Positions”, Journal of Business Venturing, 15(5-6), pp. 385 – 392.
 25. Owen-Smith, J. and Powell, W.W., 2003, “Expanding Role of University Patenting in the Life Science: Assessing the Importance of Experience and Connectivity”, Research Policy, 32(9), pp. 1695-1711.
 26. Powers, J.B., 2004, “R&D Funding Sources and University Technology Transfer: What is stimulating Universities to be more Entrepreneurial?”, Research in higher Education, 45(1), pp. 1-23.
 27. Siegel, D., Waldman. D.A., Atwater, L.E. and Link, A.N., 2004, “Toward a Model of the Effective Transfer of Scientific knowledge from Academicians to Practitioners: Qualitative Evidence from the Commercialization of University Technologies”, Journal of Engineering and Technology Management, 21(1-2), pp. 115-142.
 28. Jacob, M., Lundqvist, M. and Hellsmark, H., 2003, “Entrepreneurial Transformation in the Swedish university system: the case of Chalmers university of Technology”, Research Policy, 32(9), pp.1555-1568.
 29. Thursby, J.G. and Sukanya, k., 2002, “Growth and productive Efficiency of university Intellectual property Licensing”, Research policy, 31(1), pp.109-124
 30. Miyata, Y., 2000, “An empirical analysis of innovative activity of universities in the United states”, Technovation, 20(8), pp. 413-425.
 31. Laukkanen, M, 2003, “Exploring Academic Entrepreneurship: Drivers and Tensions of University- based Business”, Journal of small Business and Enterprise Development, 10(4), pp. 372-382.
 32. Ranga, M., 2002, “Entrepreneurial universities and the impact of university- Industry collaboration on Academic Research Performance and Management of Academic Research Groups”, available from: http://www.druid.dk/uploads/tx_picturedb/dw2002-451.pdf.
 33. Schartinger, D., Rammer, C., Fischer, M.M. and Fröhlich, J., 2002, “Knowledge interactions between universities and industry in Austria: Sectoral Patterns and determinants”, Research Policy, 31(3), pp. 303-328.