نسخه متنی مقاله

شناسايی و رتبه‌بندی موانع توسعه سامانه ملی خريد و فروش فناوری (فن‌بازار) در ايران

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • سيد احمد رضا علائی طباطبائی

 • مسعود موحدی

اطلاعات تماس:
 • سيد احمد رضا علائی طباطبائی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • مسعود موحدی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

طی چندسالی که از شکل‌گيری فن‌بازار در کشور می‌گذرد، ساختار مذکور به دلايل مختلف به‌عنوان بازار فناوری فعاليت نکرده و عملکرد خود را محدود به اطلاع‌رسانی در حوزه‌های مختلف کرده است. اين در حالی است که وظيفه اصلی فن‌بازار و کارکردی که باعث ايجاد ارزش افزوده می‌شود، عملکرد آن به‌عنوان سامانه خريد و فروش فناوری است. در اين مقاله بعضی از عوامل تأثيرگذار بر اين مشکل، احصا شده‌اند. آنچه در مقاله حاضر مدنظر است، بررسی موانع و چالش‌های شکل‌گيری و توسعه فن‌بازار و يافتن ميزان اهميت آنهاست که از طريق ارزيابی مجدد و روزآمد کردن مطالعات انجام‌شده در مورد فن‌بازار و و احصاء موانع در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، سياسی و... انجام خواهد شد. همچنين از روش‌های آماری رگرسيون مرحله‌ای و نيز تحليل همبستگی، ميزان اهميت هرکدام از موانع مذکور مشخص خواهد شد. با مشخص شدن موانع مذکور و نيز ميزان اهميت آنها، علاوه بر برنامه‌ريزی بهتر و دقيق‌تر برای ايجاد فن‌بازار ملی، مراکز متولی مانند پارک‌های علم و فناوری که وظيفه مديريت تحقيق و توسعه را بر عهده دارند، تلاش خود را معطوف به داشتن ساختاری متمرکز، کارآمد و در خدمت توسعه فناوری کشور خواهند کرد. بنابراين، مقاله حاضر سعی بر آن دارد تا ضمن احصاء کردن موانع مذکور، به منظور برنامه‌ريزی برای رفع موانع، ميزان اهميت و تأثيرگذاری هرکدام را نيز مشخص نمايد.

Identifying and Ranking the National Technology Exchange System (Technomart) Development Barriers in Iran AWT-SEP شناسايی و رتبه‌بندی موانع توسعه سامانه ملی خريد و فروش فناوری (فن‌بازار) در ايران AWT-SEP In developing countries, using technomart as a mechanism for the development and management of technology has been taken into consideration for about three decades and pursued by the relevant organizations. But the problem is that, in some countries (such as the author's country Iran) this structure has not been very useful or successful up until now regarding to its primary goals. In other words, technomart functions were limited to information dissemination and have not been converted from a push system to a pull one. Some of these effective factors are known, but others still remain unknown. In this article, we have aimed to evaluate the barriers of implementation and development of technomart regarding to its primary and functional goals as a pool system. This has been done through scrutinizing the current model and previous studies, especially with a focus on the current barriers to the creation of a technology market such as cultural, economic and political barriers. This will be done through studying and renewing the current technomart models with the emphasis on developing countries. In this research we also identify barriers better and then demomstrate the importance and impact of each one in order to increase the accuracy and reliability of future planning. In the first stage, consideration is given to identifying strengths and weaknesses of technomarts and similar structures which are active in the field of technology management. The results of the first stage and also expert comments show us that developing technomarts from a push system to a pull one has two kinds of barriers, categorized in to seven constructs. Internal barriers are related to strategies and promoting activity constructs, while external barriers consist of the network, economy, national innovation system, technology- related services and legal infrastructure constructs. After identifying the constructs as obstacles, using stepwise regression and Pearson correlation analysis methods, the importance of each factor and priority of each construct is determined. Also technomart success factors are shown as a separate construct. AWT-SEP طی چندسالی که از شکل‌گيری فن‌بازار در کشور می‌گذرد، ساختار مذکور به دلايل مختلف به‌عنوان بازار فناوری فعاليت نکرده و عملکرد خود را محدود به اطلاع‌رسانی در حوزه‌های مختلف کرده است. اين در حالی است که وظيفه اصلی فن‌بازار و کارکردی که باعث ايجاد ارزش افزوده می‌شود، عملکرد آن به‌عنوان سامانه خريد و فروش فناوری است. در اين مقاله بعضی از عوامل تأثيرگذار بر اين مشکل، احصا شده‌اند. آنچه در مقاله حاضر مدنظر است، بررسی موانع و چالش‌های شکل‌گيری و توسعه فن‌بازار و يافتن ميزان اهميت آنهاست که از طريق ارزيابی مجدد و روزآمد کردن مطالعات انجام‌شده در مورد فن‌بازار و و احصاء موانع در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، سياسی و... انجام خواهد شد. همچنين از روش‌های آماری رگرسيون مرحله‌ای و نيز تحليل همبستگی، ميزان اهميت هرکدام از موانع مذکور مشخص خواهد شد. با مشخص شدن موانع مذکور و نيز ميزان اهميت آنها، علاوه بر برنامه‌ريزی بهتر و دقيق‌تر برای ايجاد فن‌بازار ملی، مراکز متولی مانند پارک‌های علم و فناوری که وظيفه مديريت تحقيق و توسعه را بر عهده دارند، تلاش خود را معطوف به داشتن ساختاری متمرکز، کارآمد و در خدمت توسعه فناوری کشور خواهند کرد. بنابراين، مقاله حاضر سعی بر آن دارد تا ضمن احصاء کردن موانع مذکور، به منظور برنامه‌ريزی برای رفع موانع، ميزان اهميت و تأثيرگذاری هرکدام را نيز مشخص نمايد. AWT-SEP سيد احمد رضا علائی طباطبائی مسعود موحدی AWT-SEP $Identifying and Ranking the National Technology Exchange System (Technomart) Development Barriers in Iran AWT-SEP شناسايی و رتبه‌بندی موانع توسعه سامانه ملی خريد و فروش فناوری (فن‌بازار) در ايران AWT-SEP In developing countries, using technomart as a mechanism for the development and management of technology has been taken into consideration for about three decades and pursued by the relevant organizations. But the problem is that, in some countries (such as the author's country Iran) this structure has not been very useful or successful up until now regarding to its primary goals. In other words, technomart functions were limited to information dissemination and have not been converted from a push system to a pull one. Some of these effective factors are known, but others still remain unknown. In this article, we have aimed to evaluate the barriers of implementation and development of technomart regarding to its primary and functional goals as a pool system. This has been done through scrutinizing the current model and previous studies, especially with a focus on the current barriers to the creation of a technology market such as cultural, economic and political barriers. This will be done through studying and renewing the current technomart models with the emphasis on developing countries. In this research we also identify barriers better and then demomstrate the importance and impact of each one in order to increase the accuracy and reliability of future planning. In the first stage, consideration is given to identifying strengths and weaknesses of technomarts and similar structures which are active in the field of technology management. The results of the first stage and also expert comments show us that developing technomarts from a push system to a pull one has two kinds of barriers, categorized in to seven constructs. Internal barriers are related to strategies and promoting activity constructs, while external barriers consist of the network, economy, national innovation system, technology- related services and legal infrastructure constructs. After identifying the constructs as obstacles, using stepwise regression and Pearson correlation analysis methods, the importance of each factor and priority of each construct is determined. Also technomart success factors are shown as a separate construct. AWT-SEP طی چندسالی که از شکل‌گيری فن‌بازار در کشور می‌گذرد، ساختار مذکور به دلايل مختلف به‌عنوان بازار فناوری فعاليت نکرده و عملکرد خود را محدود به اطلاع‌رسانی در حوزه‌های مختلف کرده است. اين در حالی است که وظيفه اصلی فن‌بازار و کارکردی که باعث ايجاد ارزش افزوده می‌شود، عملکرد آن به‌عنوان سامانه خريد و فروش فناوری است. در اين مقاله بعضی از عوامل تأثيرگذار بر اين مشکل، احصا شده‌اند. آنچه در مقاله حاضر مدنظر است، بررسی موانع و چالش‌های شکل‌گيری و توسعه فن‌بازار و يافتن ميزان اهميت آنهاست که از طريق ارزيابی مجدد و روزآمد کردن مطالعات انجام‌شده در مورد فن‌بازار و و احصاء موانع در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، سياسی و... انجام خواهد شد. همچنين از روش‌های آماری رگرسيون مرحله‌ای و نيز تحليل همبستگی، ميزان اهميت هرکدام از موانع مذکور مشخص خواهد شد. با مشخص شدن موانع مذکور و نيز ميزان اهميت آنها، علاوه بر برنامه‌ريزی بهتر و دقيق‌تر برای ايجاد فن‌بازار ملی، مراکز متولی مانند پارک‌های علم و فناوری که وظيفه مديريت تحقيق و توسعه را بر عهده دارند، تلاش خود را معطوف به داشتن ساختاری متمرکز، کارآمد و در خدمت توسعه فناوری کشور خواهند کرد. بنابراين، مقاله حاضر سعی بر آن دارد تا ضمن احصاء کردن موانع مذکور، به منظور برنامه‌ريزی برای رفع موانع، ميزان اهميت و تأثيرگذاری هرکدام را نيز مشخص نمايد. AWT-SEP سيد احمد رضا علائی طباطبائی مسعود موحدی AWT-SEP

رفرانس :

[1] A group experts under supervision of Mr. Risaburo Nezu, 2008, "Technology transfer", intellectual property and effective university-industry partnership, www.wipo.int.

[2] "Technology Transfer Principle & Strategy", 2008, Asian Pacific Center for Technology Transfer, www.apctt.org.

[3] Mc Adam, Rodney, 2005, "Defining and improving technology transfer business and management process in university innovation centers, Technovation, 25, pp. 1418-1429.

]4[ خليل، طارق، 1383، "مديريت تكنولوژي: رمز موفقيت در رقابت و خلق ثروت"، ترجمه محمد اعرابي و داود ايزدي، دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي.

[5] Tom, Willard, 2004, "Comments Submitted to the DOJ/FTC Merger Workshop", February 17.

]6[ جمعي از نويسندگان، 1382، "پروژه مطالعات اكتشافي فن‌بازار"، مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاع، 1، مردادماه.

[7] Lee, Duck, Sang, Young, Jung, Cheol and Kang, Byung Su, 2000, "the characteristics of technology transfer transactions and technomart", changnam national university.

]8[ سالاري، امين، سهرابي، روح‌الله و حسيني، سيدجمال‌الدين، 1382، "پروژه مشترك تحقيقاتي"، دفتر همكاري‌هاي فناوري رياست‌جمهوري، پارك فناوري پرديس.

]9[ باقري، سيد کامران، 1383، "سنجش R&D يا نوآوري، ضرورت سنجش نوآوري و پوشش فعاليت‌هاي طراحي و مهندسي در ايران" ، دومين همايش روش‌هاي تحقيق در علوم و فنون مهندسي، دانشگاه امام حسين.

]10[ خداداد حسيني، سيدحميد و سهرابي، روح‌الله، 1382، "طراحي مدل پيشنهادي فن‌بازار (مرکز مبادلات و معاملات تکنولوژي) در سطح ملي در ايران".

]11[ سكاران، اوما، 1383، "روش‌هاي تحقيق در مديريت"، ترجمة محمد صائبي و محمود شيرازي، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي، ص 333.

]12[ هومن، حيدرعلي، 1378، "راهنماي رساله‌نويسي براي دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري"، نشر پارسا.