نسخه متنی مقاله

نقش فناوری در دستيابی به چابکی در شرکت‌های الکترونيک ايران

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • سيد محمود زنجيرچی

 • لعيا  الفت

اطلاعات تماس:
 • سيد محمود زنجيرچی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • لعيا  الفت

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:
يکی از ويژگی‌های عصر حاضر شدت يافتن تغييرات است. در عرصه مديريت توليد، چابکی به‌عنوان پاسخی متناسب با شرايط زمان مورد توجه قرار گرفته و در پاره‌ای از تحقيقات، سعی بر شناسايی عوامل تأثيرگذار شده است. اگرچه برخی از اين عوامل را می‌توان زيرمجموعه فناوری به حساب آورد، ليکن مطالعه کليه عوامل مرتبط با فناوری در يک پژوهش انجام نگرديده است. در اين مقاله، مفهوم فناوری در سه بعد فناوری توليد، فناوری محصول و فناوری اطلاعات ديده شده و تأثير مؤلفه‌های هريک از اين ابعاد بر چابکی در صنعت الکترونيک ايران بررسی و در مورد ارتباط آنها با چابکی بحث شده است. به علاوه مؤلفه‌های مختلف بر اساس دو عامل اهميت و فاصله آنها از وضع مطلوب، رتبه‌بندی شده‌اند که نشان‌دهنده اولويت پرداختن به آنها در مسير چابکی است. در اين رتبه‌بندی \"فناوری‌های پيشرفته توليد\" در جايگاه اول قرار گرفته است.
The Role of Technology in Achieving Agility in Iran\'s Electronic Companies AWT-SEP نقش فناوری در دستيابی به چابکی در شرکت‌های الکترونيک ايران AWT-SEP As a response to the intensity of change in the current era, a new manufacturing paradigm known as the Agility paradigm has been created. Some studies have defined the factors affecting the agility, of which technology is one of those factors. Since all the attributes of technology have not been considered in one single research study, and so this paper intends to do that. Three aspects of technology-namely, production technology, product technology and information technology- are proposed and the effect of their attributes on agility is investigated. Moreover, the ranking of items is based on two factors, their importance and their gap with the ideal situation, has been done. “Advanced Manufacturing Technology “ is at the top of the list and so deserves the most attention. AWT-SEP يکی از ويژگی‌های عصر حاضر شدت يافتن تغييرات است. در عرصه مديريت توليد، چابکی به‌عنوان پاسخی متناسب با شرايط زمان مورد توجه قرار گرفته و در پاره‌ای از تحقيقات، سعی بر شناسايی عوامل تأثيرگذار شده است. اگرچه برخی از اين عوامل را می‌توان زيرمجموعه فناوری به حساب آورد، ليکن مطالعه کليه عوامل مرتبط با فناوری در يک پژوهش انجام نگرديده است. در اين مقاله، مفهوم فناوری در سه بعد فناوری توليد، فناوری محصول و فناوری اطلاعات ديده شده و تأثير مؤلفه‌های هريک از اين ابعاد بر چابکی در صنعت الکترونيک ايران بررسی و در مورد ارتباط آنها با چابکی بحث شده است. به علاوه مؤلفه‌های مختلف بر اساس دو عامل اهميت و فاصله آنها از وضع مطلوب، رتبه‌بندی شده‌اند که نشان‌دهنده اولويت پرداختن به آنها در مسير چابکی است. در اين رتبه‌بندی \"فناوری‌های پيشرفته توليد\" در جايگاه اول قرار گرفته است. AWT-SEP سيد محمود زنجيرچی لعيا الفت AWT-SEP $The Role of Technology in Achieving Agility in Iran\'s Electronic Companies AWT-SEP نقش فناوری در دستيابی به چابکی در شرکت‌های الکترونيک ايران AWT-SEP As a response to the intensity of change in the current era, a new manufacturing paradigm known as the Agility paradigm has been created. Some studies have defined the factors affecting the agility, of which technology is one of those factors. Since all the attributes of technology have not been considered in one single research study, and so this paper intends to do that. Three aspects of technology-namely, production technology, product technology and information technology- are proposed and the effect of their attributes on agility is investigated. Moreover, the ranking of items is based on two factors, their importance and their gap with the ideal situation, has been done. “Advanced Manufacturing Technology “ is at the top of the list and so deserves the most attention. AWT-SEP يکی از ويژگی‌های عصر حاضر شدت يافتن تغييرات است. در عرصه مديريت توليد، چابکی به‌عنوان پاسخی متناسب با شرايط زمان مورد توجه قرار گرفته و در پاره‌ای از تحقيقات، سعی بر شناسايی عوامل تأثيرگذار شده است. اگرچه برخی از اين عوامل را می‌توان زيرمجموعه فناوری به حساب آورد، ليکن مطالعه کليه عوامل مرتبط با فناوری در يک پژوهش انجام نگرديده است. در اين مقاله، مفهوم فناوری در سه بعد فناوری توليد، فناوری محصول و فناوری اطلاعات ديده شده و تأثير مؤلفه‌های هريک از اين ابعاد بر چابکی در صنعت الکترونيک ايران بررسی و در مورد ارتباط آنها با چابکی بحث شده است. به علاوه مؤلفه‌های مختلف بر اساس دو عامل اهميت و فاصله آنها از وضع مطلوب، رتبه‌بندی شده‌اند که نشان‌دهنده اولويت پرداختن به آنها در مسير چابکی است. در اين رتبه‌بندی \"فناوری‌های پيشرفته توليد\" در جايگاه اول قرار گرفته است. AWT-SEP سيد محمود زنجيرچی لعيا الفت AWT-SEP
رفرانس :