نسخه متنی مقاله

الگوی حمايت از شکل‌گيری شرکت‌های انشعابی دانشگاهی، با ساز وکار سرمايه‌گذاری خطرپذير؛ مطالعه موردی دانشگاه علم و صنعت ايران

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • محمد سعيد  جبل عاملی

 • ماندانا آزادگان مهر

اطلاعات تماس:
 • محمد سعيد  جبل عاملی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • ماندانا آزادگان مهر

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

دانشگاه کارآفرين امروز بايد بستری توانمند برای انتقال دانش و فناوری به محيط صنعت کشور و مجهز به ابزارهای کارآمد حمايت از تجاری‌سازی باشد. سرمايه‌گذاری خطرپذير به عنوان اهرمی توانمند می‌تواند در کنار ساختارهای ديگر حمايتی، شکاف تأمين مالی و کمک‌های مديريتی مورد نياز شرکت‌های فناوری محور دانشگاهی را پر کند. اين‌که دانشگاه علم و صنعت، برای بکارگيری ابزار سرمايه‌گذاری خطر‌پذير با چه ملاحظاتی روبروست و چگونه می‌تواند اين زيرساخت را برای گام برداشتن در مسير تبديل شدن به دانشگاه کارآفرين به خدمت بگيرد، پرسش اين تحقيق است. اين پرسش پاسخ‌های مختلفی می‌تواند داشته‌باشد که در قالب سناريوها يا راه حل‌های جايگزين، قابل ارائه به تصميم‌گيران هستند. در اين مقاله برای سناريوسازی از تحليل ريخت‌شناسی استفاده شده است. اولين گام در تحليل ريخت‌شناسی، شکستن سؤال اصلی تحقيق به ابعاد و مراحل فرعی است که به اين منظور بر مبنای يک مدل کاربردی، ابعاد مسئله تشريح و با مصاحبه از دوگروه، يعنی دست‌اندرکاران و صاحبنظران دانشگاهی و خبرگان صنعت سرمايه‌گذاری خطرپذير و همچنين مطالعه قوانين حاکم، گزينه‌های ممکن هر بعد استخراج گرديده‌اند. حذف مسيرهای غير ممکن از ترکيب تمام گزينه‌ها، با مقايسه زوجی و روش فار (FAR) صورت گرفته که به اين ترتيب، مسيرهای فاقد ناسازگاری، در نهايت پنج سناريو يا گزينه تصميم را برای ارائه به تصميم‌گيرندگان ايجاد کرده است. کليدواژه‌ها: دانشگاه کارآفرين، سرمايه‌گذاری خطرپذير، تحليل ريخت‌شناسی، برنامه‌ريزی سناريو، شرکت‌های انشعابی، دانشگاه علم و صنعت ايران

A Model for Supporting University Spin-offs, Using a Venture Capital Mechanism: the Case of the University of Science & Technology of Iran AWT-SEP الگوی حمايت از شکل‌گيری شرکت‌های انشعابی دانشگاهی، با ساز وکار سرمايه‌گذاری خطرپذير؛ مطالعه موردی دانشگاه علم و صنعت ايران AWT-SEP The role of entrepreneurial universities is not only knowledge production, but also to make an essential contribution to economic and social development. So, nowadays, universities should focus on commercialization and play a more active role in transferring new technologies to industry, so that they can create more value for the society. During the last decade, there has been a significant expectation on universities to provide the infrastructures needed by university spin-offs. One of the most important of these infrastructures is venture capital. Since financial problems are one of the biggest obstacles faced by spin-offs, venture capital is an important tool for help them overcome this problem. This tool provides managerial advice in addition to financial support. Universities establishing their own venture capital funds can bridge the spin-offs financial gap. The main question of this research is “What factors, precautions and concerns should be considered by the University of Science and Technology of Iran, using venture capital as a tool for supporting spin-offs This question can have several answers, which can be viewed as different scenarios or solutions. In this research morphological analysis is used to provid these solutions to be presented to decision makers. As the first step in morphological analysis, the main question ought to be broken down into different dimensions and components, which is done on the basis of step-by-step decision making model, and sub-questions have extracted from the model; each sub-question is then answered though face-to-face interviews and studying related rules and regulations. Possible choices have provided for each sub-question. There are as many possible scenarios as there are many combinations of choices, however not all of these combinations provide desirable and possible scenarios. So, using the field anomaly relaxation method, inconsistent choices are recognized and configurations involving these inconsistencies are rejected. The remaining configurations provide five scenarios as the result of this research. Keywords: Venture capital, Entrepreneurial university, Scenario building, Morphological analysis, FAR method, Spin-off AWT-SEP دانشگاه کارآفرين امروز بايد بستری توانمند برای انتقال دانش و فناوری به محيط صنعت کشور و مجهز به ابزارهای کارآمد حمايت از تجاری‌سازی باشد. سرمايه‌گذاری خطرپذير به عنوان اهرمی توانمند می‌تواند در کنار ساختارهای ديگر حمايتی، شکاف تأمين مالی و کمک‌های مديريتی مورد نياز شرکت‌های فناوری محور دانشگاهی را پر کند. اين‌که دانشگاه علم و صنعت، برای بکارگيری ابزار سرمايه‌گذاری خطر‌پذير با چه ملاحظاتی روبروست و چگونه می‌تواند اين زيرساخت را برای گام برداشتن در مسير تبديل شدن به دانشگاه کارآفرين به خدمت بگيرد، پرسش اين تحقيق است. اين پرسش پاسخ‌های مختلفی می‌تواند داشته‌باشد که در قالب سناريوها يا راه حل‌های جايگزين، قابل ارائه به تصميم‌گيران هستند. در اين مقاله برای سناريوسازی از تحليل ريخت‌شناسی استفاده شده است. اولين گام در تحليل ريخت‌شناسی، شکستن سؤال اصلی تحقيق به ابعاد و مراحل فرعی است که به اين منظور بر مبنای يک مدل کاربردی، ابعاد مسئله تشريح و با مصاحبه از دوگروه، يعنی دست‌اندرکاران و صاحبنظران دانشگاهی و خبرگان صنعت سرمايه‌گذاری خطرپذير و همچنين مطالعه قوانين حاکم، گزينه‌های ممکن هر بعد استخراج گرديده‌اند. حذف مسيرهای غير ممکن از ترکيب تمام گزينه‌ها، با مقايسه زوجی و روش فار (FAR) صورت گرفته که به اين ترتيب، مسيرهای فاقد ناسازگاری، در نهايت پنج سناريو يا گزينه تصميم را برای ارائه به تصميم‌گيرندگان ايجاد کرده است. کليدواژه‌ها: دانشگاه کارآفرين، سرمايه‌گذاری خطرپذير، تحليل ريخت‌شناسی، برنامه‌ريزی سناريو، شرکت‌های انشعابی، دانشگاه علم و صنعت ايران AWT-SEP ماندانا آزادگان مهر محمد سعيد جبل عاملی AWT-SEP $A Model for Supporting University Spin-offs, Using a Venture Capital Mechanism: the Case of the University of Science & Technology of Iran AWT-SEP الگوی حمايت از شکل‌گيری شرکت‌های انشعابی دانشگاهی، با ساز وکار سرمايه‌گذاری خطرپذير؛ مطالعه موردی دانشگاه علم و صنعت ايران AWT-SEP The role of entrepreneurial universities is not only knowledge production, but also to make an essential contribution to economic and social development. So, nowadays, universities should focus on commercialization and play a more active role in transferring new technologies to industry, so that they can create more value for the society. During the last decade, there has been a significant expectation on universities to provide the infrastructures needed by university spin-offs. One of the most important of these infrastructures is venture capital. Since financial problems are one of the biggest obstacles faced by spin-offs, venture capital is an important tool for help them overcome this problem. This tool provides managerial advice in addition to financial support. Universities establishing their own venture capital funds can bridge the spin-offs financial gap. The main question of this research is “What factors, precautions and concerns should be considered by the University of Science and Technology of Iran, using venture capital as a tool for supporting spin-offs This question can have several answers, which can be viewed as different scenarios or solutions. In this research morphological analysis is used to provid these solutions to be presented to decision makers. As the first step in morphological analysis, the main question ought to be broken down into different dimensions and components, which is done on the basis of step-by-step decision making model, and sub-questions have extracted from the model; each sub-question is then answered though face-to-face interviews and studying related rules and regulations. Possible choices have provided for each sub-question. There are as many possible scenarios as there are many combinations of choices, however not all of these combinations provide desirable and possible scenarios. So, using the field anomaly relaxation method, inconsistent choices are recognized and configurations involving these inconsistencies are rejected. The remaining configurations provide five scenarios as the result of this research. Keywords: Venture capital, Entrepreneurial university, Scenario building, Morphological analysis, FAR method, Spin-off AWT-SEP دانشگاه کارآفرين امروز بايد بستری توانمند برای انتقال دانش و فناوری به محيط صنعت کشور و مجهز به ابزارهای کارآمد حمايت از تجاری‌سازی باشد. سرمايه‌گذاری خطرپذير به عنوان اهرمی توانمند می‌تواند در کنار ساختارهای ديگر حمايتی، شکاف تأمين مالی و کمک‌های مديريتی مورد نياز شرکت‌های فناوری محور دانشگاهی را پر کند. اين‌که دانشگاه علم و صنعت، برای بکارگيری ابزار سرمايه‌گذاری خطر‌پذير با چه ملاحظاتی روبروست و چگونه می‌تواند اين زيرساخت را برای گام برداشتن در مسير تبديل شدن به دانشگاه کارآفرين به خدمت بگيرد، پرسش اين تحقيق است. اين پرسش پاسخ‌های مختلفی می‌تواند داشته‌باشد که در قالب سناريوها يا راه حل‌های جايگزين، قابل ارائه به تصميم‌گيران هستند. در اين مقاله برای سناريوسازی از تحليل ريخت‌شناسی استفاده شده است. اولين گام در تحليل ريخت‌شناسی، شکستن سؤال اصلی تحقيق به ابعاد و مراحل فرعی است که به اين منظور بر مبنای يک مدل کاربردی، ابعاد مسئله تشريح و با مصاحبه از دوگروه، يعنی دست‌اندرکاران و صاحبنظران دانشگاهی و خبرگان صنعت سرمايه‌گذاری خطرپذير و همچنين مطالعه قوانين حاکم، گزينه‌های ممکن هر بعد استخراج گرديده‌اند. حذف مسيرهای غير ممکن از ترکيب تمام گزينه‌ها، با مقايسه زوجی و روش فار (FAR) صورت گرفته که به اين ترتيب، مسيرهای فاقد ناسازگاری، در نهايت پنج سناريو يا گزينه تصميم را برای ارائه به تصميم‌گيرندگان ايجاد کرده است. کليدواژه‌ها: دانشگاه کارآفرين، سرمايه‌گذاری خطرپذير، تحليل ريخت‌شناسی، برنامه‌ريزی سناريو، شرکت‌های انشعابی، دانشگاه علم و صنعت ايران AWT-SEP ماندانا آزادگان مهر محمد سعيد جبل عاملی AWT-SEP

رفرانس :

[1] Etzkowitz, H., 2006, "The Entrepreneurial University and the Triple Helix as a Development Paradigm; Conference on Launching a Program to Transform University-Industry-Government Relations in Ethiopia", May 29-31, 2006 United Nations Conference Center, Addis Ababa Ethiopia, Available at: http://www.iked.org/ethiopia/web/Papers.html

]2[ حاج حسینی، ح. و فکور، 1387، "كارآفريني دانشگاهي و تجاري‎سازي نتايج تحقيقات در دانشگاه‎هاي ایران (مطالعة موردی 7 دانشگاه مهم کشور)"، سیاست علم و فناوری، 1(2)، صص 70-59.

[3] Widding, L.O., Mathisen, M.T. and Madsen,O., 2009, "University-affiliated Venture Capital funds: funding of University Spin-Off companies", International Journal of Technology Transfer and Commercialisation, 8(2-3), pp. 229-245.

[4] Carayannis, E.G., Rogers, E.M., Kurihara, K. and Allbritton, M.M., 1998, "High technology spin- offs from government R&D laboratories and research institutes", Technovation, 18(1), pp.1–10.

]5[ باقری، ک. و محبوبی، ج.، 1383، "سرمایه‌گذاری خطر پذیر"، نشر پاکنویس با همکاری بنیاد توسعة فردا، تهران.

[6] Etzkowitz, H., "The evolution of the entrepreneurial university", Int. J. Technology and Globalisation, 1(1), pp.64–77.

[7] Pérez-Pérez, M. and Martinez-Sánchez, A., 2003, "The development of university spin-offs: early dynamics of technology transfer and networking", Technovation, 23(10), pp. 823–831.

[8] Nicolaou, N., 2005, "Institutional Structures and the Creation of University Spinouts", Samedan LTD, Pharmaceutical Publishers. Website: http://www.samedanltd.com, last accessed on August, 13, 2006.

[9] McNally, k.,1995, "Corporate venture capital: the financing of technology businesses", International Journal of  Entrepreneurial Behaviour &Research, 1(3).

[10] Christofidis, C. and Debande, O., 2001, "Financing innovative firms through venture capital", EIB sector papers, European Investment Bank.

[11] National Venture Capital Association (NVCA), 2004, "What is venture capital", Available at: http://www.nvca.com/def.html

]12[ هومن، ح.ع.، 1376، "شناخت روش علمی در علوم رفتاری"، نشر پارسا، تهران.

[13] Kolb, D.S. and Clay, S.B., 2000. "Scenario Planning: A Tool for PlanningUnder Uncertainty", The Alliance Report, August.

[14] Conway, M., 2004, "Scenario Planning: An Innovative Approach to Strategy Development".

[15] O’Brien, P., 2000, "Scenario Planning: A Strategic Tool", Bureau of Rural Sciences, Department of Agriculture, Fisheries and Forestry –Australia (AFFA).

[16] Miles, I., Keenan, M. and Kaivo-Oja, J., 2002, "Handbook of knowledge Society foresight", PREST & FFRC.

[17] Nguyen, M.T. and Dunn, M., 2009, "Some Methods for Scenario analysis in defence strategic planning", Australian Department of Defence, Defence Science and Technology Organization, DSTO-T-2242.

[18] Barkley, D. and Markley, D.M., 2001, "Nontraditional Sources of Venture Capital for Rural America", Rural America, 16(1).

[19] Barkley, D.L., Markley, D.M., Freshwater, D., Rubin, J.S. and Shaffer, R., 2001, "Establishing nontraditional venture capital institutions: lessons learned", RUPRI Rural Equity Capital Initiative.

]20[ شیوه‌نامه تاسیس شرکت‌های دانشگاهی، 1384، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری