نسخه متنی مقاله

طبقه‌بندی مدل‌های تدوين استراتژی تکنولوژی مبتنی بر يک رويکرد فرايندی

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • محمد  پاک نيت

 • محمد رضا  آراستی

اطلاعات تماس:
 • محمد  پاک نيت

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • محمد رضا  آراستی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

اين مقاله به مرور و تحليل مدل‌های ارائه شده در ادبيات برای تدوين استراتژی تکنولوژی در سطح بنگاه می‌پردازد. امروزه تکنولوژی نقشی کليدی در رقابت‌پذيری بنگاه‌ها ايفا می‌کند، بنابراين می‌بايد مبتنی بر يک نگاه استراتژيک مديريت شود. اولين و مهمترين گام در مديريت استراتژيک تکنولوژی، تدوين يک برنامه است که اولويت‌های سرمايه‌گذاری بنگاه در حوزه تکنولوژی را برای يک افق بلندمدت مشخص کند. مدل‌ها و چارچوب‌های مختلفی در اين زمينه ارائه شده‌اند تا بنگاه‌ها را در زمينه تدوين استراتژی تکنولوژی ياری نمايند، اما اين مدل‌ها و چارچوب‌ها دارای ويژگی‌ها و پيش‌فرض‌هايی هستند که امکان استفاده از آن‌ها را در شرايط مختلف، محدود می‌کند. عدم توجه به اين ويژگی‌ها و پيش‌فرض‌ها ممکن است بنگاه‌ها را در انتخاب مدل مناسب (متناسب با شرايط خاص بنگاه) دچار اشتباه کند. در اين مقاله مدل‌ها و چارچوب‌های مختلف بر اساس يک رويکرد فرايندی مورد ارزيابی و مقايسه قرار می‌گيرند. نتيجه اين ارزيابی، ارائه يک دسته‌بندی از مدل‌ها است که به بنگاه‌ها کمک می‌کند بر اساس اهداف و شرايط خود، مدل مناسب تدوين استراتژی تکنولوژی را انتخاب کنند**.

Classification of Models for Technology Strategy Elaboration AWT-SEP طبقه‌بندی مدل‌های تدوين استراتژی تکنولوژی مبتنی بر يک رويکرد فرايندی AWT-SEP Different models have been proposed by scholars and practitioners for the formulation (or formation) of a technology strategy at the level of firm. But, companies may find it difficult to select and exploit the appropriate one which fits their context (internal and external ) contexts. This paper reviews the most familiar models and frameworks for a technology strategy elaboratied by Porter, McKinsey, Little, Ford and Saren, Chiesa, Burgelman et al. and Hax and Majluf; their characteristics, limits and applicability are discussed in order to facilitate this choice. These models are evaluated using a process-based approach and according to De Wit and Meyer’s point of view, on the basis of the process of strategy formulation or formation they propose and their expected outputs. Finally, a taxonomy of reviewed models is presented according to the school of thought they follow (positioning vs. resource-based and rational vs. incremental) as well as their understanding of the technology strategy concept. AWT-SEP اين مقاله به مرور و تحليل مدل‌های ارائه شده در ادبيات برای تدوين استراتژی تکنولوژی در سطح بنگاه می‌پردازد. امروزه تکنولوژی نقشی کليدی در رقابت‌پذيری بنگاه‌ها ايفا می‌کند، بنابراين می‌بايد مبتنی بر يک نگاه استراتژيک مديريت شود. اولين و مهمترين گام در مديريت استراتژيک تکنولوژی، تدوين يک برنامه است که اولويت‌های سرمايه‌گذاری بنگاه در حوزه تکنولوژی را برای يک افق بلندمدت مشخص کند. مدل‌ها و چارچوب‌های مختلفی در اين زمينه ارائه شده‌اند تا بنگاه‌ها را در زمينه تدوين استراتژی تکنولوژی ياری نمايند، اما اين مدل‌ها و چارچوب‌ها دارای ويژگی‌ها و پيش‌فرض‌هايی هستند که امکان استفاده از آن‌ها را در شرايط مختلف، محدود می‌کند. عدم توجه به اين ويژگی‌ها و پيش‌فرض‌ها ممکن است بنگاه‌ها را در انتخاب مدل مناسب (متناسب با شرايط خاص بنگاه) دچار اشتباه کند. در اين مقاله مدل‌ها و چارچوب‌های مختلف بر اساس يک رويکرد فرايندی مورد ارزيابی و مقايسه قرار می‌گيرند. نتيجه اين ارزيابی، ارائه يک دسته‌بندی از مدل‌ها است که به بنگاه‌ها کمک می‌کند بر اساس اهداف و شرايط خود، مدل مناسب تدوين استراتژی تکنولوژی را انتخاب کنند**. AWT-SEP محمد رضا آراستی محمد پاک نيت AWT-SEP $Classification of Models for Technology Strategy Elaboration AWT-SEP طبقه‌بندی مدل‌های تدوين استراتژی تکنولوژی مبتنی بر يک رويکرد فرايندی AWT-SEP Different models have been proposed by scholars and practitioners for the formulation (or formation) of a technology strategy at the level of firm. But, companies may find it difficult to select and exploit the appropriate one which fits their context (internal and external ) contexts. This paper reviews the most familiar models and frameworks for a technology strategy elaboratied by Porter, McKinsey, Little, Ford and Saren, Chiesa, Burgelman et al. and Hax and Majluf; their characteristics, limits and applicability are discussed in order to facilitate this choice. These models are evaluated using a process-based approach and according to De Wit and Meyer’s point of view, on the basis of the process of strategy formulation or formation they propose and their expected outputs. Finally, a taxonomy of reviewed models is presented according to the school of thought they follow (positioning vs. resource-based and rational vs. incremental) as well as their understanding of the technology strategy concept. AWT-SEP اين مقاله به مرور و تحليل مدل‌های ارائه شده در ادبيات برای تدوين استراتژی تکنولوژی در سطح بنگاه می‌پردازد. امروزه تکنولوژی نقشی کليدی در رقابت‌پذيری بنگاه‌ها ايفا می‌کند، بنابراين می‌بايد مبتنی بر يک نگاه استراتژيک مديريت شود. اولين و مهمترين گام در مديريت استراتژيک تکنولوژی، تدوين يک برنامه است که اولويت‌های سرمايه‌گذاری بنگاه در حوزه تکنولوژی را برای يک افق بلندمدت مشخص کند. مدل‌ها و چارچوب‌های مختلفی در اين زمينه ارائه شده‌اند تا بنگاه‌ها را در زمينه تدوين استراتژی تکنولوژی ياری نمايند، اما اين مدل‌ها و چارچوب‌ها دارای ويژگی‌ها و پيش‌فرض‌هايی هستند که امکان استفاده از آن‌ها را در شرايط مختلف، محدود می‌کند. عدم توجه به اين ويژگی‌ها و پيش‌فرض‌ها ممکن است بنگاه‌ها را در انتخاب مدل مناسب (متناسب با شرايط خاص بنگاه) دچار اشتباه کند. در اين مقاله مدل‌ها و چارچوب‌های مختلف بر اساس يک رويکرد فرايندی مورد ارزيابی و مقايسه قرار می‌گيرند. نتيجه اين ارزيابی، ارائه يک دسته‌بندی از مدل‌ها است که به بنگاه‌ها کمک می‌کند بر اساس اهداف و شرايط خود، مدل مناسب تدوين استراتژی تکنولوژی را انتخاب کنند**. AWT-SEP محمد رضا آراستی محمد پاک نيت AWT-SEP

رفرانس :

[1] Lindsay F., 1999, "The Technology Management Audit", Cambridge Strategy Publications.

[2] De wit, B. and Meyer, R., 2004, "Strategy: Process", Content, Context, Thomson.

[3] Johnson, G., 1987, "Strategic Management and the Management Process", Basil Blackwell, Oxford.

[4] Mintzberg, H., Ahlstrand, B. and Lampel, J., 1998, "Strategy Safari: A Guide Tour through the Wilds of Strategic Management", Prentice-Hall.

[5] Chiesa, V., 2001, "R&D Strategy and Organization", Imperial College Press.

[6] Hamel, G. and Parahald, C.K., 1994, "Competing for the Future", Harvard Business Review.

[7] Barney, J., 2002, "Gaining and Sustaining Competitive Advantage", Prentice-Hall.

[8] Winter, S.G., 2003, "Understanding Dynamic Capabilities", Strategic Management Journal, 24, pp. 991-995.

[9] Tidd J. and Bessant, J., 2009, "Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change", John Wiley.

[10] Mintzberg, H., 1987, "The Strategy Concept: Five Ps for Strategy", California Management Review, Fall, pp. 11-24.

[11] Porter, M., 1985, "Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance", Harvard University Press.

[12] Hax, A.C. and Majluf, N.S., 1996, "The Strategy Concept and Process: A Pragmatic Approach", Prentice-Hall.

[13] Foster, R.N., 1986, "Timing Technological Transitions", in Horwich M., “Technology in the Modern Corporation: A Strategic Perspective”, Pergamon Press.

[14] Ford, D. and Saren, M., 1996, "Technology Strategy for Business", Thomson Business Press.

[15] Burgelman, R.A., Maidique, M.A. and Wheelwright, S.C., 2001, "Strategic Management of Technology and Innovation", McGraw-Hill.