نسخه متنی مقاله

بررسی روش‌ها و منابع کسب فناوری در بنگاه‌های کوچک منتخب ايران

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • محمدتقی انصاری

 • بهمن فكور

اطلاعات تماس:
 • محمدتقی انصاری

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک: mtxansari@yahoo.com
 • بهمن فكور

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک: bfakour@gmail.com
متن:

امروزه بنگاه‌های کوچک و متوسط با توجه به ويژگی ها و مزيت های خاص خود و سهم به‌سزايی که در ايجاد اشتغال دارند نقش مهمی در اقتصاد کشورها بازی می کنند. در واقع اين بنگاه‌ها برحسب ميزان نوآوری و رقابت پذيری ميتوانند بطور پايدارتری در عرصه اقتصاد ملی ايفای نقش نمايند. از اين رو کسب شناخت از روش‌ها و منابع کسب فناوری در اين بنگاه‌ها اهميت می يابد. پژوهش حاضر با هدف بررسی روش‌ها و منابع مختلف کسب فناوری در منتخبی از صنايع کوچک ايران به اجرا درآمده است. نتايج بررسی نشان می دهد در کنار فعاليت‌های غير رسمی تحقيق و توسعه که در تمامی شرکت های مورد بررسی جريان دارد، از ميان روش‌های مختلف، مهمترين روش کسب فناوری در اين شرکت ها خريد ماشين‌الات و تجهيزات است که از شرکت‌های صنعتی به عنوان مهمترين منابع کسب فناوری تهيه می کنند و در مرحله بعد استفاده از خدمات مشاوره‌ای از شرکت های خدمات مهندسی دومين روش ترجيحی آنها برای کسب فناوری است. روشهايی از قبيل خريد ليسانس و برون سپاری تحقيق و توسعه از رواج بسيار کمتری در اين شرکت‌ها برخوردار است و روش‌های خريد کل يا بخشی از ساير شرکت ها و يا خريد اطلاعات يا خدمات ويژه از ساير شرکت‌ها اساساً مورد استفاده نمی باشند. يافته‌ها نشان می دهد تعامل شرکت‌های مورد بررسی با دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتی به عنوان يکی ازمنابع کسب فناوری در سطح بسيار پائينی قرار دارد.

A Study on Technology Acquisition Manners and Sources in Selected Iranian Small Enterprises AWT-SEP بررسی روش‌ها و منابع کسب فناوری در بنگاه‌های کوچک منتخب ايران AWT-SEP The importance of SMEs is highly recognized for economical development. This study is about technology acquisition in small sized enterprises in selected industries in Iran with the view to highlight sources and methods mostly used by these enterprises in acquiring technologies. The significance of the issue raised here is apparent in the light of growing policy concern on the importance of SMEs in economic growth and technology development. The findings of this research show that in addition to "informal R&D" that all firms were concerned, "the purchase of machinery from local industrial companies" was the most popular method of technology acquisition adopted by the enterprises. "Consultation services received from engineering companies" was the second most frequent mechanisms of technology acquisition and "purchase of license right" and "R&D outsourcing" was the least popular one. The evidence shows that there was very low level of interaction between studied firms and universities or research institutes. AWT-SEP امروزه بنگاه‌های کوچک و متوسط با توجه به ويژگی ها و مزيت های خاص خود و سهم به‌سزايی که در ايجاد اشتغال دارند نقش مهمی در اقتصاد کشورها بازی می کنند. در واقع اين بنگاه‌ها برحسب ميزان نوآوری و رقابت پذيری ميتوانند بطور پايدارتری در عرصه اقتصاد ملی ايفای نقش نمايند. از اين رو کسب شناخت از روش‌ها و منابع کسب فناوری در اين بنگاه‌ها اهميت می يابد. پژوهش حاضر با هدف بررسی روش‌ها و منابع مختلف کسب فناوری در منتخبی از صنايع کوچک ايران به اجرا درآمده است. نتايج بررسی نشان می دهد در کنار فعاليت‌های غير رسمی تحقيق و توسعه که در تمامی شرکت های مورد بررسی جريان دارد، از ميان روش‌های مختلف، مهمترين روش کسب فناوری در اين شرکت ها خريد ماشين‌الات و تجهيزات است که از شرکت‌های صنعتی به عنوان مهمترين منابع کسب فناوری تهيه می کنند و در مرحله بعد استفاده از خدمات مشاوره‌ای از شرکت های خدمات مهندسی دومين روش ترجيحی آنها برای کسب فناوری است. روشهايی از قبيل خريد ليسانس و برون سپاری تحقيق و توسعه از رواج بسيار کمتری در اين شرکت‌ها برخوردار است و روش‌های خريد کل يا بخشی از ساير شرکت ها و يا خريد اطلاعات يا خدمات ويژه از ساير شرکت‌ها اساساً مورد استفاده نمی باشند. يافته‌ها نشان می دهد تعامل شرکت‌های مورد بررسی با دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتی به عنوان يکی ازمنابع کسب فناوری در سطح بسيار پائينی قرار دارد. AWT-SEP بهمن فکور محمد تقی انصاری AWT-SEP $A Study on Technology Acquisition Manners and Sources in Selected Iranian Small Enterprises AWT-SEP بررسی روش‌ها و منابع کسب فناوری در بنگاه‌های کوچک منتخب ايران AWT-SEP The importance of SMEs is highly recognized for economical development. This study is about technology acquisition in small sized enterprises in selected industries in Iran with the view to highlight sources and methods mostly used by these enterprises in acquiring technologies. The significance of the issue raised here is apparent in the light of growing policy concern on the importance of SMEs in economic growth and technology development. The findings of this research show that in addition to "informal R&D" that all firms were concerned, "the purchase of machinery from local industrial companies" was the most popular method of technology acquisition adopted by the enterprises. "Consultation services received from engineering companies" was the second most frequent mechanisms of technology acquisition and "purchase of license right" and "R&D outsourcing" was the least popular one. The evidence shows that there was very low level of interaction between studied firms and universities or research institutes. AWT-SEP امروزه بنگاه‌های کوچک و متوسط با توجه به ويژگی ها و مزيت های خاص خود و سهم به‌سزايی که در ايجاد اشتغال دارند نقش مهمی در اقتصاد کشورها بازی می کنند. در واقع اين بنگاه‌ها برحسب ميزان نوآوری و رقابت پذيری ميتوانند بطور پايدارتری در عرصه اقتصاد ملی ايفای نقش نمايند. از اين رو کسب شناخت از روش‌ها و منابع کسب فناوری در اين بنگاه‌ها اهميت می يابد. پژوهش حاضر با هدف بررسی روش‌ها و منابع مختلف کسب فناوری در منتخبی از صنايع کوچک ايران به اجرا درآمده است. نتايج بررسی نشان می دهد در کنار فعاليت‌های غير رسمی تحقيق و توسعه که در تمامی شرکت های مورد بررسی جريان دارد، از ميان روش‌های مختلف، مهمترين روش کسب فناوری در اين شرکت ها خريد ماشين‌الات و تجهيزات است که از شرکت‌های صنعتی به عنوان مهمترين منابع کسب فناوری تهيه می کنند و در مرحله بعد استفاده از خدمات مشاوره‌ای از شرکت های خدمات مهندسی دومين روش ترجيحی آنها برای کسب فناوری است. روشهايی از قبيل خريد ليسانس و برون سپاری تحقيق و توسعه از رواج بسيار کمتری در اين شرکت‌ها برخوردار است و روش‌های خريد کل يا بخشی از ساير شرکت ها و يا خريد اطلاعات يا خدمات ويژه از ساير شرکت‌ها اساساً مورد استفاده نمی باشند. يافته‌ها نشان می دهد تعامل شرکت‌های مورد بررسی با دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتی به عنوان يکی ازمنابع کسب فناوری در سطح بسيار پائينی قرار دارد. AWT-SEP بهمن فکور محمد تقی انصاری AWT-SEP

رفرانس :

 [1] سازمان توسعه صنعتي ملل متحد، 2003، مترجم شقاقي، ع. و شفيعي، م. 1384،  استراتژي افزايش مشاركت موثر و رقابتي: بخش صنايع كوچك و متوسط در توسعة اقتصادي و صنعتي جمهوري اسلامي ايران ، تهران، رسا.

[2] Lipscomb, M.and McEwan, A.M. 2001; "Technology transfer in SME’s: The TCS model at Kingston University"; Manufacturing Information Systems Proceedings of the 4th SME International Conference, Aalborg University, Denmark, 14-16 May 2001.

[3] Sandven, T. 1996; "Technology acquisition by SME’s in Norway", STEP Report, ISSN: O804-8185 Available at: http://www.step.no.

[4] Caputa, A.C., Cucchiella, F., Fratocchi, L., Pelagagge, P.M. and Scacchia, F. 2002; "A methodological framework for innovation transfer to SME’s "; Industrial Management & Data Systems, 102/5(2002) 271-283.

[5] Nepal, C., Karky, B.R. and Niraula, K.P. 2001; Technology transfer in SMEs: Problems and issues in the context of Nepal ; ESCAP publications, available at: www.unescap.org/tid/publication/indpub2306_chap3.pdf

[6] Kondo, M 2001; "Networking for technology acquisition and transfer"; Forum on management of technology: global forum with focus on the Arab Region; UNIDO, Vienna, Austria, 29-30 May 2001.

[7] Buratti, N., and Penco, L. 2001; "Assisted technology transfer to SMEs: lessons from an exemplary case"; Technovation; 21, p35-43.

[8] Morrissey, M.T., and Almonacid, S. 2005; "Rethinking technology transfer "; Journal of Food Engineering; 67 , 135-145.

[9] Olszta, M.W. 2000; The transfer of technology to SME manufacturers; Project No. 49-HXA-9921, Worcester Polytechnic Institute, UK.

 [10] Shapira, P. 1997; "Factors influencing technology use in small and mid-sized firms"; Seminar on industrial modernization: policy, practice and evaluation; Available at: www.cherry.gatech.edu/sim/students/papers97S/tejada.pdf

[11] Narula, R.; "R&D Collaboration by SME’s: new opportunities and limitations in the face of globalation"; Technovation; 24(2004), 153-161.

[12] Aragon, C.T., Rystie, M. and Matundan, L. P. 2005; "Thechnology Acquisition and Transfer"; CACCI Journal, vol. 2.

 [13] Izushi, H.; "Impact of the length of relationships upon the use of research institutes by SMEs"; Research Policy; 32(2003), 771-788.

 [14] Woolgar, S., Vaux, J., Gomes, P., Ezingeard, J.N. and Grieve, R. 1998; "Abilities and competencies required, particularly by small firms, to identify and acquire new technology"; Thechnovation; 18(8/9), 1998, 575-584.

[15] Bischof, J.; "EST Technology transfer and diffusion barriers and lesson learned"; CTI Seminar on Technology transfer and diffusion; New Delhi, 11-12 Maech 2004.

[16] Flor, H.J. 1997; Technology transfer from research institutes to small and medium-sized enterprises; SINTEF Industrial Management, National Co-ordinator TEFT and IRC Norway.

[17] Stock, G. N., Greis, Noel P. and Fischer, W. A. 2002; "Firm size and dynamic technological innovation"; Technovation; 22 537–549.

[18] Rogers, M. 2004; "Network, Firm size and Innovation", Small Business Economics, 22, 141-153.

[19] Graziadio, T. Zawislak, P. A. 1997;  "The Role of Informal R&D Activities in the Evaluation of the SMEs Technological Capability - the Mechanics Industry in Brazil"; Proceedings of the Thirtieth Annual Hawwaii International Conference On System Sciences; ISBN 0-8186-7862-3/97.

[20] Vaona, A. Pianta, M., "Firm size and innovation in European manufacturing"; Small Business Economics; (2008) 30:283–299.