نسخه متنی مقاله

شاخص ترکيبی پايش توانمندی فناوری: بررسی وضعيت توانمندی فناوری ايران و 69 کشور دنيا

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • آرمان  خالدی

 • سید حبیب الله طباطباییان

 • رضا  نقی زاده

 • محمد  نقی زاده

اطلاعات تماس:
 • آرمان  خالدی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • سید حبیب الله طباطباییان

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • رضا  نقی زاده

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • محمد  نقی زاده

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

با توجه به اهميت توانمندی فناوری در رشد اقتصادی و افزايش رفاه کشورها، مقوله ارزيابی توانمندی فناوری از اهميت ويژه در سالهای اخير برخوردار شده است. مدل‌های بين‌المللی متنوعی در ارتباط با ارزيابی توانمندی فناوری تاکنون طراحی و معرفی شده‌اند. با توجه به ويژگی ذاتی شاخص‌های ترکيبی که نقص‌هايی را در بردارد در اين تحقيق سعی شده است تا با در نظر گرفتن تجربيات موجود در ساير مدل های معتبر بين المللی، شاخص ترکيبی جديدی در زمينه ارزيابی توانمندی فناوری معرفی شود تا بتواند به شکل بهتری توانمندی فناوری های کشورها را در ابعاد مختلف مورد سنجش قرار دهد. همچنين سعی شده تا با ارائه وزن های منطقی ناشی از بکارگيری روش تحليل عاملی، بتوان شاخصی کاربردی تر را برای کشورهای مختلف به خصوص کشورهای در حال توسعه که عموماً از توسعه نامتوازن رنج می برند، طراحی نمود. در اين تحقيق 17 شاخص بر اساس فرآيندی مشخص از ميان 37 شاخص معتبر بين المللی در زمينه توانمندی فناورانه انتخاب شد. در ادامه بر اساس تحليل عاملی از داده‌های موجود در زمينه شاخص های انتخاب شده، 17 شاخص در سه بعد قرار گرفتند و به ابعاد و شاخص‌ها، وزن های مشخصی اختصاص يافت. در نهايت بر اساس ترکيب شاخص های مذکور در سه بعد بدست آمده، شاخص ترکيبی پايش توانمندی فناوری ايجاد گرديد و توانمندی فناوری 69 کشور دنيا به همراه ايران مورد بررسی قرار گرفت. در اين ارزيابی ايران با وجود دارا بودن وضعيت نسبتاً مناسب در ابعاد زير ساخت توسعه فناوری و توانمندی نوآوری، در بعد کيفيت سرمايه گذاری با مشکلات جدی مواجه است. در نهايت بايد اشاره نمود که شاخص ترکيبی پايش توانمندی فناوری، توانايی های جديدی را در کنار ساير شاخص‌های بين المللی به مبحث ارزيابی توانمندی فناوری می افزايد.

Composite Index for Technological Capability Monitoring: Investigating Technological Capability Situation of Iran and 69 Countries AWT-SEP شاخص ترکيبی پايش توانمندی فناوری: بررسی وضعيت توانمندی فناوری ايران و 69 کشور دنيا AWT-SEP According to the importance of technological capability in economic growth and enhancing welfare of countries, the subject of technological capability evaluation is marked particularly over recent years. Various international models related to technological capability evaluation have been designed and introduced. Regarding to inherent specifications of these indices which have got some defects, in this study it is tried to introduce a composite index in this field considering existent experiences for evaluating technological capabilities of countries more precisely in various aspects. Also it is tried that a more applicable index for various countries especially developing ones which have got an unbalanced development mostly is designed by provision of the logical weights resulting from the application of factor analysis. In this study, 17 indicators were selected among 37 valid international indicators in the field of technological capability. In the following, these indicators were put in 3 aspects on the basis of factor analysis and then specific weights were assigned to these aspects and indicators. Finally, based on these indicators in the 3 aspects, the index of World Technological Capability Monitoring was established and introduces. Technological capability levels of 69 countries along with Iran were investigated. In this evaluation, in spite of acceptable situation in aspects of technology development infrastructure and innovation capability, Iran faces serious problems in the aspect of investment quality. At last it should be mentioned that composite index for technological capability monitoring adds new abilities to other international indexes in case of technology capability evaluation. Keywords: Technological Capability, World Technological Capability Monitoring, Composite index AWT-SEP با توجه به اهميت توانمندی فناوری در رشد اقتصادی و افزايش رفاه کشورها، مقوله ارزيابی توانمندی فناوری از اهميت ويژه در سالهای اخير برخوردار شده است. مدل‌های بين‌المللی متنوعی در ارتباط با ارزيابی توانمندی فناوری تاکنون طراحی و معرفی شده‌اند. با توجه به ويژگی ذاتی شاخص‌های ترکيبی که نقص‌هايی را در بردارد در اين تحقيق سعی شده است تا با در نظر گرفتن تجربيات موجود در ساير مدل های معتبر بين المللی، شاخص ترکيبی جديدی در زمينه ارزيابی توانمندی فناوری معرفی شود تا بتواند به شکل بهتری توانمندی فناوری های کشورها را در ابعاد مختلف مورد سنجش قرار دهد. همچنين سعی شده تا با ارائه وزن های منطقی ناشی از بکارگيری روش تحليل عاملی، بتوان شاخصی کاربردی تر را برای کشورهای مختلف به خصوص کشورهای در حال توسعه که عموماً از توسعه نامتوازن رنج می برند، طراحی نمود. در اين تحقيق 17 شاخص بر اساس فرآيندی مشخص از ميان 37 شاخص معتبر بين المللی در زمينه توانمندی فناورانه انتخاب شد. در ادامه بر اساس تحليل عاملی از داده‌های موجود در زمينه شاخص های انتخاب شده، 17 شاخص در سه بعد قرار گرفتند و به ابعاد و شاخص‌ها، وزن های مشخصی اختصاص يافت. در نهايت بر اساس ترکيب شاخص های مذکور در سه بعد بدست آمده، شاخص ترکيبی پايش توانمندی فناوری ايجاد گرديد و توانمندی فناوری 69 کشور دنيا به همراه ايران مورد بررسی قرار گرفت. در اين ارزيابی ايران با وجود دارا بودن وضعيت نسبتاً مناسب در ابعاد زير ساخت توسعه فناوری و توانمندی نوآوری، در بعد کيفيت سرمايه گذاری با مشکلات جدی مواجه است. در نهايت بايد اشاره نمود که شاخص ترکيبی پايش توانمندی فناوری، توانايی های جديدی را در کنار ساير شاخص‌های بين المللی به مبحث ارزيابی توانمندی فناوری می افزايد. AWT-SEP رضا نقی زاده سيد حبيب الله طباطباييان آرمان خالدی محمد نقی زاده AWT-SEP $Composite Index for Technological Capability Monitoring: Investigating Technological Capability Situation of Iran and 69 Countries AWT-SEP شاخص ترکيبی پايش توانمندی فناوری: بررسی وضعيت توانمندی فناوری ايران و 69 کشور دنيا AWT-SEP According to the importance of technological capability in economic growth and enhancing welfare of countries, the subject of technological capability evaluation is marked particularly over recent years. Various international models related to technological capability evaluation have been designed and introduced. Regarding to inherent specifications of these indices which have got some defects, in this study it is tried to introduce a composite index in this field considering existent experiences for evaluating technological capabilities of countries more precisely in various aspects. Also it is tried that a more applicable index for various countries especially developing ones which have got an unbalanced development mostly is designed by provision of the logical weights resulting from the application of factor analysis. In this study, 17 indicators were selected among 37 valid international indicators in the field of technological capability. In the following, these indicators were put in 3 aspects on the basis of factor analysis and then specific weights were assigned to these aspects and indicators. Finally, based on these indicators in the 3 aspects, the index of World Technological Capability Monitoring was established and introduces. Technological capability levels of 69 countries along with Iran were investigated. In this evaluation, in spite of acceptable situation in aspects of technology development infrastructure and innovation capability, Iran faces serious problems in the aspect of investment quality. At last it should be mentioned that composite index for technological capability monitoring adds new abilities to other international indexes in case of technology capability evaluation. Keywords: Technological Capability, World Technological Capability Monitoring, Composite index AWT-SEP با توجه به اهميت توانمندی فناوری در رشد اقتصادی و افزايش رفاه کشورها، مقوله ارزيابی توانمندی فناوری از اهميت ويژه در سالهای اخير برخوردار شده است. مدل‌های بين‌المللی متنوعی در ارتباط با ارزيابی توانمندی فناوری تاکنون طراحی و معرفی شده‌اند. با توجه به ويژگی ذاتی شاخص‌های ترکيبی که نقص‌هايی را در بردارد در اين تحقيق سعی شده است تا با در نظر گرفتن تجربيات موجود در ساير مدل های معتبر بين المللی، شاخص ترکيبی جديدی در زمينه ارزيابی توانمندی فناوری معرفی شود تا بتواند به شکل بهتری توانمندی فناوری های کشورها را در ابعاد مختلف مورد سنجش قرار دهد. همچنين سعی شده تا با ارائه وزن های منطقی ناشی از بکارگيری روش تحليل عاملی، بتوان شاخصی کاربردی تر را برای کشورهای مختلف به خصوص کشورهای در حال توسعه که عموماً از توسعه نامتوازن رنج می برند، طراحی نمود. در اين تحقيق 17 شاخص بر اساس فرآيندی مشخص از ميان 37 شاخص معتبر بين المللی در زمينه توانمندی فناورانه انتخاب شد. در ادامه بر اساس تحليل عاملی از داده‌های موجود در زمينه شاخص های انتخاب شده، 17 شاخص در سه بعد قرار گرفتند و به ابعاد و شاخص‌ها، وزن های مشخصی اختصاص يافت. در نهايت بر اساس ترکيب شاخص های مذکور در سه بعد بدست آمده، شاخص ترکيبی پايش توانمندی فناوری ايجاد گرديد و توانمندی فناوری 69 کشور دنيا به همراه ايران مورد بررسی قرار گرفت. در اين ارزيابی ايران با وجود دارا بودن وضعيت نسبتاً مناسب در ابعاد زير ساخت توسعه فناوری و توانمندی نوآوری، در بعد کيفيت سرمايه گذاری با مشکلات جدی مواجه است. در نهايت بايد اشاره نمود که شاخص ترکيبی پايش توانمندی فناوری، توانايی های جديدی را در کنار ساير شاخص‌های بين المللی به مبحث ارزيابی توانمندی فناوری می افزايد. AWT-SEP رضا نقی زاده سيد حبيب ا... طباطباييان آرمان خالدی محمد نقی زاده AWT-SEP

رفرانس :

[1]. Archibugi, D., Coco, A., 2004; "A New Indicator of Technological Capabilities for Developed and Developing Countries"; World Development; 32(4), pp. 629-654.

[2]. Kim, L., 1997; Imitation to Innovation: The Dynamics of Korea’s Technological Learning; Harvard Business School Press, Harvard.

[3]. Romijn, H., 1999; Acquisition of Technological Capabilities in Small Firms in Developing Countries; Macmillan Press, Basingstoke.

[4]. Lall, S., 1992; "Technological capabilities and industrialization"; World Development 20, 165–186.

[5]. Grossman, G.M., Helpman, E., 1991; Innovation and Growth in the Global Economy; The MIT Press, Cambridge, MA.

[6]. Coe, D., Helpman, E., 1995; " International R&D spillovers" European Economic Review 39, 859–887.

[7]. Arundel, A., Garrelfs, R., 1997; "Innovation measurement and policies"; European Commission, Brussels, EIMS publication no. 50.

[8]. Archibugi, D., Denni, M., Filippetti, A., 2009;  "The technological capabilities of nations: The state of the art of synthetic indicators"; Technological Forecasting & Social Change 76, PP 917–931.

[9]. Iranian Association For Management Of Technology(IRAMOT), 2009; World Technological Capability Monitoring (WTCM); Tehran; www.iramot.ir.

[10]. World Economic Froum(WEF)., 2008; The Global Competitiveness Report 2008-2009; Geneva, Printed and bound in Switzerland by SRO-Kundig.

[11]. World Economic Forum (WEF), 2001; The Global Competitiveness Report; Oxford University Press; New York.

[12]. United Nations Industrial Development Organization(UNIDO), 2002;  Industrial Development Report 2002–2003, Competing through Innovation and Learning; Vienna, http://www.unido.org.

[13]. United Nations Industrial Development Organization(UNIDO). 2004; Industrial Development Report 2004, Industrialization, Environment and the Millennium Development Goals in Sub-Saharan Africa,The new frontier in the fight against poverty; http://www.unido.org.

 [14]. United Nations Industrial Development Organization(UNIDO), 2009; Industrial Development Report 2009, Breaking In and Moving Up: New Industrial Challenges for the Bottom Billion and the Middle-Income Countrieshttp://www.unido.org.

[15]. United Nations Development Program (UNDP), 2001;  Human Development Report 2001, Making New Technologies Work for Human Development; Oxford University Press; New York;  http://www.undp.org.

[16]. World Bank institute, 2008;  Measuring Knowledge in the World Economies; Washington, DC, www.worldbank.org.

[17]. World Bank institute, 2009; Measuring Knowledge in the World Economies; Washington, DC, www.worldbank.org.

[18]. Wagner, C.S., Brahmakulam, I.T., Brian, A., Jackson, A.,Wong,T.Y., 2001; "Science and Technology Collaboration: Building Capacity in Developing Countries"; RAND Corporation, Washington DC, Document No: MR-1357.0-WB.

[19]. World Bank, 2009; World Development Indicator; Washington, DC, http://www.worldbank.org.

[20]. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 2008; World Investment Report 2008: Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge; New York and Geneva.

[21]. Moon, H., Lee, J., 2005;  "A fuzzy set theory approach to national composite S&T indices"; Scientometrics 64 (1),PP 67–83.

[22]. Chinaprayoon, C., 2007;  "Science, Technology and Innovation Composite Indicators For Developing Countries"; Master Of Science In Public Policy In The School Of Public Policy, Georgia Institute Of Technology.

[23]. United Nations Development Program (UNDP), 2007; Human Development Report 2007-2008, Fighting climate change: human solidarity in a divided world; Palgrave Macmillan, Houndmills, http://www.undp.org.

[24]. Furman, J., Porter, M., Stern, S., 2002; "The Determinants of National Innovative Capacity" Research Policy, pp 899 – 933.

[25]. Porter, M., Stern, S., 2000; "Measuring the ‘Ideas’ Production Function: Evidence from International Patent Output"; NBER Working Paper No. 7891. Massachusetts: National Bureau of Economic Research.

[26]. Ulku, H., 2004; "R&D, Innovation, and Economic Growth: an Empirical Analysis"; IMF Working Paper. International Monetary Fund.

[27]. U.S. Patent And Trademark Office (USPTO), 2008;  Extended Year Set - Historic Patents By Country, State, and Year Utility Patents; Washington DC, Retrieved from http://www.uspto.gov  on September 2009.

 [28]. Nardo, M., Saisana, M., Saltelli, A., Tarantola, S., 2005; Tools for Composite Indicator building; European commission; Itlay, http://farmweb.jrc.cec.eu.int/ci/bibliography.htm.

[29]. OECD, 2008;  Handbook on Constructing composite Indicators: Methodology and user Guide, www.oecd.org/publishing/corrigenda.

[30]. Kline, p., 2000; An Easy Guide to Factor analysis; Routledge, canada.

[31]. Kline, P., 1994; An easy guide to factor analysis. Roudedge; London.

[32]. Kaiser, H.F., 1958; "The Varimax Criterion For Analytic Rotation In Factor Analysis"; Psychometrika 23, pp 187-200.

[33]. Norusis. M.J., 1986; The SPSS Guide to Data Analysis. Rush-Presbyterian-St Luke Medical Centre U.S.A.

[34]. De Vaus, D., (2002). Surveys in social research, Routledge, Australia.

[35]. Cheung, K; Lin, P. 2004; "Spillover effects of FDI on innovation in China: Evidence from the Provincial Data"; China Economic Review 15,pp 25 – 44.