نسخه متنی مقاله

تبيين موانع کارآفرينی دانشگاهی و تجاری سازی دانش در دانشگاه تهران

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • آرين  قلی‌پور

 • سمیرا  ندیر خانلو

 • علی اصغر پورعزت

اطلاعات تماس:
 • آرين  قلی‌پور

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • سمیرا  ندیر خانلو

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • علی اصغر پورعزت

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

با توجه به تحقيقات منتشر شده در زمينه کارآفرينی دانشگاهی، امروزه تجاری سازی دانش برای بقای دانشگاه‌ها امری لازم و ضروری تلقی می شود. از طرفی همواره برخی موانع بر مسير بهره‌برداری صحيح از دارايی‌های فکری توليد شده در دانشگاه ها در جهت توسعه تجاری سازی دانش و کارآفرينی دانشگاهی وجود دارد که شناسايی و رفع آنها امری اجتناب ناپذير به نظر می‌رسد. از اين رو در اين مقاله تلاش شده است تا با نظرسنجی از خبرگان اين حوزه، عمده‌ترين موانع تجاری سازی دانش در دانشگاه تهران شناسايی شوند. بر اساس اين نظرسنجی، \"بوروکراسی و عدم انعطاف سيستم مديريت دانشگاه\"، و \"ضعف ارتباطات و فقدان شبکه‌های ارتباطی ميان سرمايه‌گذاران، فعالان صنعت و دانشگاهيان\"، به منزله مهمترين موانع تجاری سازی دانش در دانشگاه تهران شناسايی شده‌اند و عواملی چون \"فرهنگ متفاوت فعالان صنعت و دانشگاهيان\"، \"قوانين ضعيف حفاظت از دارايی‌های فکری در سطح ملی\"، \"وابسته بودن دانشگاه به بودجه‌های دولتی\"، \"ضعف اطلاعات دانشگاه درباره نيازها و اولويت‌های بخش کسب‌وکار\" و \"عدم احساس نياز و فقدان انگيزه در دانشگاه برای تجاری سازی دانش\" با فاصله کمی در رده‌های بعدی جای دارند. در پايان نيز اصلاحاتی مربوط به دانشگاه و دولت برای برطرف کردن اين موانع پيشنهاد شده است.

Representating Barriers to Academic Entrepreneurship and Knowledge Commercialization at University of Tehran AWT-SEP تبيين موانع کارآفرينی دانشگاهی و تجاری سازی دانش در دانشگاه تهران AWT-SEP Many researchers have emphasized on the importance of knowledge commercialization for universities’ survival. Also the process of commercial exploitation of universities’ intellectual properties and academic entrepreneurship often is confronted with some problems and barriers that should be identified and eliminated. Hence in this paper, we try to identify the main barriers to this process in Tehran University, using expert consultation. According to results of this survey, “Bureaucracy and inflexibility of university’s management system” and “lack of networks and communications among academians, industrialist and investors”, were identified as the most important barriers to knowledge commercialization in this university from expert’s viewpoint. Other barriers including “cultural differences between academians and industrialists”, “weakness of intellectual property rights in national level”, “dependency of university to the governmental budgets”, “lack of university awareness from needs and preferences of business sector” and “lack of university’s motivation for commercialization” were placed in subsequent ranks. Finally, we suggested several university and government-oriented improvements in order to eliminate these barriers. AWT-SEP با توجه به تحقيقات منتشر شده در زمينه کارآفرينی دانشگاهی، امروزه تجاری سازی دانش برای بقای دانشگاه‌ها امری لازم و ضروری تلقی می شود. از طرفی همواره برخی موانع بر مسير بهره‌برداری صحيح از دارايی‌های فکری توليد شده در دانشگاه ها در جهت توسعه تجاری سازی دانش و کارآفرينی دانشگاهی وجود دارد که شناسايی و رفع آنها امری اجتناب ناپذير به نظر می‌رسد. از اين رو در اين مقاله تلاش شده است تا با نظرسنجی از خبرگان اين حوزه، عمده‌ترين موانع تجاری سازی دانش در دانشگاه تهران شناسايی شوند. بر اساس اين نظرسنجی، "بوروکراسی و عدم انعطاف سيستم مديريت دانشگاه"، و "ضعف ارتباطات و فقدان شبکه‌های ارتباطی ميان سرمايه‌گذاران، فعالان صنعت و دانشگاهيان"، به منزله مهمترين موانع تجاری سازی دانش در دانشگاه تهران شناسايی شده‌اند و عواملی چون "فرهنگ متفاوت فعالان صنعت و دانشگاهيان"، "قوانين ضعيف حفاظت از دارايی‌های فکری در سطح ملی"، "وابسته بودن دانشگاه به بودجه‌های دولتی"، "ضعف اطلاعات دانشگاه درباره نيازها و اولويت‌های بخش کسب‌وکار" و "عدم احساس نياز و فقدان انگيزه در دانشگاه برای تجاری سازی دانش" با فاصله کمی در رده‌های بعدی جای دارند. در پايان نيز اصلاحاتی مربوط به دانشگاه و دولت برای برطرف کردن اين موانع پيشنهاد شده است. AWT-SEP سميرا نديرخانلو علی اصغر پورعزت آرين قلی‌پور AWT-SEP $Representating Barriers to Academic Entrepreneurship and Knowledge Commercialization at University of Tehran AWT-SEP تبيين موانع کارآفرينی دانشگاهی و تجاری سازی دانش در دانشگاه تهران AWT-SEP Many researchers have emphasized on the importance of knowledge commercialization for universities’ survival. Also the process of commercial exploitation of universities’ intellectual properties and academic entrepreneurship often is confronted with some problems and barriers that should be identified and eliminated. Hence in this paper, we try to identify the main barriers to this process in Tehran University, using expert consultation. According to results of this survey, “Bureaucracy and inflexibility of university’s management system” and “lack of networks and communications among academians, industrialist and investors”, were identified as the most important barriers to knowledge commercialization in this university from expert’s viewpoint. Other barriers including “cultural differences between academians and industrialists”, “weakness of intellectual property rights in national level”, “dependency of university to the governmental budgets”, “lack of university awareness from needs and preferences of business sector” and “lack of university’s motivation for commercialization” were placed in subsequent ranks. Finally, we suggested several university and government-oriented improvements in order to eliminate these barriers. AWT-SEP با توجه به تحقيقات منتشر شده در زمينه کارآفرينی دانشگاهی، امروزه تجاری سازی دانش برای بقای دانشگاه‌ها امری لازم و ضروری تلقی می شود. از طرفی همواره برخی موانع بر مسير بهره‌برداری صحيح از دارايی‌های فکری توليد شده در دانشگاه ها در جهت توسعه تجاری سازی دانش و کارآفرينی دانشگاهی وجود دارد که شناسايی و رفع آنها امری اجتناب ناپذير به نظر می‌رسد. از اين رو در اين مقاله تلاش شده است تا با نظرسنجی از خبرگان اين حوزه، عمده‌ترين موانع تجاری سازی دانش در دانشگاه تهران شناسايی شوند. بر اساس اين نظرسنجی، "بوروکراسی و عدم انعطاف سيستم مديريت دانشگاه"، و "ضعف ارتباطات و فقدان شبکه‌های ارتباطی ميان سرمايه‌گذاران، فعالان صنعت و دانشگاهيان"، به منزله مهمترين موانع تجاری سازی دانش در دانشگاه تهران شناسايی شده‌اند و عواملی چون "فرهنگ متفاوت فعالان صنعت و دانشگاهيان"، "قوانين ضعيف حفاظت از دارايی‌های فکری در سطح ملی"، "وابسته بودن دانشگاه به بودجه‌های دولتی"، "ضعف اطلاعات دانشگاه درباره نيازها و اولويت‌های بخش کسب‌وکار" و "عدم احساس نياز و فقدان انگيزه در دانشگاه برای تجاری سازی دانش" با فاصله کمی در رده‌های بعدی جای دارند. در پايان نيز اصلاحاتی مربوط به دانشگاه و دولت برای برطرف کردن اين موانع پيشنهاد شده است. AWT-SEP سميرا نديرخانلو علی اصغر پورعزت آرين قلی‌پور AWT-SEP

رفرانس :

[1] Toole, A. A. and Czarnitzki, D., 2007; “Biomedical academic entrepreneurship through the SBIR program”; Journal of Economic Behavior & Organization; Vol.63: pp 716–38.

[2] Decter, M., Bennett, D. and Leseure, M., 2007; “University to business technology transfer_ UK and USA comparisons”; Technovation; Vol.27: pp 145–55.

[3] Rasmussen, E., Moen, Ø. and Gulbrandsen, M., 2006; “Initiatives to promote commercialization of university knowledge”; Technovation; Vol.26: pp 518–33.

[4] Audretsch, D. B.and Lehmann, E. E. , 2005; “Do University policies make a difference?”; Research Policy; Vol.34: pp 343–47.

[5] Klofsten, M. and Jones-Evans, D., 2000; “Comparing academic entrepreneurship in Europe - The case of Sweden and Ireland”; Small Business Economics; Vol.14: 299-309.

[6] Etzkowitz, H., 2003; “Research groups as ‘quasi-firms’: the invention of the entrepreneurial university”; Research Policy; Vol.32: pp 109–21.

[7] Wright, M., Clarysse, B., Mustar P. and Lockett A., 2007; “Academic Entrepreneurship in Europe”; Edward Elgar, Cheltenham and Northampton; 172-3.

[8]Llano, j. a., 2006; “The university environment and academic entrepreneurship: a behavioral model for measuring environment success”; Howe School of Technology Management.

[9] Spilling, O.R., 2004; “Commercialisation of knowledge–conceptual framework”; 13th Nordic Conference on Small Business (NCSB) Research.

[10]OECD.  2000; Knowledge Management in the Learning Society, Paris.

 [11] Lockett, A., Wright, M., 2005; “Resources, capabilities, risk capital and the creation of university spin-out companies”; Research Policy; Vol.34 : pp 1043–57.

[12] Siegel, D. S., Waldman, D. A., Atwater, L.E., Link, A. N., 2003; “Commercial knowledge transfers from universities to firms: improving the effectiveness of university–industry collaboration”; Journal of High Technology Management Research; Vol.14: pp111–33.

[13] Ndonzuau, F. N, Pirnay, F. and Surlemont, B., 2002; “A stage model of academic spin-off creation”; Technovation; Vol.22: pp 281–89.

[14] Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C., Regina, B. and Terra, C., 2000; “The future of the university and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm”; Research Policy; Vol.29: pp 313–30.

[15] O’Shea, R.P, Allen, T. J., Chevalier, A., Roche, F., 2005; “Entrepreneurial orientation, technology transfer and spinoff performance of U.S. universities”; Research Policy; Vol.34 : pp 994–1009.

[16] Henrekson, M. and Rosenberg, N., 2001; “Designing Efficient Institutions for Science-Based Entrepreneurship: Lesson from the US and Sweden”; Journal of Technology Transfer; Vol.26: pp 207-231.

[17] Debackere, K. and Veugelers R., 2005; “The role of academic technology transfer organizations in improving industry science links”; Research Policy; Vol.34: pp 321–42.

[18] Siegel, D. S., Wright, M., 2007; “Intellectual property: the assessment”; Oxford Review of Economic Policy; Vol.23, NO 4: pp 529–40.

[19] Siegel, D. S., Waldman, D. A. and Link, A. N., 2003; “Assessing the impact of organizational practices on the relative productivity of university technology transfer offices: an exploratory study”; Research Policy; Vol.32: pp 27–48, b.

[20] Siegel, D. S., Waldman, D. A., Atwater, L.E. and Link, A. N., 2004; “Toward a model of the effective transfer of scientific knowledge from academicians to practitioners: qualitative evidence from the commercialization of university technologies”; Journal of engineering and technology management; Vol.21: pp 115-42.

[21] Fontana, R., Geunab, A. and Matt c M., 2006; “Factors affecting university–industry R&D projects: The importance of searching, screening and signaling”; Research Policy; Vol.35: pp 309–23.

[22] Barnes, T., Pashby, I. and Gibbons, A., 2002; “Effective University–Industry Interaction: A Multi-case Evaluation of Collaborative R&D Projects”; European Management Journal; Vol.20: pp 272–85.

[23] Samson, K.J. and Gurdon, M.A., 1993; “University scientists as entrepreneurs: a special case of technology transfer and high-tech venturing”; Technovation; Vol.13, No.2: pp 63–71.

[24] Plewa, C., 2005; "Differences In Perceived Benefits From University-Industry Relationships"; ANZMAC 2005 Conference: Business Interaction, Relationships and Networks.

[25] Shane, S., 2004 “Academic Entrepreneurship: University Spin-offs and Wealth Creation”, Edward Elgar, Cheltenham, UK/Northampton, MA, USA.

[26] Goldfarb, B. and Henrekson, M., 2003; “Bottom-up versus top-down policies towards the commercialization of university intellectual property”; Research Policy; Vol.32: pp 639–58.

[27] موسایی، احمد، 1387، "طراحی مدلی جهت تعیین فرصت­ها و تجاری­سازی آنها در مراکز تحقیق و پژوهش"، فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد، 14،صص 21-13.

[28] فکور، بهمن، حاجی حسینی، حجت اله، 1387، «کارآفرینی دانشگاهی و تجاری­سازی نتایج تحقیقات در دانشگاه­های ایران (مطالعه موردی 7 دانشگاه مهم کشور)»، سیاست علم و فناوری، سال اول، شماره 2. صص 70-59.

[29] هاشم نیا، شهرام، عمادزاده، مصطفی، صمدی، سعید، ساکتی، پرویز، 1388، «بررسی عوامل مؤثر بر درآمدهای اختصاصی تحقیقات دانشگاهی در دانشگاه های صنعتی ایران»، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 52، صص 21-1.

[30] سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه، 1383،  روش های تحقیق در علوم رفتاری، مؤسسه نشر آگه، تهران، ص 83.

[31] دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی و آذر، عادل، 1387، روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع، انتشارات صفّار، تهران، صص 9-148.