نسخه متنی مقاله

کاربرد رويکرد سيستم دايناميک در فرآيند ره نگاری و سياست‌گذاری آموزش عالی

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • عادل  آذر

 • آمنه  خديور

  هیئت علمی دانشگاه الزهرا س
اطلاعات تماس:
 • عادل  آذر

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • آمنه  خديور

  Affiliation: هیئت علمی دانشگاه الزهرا س
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

در اين مقاله ابتدا مروری بر مبانی ره نگاری و سياستگذاری در حوزه آموزش عالی صورت گرفته است. سپس با بررسی تحقيقاتی که از رويکرد سيستم دايناميک در امر سياست‌گذاری و ره نگاری بهره برده اند، اين رويکرد به عنوان رويکردی مناسب در ره نگاری نظام آموزش عالی معرفی شده است.در ادامه برای مدل سازی يک زير سيستم از نظام آموزش عالی که عبارت از سيستم نقل و انتقالات بين رشته ای می باشد، از شبيه سازی سيستم دايناميک بهره‌گيری و اعتبار مدل با استفاده از روشهای شناخته شده آزمون شده است. نتيجه تستهای آماری نشان داد که مدل توانايی شبيه سازی رفتار سيستم را داراست، لذا با استفاده از مدل، رفتار رشته های مورد مطالعه استخراج و تحليل شده و همچنين توانايی مدل در ارائه و ارزيابی سياستهای مختلف برای آينده نشان داده شده است. در پايان مقاله نيز به معرفی سيستمی که به همين منظور طراحی و پياده سازی شده، پرداخته شده است.

Application of System Dynamics Approach in Higher Education Road Mapping and Policy Making Process AWT-SEP کاربرد رويکرد سيستم دايناميک در فرآيند ره نگاری و سياست‌گذاری آموزش عالی AWT-SEP In this paper we reviewed different approaches about road mapping in educational systems and studied the researches about using system dynamics approaches in science and technology studies. Then we introduced this approach as a suitable approach for developing roadmaps in higher educational systems .We modeled a subsystem about transmission between academic majors with system dynamic approach. After testing the model with different statistical techniques, we identified and analyzed the behavior of these majors. We also showed the ability of the model in developing and evaluating different policies for the future. At the end of the paper we presented a software that is designed and implemented for this purpose. Key words: Road map, Modeling, Educational System, System Dynamics, Simulation AWT-SEP در اين مقاله ابتدا مروری بر مبانی ره نگاری و سياستگذاری در حوزه آموزش عالی صورت گرفته است. سپس با بررسی تحقيقاتی که از رويکرد سيستم دايناميک در امر سياست‌گذاری و ره نگاری بهره برده اند، اين رويکرد به عنوان رويکردی مناسب در ره نگاری نظام آموزش عالی معرفی شده است.در ادامه برای مدل سازی يک زير سيستم از نظام آموزش عالی که عبارت از سيستم نقل و انتقالات بين رشته ای می باشد، از شبيه سازی سيستم دايناميک بهره‌گيری و اعتبار مدل با استفاده از روشهای شناخته شده آزمون شده است. نتيجه تستهای آماری نشان داد که مدل توانايی شبيه سازی رفتار سيستم را داراست، لذا با استفاده از مدل، رفتار رشته های مورد مطالعه استخراج و تحليل شده و همچنين توانايی مدل در ارائه و ارزيابی سياستهای مختلف برای آينده نشان داده شده است. در پايان مقاله نيز به معرفی سيستمی که به همين منظور طراحی و پياده سازی شده، پرداخته شده است. AWT-SEP آمنه خديور عادل آذر AWT-SEP $Application of System Dynamics Approach in Higher Education Road Mapping and Policy Making Process AWT-SEP کاربرد رويکرد سيستم دايناميک در فرآيند ره نگاری و سياست‌گذاری آموزش عالی AWT-SEP In this paper we reviewed different approaches about road mapping in educational systems and studied the researches about using system dynamics approaches in science and technology studies. Then we introduced this approach as a suitable approach for developing roadmaps in higher educational systems .We modeled a subsystem about transmission between academic majors with system dynamic approach. After testing the model with different statistical techniques, we identified and analyzed the behavior of these majors. We also showed the ability of the model in developing and evaluating different policies for the future. At the end of the paper we presented a software that is designed and implemented for this purpose. Key words: Road map, Modeling, Educational System, System Dynamics, Simulation AWT-SEP در اين مقاله ابتدا مروری بر مبانی ره نگاری و سياستگذاری در حوزه آموزش عالی صورت گرفته است. سپس با بررسی تحقيقاتی که از رويکرد سيستم دايناميک در امر سياست‌گذاری و ره نگاری بهره برده اند، اين رويکرد به عنوان رويکردی مناسب در ره نگاری نظام آموزش عالی معرفی شده است.در ادامه برای مدل سازی يک زير سيستم از نظام آموزش عالی که عبارت از سيستم نقل و انتقالات بين رشته ای می باشد، از شبيه سازی سيستم دايناميک بهره‌گيری و اعتبار مدل با استفاده از روشهای شناخته شده آزمون شده است. نتيجه تستهای آماری نشان داد که مدل توانايی شبيه سازی رفتار سيستم را داراست، لذا با استفاده از مدل، رفتار رشته های مورد مطالعه استخراج و تحليل شده و همچنين توانايی مدل در ارائه و ارزيابی سياستهای مختلف برای آينده نشان داده شده است. در پايان مقاله نيز به معرفی سيستمی که به همين منظور طراحی و پياده سازی شده، پرداخته شده است. AWT-SEP آمنه خديور عادل آذر AWT-SEP

رفرانس :
 1. D. Probert, M. Radnor, 2003; "Technology road mapping"; Res. Technol. Manag. Vol. 46 (2) 27–30.
 2. MacKenzie David R., Donald Sam, Harrington Mike, Heil Robert, Helms T. J.  and Daryl, 2006;  "Methods In Sciense Roadmapping, How to Plan Research Priorities"; lgu.umd.edu/ESCOP/workroomattach/archive/2006/27_roadmap-methods.
 3. Kostoff R.N., Schaller R.R., 2001; "Science and technology roadmaps"; IEEE Trans. Eng. Manage. Vol. 48: 132–143.
 4. NISTEP, 2007; Report No.100 - Science Map 2004,Study on Hot Research Areas (1999-2004) by Bibloimetric Method; Publication Date:  Jun. 2007, http://www.nistep.go.jp/achiev/ftx/eng/rep100e/idx100e.html.
 5. Aligica, PD., 2006; "Institutional and stakeholder Mapping :Framework for policy Analysis and Institutional change"; public organization review, Vol. 6:  79-90.
 6.  Garcia M.L. and Bray O.H., 2008; Fundamentals of Technology Roadmapping; Business Development department. Sandia National Laboratories, www.sandia.gov/PHMCOE.
 7. Applying Science and Technology Road mapping in Environmental, (2008)., (.emi-web.inel.gov/roadmap/guide).
 8. Lewis Theodore, 2006; "Design and inquiry: Bases for an accommodation between science and technology education in the curriculum?"; System Dynamics Review Vol. 43: 255-281.
 9. Kappel T.A., 2001; "Perspectives on roadmaps: how organizations talk about the future"; J. Prod. Innov. Manag. Vol. 18: 39–50.
 10. سلطانی بهزاد، کیامهر مهدی، 1387، «پیشنهاد چارچوبی مفهومی برای تدوین نقشه جامع علمی کشور (برنامه ملی توسعه علم، فناوری و نوآوری)»، فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری، سال اول، شماره 3.
 11.   Kostoff R.N., Schaller R.R., 2001; "Science and technology roadmaps"; IEEE Trans. Eng. Manage. Vol. 48 132–143.
 12.   Yuya, Kajikawa, et. al., 2008; "Structure of knowledge in the science and technology roadmaps"; Technological Forecasting & Social Change,vol.75.
 13. قبادی شهلا، 1385، سیستم داینامیک (کاربردی از تفکر سیستمی )، سازمان مدیریت صنعتی، چاپ اول، صص 39-54.
 14. استرمن، جان د.،ترجمه شهرام میرزایی دریانی و همکاران، پویایی شناسی سیستم تفکر سیستمی و مدلسازی برای جهان پیچیده، انتشارات ترمه، چاپ اول، 1386، صص157-174.
 15. Shayne Gary Michael, Kunc Martin; Morecroft John D. W.; "System dynamics and strategy"; System Dynamics Review Vol. 24, No. 4, (Winter 2008): 407–429
 16. Chyong Chi Kong, Nuttall William J., Reiner David M., 2009;  "Dynamics of the UK natural gas industry: System dynamics modelling and long-term energy policy analysis"; Technological Forecasting & Social Change Vol. 76: 339–357.
 17. Hekkert M.P. et al, 2007;  "Functions of innovation systems: A new approach for analyzing technological change"; Technological Forecasting & Social Change Vol. 74:  413–432.
 18. Weigelt Carmen, 2008; "The impact of outsourcing new technologies on integrative capabilities and performance"; System Dynamics Review Vol. 23, No. 2, 2008.
 19. Munir KA., Phillips N., 2002; "The concept of industry and the case of radical technological change"; Journal of High Technology Management Research Vol. 13:  279–297.
 20. Stoughton M., 2000; Dynamics of technology adoption by basic industries: implications for cleaner production. PhD dissertation, Technology and Policy Program, Massachusetts Institute of Technology.
 21. Utterback JM., Afuah AN., 1998; "The dynamic “diamond”: a technological innovation perspective"; Economics of Innovation and New Technology, Vol. 6: 183–199.
 22. West H, Weil HB., 1999; "Technology strategy in commodity industries: in search of a cure for commoditization"; Sloan School Working Paper #186-99, Massachusetts Institute of Technology.
 23. Sterman J.D., 2000; Business Dynamics: System Thinking and Modeling for a Complex World; McGraw-Hill, Irwin.
 24. Dimopoulos Kostas, Vasilis Koulaidis, "Science and technology education for citizenship: The potential role of the press"; System Dynamics Review Vol. 17.
 25. Branscomb L.W., Keller J.H., 1998; Towards a research and innovation policy, in: L.W. Branscomb (Ed.), Investing in Innovation:Creating a Research and Innovation Policy that Works, Investing in Innovation, MIT Press.
 26. Cajas Fernando, 2001; "The science/technology interaction: Implications for science literacy"; System Dynamics Review Vol. 38: 715-729.
 27. Szostak R., 2002; "How to do interdisciplinarity: integrating the debate"; Issue in integrative studies Vol. 20: 103-122.
 28. فقیه، نظام الدین، 1383، سیستمهای پویا، اصول و تعیین هویت، انتشارات سمت، چاپ اول، بهار 1383، صص 25-36.