نسخه متنی مقاله

شناسايی چالش‌های سياست‌گذاری در نظام ملی نوآوری ايران

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • سيد سپهر قاضي نوري

  دانشيار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس
 • منوچهر  منطقی

 • علی حسنی

 • علیرضا  بوشهری

  دانشگاه صنعتی مالک اشتر
اطلاعات تماس:
 • سيد سپهر قاضي نوري

  Affiliation: دانشيار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • منوچهر  منطقی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • علی حسنی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • علیرضا  بوشهری

  Affiliation: دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک: arb1148@yahoo.com
متن:
هدف اين پژوهش، شناسايی چالش‏های سياست‌گذاری در نظام ملی نوآوری ايران بر اساس روش دلفی است. براساس يافته‏های اين پژوهش، در مجموع 48 مؤلفه تأثيرگذار در ناکارامدی کارکرد سياست‌گذاری نوآوری شناسايی شده است. لازم به ذکر است که به 30 فقره از اين عوامل در پژوهش‌های پيشين اشاره شده و 18 مؤلفه ديگر نيز بر اساس پيشنهاد خبرگان درباره ايران شناسايی شده است. اين مؤلفه‌ها در سه دسته اصلی و در چارچوب دو مدل ناکارامدی سياست‌گذاری نوآوری ايران (مدل تفصيلی و مدل جامع) ارائه شده‌اند.
Identifying the Policy Making Challenges in the National Innovation System of Iran AWT-SEP شناسايی چالش‌های سياست‌گذاری در نظام ملی نوآوری ايران AWT-SEP The aim this research is identification of policy making challenges in the national innovation system of Iran through the Delphi method. According to findings of this research, 48 effective factors on Inefficiency and Ineffectivness of policy making function are recognized. It should be mentioned that 30 items of these factors recognized challenges have been detected and mentioned by other researches and 18 of them, according to suggestions of expert panels, are recognized in this research for Iran. The challenges are presented through the three main categories and two different model (detailed Model and comprehensive model) for the national innovation system of Iran. Keywords: Policy Making, Institution, National Innovation System, Inefficiency and Ineffectivness, Delphi Method, Iran AWT-SEP هدف اين پژوهش، شناسايی چالش‏های سياست‌گذاری در نظام ملی نوآوری ايران بر اساس روش دلفی است. براساس يافته‏های اين پژوهش، در مجموع 48 مؤلفه تأثيرگذار در ناکارامدی کارکرد سياست‌گذاری نوآوری شناسايی شده است. لازم به ذکر است که به 30 فقره از اين عوامل در پژوهش‌های پيشين اشاره شده و 18 مؤلفه ديگر نيز بر اساس پيشنهاد خبرگان درباره ايران شناسايی شده است. اين مؤلفه‌ها در سه دسته اصلی و در چارچوب دو مدل ناکارامدی سياست‌گذاری نوآوری ايران (مدل تفصيلی و مدل جامع) ارائه شده‌اند. AWT-SEP منوچهر منطقی علی حسنی عليرضا بوشهری AWT-SEP $Identifying the Policy Making Challenges in the National Innovation System of Iran AWT-SEP شناسايی چالش‌های سياست‌گذاری در نظام ملی نوآوری ايران AWT-SEP The aim this research is identification of policy making challenges in the national innovation system of Iran through the Delphi method. According to findings of this research, 48 effective factors on Inefficiency and Ineffectivness of policy making function are recognized. It should be mentioned that 30 items of these factors recognized challenges have been detected and mentioned by other researches and 18 of them, according to suggestions of expert panels, are recognized in this research for Iran. The challenges are presented through the three main categories and two different model (detailed Model and comprehensive model) for the national innovation system of Iran. Keywords: Policy Making, Institution, National Innovation System, Inefficiency and Ineffectivness, Delphi Method, Iran AWT-SEP هدف اين پژوهش، شناسايی چالش‏های سياست‌گذاری در نظام ملی نوآوری ايران بر اساس روش دلفی است. براساس يافته‏های اين پژوهش، در مجموع 48 مؤلفه تأثيرگذار در ناکارامدی کارکرد سياست‌گذاری نوآوری شناسايی شده است. لازم به ذکر است که به 30 فقره از اين عوامل در پژوهش‌های پيشين اشاره شده و 18 مؤلفه ديگر نيز بر اساس پيشنهاد خبرگان درباره ايران شناسايی شده است. اين مؤلفه‌ها در سه دسته اصلی و در چارچوب دو مدل ناکارامدی سياست‌گذاری نوآوری ايران (مدل تفصيلی و مدل جامع) ارائه شده‌اند. AWT-SEP منوچهر منطقی علی حسنی عليرضا بوشهری AWT-SEP
رفرانس :