نسخه متنی مقاله

ارائه چارچوب ارزيابی فناوری‌های سلامت در نظام بهداشت و درمان ايران؛ مطالعه موردی ربات روبولنز

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • صنم السادات فرنودی

  کارشناس ارشد مدیریت فناوری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
اطلاعات تماس:
 • صنم السادات فرنودی

  Affiliation: کارشناس ارشد مدیریت فناوری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

داشتن سلامتی از حقوق اساسی و ابتدايی هر انسانی است. اهميت بسيار زياد حوزه سلامت در سطح جامعه و همچنين توسعه روزافزون فناوری‌های سلامت و مسائل اقتصادی، اجتماعی، سياسی و اخلاقی مرتبط با به‌کارگيری اين فناوری‌ها، اتخاذ تصميمات مرتبط با اين حوزه را با حساسيت و پيچيدگی بيش‌تری همراه نموده است. از اين رو ارائه چارچوبی جامع و فراگير برای ارزيابی فناوری‌های سلامت، اهميت فراوانی دارد. به همين منظور با شناسايی ابعاد مختلف مطرح در ارزيابی فناوری-های سلامت از ديدگاه ذی‌نفعان گوناگون نظام بهداشت و درمان کشور و بررسی اهميت هر يک از اين ابعاد، چارچوبی را در اين خصوص ارائه شده است. در ابتدا پس از مطالعه مستندات موجود، شش بُعد اصلی برای ارزيابی فناوری‌های سلامت به همراه پنج گروه ذی‌نفع در نظام بهداشت و درمان کشور شناسايی و استخراج شد. پس از نظرسنجی از خبرگان و انجام تجزيه و تحليل سلسله مراتبی داده‌ها، ميزان اهميت هر يک از ابعاد به طور کلی و همچنين از ديد هر يک از گروه‌های ذی‌نفع تعيين شد. همچنين برای بررسی ديدگاه بازيگران مختلف در نظام بهداشت و درمان کشور پيرامون ابعاد مهم در ارزيابی فناوری‌های سلامت، رابطه ميان جايگاه شغلی هر يک از اين بازيگران اصلی با اولويت‌های انتخابی آن‌ها از ميان ابعاد شش‌گانه پيشنهادی بررسی و همبستگی نسبتاً بالايی ميان اين دو متغير مشاهده شد. نکته قابل توجه در اين چارچوب، در نظر گرفتن ابعاد بيش‌تر نسبت به تحقيقات مشابه و نيز پارامترهای مطرح برای دو گروه تصميم‌گيرندگان سطح خرد و کلان حوزه سلامت و همچنين بررسی نظريات بازيگران و ذی‌نفعان مختلف اين حوزه پيرامون ابعاد مهم در ارزيابی فناوری‌های سلامت است. در انتها و پس از مشخص شدن چارچوب پيشنهادی، روش جراحی لاپراسکوپی با فناوری روبولنز و جراحی لاپراسکوپی بدون فناوری روبولنز بر پايه چارچوب ارائه شده با يکديگر مقايسه گرديده که جراحی با فناوری مذکور ترجيح داده شد.

Presenting a Framework for Evaluation of Health Technologies in Health and Medical System of Iran; Case Study: Robolens Robot AWT-SEP ارائه چارچوب ارزيابی فناوری‌های سلامت در نظام بهداشت و درمان ايران؛ مطالعه موردی ربات روبولنز AWT-SEP Health is a fundamental and basic right of Human being. Since health is a great importance in the society, and also ever-increasing the development of health technologies as well as the related economical, social, political and moral problems applying these technologies, making decisions in this respect will be more sensitive and complication. However, presenting a comprehensive framework for evaluating of health technologies is of great importance. Therefore, in the this research, it is tried the best to take steps, although less, to achieve this goal. By identifying the various aspects considered in evaluating of health technologies in viewpoints of different beneficiaries of health and medical system in Iran and investigating the significance of each of the mentioned aspects, it has been presented a formwork in this regard. It was initially studied the existing documents, then the basic six aspects for evaluation of health technologies as well as five beneficiary groups in the health and medical system of Iran were identified and worked out. After taking opinions of experts and analyzing the data, the significance of each of aspects respectly and viewpoints of each of beneficiary groups were determined as well. To survey the views of different players in the health and medical system of Iran about significant aspects for evaluating of health technologies, the relation between career of each of principal player and the priority of their options among the proposed six aspects were investigated which illustrated more relation between these two variations. In this framework, it is considered more aspects compared to similar researches as well as presented parameters for two decision-making groups of micro and macro levels of health system and also surveying the viewpoints of various players and beneficiaries about significant aspects in evaluating health technologies. Finally after determining the proposed framework, the method of Laparoscopy surgery by using Robolens robot and Laparoscopy without using robolens robot based on the presented framework was compared that the surgery using the mentioned technology were preferred. AWT-SEP داشتن سلامتی از حقوق اساسی و ابتدايی هر انسانی است. اهميت بسيار زياد حوزه سلامت در سطح جامعه و همچنين توسعه روزافزون فناوری‌های سلامت و مسائل اقتصادی، اجتماعی، سياسی و اخلاقی مرتبط با به‌کارگيری اين فناوری‌ها، اتخاذ تصميمات مرتبط با اين حوزه را با حساسيت و پيچيدگی بيش‌تری همراه نموده است. از اين رو ارائه چارچوبی جامع و فراگير برای ارزيابی فناوری‌های سلامت، اهميت فراوانی دارد. به همين منظور با شناسايی ابعاد مختلف مطرح در ارزيابی فناوری-های سلامت از ديدگاه ذی‌نفعان گوناگون نظام بهداشت و درمان کشور و بررسی اهميت هر يک از اين ابعاد، چارچوبی را در اين خصوص ارائه شده است. در ابتدا پس از مطالعه مستندات موجود، شش بُعد اصلی برای ارزيابی فناوری‌های سلامت به همراه پنج گروه ذی‌نفع در نظام بهداشت و درمان کشور شناسايی و استخراج شد. پس از نظرسنجی از خبرگان و انجام تجزيه و تحليل سلسله مراتبی داده‌ها، ميزان اهميت هر يک از ابعاد به طور کلی و همچنين از ديد هر يک از گروه‌های ذی‌نفع تعيين شد. همچنين برای بررسی ديدگاه بازيگران مختلف در نظام بهداشت و درمان کشور پيرامون ابعاد مهم در ارزيابی فناوری‌های سلامت، رابطه ميان جايگاه شغلی هر يک از اين بازيگران اصلی با اولويت‌های انتخابی آن‌ها از ميان ابعاد شش‌گانه پيشنهادی بررسی و همبستگی نسبتاً بالايی ميان اين دو متغير مشاهده شد. نکته قابل توجه در اين چارچوب، در نظر گرفتن ابعاد بيش‌تر نسبت به تحقيقات مشابه و نيز پارامترهای مطرح برای دو گروه تصميم‌گيرندگان سطح خرد و کلان حوزه سلامت و همچنين بررسی نظريات بازيگران و ذی‌نفعان مختلف اين حوزه پيرامون ابعاد مهم در ارزيابی فناوری‌های سلامت است. در انتها و پس از مشخص شدن چارچوب پيشنهادی، روش جراحی لاپراسکوپی با فناوری روبولنز و جراحی لاپراسکوپی بدون فناوری روبولنز بر پايه چارچوب ارائه شده با يکديگر مقايسه گرديده که جراحی با فناوری مذکور ترجيح داده شد. AWT-SEP صنم السادات فرنودی AWT-SEP $Presenting a Framework for Evaluation of Health Technologies in Health and Medical System of Iran; Case Study: Robolens Robot AWT-SEP ارائه چارچوب ارزيابی فناوری‌های سلامت در نظام بهداشت و درمان ايران؛ مطالعه موردی ربات روبولنز AWT-SEP Health is a fundamental and basic right of Human being. Since health is a great importance in the society, and also ever-increasing the development of health technologies as well as the related economical, social, political and moral problems applying these technologies, making decisions in this respect will be more sensitive and complication. However, presenting a comprehensive framework for evaluating of health technologies is of great importance. Therefore, in the this research, it is tried the best to take steps, although less, to achieve this goal. By identifying the various aspects considered in evaluating of health technologies in viewpoints of different beneficiaries of health and medical system in Iran and investigating the significance of each of the mentioned aspects, it has been presented a formwork in this regard. It was initially studied the existing documents, then the basic six aspects for evaluation of health technologies as well as five beneficiary groups in the health and medical system of Iran were identified and worked out. After taking opinions of experts and analyzing the data, the significance of each of aspects respectly and viewpoints of each of beneficiary groups were determined as well. To survey the views of different players in the health and medical system of Iran about significant aspects for evaluating of health technologies, the relation between career of each of principal player and the priority of their options among the proposed six aspects were investigated which illustrated more relation between these two variations. In this framework, it is considered more aspects compared to similar researches as well as presented parameters for two decision-making groups of micro and macro levels of health system and also surveying the viewpoints of various players and beneficiaries about significant aspects in evaluating health technologies. Finally after determining the proposed framework, the method of Laparoscopy surgery by using Robolens robot and Laparoscopy without using robolens robot based on the presented framework was compared that the surgery using the mentioned technology were preferred. AWT-SEP داشتن سلامتی از حقوق اساسی و ابتدايی هر انسانی است. اهميت بسيار زياد حوزه سلامت در سطح جامعه و همچنين توسعه روزافزون فناوری‌های سلامت و مسائل اقتصادی، اجتماعی، سياسی و اخلاقی مرتبط با به‌کارگيری اين فناوری‌ها، اتخاذ تصميمات مرتبط با اين حوزه را با حساسيت و پيچيدگی بيش‌تری همراه نموده است. از اين رو ارائه چارچوبی جامع و فراگير برای ارزيابی فناوری‌های سلامت، اهميت فراوانی دارد. به همين منظور با شناسايی ابعاد مختلف مطرح در ارزيابی فناوری-های سلامت از ديدگاه ذی‌نفعان گوناگون نظام بهداشت و درمان کشور و بررسی اهميت هر يک از اين ابعاد، چارچوبی را در اين خصوص ارائه شده است. در ابتدا پس از مطالعه مستندات موجود، شش بُعد اصلی برای ارزيابی فناوری‌های سلامت به همراه پنج گروه ذی‌نفع در نظام بهداشت و درمان کشور شناسايی و استخراج شد. پس از نظرسنجی از خبرگان و انجام تجزيه و تحليل سلسله مراتبی داده‌ها، ميزان اهميت هر يک از ابعاد به طور کلی و همچنين از ديد هر يک از گروه‌های ذی‌نفع تعيين شد. همچنين برای بررسی ديدگاه بازيگران مختلف در نظام بهداشت و درمان کشور پيرامون ابعاد مهم در ارزيابی فناوری‌های سلامت، رابطه ميان جايگاه شغلی هر يک از اين بازيگران اصلی با اولويت‌های انتخابی آن‌ها از ميان ابعاد شش‌گانه پيشنهادی بررسی و همبستگی نسبتاً بالايی ميان اين دو متغير مشاهده شد. نکته قابل توجه در اين چارچوب، در نظر گرفتن ابعاد بيش‌تر نسبت به تحقيقات مشابه و نيز پارامترهای مطرح برای دو گروه تصميم‌گيرندگان سطح خرد و کلان حوزه سلامت و همچنين بررسی نظريات بازيگران و ذی‌نفعان مختلف اين حوزه پيرامون ابعاد مهم در ارزيابی فناوری‌های سلامت است. در انتها و پس از مشخص شدن چارچوب پيشنهادی، روش جراحی لاپراسکوپی با فناوری روبولنز و جراحی لاپراسکوپی بدون فناوری روبولنز بر پايه چارچوب ارائه شده با يکديگر مقايسه گرديده که جراحی با فناوری مذکور ترجيح داده شد. AWT-SEP صنم السادات فرنودی AWT-SEP

رفرانس :
 1. World Health Organization, 2009, "Health Definition", Retrieved from www.who.int.
 2. Garridor, M., 2005, "Health technology assessment, an introduction to objectives: role of evidence and structure in Europe", World Health Organization, on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies.
 3. Sen, K., Finn, B., 2008," Sigmund Helga Health Technology Assessment Handbook" Danish Centre for Health Technology Assessment, National Board of Health , February 15.
 4. Health Technology Assessment Committee of the Danish National Board of Health., 1996, "National strategy for health technology assessment", Copenhagen: National Board of Health.
 5. Mohr, h., 1999, "Technology Assessment in Theory and Practice", Journal of Society for Philosophy & technology, 4, pp. 22-25.
 6. Institute for prospective Technology Studies (IPTS), 2001, "Strategic Policy Intelligence: Current Trends , The State of Play and Prospectives, S&T Intelligence for Policy-Making Process", IPTS Technical Report Series.
 7. van den Broek SA, van Veldhuisen DJ, de Graeff PA., 1998, Comparison between New York Heart Association classification and peak oxygen consumption in the assessment of functional status and prognosis in patients with mild to moderate chronic congestive heart failure. Am J. Cardiol, 70(3), pp. 359-363.
 8. U.S. Congress, Office of Technology Assessment, 1985, Medicare’s prospective payment system: Strategies for evaluating cost, quality, and medical technology. Washington, D.C.: Government Printing Office.
 9. http://www.who.int/eht/eht_intro/en/index.html
 10. Waugh N., 2006, "Health technology assessment in cancer: a personal view from public Health", university of Aberdeen , Aberdeen, pp. 2876-2880.
 11. Garattini, L., Casadei, G., 2008, "Health technology assessment : for whom the bell tolls?", Eur J Health Econ , 9, pp. 311-312.
 12. International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA), 2009, ,Monday Dec 28.
 13. Issakov, 2005, World Health Organization, Retrieved from www.who.int.
 14. Clifford S. Goodman., 2004, "Introduction To Health Technology Assessment", Virginia.
 15. Office of Technology Assessment, 1976, Development of Medical Technology: opportunities for Assessment, U.S. Government Printing office, Washington, DC.
 16. Institute of Medicine, 1985, Assessing Medical Technologies. Washington, DC: National Academy Press.
 17. Kleijinen, D., 2000, "Economic issues in evaluations of health technology" The U.k. NHS Economic Evaluation Database. Int J technol assess health care.
 18. Coates, J., 1992, "Inc. Course Workbook: Technology Assessment", Anticipating the Technological Choices. Washington, DC.
 19. Sigmund, H., 2009, "Health technology assessment in Denmark: Strategy, implementation, and developments, International", Journal of Technology Assessment in Health Care, Cambridge University Press.
 20.  Churchill, L.R., 1987, "Evidence-Based Medicine", New York, NY
 21. J Green, C., 2004, "Health technology assessment within a public accountability framework", V 9, pp. 51 – 58.
 22. Health technology assessment discussion document on strategy for the future, 2008, prepared by members of the interim steering committee on HT assessment.
 23. Liang, Y., 2007, "Laparoscopic versus open colorectal resection for cancer: A metaanalysis of results of randomized controlled trials on recurrence" , the journal of cancer surgery.
 24.  MirBagheri, A., 2006, "Design of a Robotic Assistant for Laparoscopic Surgery," M.S. thesis, Dept. of Mechanical. Eng., Biomechanics Division, Sharif University of Technology (SUT), Tehran, Iran.
 25. مومنی، منصور، 1385، «مباحث نوین در تحقیق در عملیات»، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، چاپ اول
 26. واس.دی.ای.د، 1383، «پیمایش در تحقیقات اجتماعی»، هوشنگ نایبی، تهران، نشر نی.
 27. Schlander, M., 2007, "Health Technology Assessments by the National Institute for Health and Clinical Excellence", Institute for Innovation and Valuation in Health Care, Ludwigshafen and Eschborn, Germany
 28. Sorenson, C., Drummond, M., Panos Kanavos, 2008, "Ensuring value for money in health care The role of health technology assessment in the European Union", on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies