نسخه متنی مقاله

بررسی روابط بين برنامه‌ريزی راهبردی و عوامل درون سازمانی در شرکت‌های مبتنی بر فناوری‌های برتر در ايران

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • جمشيد  صالحي صدقياني

  دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
 • محمد نقي زاده

  دانشجوی دكترای مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایي
 • فرزان مجيدفر

  دانشجوی دكترای مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایي
 • كمال   محمدي

  دانشجوی دكترای مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایي
 • مهدي پاكزاد

  دانشجوی دكترای مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایي
 • مهدي گودرزي

  دانشجوی دكترای مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایي
 • پوراندخت نيرومند

  دانشجوی دكترای مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایي
 • روح الله ايزدخواه

  دانشجوی دكترای مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایي
اطلاعات تماس:
 • جمشيد  صالحي صدقياني

  Affiliation: دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • محمد نقي زاده

  Affiliation: دانشجوی دكترای مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایي
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • فرزان مجيدفر

  Affiliation: دانشجوی دكترای مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایي
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • كمال   محمدي

  Affiliation: دانشجوی دكترای مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایي
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • مهدي پاكزاد

  Affiliation: دانشجوی دكترای مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایي
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • مهدي گودرزي

  Affiliation: دانشجوی دكترای مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایي
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • پوراندخت نيرومند

  Affiliation: دانشجوی دكترای مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایي
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • روح الله ايزدخواه

  Affiliation: دانشجوی دكترای مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایي
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

اهميت نقش شرکت‌هايی با فناوری برتر در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها از يک سو و اهميت تدوين راهبرد برای بقای اين شرکت‌ها در فضای رقابتی امروز و به دنبال آن اهميت روابط بين برنامه‌ريزی راهبردی و عوامل درون سازمانی در اين شرکت‌ها از سويی ديگر، لزوم انجام تحقيقی در اين زمينه را مشخص می‌سازد. با توجه به توضيحات فوق‌الذکر، هدف اصلی اين تحقيق بررسی رابطه بين تدوين برنامه‌ريزی راهبردی و عوامل درون سازمانی در شـرکت‌های با فناوری برتر در ايران است. لذا اين مقاله به دنبال تعيين ميزان ارتباط عوامل درون سازمانی (شامل بر کارکنان، نوع برنامه‌ريزی، تحقيقات بازار، مبانی اصلی تعيين راهبرد) و برنامه‌ريزی راهبردی دراين شرکت‌هاست. اطلاعات به‌دست آمده از پرسش‌نامه نشان می‌دهد که اتخاذ برنامه‌ريزی راهبردی در بنگاه‌های مبتنی بر فناوری‌های برتر ايران، با متغيرهايی چون داشتن نيروهای بازاريابی، وجود راهبرد‌های کاملا مشخص و داشتن تحقيقات بازار درباره مشتريان آينده، همبستگی دارد. از نتايج به دست آمده می‌توان نتيجه گرفت که علی‌رغم اين که مديران اين شرکت‌ها برنامه‌ريزی راهبردی را مهم می‌دانند؛ ولی اين نگرش سبب انجام برنامه‌ريزی مزبور نشده است. اين موضوع بايستی به عنوان مبحثی در مطالعات آتی مورد تجزيه و تحليل دقيق‌تر قرار گيرد. شرکت‌های با فناوری برتر که اقدام به استخدام کارکنان با سابقه بازاريابی عمومی می‌نمايند و به عبارت ديگر اين کار را مهم می‌دانند، در انجام برنامه‌ريزی راهبردی نسبت به ساير شرکت‌ها که اقدام به استخدام اين گروه از افراد نمی‌کنند، موفق‌تر عمل می‌کنند. همچنين معلوم شد که شرکت‌هايی که فرايند برنامه‌ريزی راهبردی را دارند از پيشرفت‌های فناورانه و مقتضيات بازار به طور همزمان به عنوان ورودی‌های مؤثر در روند برنامه‌ريزی استفاده نمی‌کنند. در نهايت می‌توان گفت اين نوع بنگاه‌ها به دليل اتکا به فناوری‌های پيشرفته، از حساسيت‌های بيش‌تری برای تعيين مقاصد و مسيرهای راهبردی برخوردارند که سايه بر ارکان کليدی ديگر بنگاه نيز می‌اندازد.

Correlation between strategic Planning and Internal Factors of Organization in Iranian High Technology Firms AWT-SEP بررسی روابط بين برنامه‌ريزی راهبردی و عوامل درون سازمانی در شرکت‌های مبتنی بر فناوری‌های برتر در ايران AWT-SEP Important role of high technology firms in economic and social development of countries, on the one hand, and importance of strategy formulation and its relation with internal factors of organization for survival of these firms in current competitive environment, on the other hand, specify the necessity of conducting a research in this field. According to above, main objective of this research is exploring correlations between formulation of strategic planning and internal factors of organization in Iranian high technology firms. So this article tries to specify the correlation and its extent between internal factors of organization (including staff, type of planning, market research and foundations of strategy formulation) and strategic planning in these firms. The results elicited from questionaries show that formulation of strategic planning in Iranian high technology firms correlates with owning marketing human resources, existence of specified strategies and having market research about future customers. Also the results show although the managers of these firms believe that strategic planning is important, this approach hasn’t caused to an action plan for doing this planning. This subject should be analyzed more narrowly in future studies. Another result elicited from this study is that the managers who have employed personnel with marketing experience are more successful than others in formulating and doing strategic planning. Also it was revealed the firms owning strategic planning do not use the technologic improvement and market contingency simultaneously. Finally it can be said that this kind of firms because of dependency on advanced technologies have more sensitivities for specifying strategic destinations and paths dominant on the other pillars of organization. AWT-SEP اهميت نقش شرکت‌هايی با فناوری برتر در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها از يک سو و اهميت تدوين راهبرد برای بقای اين شرکت‌ها در فضای رقابتی امروز و به دنبال آن اهميت روابط بين برنامه‌ريزی راهبردی و عوامل درون سازمانی در اين شرکت‌ها از سويی ديگر، لزوم انجام تحقيقی در اين زمينه را مشخص می‌سازد. با توجه به توضيحات فوق‌الذکر، هدف اصلی اين تحقيق بررسی رابطه بين تدوين برنامه‌ريزی راهبردی و عوامل درون سازمانی در شـرکت‌های با فناوری برتر در ايران است. لذا اين مقاله به دنبال تعيين ميزان ارتباط عوامل درون سازمانی (شامل بر کارکنان، نوع برنامه‌ريزی، تحقيقات بازار، مبانی اصلی تعيين راهبرد) و برنامه‌ريزی راهبردی دراين شرکت‌هاست. اطلاعات به‌دست آمده از پرسش‌نامه نشان می‌دهد که اتخاذ برنامه‌ريزی راهبردی در بنگاه‌های مبتنی بر فناوری‌های برتر ايران، با متغيرهايی چون داشتن نيروهای بازاريابی، وجود راهبرد‌های کاملا مشخص و داشتن تحقيقات بازار درباره مشتريان آينده، همبستگی دارد. از نتايج به دست آمده می‌توان نتيجه گرفت که علی‌رغم اين که مديران اين شرکت‌ها برنامه‌ريزی راهبردی را مهم می‌دانند؛ ولی اين نگرش سبب انجام برنامه‌ريزی مزبور نشده است. اين موضوع بايستی به عنوان مبحثی در مطالعات آتی مورد تجزيه و تحليل دقيق‌تر قرار گيرد. شرکت‌های با فناوری برتر که اقدام به استخدام کارکنان با سابقه بازاريابی عمومی می‌نمايند و به عبارت ديگر اين کار را مهم می‌دانند، در انجام برنامه‌ريزی راهبردی نسبت به ساير شرکت‌ها که اقدام به استخدام اين گروه از افراد نمی‌کنند، موفق‌تر عمل می‌کنند. همچنين معلوم شد که شرکت‌هايی که فرايند برنامه‌ريزی راهبردی را دارند از پيشرفت‌های فناورانه و مقتضيات بازار به طور همزمان به عنوان ورودی‌های مؤثر در روند برنامه‌ريزی استفاده نمی‌کنند. در نهايت می‌توان گفت اين نوع بنگاه‌ها به دليل اتکا به فناوری‌های پيشرفته، از حساسيت‌های بيش‌تری برای تعيين مقاصد و مسيرهای راهبردی برخوردارند که سايه بر ارکان کليدی ديگر بنگاه نيز می‌اندازد. AWT-SEP محمد نقی زاده جمشيد صالحی صدقيانی فرزان مجيدفر کمال محمدی مهدی پاکزاد مهدی گودرزی پوراندخت نيرومند روح الله ايزدخواه AWT-SEP $Correlation between strategic Planning and Internal Factors of Organization in Iranian High Technology Firms AWT-SEP بررسی روابط بين برنامه‌ريزی راهبردی و عوامل درون سازمانی در شرکت‌های مبتنی بر فناوری‌های برتر در ايران AWT-SEP Important role of high technology firms in economic and social development of countries, on the one hand, and importance of strategy formulation and its relation with internal factors of organization for survival of these firms in current competitive environment, on the other hand, specify the necessity of conducting a research in this field. According to above, main objective of this research is exploring correlations between formulation of strategic planning and internal factors of organization in Iranian high technology firms. So this article tries to specify the correlation and its extent between internal factors of organization (including staff, type of planning, market research and foundations of strategy formulation) and strategic planning in these firms. The results elicited from questionaries show that formulation of strategic planning in Iranian high technology firms correlates with owning marketing human resources, existence of specified strategies and having market research about future customers. Also the results show although the managers of these firms believe that strategic planning is important, this approach hasn’t caused to an action plan for doing this planning. This subject should be analyzed more narrowly in future studies. Another result elicited from this study is that the managers who have employed personnel with marketing experience are more successful than others in formulating and doing strategic planning. Also it was revealed the firms owning strategic planning do not use the technologic improvement and market contingency simultaneously. Finally it can be said that this kind of firms because of dependency on advanced technologies have more sensitivities for specifying strategic destinations and paths dominant on the other pillars of organization. AWT-SEP اهميت نقش شرکت‌هايی با فناوری برتر در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها از يک سو و اهميت تدوين راهبرد برای بقای اين شرکت‌ها در فضای رقابتی امروز و به دنبال آن اهميت روابط بين برنامه‌ريزی راهبردی و عوامل درون سازمانی در اين شرکت‌ها از سويی ديگر، لزوم انجام تحقيقی در اين زمينه را مشخص می‌سازد. با توجه به توضيحات فوق‌الذکر، هدف اصلی اين تحقيق بررسی رابطه بين تدوين برنامه‌ريزی راهبردی و عوامل درون سازمانی در شـرکت‌های با فناوری برتر در ايران است. لذا اين مقاله به دنبال تعيين ميزان ارتباط عوامل درون سازمانی (شامل بر کارکنان، نوع برنامه‌ريزی، تحقيقات بازار، مبانی اصلی تعيين راهبرد) و برنامه‌ريزی راهبردی دراين شرکت‌هاست. اطلاعات به‌دست آمده از پرسش‌نامه نشان می‌دهد که اتخاذ برنامه‌ريزی راهبردی در بنگاه‌های مبتنی بر فناوری‌های برتر ايران، با متغيرهايی چون داشتن نيروهای بازاريابی، وجود راهبرد‌های کاملا مشخص و داشتن تحقيقات بازار درباره مشتريان آينده، همبستگی دارد. از نتايج به دست آمده می‌توان نتيجه گرفت که علی‌رغم اين که مديران اين شرکت‌ها برنامه‌ريزی راهبردی را مهم می‌دانند؛ ولی اين نگرش سبب انجام برنامه‌ريزی مزبور نشده است. اين موضوع بايستی به عنوان مبحثی در مطالعات آتی مورد تجزيه و تحليل دقيق‌تر قرار گيرد. شرکت‌های با فناوری برتر که اقدام به استخدام کارکنان با سابقه بازاريابی عمومی می‌نمايند و به عبارت ديگر اين کار را مهم می‌دانند، در انجام برنامه‌ريزی راهبردی نسبت به ساير شرکت‌ها که اقدام به استخدام اين گروه از افراد نمی‌کنند، موفق‌تر عمل می‌کنند. همچنين معلوم شد که شرکت‌هايی که فرايند برنامه‌ريزی راهبردی را دارند از پيشرفت‌های فناورانه و مقتضيات بازار به طور همزمان به عنوان ورودی‌های مؤثر در روند برنامه‌ريزی استفاده نمی‌کنند. در نهايت می‌توان گفت اين نوع بنگاه‌ها به دليل اتکا به فناوری‌های پيشرفته، از حساسيت‌های بيش‌تری برای تعيين مقاصد و مسيرهای راهبردی برخوردارند که سايه بر ارکان کليدی ديگر بنگاه نيز می‌اندازد. AWT-SEP محمد نقی زاده جمشيد صالحی صدقيانی فرزان مجيدفر کمال محمدی مهدی پاکزاد مهدی گودرزی پوراندخت نيرومند روح الله ايزدخواه AWT-SEP

رفرانس :
 1. ثامهاين، هانس، 1387، «مديريت فناوری در سازمان­هاي فناوری بنيان»، ترجمه سيد كامران باقري، مرتضي رضاپور و سيد­هادي كمالي، نشر رسا.
 2. Malerba, F., 2004, "sectoral innovation systems", Cambridge university press, Edinburgh Building, UK.
 3. طباطباييان، سیدحبیب ا..، 1383، «شناسايي نهادهاي سياست­گذار و پشتيبان در حوزه صنايع نوين کشور»، گزارش دوم، مركزصنايع نوين.
 4. طارق، خليل؛ 1384، «مديريت تكنولوژي»، ترجمه سيد محمد اعرابي، داوود ايزدي، دفتر پژوهش­هاي فرهنگي.
 5. O’Regan, N., A. Sims, M., 2008, "Identifying high technology small firms: A sectoral analysis", Technovation, 28, pp. 408-423.
 6. H., Mintzberg, Waters, J., 1982, "Tracking Strategy in an Entrepreneurial Firm", Academy of management Journal 25(3), pp. 465-499.
 7. Henderson, B., 1989, "The Origin of Strategy", Harvard Business Review (November- December), pp. 139-142.
 8. Spence, Martine., 2003, "International Strategy Formation in Small Canadian High-Tech Companies: A Case Study Approach", Journal of International Entrepreneurship, 1, pp. 277-296.
 9. Thomson,­A,­Strickland,­A.,­1993,­"Strategic Management Irwin", Homewood. IL.
 10. McNamee. P.B., 1992, "Strategic Management",­Butterworth-Heinemann. Oxford.
 11. Hakanson, L., Zander, U., 1986, Managing International Research And Development. Mekanpublication. Stockholm.
 12. Taggart, J.H., 1993, The World Pharmaceutical Industry. Routledge, London.
 13.  Berry, M. J.h. Taggart, 1998, "Combining technology and Corporate Strategy in small high tech firms, Strathclyde International Business Unit", Department of Marketing. University of Strathclyde, Glascow G4 ORQ. UK.
 14. S.A., Zahra, J.G., Covin, 1993, "Business Strategy", technology policy and firm performance. Strategic Mange,. J. 14, pp. 451-478.
 15. Oakey, R.P., Rothwell, R., Cooper, S., 1998, "The Management of Innovation in High-Technology Small Firms", Pinter Publishers, London.
 16. Dodgson, M., Rothwell, R., 1990, "Strategies for technological accumulation in innovative small and medium-sized firms", In: Millman, T., Saker, J.(Eds). Growth and Development of Small High-tech business Proc. Symp, held at Cranfield School of management, April.
 17.  Dodgson, M., Rothwell, R., 1991. Technology Strategies in small firms J. Gen. Manage. 17(1), pp. 45-55.
 18. Brown, Steve; Fai, Felicia, 2006, "Strategic resonance between technological and organisational capabilities in the innovation process within firms", Technovation, vol.26, pp.60-75.
 19. Galavan, Robert., Murray, John., Markides, Costas., 2008, "Strategy, Innovation, and Change", Oxford University Press, New York.
 20. Waldman, D.A., Yammarim, F.H., 1999, "CEO Charismatic Leadership: Levels-of-Management and Levels-of-Analysis Effects", Academy of Management Review, Vol. 24, No. 2, pp. 266-285.
 21. De Wit, Bob., Meyer, Ron., 2004, "Strategy: Process, Content , Context (Third Edition)", Thomson Learning, pp. 477-534.
 22. Teece, D. J., 2009, "Dynamic Capabilities and Strategic Management", Oxford University Press, pp. 65-136.
 23. Kline, S. J., Rosenberg, N., 1986, "An overview of innovation", The National Academy Press, Washington, D.C.
 24. Martin, Micheal J.C., 1994, "Managing Innovation and Entrepreneurship in Technology Firms", Wiley Interscience, New York.
 25. روح­الامین گرگابی، محسن، 1383،« تدوين طرح کسب و کار»، انتشارات مؤسسه علمي دانش­پژوهان برين، چاپ اول.
 26. انسف، ايگور، 1383، «استقرار مديريت راهبردی»، ترجمه دكتر عبدالله زنديه، انتشارات سمت.
 27.  دلاور، علی، 1384، «روش تحقیق در روان­شناسی و علوم تربیتی»، انتشارات ویرایش.
 28. Stanworth, M.J.K., Curran. J., 1976, "Growth and the small firm: an alternative view", Journal of Management study, pp. 95-110.
 29. Oakey, R.P., Rothwell, R., Cooper, S., 1988, "The Management of Innovation in High-Technology Small Firms", Printer Publishers, London.
 30. حسینی، سید یعقوب، 1382، «آمار ناپارامتریک»، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی