نسخه متنی مقاله

طراحی و تبيين الگوی انطباقی مديريت فناوری اطلاعات برای سازمان‌های دولتی کشور

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • عليرضا حسن‌زاده

 • مريم  حاجی‌پور ساردويی

 • شعبان  الهی

اطلاعات تماس:
 • عليرضا حسن‌زاده

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • مريم  حاجی‌پور ساردويی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • شعبان  الهی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

با توجه به اهميت و جايگاه ويژه فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی ايران، رويکرد و نگرش مديران و نياز مبرم سازمان‌های دولتی به الگويی ساخت يافته به منظور مديريت فناوری اطلاعات و آگاهی و شناخت کافی نسبت به برون‌سپاری هر يک از مؤلفه‌ها و شاخص‌های آن الگو، اين تحقيق با هدف ارائه الگوی انطباقی مديريت فناوری اطلاعات برای سازمان‌های دولتی کشور، انجام پذيرفته است. روش تحقيق مورد استفاده در اين نوشتار، روشی توصيفی است و از لحاظ نوع تحقيق، کاربردی است. جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه پژوهش در بخش طراحی الگو متشکل از خبرگان دانشگاهی و در بخش مطالعه موردی برای اجرای الگوی طراحی شده، متشکل از خبرگان وزارت صنايع و معادن و سازمان‌های تحت پوشش آن است. پس از بررسی پيشينه پژوهش به طراحی الگو پرداخته شد. سپس بر اساس نظريات خبرگان دانشگاه، الگوی مذکور آزمون شد. نتايج تحقيق حاکی از آن است که مؤلفه‌های الگوی انطباقی مديريت فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی کشور عبارتند از هم‌راستايی برنامه‌ريزی راهبردی IT و معماری IT سازمان سرمايه‌گذاری IT، مخاطرات IT، ارائه ارزش و پايش IT. پس از تأييد اجزای و کليت الگو بر اساس نظريات خبرگان دانشگاهی، الگوی مذکور در وزارت صنايع و معادن و سازمان‌های تحت پوشش آن به‌کار گرفته شد. نتايج به کارگيری مدل در صنعت با نظريات خبرگان دانشگاه مقايسه و تحليل و بر اين اساس راهکارهای لازم ارائه شد.

Designing an Adaptive Model of Information Technology Management in Public Organization of Iran AWT-SEP طراحی و تبيين الگوی انطباقی مديريت فناوری اطلاعات برای سازمان‌های دولتی کشور AWT-SEP Regarding to the importance and special position of information technology in the public organizations of Iran, manager attitudes and public organization needs to a structured model for management of information technology and sufficient recognition on outsourcing of each components, the objective of this research is to present an adaptive model for information technology management in public organizations of Iran. The research method is descriptive has an applied nature. Sample in this research have been selected from academic experts for model testing, and from public sector experts in order to applying the model in the real world. After analyzing academic experts' opinion, all components of the model and their outsourcing were confirmed. Designed model consist of five main components: Alignment, IT Investment, IT Risks, Value Delivery and IT Monitoring. Then the current status of information technology management in public sector was examined via a case study. AWT-SEP با توجه به اهميت و جايگاه ويژه فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی ايران، رويکرد و نگرش مديران و نياز مبرم سازمان‌های دولتی به الگويی ساخت يافته به منظور مديريت فناوری اطلاعات و آگاهی و شناخت کافی نسبت به برون‌سپاری هر يک از مؤلفه‌ها و شاخص‌های آن الگو، اين تحقيق با هدف ارائه الگوی انطباقی مديريت فناوری اطلاعات برای سازمان‌های دولتی کشور، انجام پذيرفته است. روش تحقيق مورد استفاده در اين نوشتار، روشی توصيفی است و از لحاظ نوع تحقيق، کاربردی است. جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه پژوهش در بخش طراحی الگو متشکل از خبرگان دانشگاهی و در بخش مطالعه موردی برای اجرای الگوی طراحی شده، متشکل از خبرگان وزارت صنايع و معادن و سازمان‌های تحت پوشش آن است. پس از بررسی پيشينه پژوهش به طراحی الگو پرداخته شد. سپس بر اساس نظريات خبرگان دانشگاه، الگوی مذکور آزمون شد. نتايج تحقيق حاکی از آن است که مؤلفه‌های الگوی انطباقی مديريت فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی کشور عبارتند از هم‌راستايی برنامه‌ريزی راهبردی IT و معماری IT سازمان سرمايه‌گذاری IT، مخاطرات IT، ارائه ارزش و پايش IT. پس از تأييد اجزای و کليت الگو بر اساس نظريات خبرگان دانشگاهی، الگوی مذکور در وزارت صنايع و معادن و سازمان‌های تحت پوشش آن به‌کار گرفته شد. نتايج به کارگيری مدل در صنعت با نظريات خبرگان دانشگاه مقايسه و تحليل و بر اين اساس راهکارهای لازم ارائه شد. AWT-SEP عليرضا حسن‌زاده مريم حاجی‌پور ساردويی شعبان الهی AWT-SEP $Designing an Adaptive Model of Information Technology Management in Public Organization of Iran AWT-SEP طراحی و تبيين الگوی انطباقی مديريت فناوری اطلاعات برای سازمان‌های دولتی کشور AWT-SEP Regarding to the importance and special position of information technology in the public organizations of Iran, manager attitudes and public organization needs to a structured model for management of information technology and sufficient recognition on outsourcing of each components, the objective of this research is to present an adaptive model for information technology management in public organizations of Iran. The research method is descriptive has an applied nature. Sample in this research have been selected from academic experts for model testing, and from public sector experts in order to applying the model in the real world. After analyzing academic experts' opinion, all components of the model and their outsourcing were confirmed. Designed model consist of five main components: Alignment, IT Investment, IT Risks, Value Delivery and IT Monitoring. Then the current status of information technology management in public sector was examined via a case study. AWT-SEP با توجه به اهميت و جايگاه ويژه فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی ايران، رويکرد و نگرش مديران و نياز مبرم سازمان‌های دولتی به الگويی ساخت يافته به منظور مديريت فناوری اطلاعات و آگاهی و شناخت کافی نسبت به برون‌سپاری هر يک از مؤلفه‌ها و شاخص‌های آن الگو، اين تحقيق با هدف ارائه الگوی انطباقی مديريت فناوری اطلاعات برای سازمان‌های دولتی کشور، انجام پذيرفته است. روش تحقيق مورد استفاده در اين نوشتار، روشی توصيفی است و از لحاظ نوع تحقيق، کاربردی است. جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه پژوهش در بخش طراحی الگو متشکل از خبرگان دانشگاهی و در بخش مطالعه موردی برای اجرای الگوی طراحی شده، متشکل از خبرگان وزارت صنايع و معادن و سازمان‌های تحت پوشش آن است. پس از بررسی پيشينه پژوهش به طراحی الگو پرداخته شد. سپس بر اساس نظريات خبرگان دانشگاه، الگوی مذکور آزمون شد. نتايج تحقيق حاکی از آن است که مؤلفه‌های الگوی انطباقی مديريت فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی کشور عبارتند از هم‌راستايی برنامه‌ريزی راهبردی IT و معماری IT سازمان سرمايه‌گذاری IT، مخاطرات IT، ارائه ارزش و پايش IT. پس از تأييد اجزای و کليت الگو بر اساس نظريات خبرگان دانشگاهی، الگوی مذکور در وزارت صنايع و معادن و سازمان‌های تحت پوشش آن به‌کار گرفته شد. نتايج به کارگيری مدل در صنعت با نظريات خبرگان دانشگاه مقايسه و تحليل و بر اين اساس راهکارهای لازم ارائه شد. AWT-SEP عليرضا حسن‌زاده مريم حاجی‌پور ساردويی شعبان الهی AWT-SEP

رفرانس :
 1. Vonortas, Nicholas, S., 2006, "Public Sector Management of Information Technology and the case of Finance Secretariat in Bahia State – Sefaz", Institute of Brazilian Business and Public Management Issues.
 2. Vonortas, Nicholas, S., 2004, "Information Technology Homeland Security: Homeland Security Should Better Balance Need for System Integration Strategy with Spending for New and Enhanced Systems", United States General Accounting Office.
 3. Walters, Bruce, Tang, Zaiyong, 2006 , "IT-Enabled Strategic Management: Increasing Returns for the Organization", IDEA Publishing, PP. 50–261.
 4. Barrett, Katherine, Greene, Richard, 2001, "Powering up: How Public Managers Can Talk Control of Information Technology", Congressional Quarterly Press.
 5. Kirkly, Jeff, 2007, "Why the CFO Should Talk to the CIO", Journal of Financial Executive, pp.20-22.
 6. Safai-Amini, M., 2000, "Information Technology: Challenges and Opportunities for Local Government", Journal of Government Information , 27: pp. 471-479.
 7. Brown, M. Maureen, Jeffrey L, Brudney, 1998, "Public Sector Information Technology Initiatives: Implications for Programs of Public Administration", Administration & Society 30(4): pp. 421-442.
 8. قاضي‌زاده فرد، سيد ضياءالدين، 1375، «طراحي و تبيين الگوي بررسي و تحليل موانع انساني در استقرار سيستم­هاي اطلاعات مديريت»، رسالة دكتري تخصصي، دانشكدة مديريت، دانشگاه تهران.
 9. Schildt, Keith, Beau master, Suzanne, 2004, "Strategic Information Technology Management: The City of Anaheim Technological Initiatives", Proceedings’ of the 37th Hawaii International Conference on System Science, IEEE.
 10. Roebuck, Roy, 1998, One World Information System, A Non –Profit Educational Corporation
 11. S. Leiser, Figueroa, Eugenio, 2007, "Interpreting IS Alignment: A Multiple Case Study in Professional Organizations", Science Direct, Info0rmation and Technology.
 12. L. Honeycutt, Thomas, 2001, KEI LLP, Knowledge Enabling Oregano, KE.
 13. Serach CIO.com Site Editor.
 14. Wustenhoff, Edward, 2002, "Information Technology Management Reference Architecture", Sun Microsystems, Inc.
 15. S. Vonortas, Nicholas, 2004, "Department of Homeland: Security Formidable Information and Technology Management Challenge Requires Institutional Approach", United States General Accounting Office.
 16. Chen, Hong-Mei, Kazman, Rick, 2005, "BITAM: An Engineering-principled Method for Managing Misalignments Between Business and IT Architectures", Department of Information Technology Management, University of Hawaii.
 17. S. Vonortas, Nicholas, 2005, "Aligning COBIT and ITIL and ISO 17799 for Business Benefit: Management Summary", IT Governance Institute and the Office of Government Commerce.
 18. IT Governance Institute, 2000, "COBIT® 3rd Edition Framework", COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute.
 19. IT Governance Institute, 2007, "COBIT® 4.1 Excerpt Framework", COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute.
 20. سرمد، زهره ، بازرگان، عباس ، حجازي، الهه، 1377، «روش­هاي تحقيق در علوم رفتاري»، تهران: آگاه.
 21. Fairfax Country, 2007, "IT Plan", Department of Information Technology.
 22. C. Brown, William, 2006, "IT Governance, Architectural Competency, and the Vasa ", Information Management & Computer Security, www.emeraldinight.com/0968-5227.htm.
 23. Maizlish, Bryan, Robert, Handler, 2005 , IT Portfolio Management: Step-By-Step- Unlocking the Business Value of Technology, John Wiley & Sons, Inc, PP. 99–283.
 24. Dragstra, Paul, 2005, "Enterprise Architecture: The Selection Process of an Enterprise Architecture Toolset to Support Understanding and Governing the Enterprise", Philips, Department of Mathematics and Computing Science.
 25. J. Benson, Robert, L. Bugnitz, Thomas, B. Walton, William, 2004, From Business Strategy to IT Action: Right Decisions for a Better Bottom Line, John Wiley & Sons, Inc, PP. 111–290.
 26. علي احمدي، عليرضا، 1383، «برنامه­ريزي راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات»، تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه­ها: سمت .
 27. D. McKeen, James, A. Smit, Heather, 2003 , Making IT Happen: Critical Issues in IT Management, John Wiley & Sons, Ltd, PP. 46–118,185-243,280-307.
 28. Strasser, Chris, 2005, "IT Management Assessment in Federal Agencies", Concurrent Technologies Corporation.
 29. Aalders, Rob, Hind, Peter, 2002 , The IT Manager’s Survival Guide, John Wiley & Sons, Ltd, PP. 15–42,70-90,149-168,179-217.
 30. Popper, Charles, 2000, "A Holistic Approach to IT Governance", Harvard University.
 31. IT Service Solutions, ''Enable IT to Deliver Services to the Business more Efficiently. Help Meet Business Service Demands While Minimizing Costs'', White Paper, Tivoli Software.
 32. Jordan, Ernie, Sitcock, Luke, 2005 , Beating IT Risks, John Wiley & Sons, Inc., PP. 48–95.
 33. وزارت صنايع و معادن، 1380، گزارش پيشنهاد چارچوب، متدولوژي و روش اجرايي ،تهران.
 34. وزارت صنايع و معادن،1380، گزارش مرحله تحليل راهبردی، تهران .
 35. وزارت صنايع و معادن، 1380، گزارش معماري سيستم­هاي اطلاعاتي، تهران.
 36. وزارت صنايع و معادن،1380، گزارش تحليل و انتخاب فناوری،تهران.
 37. وزارت صنايع و معـادن، 1380، گزارش مرحـله برنـامـه­ريزي اجرايي، تهران.
 38. وزارت صنايع و معادن، 1380، گـزارش طـرح بـرنـامـه­ريزي­سيستم­هاي­اطلاعاتي،­تهران.