نسخه متنی مقاله

ارزيابی وضعيت نوآوری در منطقه جنوب‌غرب‌آسيا و تعيين جايگاه ايران:

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • سيد حسن  کاظمی

 • زينب  مولايی

 • رجب  پناهی

 • محمد رضا بخشی

 • داود  محمدی

 •  

اطلاعات تماس:
 • سيد حسن  کاظمی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • زينب  مولايی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • رجب  پناهی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • محمد رضا بخشی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • داود  محمدی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 •  

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

تحقيق حاضر دارای دو هدف عمده می‌باشد؛ هدف اول ارزيابی شاخص‌های نوآوری در منطقه آسيای جنوبی غربی و تعيين جايگاه ايران براساس اين شاخص‌ها؛ و هدف دوم تبيين کاربرد روش پرومته می باشد. بدين منظور ابتدا شاخص‌های تبيين‌گر نوآوری استخراج و سپس وضعيت و روندهای اين شاخص‌ها در کشورهای منطقه بررسی شده است. در مرحله بعد شاخص‌ها با استفاده از تکنيک آنتروپی وزن‌دهی و در نهايت با استفاده از تکنيک پرومته نوع 2 کشورها اولويت‌بندی و جايگاه ايران بر اساس شاخص ترکيبی نوآوری تعيين شده است. نتايج تحقيق نشان می‌دهد براساس شاخص ترکيبی نوآوری، لبنان، گرجستان، امارات متحده عربی در گروه «کشورهای با وضعيت نوآوری خوب»؛ ارمنستان، آذربايجان، ترکيه و قزاقستان در گروه «کشورهای با وضعيت نوآوری متوسط»؛ ايران، عربستان، اردن و قرقيزستان در گروه «کشورهای با وضعيت نوآوری نسبتا ضعيف»؛ و عمان، پاکستان و سوريه در گروه «کشورهای با وضعيت نوآوری ضعيف» قرار گرفتند. بدين ترتيب کشورهای لبنان، گرجستان، امارات متحده عربی، جمهوری ارمنستان، جمهوری آذربايجان، وترکيه رتبه‌های اول تا ششم را به خود اختصاص داده‌اند. بر اساس نتايج مطالعه، ايران در ميان کشورهای مورد مطالعه در حد وسط و ميانه قرار دارد که اين جايگاه برای جمهوری اسلامی ايران، رتبه مناسبی نبوده و با اهداف ترسيم شده در برنامه‌ها و سياست‌های کلان توسعه کشور، بويژه چشم‌انداز بيست ساله و اهداف نقشه جامع علمی، فاصله قابل توجهی دارد.

Evaluation of Innovation in South West Asia Countries and Determine of Iran’S Position: Application of PROMETHEE AWT-SEP ارزيابی وضعيت نوآوری در منطقه جنوب‌غرب‌آسيا و تعيين جايگاه ايران: AWT-SEP This paper has two purposes. The first is evaluation of innovation criteria in West-South Asia Countries as well as benchmarking of Irans' position in the region. The second purpose is description of integrated application of PROMETHEE and Entropy techniques for outranking. Initially, for these purposes, criteria of innovation assessment were determined. Then Entropy used for weighting of criteria and PROMETHEE for outranking of alternatives/countries. Results show, according complex innovation indicator, Lebanon, Georgia, Emirate, Armenia, Azerbaijan, Turkey, Kazakhstan are the first to the seventh rank. Iran, Saudi Arabia, Kyrgyz and Jordan are the seventh to tenth rank in the same group. And Pakistan, Oman, Syria situate have weak situation. AWT-SEP تحقيق حاضر دارای دو هدف عمده می‌باشد؛ هدف اول ارزيابی شاخص‌های نوآوری در منطقه آسيای جنوبی غربی و تعيين جايگاه ايران براساس اين شاخص‌ها؛ و هدف دوم تبيين کاربرد روش پرومته می باشد. بدين منظور ابتدا شاخص‌های تبيين‌گر نوآوری استخراج و سپس وضعيت و روندهای اين شاخص‌ها در کشورهای منطقه بررسی شده است. در مرحله بعد شاخص‌ها با استفاده از تکنيک آنتروپی وزن‌دهی و در نهايت با استفاده از تکنيک پرومته نوع 2 کشورها اولويت‌بندی و جايگاه ايران بر اساس شاخص ترکيبی نوآوری تعيين شده است. نتايج تحقيق نشان می‌دهد براساس شاخص ترکيبی نوآوری، لبنان، گرجستان، امارات متحده عربی در گروه «کشورهای با وضعيت نوآوری خوب»؛ ارمنستان، آذربايجان، ترکيه و قزاقستان در گروه «کشورهای با وضعيت نوآوری متوسط»؛ ايران، عربستان، اردن و قرقيزستان در گروه «کشورهای با وضعيت نوآوری نسبتا ضعيف»؛ و عمان، پاکستان و سوريه در گروه «کشورهای با وضعيت نوآوری ضعيف» قرار گرفتند. بدين ترتيب کشورهای لبنان، گرجستان، امارات متحده عربی، جمهوری ارمنستان، جمهوری آذربايجان، وترکيه رتبه‌های اول تا ششم را به خود اختصاص داده‌اند. بر اساس نتايج مطالعه، ايران در ميان کشورهای مورد مطالعه در حد وسط و ميانه قرار دارد که اين جايگاه برای جمهوری اسلامی ايران، رتبه مناسبی نبوده و با اهداف ترسيم شده در برنامه‌ها و سياست‌های کلان توسعه کشور، بويژه چشم‌انداز بيست ساله و اهداف نقشه جامع علمی، فاصله قابل توجهی دارد. AWT-SEP محمد رضا بخشی رجب پناهی زينب مولايی سيد حسن کاظمی داود محمدی AWT-SEP $Evaluation of Innovation in South West Asia Countries and Determine of Iran’S Position: Application of PROMETHEE AWT-SEP ارزيابی وضعيت نوآوری در منطقه جنوب‌غرب‌آسيا و تعيين جايگاه ايران: AWT-SEP This paper has two purposes. The first is evaluation of innovation criteria in West-South Asia Countries as well as benchmarking of Irans' position in the region. The second purpose is description of integrated application of PROMETHEE and Entropy techniques for outranking. Initially, for these purposes, criteria of innovation assessment were determined. Then Entropy used for weighting of criteria and PROMETHEE for outranking of alternatives/countries. Results show, according complex innovation indicator, Lebanon, Georgia, Emirate, Armenia, Azerbaijan, Turkey, Kazakhstan are the first to the seventh rank. Iran, Saudi Arabia, Kyrgyz and Jordan are the seventh to tenth rank in the same group. And Pakistan, Oman, Syria situate have weak situation. AWT-SEP تحقيق حاضر دارای دو هدف عمده می‌باشد؛ هدف اول ارزيابی شاخص‌های نوآوری در منطقه آسيای جنوبی غربی و تعيين جايگاه ايران براساس اين شاخص‌ها؛ و هدف دوم تبيين کاربرد روش پرومته می باشد. بدين منظور ابتدا شاخص‌های تبيين‌گر نوآوری استخراج و سپس وضعيت و روندهای اين شاخص‌ها در کشورهای منطقه بررسی شده است. در مرحله بعد شاخص‌ها با استفاده از تکنيک آنتروپی وزن‌دهی و در نهايت با استفاده از تکنيک پرومته نوع 2 کشورها اولويت‌بندی و جايگاه ايران بر اساس شاخص ترکيبی نوآوری تعيين شده است. نتايج تحقيق نشان می‌دهد براساس شاخص ترکيبی نوآوری، لبنان، گرجستان، امارات متحده عربی در گروه «کشورهای با وضعيت نوآوری خوب»؛ ارمنستان، آذربايجان، ترکيه و قزاقستان در گروه «کشورهای با وضعيت نوآوری متوسط»؛ ايران، عربستان، اردن و قرقيزستان در گروه «کشورهای با وضعيت نوآوری نسبتا ضعيف»؛ و عمان، پاکستان و سوريه در گروه «کشورهای با وضعيت نوآوری ضعيف» قرار گرفتند. بدين ترتيب کشورهای لبنان، گرجستان، امارات متحده عربی، جمهوری ارمنستان، جمهوری آذربايجان، وترکيه رتبه‌های اول تا ششم را به خود اختصاص داده‌اند. بر اساس نتايج مطالعه، ايران در ميان کشورهای مورد مطالعه در حد وسط و ميانه قرار دارد که اين جايگاه برای جمهوری اسلامی ايران، رتبه مناسبی نبوده و با اهداف ترسيم شده در برنامه‌ها و سياست‌های کلان توسعه کشور، بويژه چشم‌انداز بيست ساله و اهداف نقشه جامع علمی، فاصله قابل توجهی دارد. AWT-SEP محمد رضا بخشی رجب پناهی زينب مولايی سيد حسن کاظمی داود محمدی AWT-SEP

رفرانس :
 1. نوروزي، عبدالرضا، حسن‌زاده، محمد و نورمحمدي، حمزه‌علي، 1388، سنجش علم، فناوري و نوآوري (مفاهيم و شاخص‌هاي بين‌المللي)، تهران: مركز تحقيقات سياست علمي كشور.
 2. مومني، فرشاد، و شمسي، زهرا، 1386، "الزامات نهادي اقتصاد دانايي محور و ميزان رعايت آن در قانون برنامه چهارم توسعه"، فصلنامه اقتصاد و جامعه، 2(11).، صص. 103-97 .
 3. قاضي‌نوري، سپهر، و قاضي‌نوري، سروش، 1387، "استخراج راهكارهاي اصلاح نظام ملي نوآوري ايران با تكيه بر مطالعه تطبيقي كشورهاي منتخب"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 1(1)، صص. 80-64 .
 4. انتظاري، يعقوب. 1384، "اقتصاد نوآور: الگويي جديد براي تحليل و سياست‌گذاري توسعه علوم، فناوري و نوآوري"، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ريزي در آموزش عالي، 35 و 36 ، صص. 255-219.
 5. Lederman, D. and Maloney, W.F., 2003, "R&D and Development", Policy Research, Working Paper 3024, World Bank, Washington.
 6. Guellec, D. and Pottelsberghe, B.V., 2001. "R&D and productivity growth: panel data analysis of 16 OECD countries", OECD Economic Studies, 33(2), pp. 103-126.   
 7. Guellec, D. and Pottelsberghe, B.V., 2004. "From R&D to Productivity Growth: The Sources of knowledge spillovers and their interaction", Oxford Bulletin of Economics and Statistics.
 8. Lederman, D. and Saenz, L., 2005, "Innovation and Development around the World, 1960-2000, World Bank Policy Research Working", Paper 3774, November.
 9. Bassanini, A. and Scarpetta, S., 2001, "The driving forces of economic growth: panel data evidence for the OECD countries", OECD Economic Studies, 33.
 10. Chen, D. and Dahlman, C.J., 2005, "The Knowledge economy, the KAM Methodology and World Bank Operation", Washington, DC: World Bank Institute, working paper 20433, Available from: http://papers.ssrn.com.
 11. رحماني، تيمور و حياتي، سارا، 1386، "بررسي اثر فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد بهره‌وري كل عوامل توليد: مطالعه بين كشوري"، فصلنامه پژوهش‌هاي اقتصادي ايران، 9(33)، صص. 51-25.
 12. Behzadian, M., Kazemzadeh, R.B., Albadvi, A. and Aghdasi, M., 2009, "PROMETHEE: A comprehensive literature review on methodologies and applications", European Journal of Operational Research, 200(1), pp. 198-215.
 13. Chou, T.Y., Lin, W.T., Lin, C.Y., Chou, W.C. and Huang, P.H., 2004, "Application of the PROMETHEE technique to determine depression outlet location and flow direction in DEM", Journal of Hydrology volume, 287, pp 49–61.
 14. Soltanmohammad, H., Osanloo, M., Rezaei, B. and Aghajani Bazzazi, A., 2008, "Achieving to some outranking relationships between post mining land uses through mined land suitability analysis", International Journal of Environmental Science and Technology, 5(4), pp. 535-546.
 15. Niknafs, A., Moghaddam, N., Hosseini Nasab, S.M. and Niknafs, A., 2010, "Towards a Self Regulating Process of Pairwise Comparison in AHP", 2010 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology, Milano, Italy, 15 – 18 September.
 16. Zak, J. and Sawicka, H., 2010, "Application of MCDM/A Methods to Ranking Different Variants of the Distribution System", 12th WCTR, Lisbon, Portugal, July 11-15.
 17. Qi, Y., Wen, F., Wang, K., Li, L. and Singh, S.N., 2010, "A fuzzy comprehensive evaluation and entropy weight decision-making based method for power network structure assessment", International Journal of Engineering, Science and Technology, 2(5), pp. 92-99.
 18. Wu, J., Sun, J., Liang, L. and Zha, Y., 2011, "Determination of weights for ultimate cross efficiency using Shannon entropy", Expert Systems with Applications, 38, pp. 5162–5165.
 19. Zhao, X., Qi, Q. and Li, R., 2010, "The establishment and application of fuzzy comprehensive model with weight based on entropy technology for air quality assessment", Symposium on Security Detection and Information Processing, 7, pp. 217–222, available from: www.sciencedirect.com
 20. Mansury, M.A. and James, H.L., 2008, "Innovation, productivity and growth in US business services", Technovation, 28, pp. 52–62.
 21. Carlsson, B., 2006, "Internationalization of innovation systems: A survey of the literature", Research Policy, 35(1), pp. 56-67.
 22. Metcalfe, S. and Ramlogan, R., 2008, "Innovation systems and the competitive process in developing economies", The Quarterly Review of Economics and Finance, 48(2), pp. 433-446.
 23. طباطبائيان، حبيب‌الله، و پاكزاد بناب، مهدي، 1385، "بررسي سيستم‌هاي سنجش نوآوري و ارائه چارچوبي براي سنجش نوآوري در ايران"، فصلنامه مدرس علوم انساني، 10(1)، پياپي 44، صص. 189-161.
 24. عبدلي، قهرمان، 1386، "نظام ملي نوآوري، ابداعات و جهش اقتصادي"، فصلنامه پژوهش‌هاي اقتصادي ايران، 31 ، صص. 126-103.
 25. Worldbank, 2009, "knowledge for development: Innovation System", available from http://info.worldbank.org/etools/kam2
 26. مومني، منصور، 1387، "مباحث نوين در تحقيق عمليات"، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 27. طاهرخاني، مهدي، 1386، "كاربرد تكنيك TOPSIS در اولويت‌بندي مكاني استقرار صنايع تبديلي كشاورزي در مناظق روستايي"، فصلنامه پژوهش‌هاي اقتصادي، 6(3)، صص. 73-59.
 28. Brans, J. and Mareschal, B., 2005, "PROMETHEE method cited at:  Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys, Springer, NewYork.
 29. Hu, Y.C., 2010, "A single-layer perceptron with PROMETHEE methods using novel preference indices", Neurocomputing, 73, pp. 2920-2927.
 30. بشيري، مهدي،  توكلي، محمدرضا و اميري، اميرحسين، 1389، "ارزيابي كارايي زيربخش زراعت با استفاده از رويكرد تلفيقي برنامه‌ريزي خطي و پراميتي در ايران و كشورهاي منطقه"، فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه، 18(70)، صص. 102-79..
 31. Albadvi, A., Chaharsooghi, S. and Esfahanipour, A., 2007, "Decision making in stock trading: An application of PROMETHEE", European Journal of Operational Research, 177, pp. 673–683.
 32. Hunjak, T., 1997, "Mathematical foundations of the methods for multicriterial decision making", Mathematical Communications, 2, pp. 161-169.
 33. Dias, L.C., Costa, J.P. and Climaco, J.L., 1998, "A parallel implementation of the PROMETHEE method (Theory and Methodology)", European Journal of Operational Research, 104, pp. 521-531.
 34. Zhang, H., Gu, C.L., Gu, L.W. and Zhang, Y., 2010, "The evaluation of tourism destination competitiveness by TOPSIS & information entropy - A case in the Yangtze River Delta of China", Tourism Management, 32(2), pp. 443-451.
 35. Wu, J.Z. and Zhang, Q., 2011, "Multicriteria decision making method based on intuitionistic fuzzy weighted entropy", Expert Systems with Applications, 38, pp. 916–922.
 36. Wang, T.C. and Lee, H.D., 2009, "Developing a fuzzy TOPSIS approach based on subjective weights and objective weights", Expert Systems with Applications, 36, pp. 8980–8985hu.
 37. Shanian, A. O. Savadogo, 2006, "A material selection model based on the concept of multiple attribute decision making Materials and Design" 27 (329–337).
 38. Wang, J.-J.  Z.Chun-Fa, J.You-Yin, Z.Guo-Zhong, 2008, "Using the fuzzy multi-criteria model to select the optimal cool storage system for air conditioning", Energy and Buildings 40 (2059–2066).
 39. Zhi-hong.Z, Y. Yi, S. Jing-nan, 2006, "Entropy method for determination of weight of evaluating in fuzzy synthetic evaluation for water quality assessment", Journal fo environ mental science, Vol. 18 No. 5, pp 1020-1023.
 40. UNESCO, 2010, Science Rport: The Current  Status of Science around the World, UNESCO publishing, pg 201, 235, 251, 323 , 349.
 41. Ballis ,A. and G. Mavrotas, 2007, "Freight village design using the multicriteria method PROMETHEE", Operational Research. An International Journal.. Vo17., No.2, pp. 213-232.
 42. ماجدي، علي، 1386، " نقش منطقه‌گرايي آسياي جنوب غربي در فرايند جهاني شدن، مجموعه مقالات همايش بين‌المللي آينده‌اي مطمئن براي آسياي جنوب غربي"،  تهران: دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام ، صص90-61.
 43. قاسمي، مجيد (1386) "بررسي وضعيت اقتصادي منطقه آسياي جنوب غربي، مجموعه مقالات همايش بين‌المللي آينده‌اي مطمئن براي آسياي جنوب غربي"،  تهران: دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، صص 327-310
 44. Mergias I., K. Moustakas, A.Papadopoulos, M.Loizidou, 2007, "Multi-criteria decision aid approach for the selection of the best compromise management scheme for ELVs: The case of Cyprus", Journal of Hazardo us Materials 147 (706–717).
 45. طباطبائيان، سيد حبيب‌الله، نقي‌زاده، رضا، خالدي، آرمان، نقي‌زاده، محمد ،1389، "شاخص تركيبي پايش توانمندي فناوري:‌ بررسي وضعيت توانمندي فناوري ايران و 69 كشور دنيا"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 2(4)، صص92-77.