نسخه متنی مقاله

کاربست تحليل شبکه اجتماعی برای استخراج نيازهای سيستم مديريت دانش در سازمان‏های دانش‌بنيان

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • آسيه  رياحی

 • محمد مهدی   سپهری

اطلاعات تماس:
 • آسيه  رياحی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • محمد مهدی   سپهری

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

مديريت دانش به عنوان يکی از فرايندهای اصلی سازمان‏های دانش‌بنيان، شناخته می‌شود. امروزه بدون استفاده از قابليت‏های سيستم مديريت دانش، مديريت مؤثر دانش به سختی ممکن می‌شود؛ ناگزير، برای استفاده مؤثر از اين سيستم‏ها، شناخت نيازهای سازمان از اهميت بسيار زيادی برخوردار است. از طرف ديگر، از آنجا که به طور معمول بودجه سازمان‏ها محدود است و خريد و پياده‌سازی اين سيستم‏ها نيازمند سرمايه‌گذاری زيادی است، اولويت‌بندی نيازهای سازمان نيز اهميت می‌يابد. اين مقاله چگونگی استفاده از رويکرد تحليل شبکه اجتماعی برای استخراج نيازهای سيستم مديريت دانش در شرکت‏های دانش بنيان را نشان می‌دهد. به اين منظور روشی به‌کار رفته که پيش از اين برای انتخاب سيستم‏های ويکی و مديريت مستندات استفاده شده است. برای استخراج نيازهای سيستم مديريت دانش 4 گام اصلی تعريف معيارها برای ارزيابی همکاری، انتخاب روش و سنجه‏های مناسب برای ارزيابی معيارهای همکاری، جمع‏آوری داده‏ها برای ارزيابی معيارهای همکاری و استخراج نيازهای سيستم مديريت دانش در سازمان تعريف شده است. برای جمع‏آوری داده‏ها، با طراحی پرسشنامه ميزان تعاملات کاری افراد باهمديگر در پژوهشکده‏ای اندازه‏گيری شده است. نتايج به دست آمده نشان‌دهنده کاربرد تحليل شبکه اجتماعی در شناخت نيازهای سازمانی است. از بين قابليت‏هايی که بايد يک سيستم مديريت دانش داشته باشد، اهميت قابليت اجتماعي‏سازی، خارجي‏سازی، جستجو و بازيابی، حافظه تعاملی و فرادانش را با استفاده از اين روش مي‏توان تعيين کرد. استفاده از اين روش در مطالعه موردی نشان داد که سيستم‏هايی با امکان توليد سايت‏های اطلاعاتی برای تبيين اطلاعات بين افراد از اهميت بسيار بالاتری نسبت به ساير سيستم‏ها برخوردار است. در پايان پيشنهاد شده برای دستيابی به شناخت کامل‌تر از نيازهای سازمانی و اولويت‏بندی ساير قابليت‏های سيستم مديريت دانش، در کنار تحليل شبکه اجتماعی از ساير روش‏ها مانند مميزی دانش استفاده شود.

رفرانس :
 1. Pereira, C.S. and Soares, A.L, 2007, "Improving the quality of collaboration requirements for information management through social networks analysis", Information Management, 27(2), pp. 332-342.
 2. Huang, J. and Newell, S., 2003, "Knowledge integration processes and dynamics within the context of cross-functional projects", International Journal of Project Manage, 21(3), pp. 167–76.
 3. Brookes, N.J., Morton, S.C., Dainty, A.R.J. and Burns, N.D., 2006, "Social processes, patterns and practices and project knowledge management: A theoretical framework and an empirical investigation", International Journal of Project Management, 24(6), pp. 474–482.
 4. Meenan, C., King, A., Toland, C., Daly, M. and Nagy, P., 2010, "Use of a Wiki as a Radiology Departmental Knowledge Management System", Journal of Digital Imaging, 23(2), pp. 142-151.
 5. Alavi, M. and Leidner, D.E., 2001, "Review: Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues", MIS Quarterly, 25(1), pp. 107-136.
 6. Sarvary, M., 1999, "Knowledge management and competition in the consulting industry", California Management Review, 41(2), pp. 95–107.
 7. Quaddusa, M. and Xu, J., 2005, "Adoption and diffusion of knowledge management systems: field studies of factors and variables", Knowledge-Based Systems, 18(2-3), pp. 107–115.
 8. Becerra-Fernandez, I., Gonzalez, A. and Sabherwal, R., 2004, "Knowledge Management", first Edition, Prentice Hall.
 9. Park, Y. and Kim, S., 2006, "Knowledge management system for fourth generation R&D: KNOWVATION", Technovation, 26(5-6), pp. 595-602
 10. Nevo, D., Furneaux, B. and Yair, W., 2008, "Towards an evaluation framework for knowledge management systems", Information Technology and Management, 9(4), pp. 233 – 249.
 11. Hahn, J. and Wang, T.W., 2009, "Knowledge Management Systems and Organizational Knowledge Processing Challenges: A Field Experiment", Decision Support Systems, 47(4), pp. 332-342.
 12. Hildreth, P. and Kimble, C., 2004, "Knowledge Networks: Innovation through Communities of Practice", Idea Group Publishing.
 13. HUNG, W.C., 2006, "Researching the researcher: A social network analysis of the multidisciplinary knowledge creation process", MSc. Thesis, University of Waterloo, Ontario, Canada, pp. 122.
 14. Jyrama, A. and Ayvari, A., 2005, "Can the Knowledge-Creation Process Be Managed? A Case Study of an Artist Training Project", International Journal of Arts Management, 7(2), pp. 4-14.
 15. Hu, C. and Racherla, P., 2008, "Visual representation of knowledge networks: a social network analysis of hospitality research domain", International Journal of Hospitality Management, 27(2), pp. 302–312.
 16. Van der Aalst, W., Rijers, H., Weijters, A., van Dongen, B., de Medeiros, A., Song, M. and Verbeek, H., 2007, "Business process mining: An industrial application", Information Systems, 32(5), pp. 712-732.
 17. Chan, K. and Liebowitz, J., 2006, "The synergy of social network analysis and knowledge mapping: a case study", International Journal of Management and Decision Making, 7(1), pp. 19–35.
 18. Tseng, S.M., 2008, "Knowledge management system performance measure index", Expert Systems with Applications, 34(1), pp. 734–745.
 19. Rao, L. and Osei-Bryson, K.M., 2007, "Towards defining dimensions of knowledge systems quality", Expert Systems with Applications, 33(2), pp. 368–378.
 20. O’Donovan, F., Heavin, C. and Butler, T., 2006, "Towards a model for understanding the key factors in KMS implementation", 14th European Conference on Information Systems University of Göteborg, Sweden, pp. 1-12.
 21. Ravishankar, .M.N. and Pan Shan, L., 2008, "The influence of organizational identification on organizational knowledge management (KM)", Omega, 36(2), pp. 221-234.
 22. Mugellesi Dowa, R., Pallaschkea, S., Merria, M., Montagnona, E., Schabea, M., Belingheria, M, Bucherc, M. and Astronautica, A., 2008, "Overviewof the knowledge management system in ESA/ESOC", Acta Astronautica, 63(1), pp. 448 – 457.
 23. Wong, K.Y. and Aspinwall, E., 2006, "Development of a knowledge management initiative and system: A case study", Expert Systems with Applications, 30(4), pp.633–641.
 24. Dave, B. and Koskela, L., 2009, "Collaborative knowledge management—A construction case study", Automation in Construction, 18(7), pp. 894–902.