نسخه متنی مقاله

مدل‌يابی نقش اخلاق در موفقيت سيستم‌های مديريت دانش

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • سید سپهر  قاضی نوری

 • صديقه  رضائيان فردوئی

اطلاعات تماس:
 • سید سپهر  قاضی نوری

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک: Email@gmail.com
 • صديقه  رضائيان فردوئی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

امروزه، موفقيت در بازار کار، با دانشی که سازمان می‌تواند توليد کند، سرعت اين دانش و ميزان انباشت دانش توليد شده، ارتباط مستقيم دارد. همچنين، سازمان‌هايی که فرهنگ يادگيری قوی را توسعه داده‌اند در خلق، اکتساب و انتقال دانش، همچنين در تعديل رفتار برای انعکاس دانش جديد کارآ هستند. از طرفی اخلاق، بحثی مهم و جدی است که تا اين مسئله حل نشود شکوفائی علمی، پيشرفت صنعتی و رفاه اجتماعی رخ نخواهد داد و جامعه از آرامش خاطر و شادی برخوردار نخواهد شد. اگر دامنه اين مباحث، به حوزه‌های ديگری نيز کشيده شود، ميتوان از ارتباط مباحث فلسفه اخلاق و آن پديده‌ها نيز سخن گفت. مديريت دانش از جمله اين پديده‌ها است. پس موضوع سخن ارتباط اخلاق و مديريت دانش از منظر فلسفی است. مقاله‌ حاضر همبستگی اصول اخلاقی و وظايف فرايند مديريت دانش را مورد بررسی قرار داده است زيرا منابع موضوع، از داشتن نگاه سيستماتيک و در نظر گرفتن اخلاق در همه ابعاد اصلی مديريت دانش رنج می‌برد. برای سنجش اين موضوع، مدل مفهومی براساس ادبيات موضوع طراحی شده و ابزار پرسش‌نامه محقق‌ساز استفاده شده است. برای بررسی رابطه بين متغير‌های مدل از رگرسيون استفاده شده است که در اين راستا از مدل معادلات ساختاری و به‌طور مشخص، از مدل‌های ساختاری (تحليل مسير) استفاده گرديده است. لازم به ذکر است برای تأييد يا رد فرضيه‌ها از ضرايب استاندارد استفاده و همچنين برای کليه مسيرها ضريب اطمينان ٩٥ درصد و سطح خطا ٥ درصد می‌باشد. نتيجه تحقيق نشان داد که رابطه بين پارامترها (مولفه‌ها و شاخص‌های) اخلاقی و ابعاد کارکردی (وظايف) فرايند مديريت دانش معنی‌دار است. بين مولفه‌هايی مانند اعتماد فردی و گروهی، صداقت، رعايت مالکيت، کمک و همدلی، تعهد، مسئوليت‌پذيری، محرمانگی، وجدان و دقت در صحت از يک طرف و ابعاد کارکردی الگوی عمومی مديريت دانش که شامل خلق، سازمان‌دهی، انتشار و بکارگيری دانش است، همبستگی وجود دارد. دليل انتخاب الگوی عمومی مديريت دانش از بين الگوهای متعدد مديريت دانش سادگی و کامل بودن زوايای آن می‌باشد.

رفرانس :
 1. الواني، سيد مهدي و سيد نقوي، ميرعلي، ١٣٨١، "سرمایه اجتماعی، مفاهیم و نظریه‌ها"، فصلنامه مطالعات مدیریت، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی، ٣٤، صص. 3-26
 2. علمی، زهرا، شارع‌پور، محمود و حسيني، سيداميرحسين، 1384، "سرمايه اجتماعي و چگونگي تاثير آن بر اقتصاد"، مجله تحقيقات اقتصادي، 71، صص. 295-239.
 3. دموري، داريوش، منصوري، حسين و طاهري، محسن، ١٣٨٨، "دامنه بررسي ارتباط مديريت دانش با سرمايه اجتماعي در دانشگاه اسلامي (از ديدگاه اعضاي هيئت علمي دانشگاه يزد)"، فصلنامه دانشگاه اسلامي،٤١ ، صص. 45-64.
 4. میرباقری، محمد مهدی، ١٣٨٥، "رابطه اخلاق و فناوری اطلاعات و ارتباطات از منظر فلسفی"، مجموعه مقالات دومین همایش اخلاق و فناوری اطلاعات.
 5. Moor, J., 1985, "What is Computer Ethics?", Metaphilosphy, 16(4), pp. 266-75.
 6. ابطحي، سيد حسين و صلواتي، عادل.، ١٣٨٥، "مديريت دانش در سازمان"، تهران، پيوند نو.
 7. گانز، باب، ١٩٩٦، "سازمان تند آموز، حفظ و تداوم مزيت رقابتي"، ترجمه: خدايار ابيلي،١٣٨٧، تهران، شرکت ساپکو.
 8. ويك و لئون ،١٩٩٥، "ايجاد سازمان يادگيرنده: از فكر تا عمل"، ترجمه: محمد رضا زالي،١٣76، تهران، ماهنامه تدبير، 76.
 9. مشبكي، اصغر و زارعي، عظيم،١٣٨٢، "مديريت دانش با محوريت نوآوري"، تهران: فصلنامه مديريت و توسعه، (4)16،
 10. Malhotra, Yogesh, 2000, "From Information Management to Knowledge Management: Beyond the 'Hi-Tech Hidebound' Systems", In K. Srikantaiah & M.E.D. Koenig (Eds.), Knowledge Management for the Information Professional. Medford, N.J.: Information Today Inc". Available from: http://www.brint.org/IMtoKM.pdf
 11. Haines, Troy, 2001, "The Problem of Knowledge Management". Available from: www.information/ir/hartlyl.html
 12. Wig, karl, 2002, "Application of Knowledge Management in Public Administration", Available from: www.egov.pl/-baza-analizy-km-pub
 13. Nawmen, B.J. and Connrod, W., 1999, "A FrameWork for Characterizing Knowledge Management Method", available from: http://www.torrevieja-realty.co.uk
 14. ماركوارت، مايكل،١٣٨٥، "ايجاد سازمان يادگيرنده"، ترجمه: محمد رضا زالي، تهران: مركز كارآفريني دانشگاه تهران.
 15. قلیچ‌لی، بهروز و مشبکی، اصغر، ١٣٨٥، "نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان (مطالعه دو شركت خودرو ساز ايراني)"، فصلنامه دانش مدیریت، ١٩(٧٥)، صص. 147-125.
 16. نيکچه فراهاني، حميد و نظري، غلامرضا، ١٣٨٧، "نقش سرمايه اجتماعي در بهره‌وري نيروي كار"، ماهنامه تدبیر، ٢٠٢، صص. 48-43.
 17. فقيهي، ابوالحسن و فيضي، طاهره، ١٣٨٥، "سرماية اجتماعي: رويكردي نو در سازمان"، فصلنامه دانش مديريت، ۱۹(٧٢)، صص. 46-23.
 18. الوانی، سید مهدی، ناطق، تهمینه و فراحی، محمد مهدی ، ١٣٨6، "نقش سرمایه اجتماعی در توسعه مدیریت دانش سازمانی"، فصلنامه علوم مدیریت ایران، ٢(٥)، صص. 70-35.
 19. سهرابی، بابک، رئیسی واناني، ايمان وعليدوستي، سيروس، ١٣٨٩، "ارائة مدلي كاربردي براي سنجش بلوغ مديريت دانش در صنعت نرم افزار،فصلنامه سیاست علم و فناوری، (1)٣، صص ٦٥-٦٦.
 20. طباطبایی، سید محمد حسین، 1386، "ترجمه تفسیر المیزان"، جلد یک.
 21. Philip Holden, 2000, "Ethics Pays", Journal of Organizations & People, 7(3), pp. 17-23.
 22. Borttoff, D.L., 2004, "Ethics and Culture Management", Ethics Quality articles, available from: www.ethicquality.com
 23.  Herman, F.M., 1997, "Bricks Without Straw:The Polight Of Government Ethics Agencies in USA", Public Integrity Annual,Council of State Governments, Lexington, Kentucky, pp. 13-22.
 24. Martz, W.B. and Morgan, J., 2007, "The Influence of Media Factors on Ethical Behavior", Proceedings of the 40th Hawaii International Conference on System Sciences.
 25. Bryant, Antony, 2006, "Knowledge Management – the Ethics of the Agora or the Mechanisms of  the Market?", Proceedings of the 39th Hawaii International Conference on System Sciences .
 26. پایا، علی، ١٣٨٧، "ترويج علم در جامعه؛ يک ارزيابي فلسفي"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، (1)1، صص. 38-25.
 27. قلي‌زاده، حسين، شعباني، رضوان، وركي، بختيار و مرتضوي، سعيد، ١٣٨٤، "نسبت ميان فرايند تبديل دانش و فرهنگ سازماني در دانشگاه فردوسی مشهد"، دو فصلنامه مطالعات تربيتي و روان‌شناسي، 6(1)، صص. 27-5. 
 28. J. Nahapiet, S.G., 1998, "Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage", academy of Management Review, 23(2), pp. 242–266.
 29. ميرزايي، فرشته، دارايي، اسماعيل و نفيسي، شادي، ١٣٨٨، "نقش دانشگاه اسلامي در توسعه مديريت دانش"، فصلنامه دانشگاه اسلامي، ٤١، صص. 132-114.
 30. McPhail, Ken, 2009, "Where is the ethical knowledge in the knowledge economy? Power and potential in the emergence of ethical knowledge as a component of intellectual capital", Journal of Critical Perspectives on Accounting, 20, pp. 804–822.
 31. Azmi, I.M., 2010, "Legal and ethical issues in knowledge management, in Malaysia", journal of Computerlaw& securityreview, 26, pp. 61-71,
 32. Wing S.C. and Chan, L.S., 2008, "Social network, social trust and shared goals in organizational knowledge sharing Department of Finance and Decision Sciences, School of Business", Journal of Information & Management, 45, pp.458–465.
 33. Bock, G.W., Zmud, R.W., Kim, Y.G. and Lee, J.N., 2005, "Behavioral intention formation in knowledge sharing: examining the roles of extrinsic motivators, social–psychological forces, and organizational climate", MIS Quarterly, 29(1), pp. 87–111.
 34. Chua, A., 2002, "The influence of social interaction on knowledge creation", Journal of Intellectual Capital, 3(4), pp. 375–392.
 35. Hutchings, K. and Michailova, S., 2004, "Facilitating knowledge sharing in Russian and Chinese subsidiaries: the role of personal networks and group membership", Journal of Knowledge Management, 8(2), pp. 84–94.
 36. Huysman, M. and de Wit, D., 2004, "Practices of managing knowledge sharing: towards a second wave of knowledge management", Knowledge and Process Management, 11(2), pp. 81–92.
 37. Inkpen, A.C. and Tsang, E.W.K., 2005, "Social capital, networks, and knowledge transfer", Academy of Management Review, 30(1), pp. 146–165.
 38. Lang, J.C., 2004, "Social context and social capital as enablers of knowledge integration", Journal of Knowledge Management, 8(3), pp. 89–105.
 39. Li, X., Montazemi, A.R. and Yuan, Y., 2006, "Agent-based buddy-finding methodology for knowledge sharing", Information & Management, 43, pp. 283–296.
 40. Liu, A.Q. and Besser, T., 2003, "Social capital and participation in community improvement activities by Elderly Residents in Small Towns and Rural Communities", Rural Sociology, 68(3), pp. 343–365.
 41. Gary, Zajac, 1997, "Reinventing Government & Reaffirming Ethics:Implication for Organizational Development in the Public Service", Public Administration Quarterly, 20 (4), pp. 372-383.
 42. Nonaka, I. and Takeuchi, H., 1985, "The Knowledge-creating Company: How Japanese Companies create the Dynamics of Innovation", Oxford University Press.
 43. Sheffield, J. and Mason, R., 2007, "Philosophy and ethics in knowledge management", Proceedings of the 39th Hawaii International Conference on System Sciences.
 44. هومن، حیدرعلی،١٣٨٠، "مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل"، سمت.