نسخه متنی مقاله

تحليل وضعيت راهبردهای پژوهش و توليد علم در علوم مهندسی و فناوری

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • علی اکبر متحدی

 • رضا مهدی

 • زهرا صباغيان

 • حسن فاطمی

 • محمد  یمنی دوزي سرخابی

  استاد دانشگاه شهید بهشتی
اطلاعات تماس:
 • علی اکبر متحدی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • رضا مهدی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • زهرا صباغيان

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • حسن فاطمی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • محمد  یمنی دوزي سرخابی

  Affiliation: استاد دانشگاه شهید بهشتی
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

چکيده امروزه از رويکرد نظام ملی نوآوری (NIS)، جايگاه علم و دانش به طور عام و نقش علوم مهندسی و فناوری به طور خاص در توسعه و سرآمدی ملی، حياتی و بارز است. برای ارتقای فعاليت های پژوهشی و توليد علم از يک سو بايد راهبردهای اثربخش براساس شرايط و عوامل درونی و بيرونی، طراحی و پياده سازی شود. از سوی ديگر، تحقق و توسعه راهبردها و کارامدی آن ها در صحنه عمل، بدون ارزيابی مستمر و بدون مداخله نظام مند و آگاهانه، امکان پذير نمی باشد. اجرا و ارزيابی بخش هايی از فرايند برنامه ريزی هستند که هر چه اجرا و پيامدهای آن با دقت ارزيابی گردد به همان نسبت، يادگيری برای تصميم سازی، توسعه اقدامات اصلاحی و حرکت آگاهانه، افزايش می يابد. در اين مقاله، راهبردهای اصلی پژوهش و توليد علم در علوم مهندسی و فناوری بر مبنای الگوی عمومی مديريت راهبردی با تکيه بر پيمايش از طريق مبانی راهبردها و سنجش معيارهای اصلی، تحليل شده است. بر پايه نتايج اين پژوهش، وضعيت راهبردهای توليد علم در علوم مهندسی و فناوری در حد متوسط ارزيابی شده است. از اين رو، ارتقای وضعيت راهبردهای پژوهش و توليد علم نيازمند حرکت نظام مند و متعهدانه برای مديريت، ايجاد ساختارها و شرايط عملياتی مؤثر، ترويج راهبردها و اختصاص منابع، امکانات و اعتبارات مناسب و مکفی است. کليدواژه ها: توليد علم، توليد دانش، علوم مهندسی، ارزيابی راهبرد، نظام پژوهش، فناوری.

Analysis of Status of Main Research and Science Production Strategies in Engineering and Technology Sciences AWT-SEP تحليل وضعيت راهبردهای پژوهش و توليد علم در علوم مهندسی و فناوری AWT-SEP Abstract Nowadays, science and knowledge especially technologic-engineering discipline play a strategic and vital role in national innovation system (NIS), national development and growth. With increasing importance of science and knowledge in national development and excellence, it is vital to compile and enforce science production strategies to utilization of potentials and advantages of knowledge and technology. Obviously, it is not possible to achieve and promote science production strategies (with taking to consideration the internal and external variable factors and their effectiveness in actual situations) without continual evaluation and disciplinary and carefully evaluated intervention. The implementation and evaluation are significant elements of planning process. Better implementation and more carefully evaluation will result in more learning. In this article, main research and science production strategies for engineering and technology sciences (discipline) is evaluated based on a field study with two approaches of strategy-making process and test and evaluation of criteria. Based on the research results, status of science production strategies in technologic-engineering discipline is estimated average. This dictates more efforts and commitment for upgrading of research and science production strategies status in aspects of design, management, implementation, monitoring and promotion. Keywords: Science Production, Engineering Sciences, Technology, Strategy Evaluation, knowledge Production. AWT-SEP چکيده امروزه از رويکرد نظام ملی نوآوری (NIS)، جايگاه علم و دانش به طور عام و نقش علوم مهندسی و فناوری به طور خاص در توسعه و سرآمدی ملی، حياتی و بارز است. برای ارتقای فعاليت های پژوهشی و توليد علم از يک سو بايد راهبردهای اثربخش براساس شرايط و عوامل درونی و بيرونی، طراحی و پياده سازی شود. از سوی ديگر، تحقق و توسعه راهبردها و کارامدی آن ها در صحنه عمل، بدون ارزيابی مستمر و بدون مداخله نظام مند و آگاهانه، امکان پذير نمی باشد. اجرا و ارزيابی بخش هايی از فرايند برنامه ريزی هستند که هر چه اجرا و پيامدهای آن با دقت ارزيابی گردد به همان نسبت، يادگيری برای تصميم سازی، توسعه اقدامات اصلاحی و حرکت آگاهانه، افزايش می يابد. در اين مقاله، راهبردهای اصلی پژوهش و توليد علم در علوم مهندسی و فناوری بر مبنای الگوی عمومی مديريت راهبردی با تکيه بر پيمايش از طريق مبانی راهبردها و سنجش معيارهای اصلی، تحليل شده است. بر پايه نتايج اين پژوهش، وضعيت راهبردهای توليد علم در علوم مهندسی و فناوری در حد متوسط ارزيابی شده است. از اين رو، ارتقای وضعيت راهبردهای پژوهش و توليد علم نيازمند حرکت نظام مند و متعهدانه برای مديريت، ايجاد ساختارها و شرايط عملياتی مؤثر، ترويج راهبردها و اختصاص منابع، امکانات و اعتبارات مناسب و مکفی است. کليدواژه ها: توليد علم، توليد دانش، علوم مهندسی، ارزيابی راهبرد، نظام پژوهش، فناوری. AWT-SEP رضا مهدی علی اکبر متحدی محمد يمنيدوزی سرخابی زهرا صباغيان حسن فاطمی AWT-SEP $Analysis of Status of Main Research and Science Production Strategies in Engineering and Technology Sciences AWT-SEP تحليل وضعيت راهبردهای پژوهش و توليد علم در علوم مهندسی و فناوری AWT-SEP Abstract Nowadays, science and knowledge especially technologic-engineering discipline play a strategic and vital role in national innovation system (NIS), national development and growth. With increasing importance of science and knowledge in national development and excellence, it is vital to compile and enforce science production strategies to utilization of potentials and advantages of knowledge and technology. Obviously, it is not possible to achieve and promote science production strategies (with taking to consideration the internal and external variable factors and their effectiveness in actual situations) without continual evaluation and disciplinary and carefully evaluated intervention. The implementation and evaluation are significant elements of planning process. Better implementation and more carefully evaluation will result in more learning. In this article, main research and science production strategies for engineering and technology sciences (discipline) is evaluated based on a field study with two approaches of strategy-making process and test and evaluation of criteria. Based on the research results, status of science production strategies in technologic-engineering discipline is estimated average. This dictates more efforts and commitment for upgrading of research and science production strategies status in aspects of design, management, implementation, monitoring and promotion. Keywords: Science Production, Engineering Sciences, Technology, Strategy Evaluation, knowledge Production. AWT-SEP چکيده امروزه از رويکرد نظام ملی نوآوری (NIS)، جايگاه علم و دانش به طور عام و نقش علوم مهندسی و فناوری به طور خاص در توسعه و سرآمدی ملی، حياتی و بارز است. برای ارتقای فعاليت های پژوهشی و توليد علم از يک سو بايد راهبردهای اثربخش براساس شرايط و عوامل درونی و بيرونی، طراحی و پياده سازی شود. از سوی ديگر، تحقق و توسعه راهبردها و کارامدی آن ها در صحنه عمل، بدون ارزيابی مستمر و بدون مداخله نظام مند و آگاهانه، امکان پذير نمی باشد. اجرا و ارزيابی بخش هايی از فرايند برنامه ريزی هستند که هر چه اجرا و پيامدهای آن با دقت ارزيابی گردد به همان نسبت، يادگيری برای تصميم سازی، توسعه اقدامات اصلاحی و حرکت آگاهانه، افزايش می يابد. در اين مقاله، راهبردهای اصلی پژوهش و توليد علم در علوم مهندسی و فناوری بر مبنای الگوی عمومی مديريت راهبردی با تکيه بر پيمايش از طريق مبانی راهبردها و سنجش معيارهای اصلی، تحليل شده است. بر پايه نتايج اين پژوهش، وضعيت راهبردهای توليد علم در علوم مهندسی و فناوری در حد متوسط ارزيابی شده است. از اين رو، ارتقای وضعيت راهبردهای پژوهش و توليد علم نيازمند حرکت نظام مند و متعهدانه برای مديريت، ايجاد ساختارها و شرايط عملياتی مؤثر، ترويج راهبردها و اختصاص منابع، امکانات و اعتبارات مناسب و مکفی است. کليدواژه ها: توليد علم، توليد دانش، علوم مهندسی، ارزيابی راهبرد، نظام پژوهش، فناوری. AWT-SEP رضا مهدی علی اکبر متحدی محمد يمنيدوزی سرخابی زهرا صباغيان حسن فاطمی AWT-SEP Analysis of Status of Main Research and Science Production Strategies in Engineering and Technology Sciences AWT-SEP تحليل وضعيت راهبردهای پژوهش و توليد علم در علوم مهندسی و فناوری AWT-SEP Abstract Nowadays, science and knowledge especially technologic-engineering discipline play a strategic and vital role in national innovation system (NIS), national development and growth. With increasing importance of science and knowledge in national development and excellence, it is vital to compile and enforce science production strategies to utilization of potentials and advantages of knowledge and technology. Obviously, it is not possible to achieve and promote science production strategies (with taking to consideration the internal and external variable factors and their effectiveness in actual situations) without continual evaluation and disciplinary and carefully evaluated intervention. The implementation and evaluation are significant elements of planning process. Better implementation and more carefully evaluation will result in more learning. In this article, main research and science production strategies for engineering and technology sciences (discipline) is evaluated based on a field study with two approaches of strategy-making process and test and evaluation of criteria. Based on the research results, status of science production strategies in technologic-engineering discipline is estimated average. This dictates more efforts and commitment for upgrading of research and science production strategies status in aspects of design, management, implementation, monitoring and promotion. Keywords: Science Production, Engineering Sciences, Technology, Strategy Evaluation, knowledge Production. AWT-SEP چکيده امروزه از رويکرد نظام ملی نوآوری (NIS)، جايگاه علم و دانش به طور عام و نقش علوم مهندسی و فناوری به طور خاص در توسعه و سرآمدی ملی، حياتی و بارز است. برای ارتقای فعاليت های پژوهشی و توليد علم از يک سو بايد راهبردهای اثربخش براساس شرايط و عوامل درونی و بيرونی، طراحی و پياده سازی شود. از سوی ديگر، تحقق و توسعه راهبردها و کارامدی آن ها در صحنه عمل، بدون ارزيابی مستمر و بدون مداخله نظام مند و آگاهانه، امکان پذير نمی باشد. اجرا و ارزيابی بخش هايی از فرايند برنامه ريزی هستند که هر چه اجرا و پيامدهای آن با دقت ارزيابی گردد به همان نسبت، يادگيری برای تصميم سازی، توسعه اقدامات اصلاحی و حرکت آگاهانه، افزايش می يابد. در اين مقاله، راهبردهای اصلی پژوهش و توليد علم در علوم مهندسی و فناوری بر مبنای الگوی عمومی مديريت راهبردی با تکيه بر پيمايش از طريق مبانی راهبردها و سنجش معيارهای اصلی، تحليل شده است. بر پايه نتايج اين پژوهش، وضعيت راهبردهای توليد علم در علوم مهندسی و فناوری در حد متوسط ارزيابی شده است. از اين رو، ارتقای وضعيت راهبردهای پژوهش و توليد علم نيازمند حرکت نظام مند و متعهدانه برای مديريت، ايجاد ساختارها و شرايط عملياتی مؤثر، ترويج راهبردها و اختصاص منابع، امکانات و اعتبارات مناسب و مکفی است. کليدواژه ها: توليد علم، توليد دانش، علوم مهندسی، ارزيابی راهبرد، نظام پژوهش، فناوری. AWT-SEP Science Production, Engineering Sciences, Technology, Strategy Evaluation, knowledge Production. AWT-SEP توليد علم، توليد دانش، علوم مهندسی، ارزيابی راهبرد، نظام پژوهش، فناوری. AWT-SEP

رفرانس :
 1. کینگ، ا.، 1375؛ «سیر تحولی علم و فناوري بعد از جنگ جهانی دوم»، ترجمه فاضل لاریجانی، رهیافت، 13.
 2. Webster, A., 1991, "Science, technology and society", London, Macmillan.
 3. داوری اردکانی، ر.، 1379؛ «درباره علم»، تهران، انتشارات هرمس.
 4. مهدی، ر.، 1385؛ «توسعه متدولوژي براي حل مسئله تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي»، اولین کنفرانس بین­المللی تکنیک­ها و راهبردهای حل مسئله، تهران.
 5. تارو، ل.، 1381؛ «ثروت آفرينان»، ترجمه عزيز کياوند، تهران، فرا.
 6. دراكر، پيتر اف، 1993؛ «جامعه پس از سرمايه­داري»، ترجمه محمود طلوع، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا.
 7. صانعی‌پور، م.، 1385؛ «تجزیه و تحلیل فاصله دستیابی به جایگاه علم و فناوري در 25 کشور منطقه»، مجموعه مقالات همایش ملی چشم­انداز ایران افق 1404، ج. 4، ص 3، مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 8. Rush, H. and el, 1995, "Strategies for best practice in research and technology institutes", R&D Mngmnt, Vol. 25 , 1.
 9. مهدی، ر. و دیگران، 1387؛ «ارزیابی استراتژی­های تولید علم در گروه فنی- مهندسی با تأکید بر چشم­انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران»، رساله دکتری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
 10. يمني‌دوزی سرخابی، م.، 1382؛ «برنامه­ريزي توسعه دانشگاهي: نظريه­ها و تجربه­ها»، دانشگاه شهيد بهشتي.
 11. قانعی‌راد، م.ا.، 1382؛ «ناهمزمانی دانش»، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
 12. یعقوبی، م. و دیگران، 1385؛ «توسعه علمی و فناوري در زمینه علوم مهندسی در ایران در مقایسه با چند کشور»، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، ش. 31.
 13. سرمد، ز. و دیگران، 1380؛ «روش‌های تحقیق درعلوم رفتاری»، تهران، مؤسسه انتشارات آگاه.
 14. مهدی، ر. و دیگران، 1388؛ «طراحی راهبردهای اصلی پژوهش و تولید علم در گروه فنی- مهندسی»، مجله علمی پژوهشی آموزش عالی، ش. 5 یا 6، پذیرش نهایی شده و زیر چاپ.
 15. فرد، آر. دیوید، 1379؛ «مدیریت استرتژیک»، ترجمه ع. پاسائیان و س.م. اعرابی، دفتر پژوهش­های فرهنگی.
 16. Gluek W.F., 1980, "Business Policy and Strategic Management", McGraw-Hill
 17. راولی، د.ج. و دیگران، 1996؛ «تغییر راهبردی در دانشکده­ها و دانشگاه­ها»، ترجمه حمید رضا آراسته، دانشگاه امام حسین (ع).
 18. مهدی، ر. و دیگران، 1388؛ «ارزیابی راهبردهای ملی پژوهش و تولید علم در گروه فنی- مهندسی»، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، ش. 42.