نسخه متنی مقاله

شايستگی دستيابی به سامانه‌های دفاعي؛ يک نظريه‌داده بنيان

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • حمید رضا  فرتوک زاده

اطلاعات تماس:
 • حمید رضا  فرتوک زاده

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

چکيده هدف اين پژوهش، نظريه‌پردازی در باب موفقيت شبکه های همکاری تحقيق و توسعه در صنايع دفاعی است. برای اين منظور با استفاده از راهبرد پژوهشی نظريه‌پردازی داده بنيان، تجربه ها و پروژه های موفق و کليدی نوآوری در زيست بوم صنعت دفاعی با رويکردی کيفی و استقرايی مورد مطالعه قرار گرفت و با پشت سر گذاشتن مراحل مختلف مفهوم پردازی نظری های در اين زمينه توليد شد. اين نظريه حول مقوله محوری «شايستگی دستيابي» تشريح می‌شود. شايستگی دستيابی بيان می‌دارد که خلق محصولات نو و افزايش قدرت زايش صنعتی در زيست بوم صنايع دفاعی، مرهون قابليت شبکه‌سازی، هم سو‌سازی و بارورسازی است. شايستگی دستيابی در فرايند بازآفرينی زنجيره ارزش ساز صنايع دفاعی تبلور يافته و شناسايی، ترکيب، کانونی‌سازی قابليت‌های پراکنده و بازآرايی ظرفيت‌های ناهم سو در داخل و بيرون از صنايع دفاعی را به همراه می‌آورد. در جريان توسعه شايستگی دستيابی ظرفيت‌های يک نظام تحقيقاتی، صنعتی در آرايش «هسته های کوچک و شبکه های بزرگ» سامان می‌يابد؛ به اين ترتيب رويش و ريزش ظرفيت‌ها و همچنين تبادل ظرفيت‌ها بين دو قطب هسته و شبکه به نحوی انجام می‌شود که خلق سامانه های اثربخش در بنيه دفاعی کشور، با سرعت، هزينه، ريسک، کيفيت و انعطاف مورد انتظار امکان‌پذير باشد. کليدواژه ها: شايستگی دستيابی، هسته های دستيابی، شبکه‌سازی، نوآفرينی دفاعی، زايش صنعتی، خلق شايستگی دفاعی، صنايع دفاعی، نظريه پردازی داده بنيان

Acquisition Competency A Grounded Theory AWT-SEP شايستگی دستيابی به سامانه‌های دفاعي؛ يک نظريه‌داده بنيان AWT-SEP Abstract The purpose of this research is theory building about succeeding through R&D collaborations in defense industries. The grounded theory strategy, used in this research, will help to analyze this phenomenon in terms of its core category, context, strategies and conditions. In summery the result of this research is presented in terms of «Acquisition Competency» theory. The theory reveals that new product development and industrial renewal in defense industries depends on networking, aligning and fertilizing of capabilities. «Acquisition Competency» emerges in recreation of defense industries value stream and results identification, combination, focalizing of defragmented capacity and capability within and beyond defense industries. By developing «Acquisition Competency» existent capacities and capabilities will be reorganized in «knowledge based cores and wide capable networks» array and then exchange together in which effective whole weapon system is created in expected time, cost. quality and flexibility. Keywords: Acquisition Competency, Acquisition Cores, Networking, Industrial Renewal, Defense Competency Creation, Grounded Theory AWT-SEP چکيده هدف اين پژوهش، نظريه‌پردازی در باب موفقيت شبکه های همکاری تحقيق و توسعه در صنايع دفاعی است. برای اين منظور با استفاده از راهبرد پژوهشی نظريه‌پردازی داده بنيان، تجربه ها و پروژه های موفق و کليدی نوآوری در زيست بوم صنعت دفاعی با رويکردی کيفی و استقرايی مورد مطالعه قرار گرفت و با پشت سر گذاشتن مراحل مختلف مفهوم پردازی نظری های در اين زمينه توليد شد. اين نظريه حول مقوله محوری «شايستگی دستيابي» تشريح می‌شود. شايستگی دستيابی بيان می‌دارد که خلق محصولات نو و افزايش قدرت زايش صنعتی در زيست بوم صنايع دفاعی، مرهون قابليت شبکه‌سازی، هم سو‌سازی و بارورسازی است. شايستگی دستيابی در فرايند بازآفرينی زنجيره ارزش ساز صنايع دفاعی تبلور يافته و شناسايی، ترکيب، کانونی‌سازی قابليت‌های پراکنده و بازآرايی ظرفيت‌های ناهم سو در داخل و بيرون از صنايع دفاعی را به همراه می‌آورد. در جريان توسعه شايستگی دستيابی ظرفيت‌های يک نظام تحقيقاتی، صنعتی در آرايش «هسته های کوچک و شبکه های بزرگ» سامان می‌يابد؛ به اين ترتيب رويش و ريزش ظرفيت‌ها و همچنين تبادل ظرفيت‌ها بين دو قطب هسته و شبکه به نحوی انجام می‌شود که خلق سامانه های اثربخش در بنيه دفاعی کشور، با سرعت، هزينه، ريسک، کيفيت و انعطاف مورد انتظار امکان‌پذير باشد. کليدواژه ها: شايستگی دستيابی، هسته های دستيابی، شبکه‌سازی، نوآفرينی دفاعی، زايش صنعتی، خلق شايستگی دفاعی، صنايع دفاعی، نظريه پردازی داده بنيان AWT-SEP جواد وزيری حميدرضا فرتوک زاده AWT-SEP $Acquisition Competency A Grounded Theory AWT-SEP شايستگی دستيابی به سامانه‌های دفاعي؛ يک نظريه‌داده بنيان AWT-SEP Abstract The purpose of this research is theory building about succeeding through R&D collaborations in defense industries. The grounded theory strategy, used in this research, will help to analyze this phenomenon in terms of its core category, context, strategies and conditions. In summery the result of this research is presented in terms of «Acquisition Competency» theory. The theory reveals that new product development and industrial renewal in defense industries depends on networking, aligning and fertilizing of capabilities. «Acquisition Competency» emerges in recreation of defense industries value stream and results identification, combination, focalizing of defragmented capacity and capability within and beyond defense industries. By developing «Acquisition Competency» existent capacities and capabilities will be reorganized in «knowledge based cores and wide capable networks» array and then exchange together in which effective whole weapon system is created in expected time, cost. quality and flexibility. Keywords: Acquisition Competency, Acquisition Cores, Networking, Industrial Renewal, Defense Competency Creation, Grounded Theory AWT-SEP چکيده هدف اين پژوهش، نظريه‌پردازی در باب موفقيت شبکه های همکاری تحقيق و توسعه در صنايع دفاعی است. برای اين منظور با استفاده از راهبرد پژوهشی نظريه‌پردازی داده بنيان، تجربه ها و پروژه های موفق و کليدی نوآوری در زيست بوم صنعت دفاعی با رويکردی کيفی و استقرايی مورد مطالعه قرار گرفت و با پشت سر گذاشتن مراحل مختلف مفهوم پردازی نظری های در اين زمينه توليد شد. اين نظريه حول مقوله محوری «شايستگی دستيابي» تشريح می‌شود. شايستگی دستيابی بيان می‌دارد که خلق محصولات نو و افزايش قدرت زايش صنعتی در زيست بوم صنايع دفاعی، مرهون قابليت شبکه‌سازی، هم سو‌سازی و بارورسازی است. شايستگی دستيابی در فرايند بازآفرينی زنجيره ارزش ساز صنايع دفاعی تبلور يافته و شناسايی، ترکيب، کانونی‌سازی قابليت‌های پراکنده و بازآرايی ظرفيت‌های ناهم سو در داخل و بيرون از صنايع دفاعی را به همراه می‌آورد. در جريان توسعه شايستگی دستيابی ظرفيت‌های يک نظام تحقيقاتی، صنعتی در آرايش «هسته های کوچک و شبکه های بزرگ» سامان می‌يابد؛ به اين ترتيب رويش و ريزش ظرفيت‌ها و همچنين تبادل ظرفيت‌ها بين دو قطب هسته و شبکه به نحوی انجام می‌شود که خلق سامانه های اثربخش در بنيه دفاعی کشور، با سرعت، هزينه، ريسک، کيفيت و انعطاف مورد انتظار امکان‌پذير باشد. کليدواژه ها: شايستگی دستيابی، هسته های دستيابی، شبکه‌سازی، نوآفرينی دفاعی، زايش صنعتی، خلق شايستگی دفاعی، صنايع دفاعی، نظريه پردازی داده بنيان AWT-SEP جواد وزيری حميدرضا فرتوک زاده AWT-SEP Acquisition Competency A Grounded Theory AWT-SEP شايستگی دستيابی به سامانه‌های دفاعي؛ يک نظريه‌داده بنيان AWT-SEP Abstract The purpose of this research is theory building about succeeding through R&D collaborations in defense industries. The grounded theory strategy, used in this research, will help to analyze this phenomenon in terms of its core category, context, strategies and conditions. In summery the result of this research is presented in terms of «Acquisition Competency» theory. The theory reveals that new product development and industrial renewal in defense industries depends on networking, aligning and fertilizing of capabilities. «Acquisition Competency» emerges in recreation of defense industries value stream and results identification, combination, focalizing of defragmented capacity and capability within and beyond defense industries. By developing «Acquisition Competency» existent capacities and capabilities will be reorganized in «knowledge based cores and wide capable networks» array and then exchange together in which effective whole weapon system is created in expected time, cost. quality and flexibility. Keywords: Acquisition Competency, Acquisition Cores, Networking, Industrial Renewal, Defense Competency Creation, Grounded Theory AWT-SEP چکيده هدف اين پژوهش، نظريه‌پردازی در باب موفقيت شبکه های همکاری تحقيق و توسعه در صنايع دفاعی است. برای اين منظور با استفاده از راهبرد پژوهشی نظريه‌پردازی داده بنيان، تجربه ها و پروژه های موفق و کليدی نوآوری در زيست بوم صنعت دفاعی با رويکردی کيفی و استقرايی مورد مطالعه قرار گرفت و با پشت سر گذاشتن مراحل مختلف مفهوم پردازی نظری های در اين زمينه توليد شد. اين نظريه حول مقوله محوری «شايستگی دستيابي» تشريح می‌شود. شايستگی دستيابی بيان می‌دارد که خلق محصولات نو و افزايش قدرت زايش صنعتی در زيست بوم صنايع دفاعی، مرهون قابليت شبکه‌سازی، هم سو‌سازی و بارورسازی است. شايستگی دستيابی در فرايند بازآفرينی زنجيره ارزش ساز صنايع دفاعی تبلور يافته و شناسايی، ترکيب، کانونی‌سازی قابليت‌های پراکنده و بازآرايی ظرفيت‌های ناهم سو در داخل و بيرون از صنايع دفاعی را به همراه می‌آورد. در جريان توسعه شايستگی دستيابی ظرفيت‌های يک نظام تحقيقاتی، صنعتی در آرايش «هسته های کوچک و شبکه های بزرگ» سامان می‌يابد؛ به اين ترتيب رويش و ريزش ظرفيت‌ها و همچنين تبادل ظرفيت‌ها بين دو قطب هسته و شبکه به نحوی انجام می‌شود که خلق سامانه های اثربخش در بنيه دفاعی کشور، با سرعت، هزينه، ريسک، کيفيت و انعطاف مورد انتظار امکان‌پذير باشد. کليدواژه ها: شايستگی دستيابی، هسته های دستيابی، شبکه‌سازی، نوآفرينی دفاعی، زايش صنعتی، خلق شايستگی دفاعی، صنايع دفاعی، نظريه پردازی داده بنيان AWT-SEP Acquisition Competency, Acquisition Cores, Networking, Industrial Renewal, Defense Competency Creation, Grounded Theory AWT-SEP شايستگی دستيابی، هسته‌های دستيابی، شبکه‌سازی، نوآفرينی دفاعی، زايش صنعتی، خلق شايستگی دفاعی، صنايع دفاعی، نظريه‌پردازی داده بنيان AWT-SEP

رفرانس :
 1. Powell W.W., White D.R., Koput K.W., Owen-Smith J., 2005, Network dynamics and field evolution: The growth of inter-organizational collaboration in the life sciences. Am J Sociol110, pp: 1132–1205.
 2. Jones, C., 1997, "A general theory of network governance: Exchange Condition and Social Mechanism", The Academy of Management Review, Vol. 22, No. 4.
 3. Lambooy J.G., 2004, "The transmission of knowledge, emerging networks and the role of universities : An evolutionary approach", European Planning Studies, Vol. 12, No. 5.
 4. Oerlemans L.A.G. et al, 2001, "Firm Clustering and innovation: Determinants and effect Papers in regional sciences", Vol. 80, No 3.
 5. Powell WW., 1990, "Neither markets nor hierarchies: network forms of organization", Res Organ Behav, Vol. 12, pp: 395–336.
 6. Cowan R., Jonard N., Zimmermann J-B., 2004a, "On the creation of networks and knowledge", In: Gallegati M., Kirman A., Marsili M.(eds) The complex dynamics of economic interaction, Lecture notes in economics and mathematical systems, Springer, Berlin Heidelberg New York, pp: 531.
 7. فرتوک‌زاده، ح.ر.، وزیری، ج.، 1386؛ بازار، شبکه و سازمان؛ «نقدی بر سه رویکرد کلان در بازآفريني ظرفیت­های صنایع دفاعی»، فصلنامه بهبود، ش. 8.
 8. US Department of Defense, Joint Vision, 2010, "Joint Staff, Pentagon", Washington DC, 2000.
 9. مؤسسه آموزشی- تحقیقاتی صنایع دفاعی، خردادماه 1386؛ «بیانات رهبر معظم انقلاب در جریان بازدید از نمایشگاه جلوه­های اقتدار و خودباروی دفاعی».
 10. فرتوک‌زاده، ح.ر.، وزیری، ج.، 1387؛ «نظام دستیابی به سامانه­های دفاعی؛ الگوي نوآوري و شكوفايي در باز آفريني زنجیره ارزش ساز صنایع دفاعی»، فصلنامه علمی ترویجی بهبود، ش. 8.
 11. Powell WW., Koput KW., Smith-Doerr L., 1996, "Inter-organizational collaboration and the locusof innovation: networks of learning in biotechnology", Adm Sci Q, Vol. 41, pp: 116–145.
 12. Grandstand O., 1996, "Towards a theory of the technology-based firm", Res Policy, Vol. 27, pp: 465–489.
 13. Dyer J.H., Nobeoka K., 2000, "Creating and managing a high performance knowledge sharing network: the Toyota case", Strateg Manage J, Vol. 21, pp: 345–367.
 14. Joel W., Scott G., 2006, "Open Innovation: Researching a New Paradigm", Oxford University Press.
 15. Henry C., 2005, "Open Innovation: A New Paradigm for Understanding Industrial Innovation", University of California, Berkeley.
 16. Jay S., 2004, "Secrets to shield or share? new dilemmas for military R & D policy in the digital age", Research Policy, Vol. 33, pp: 257–269.
 17. Stowsky, J., 1992, "From spin-off To spin-on: Redefining the military’s role in American technology development", In: Sandholz, W., Borrus, M., Zysman, J., Conca, K., Stowsky, J., Vogel, S., Weber, S. (Eds.), The Highest Stakes: The Economic Foundations of the Next Security System, Oxford University Press, New York, NY, pp: 114–140.
 18. US Department of Defense, 1995, "Dual-Use Technology: A defense strategy for affordable, leading-edge technology", Department of Defense, Washington DC.
 19. غفاریان، و.، 1381؛ «بررسي علل شكست برنامه‌ريزي­هاي راهبردی و ارائه يك رويكرد براي بهبود اثربخشي استراتژي در سازمان­هاي صنعتي ايران»، پایان نامه دانشگاه علم و صنعت.
 20. John W.C., 2005, "Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches", California: SAGE Publication, Inc.
 21. Strauss, A., Corbin, J., 1998, "Basic of Qualitative Research: Techniques and procedures for Developing Grounded Theory", Sage.
 22. فرتوک‌زاده، ح.ر.، وزیری، ج.، 1386؛ «خلق شایستگی دفاعی در موج چهارم، بررسی رویکرد شبکه سازی در صنایع دفاعی دانش بنیان»، فصلنامه پیام مدیریت، ش. 26.
 23. Henry M., 1979, "The Structuring of Organizations: A Synthesis of the Research", Prentice-Hall.
 24. Lincoln, Y.S., 1995, "Emerging criteria for quality in qualitative and interpretive research", Qualitative inquiry, Vol. 1, pp: 275-289.
 25. فرتوک‌زاده، ح.ر.، وزیری، ج.، 1388؛ «خرد مالی؛ یک نظریه رویش یافته: بررسی پدیده اتلاف در صنایع دفاعی»، دانشور رفتار.
 26. Merriam, S.B., 1998, "Case study Research in Education", A Qualitative Approach, San Francisco: Jossey-Bass.