نسخه متنی مقاله

تحقيق کيفی پيرامون تأثير رويکرد تجاری سازی بر ارزش‌های سنتی دانشگاه

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • آرين قلی پور

 • بدری عباسی

 • علی دلاور

 • پريوش جعفری

اطلاعات تماس:
 • آرين قلی پور

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • بدری عباسی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • علی دلاور

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • پريوش جعفری

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

چکيده بيش از يک دهه است که گرايش های نوين اقتصاد جهانی دانشبر بحث های عميقی را پيرامون ورود دانشگاه به عرصه سرمايه داری دانشگاهی پديد آورده اند؛ به طوری که تجاری سازی سرمايه های دانشگاهی به ضرورتی انکارناپذير در راستای توسعه اجتماعی-اقتصادی و موفقيت برنامه های آتی جوامع تبديل شده است. از سويی ديگر برخی از انديشمندان بر اين باورند که در فرايند تجارت دانشگاهی فقط مبادله دانش و اطلاعات صورت نپذيرفته؛ بلکه عناصر فرهنگی نيز مبادله می شوند. با توجه به اين که تجاری سازی سرمايه های فکری دانشگاهی از جمله ويژگی های مهم قانون برنامه چهارم توسعه کشوراست و توجه حوزه سياست گذاری علم و فناوری به آن مسير را برای نيل به بخش مهمی از اهداف پيش بينی شده در سند چشم انداز بيست ساله کشور هموار می سازد، لذا پاسخ به اين سؤال ضروری به نظر می رسد که دانشگاه های ايران در فرايند تجاری سازی با چه تغييراتی در زمينه ارزش های فرهنگی خود مواجه می شوند. هدف اصلی اين پژوهش تجزيه و تحليل تأثيرات رويکرد تجاری سازی در دانشگاه با استفاده از يک مطالعه کيفی است. بدين منظور از روش تحقيق کيفی تحليل تم استفاده شده و نتايج حاصل از بيست مصاحبه، نشان دهنده 7 تم اصلی است که چگونگی تأثير رويکرد تجاری سازی بر ارزش های دانشگاهی را ارائه مينمايند. کليدواژه ها: رويکرد تجاری سازی، سرمايه داری دانشگاهی، فعاليت های کارآفرينی، ارزش های سنتی دانشگاهی، ارزش های نئوليبرال.

A Qualitative Research about the Effect of Commercialization Approach on the Traditional Academic Values AWT-SEP تحقيق کيفی پيرامون تأثير رويکرد تجاری سازی بر ارزش‌های سنتی دانشگاه AWT-SEP Abstract It is more than one decade that new trends of global economics have emerged debates about entrance of universities to business and industries in a way that academic capitalism has become an undeniable necessity to socio-economical development of countries. On the other side, some scientists assert, during commercial activities of universities, not only knowledge and information but also cultural components exchange. Consequently some cultural values of university are ruined. Considering this fact that commercializing of intellectual capitals is one of important rules of «forth development plan in Iran», which facilitates the way to reach some important goals of «20 years strategic plans», the question to be answered is : what are the effects of growing phenomena-commercialization- on the academic values in public universities of Iran? The main purpose of this article is to analyze the influence of commercialization on academic values by a qualitative study. This study used theme analysis method to show how commercialization affects academic values. The findings of 13 in-depth interviews, showed seven main themes in this qualitative study. Keywords: Commercialization, academic capitalism, entrepreneurial activities, Traditional academic values, neo liberal values AWT-SEP چکيده بيش از يک دهه است که گرايش های نوين اقتصاد جهانی دانشبر بحث های عميقی را پيرامون ورود دانشگاه به عرصه سرمايه داری دانشگاهی پديد آورده اند؛ به طوری که تجاری سازی سرمايه های دانشگاهی به ضرورتی انکارناپذير در راستای توسعه اجتماعی-اقتصادی و موفقيت برنامه های آتی جوامع تبديل شده است. از سويی ديگر برخی از انديشمندان بر اين باورند که در فرايند تجارت دانشگاهی فقط مبادله دانش و اطلاعات صورت نپذيرفته؛ بلکه عناصر فرهنگی نيز مبادله می شوند. با توجه به اين که تجاری سازی سرمايه های فکری دانشگاهی از جمله ويژگی های مهم قانون برنامه چهارم توسعه کشوراست و توجه حوزه سياست گذاری علم و فناوری به آن مسير را برای نيل به بخش مهمی از اهداف پيش بينی شده در سند چشم انداز بيست ساله کشور هموار می سازد، لذا پاسخ به اين سؤال ضروری به نظر می رسد که دانشگاه های ايران در فرايند تجاری سازی با چه تغييراتی در زمينه ارزش های فرهنگی خود مواجه می شوند. هدف اصلی اين پژوهش تجزيه و تحليل تأثيرات رويکرد تجاری سازی در دانشگاه با استفاده از يک مطالعه کيفی است. بدين منظور از روش تحقيق کيفی تحليل تم استفاده شده و نتايج حاصل از بيست مصاحبه، نشان دهنده 7 تم اصلی است که چگونگی تأثير رويکرد تجاری سازی بر ارزش های دانشگاهی را ارائه مينمايند. کليدواژه ها: رويکرد تجاری سازی، سرمايه داری دانشگاهی، فعاليت های کارآفرينی، ارزش های سنتی دانشگاهی، ارزش های نئوليبرال. AWT-SEP بدری عباسی آرين قلی پور علی دلاور پريوش جعفری AWT-SEP $A Qualitative Research about the Effect of Commercialization Approach on the Traditional Academic Values AWT-SEP تحقيق کيفی پيرامون تأثير رويکرد تجاری سازی بر ارزش‌های سنتی دانشگاه AWT-SEP Abstract It is more than one decade that new trends of global economics have emerged debates about entrance of universities to business and industries in a way that academic capitalism has become an undeniable necessity to socio-economical development of countries. On the other side, some scientists assert, during commercial activities of universities, not only knowledge and information but also cultural components exchange. Consequently some cultural values of university are ruined. Considering this fact that commercializing of intellectual capitals is one of important rules of «forth development plan in Iran», which facilitates the way to reach some important goals of «20 years strategic plans», the question to be answered is : what are the effects of growing phenomena-commercialization- on the academic values in public universities of Iran? The main purpose of this article is to analyze the influence of commercialization on academic values by a qualitative study. This study used theme analysis method to show how commercialization affects academic values. The findings of 13 in-depth interviews, showed seven main themes in this qualitative study. Keywords: Commercialization, academic capitalism, entrepreneurial activities, Traditional academic values, neo liberal values AWT-SEP چکيده بيش از يک دهه است که گرايش های نوين اقتصاد جهانی دانشبر بحث های عميقی را پيرامون ورود دانشگاه به عرصه سرمايه داری دانشگاهی پديد آورده اند؛ به طوری که تجاری سازی سرمايه های دانشگاهی به ضرورتی انکارناپذير در راستای توسعه اجتماعی-اقتصادی و موفقيت برنامه های آتی جوامع تبديل شده است. از سويی ديگر برخی از انديشمندان بر اين باورند که در فرايند تجارت دانشگاهی فقط مبادله دانش و اطلاعات صورت نپذيرفته؛ بلکه عناصر فرهنگی نيز مبادله می شوند. با توجه به اين که تجاری سازی سرمايه های فکری دانشگاهی از جمله ويژگی های مهم قانون برنامه چهارم توسعه کشوراست و توجه حوزه سياست گذاری علم و فناوری به آن مسير را برای نيل به بخش مهمی از اهداف پيش بينی شده در سند چشم انداز بيست ساله کشور هموار می سازد، لذا پاسخ به اين سؤال ضروری به نظر می رسد که دانشگاه های ايران در فرايند تجاری سازی با چه تغييراتی در زمينه ارزش های فرهنگی خود مواجه می شوند. هدف اصلی اين پژوهش تجزيه و تحليل تأثيرات رويکرد تجاری سازی در دانشگاه با استفاده از يک مطالعه کيفی است. بدين منظور از روش تحقيق کيفی تحليل تم استفاده شده و نتايج حاصل از بيست مصاحبه، نشان دهنده 7 تم اصلی است که چگونگی تأثير رويکرد تجاری سازی بر ارزش های دانشگاهی را ارائه مينمايند. کليدواژه ها: رويکرد تجاری سازی، سرمايه داری دانشگاهی، فعاليت های کارآفرينی، ارزش های سنتی دانشگاهی، ارزش های نئوليبرال. AWT-SEP بدری عباسی آرين قلی پور علی دلاور پريوش جعفری AWT-SEP A Qualitative Research about the Effect of Commercialization Approach on the Traditional Academic Values AWT-SEP تحقيق کيفی پيرامون تأثير رويکرد تجاری سازی بر ارزش‌های سنتی دانشگاه AWT-SEP Abstract It is more than one decade that new trends of global economics have emerged debates about entrance of universities to business and industries in a way that academic capitalism has become an undeniable necessity to socio-economical development of countries. On the other side, some scientists assert, during commercial activities of universities, not only knowledge and information but also cultural components exchange. Consequently some cultural values of university are ruined. Considering this fact that commercializing of intellectual capitals is one of important rules of «forth development plan in Iran», which facilitates the way to reach some important goals of «20 years strategic plans», the question to be answered is : what are the effects of growing phenomena-commercialization- on the academic values in public universities of Iran? The main purpose of this article is to analyze the influence of commercialization on academic values by a qualitative study. This study used theme analysis method to show how commercialization affects academic values. The findings of 13 in-depth interviews, showed seven main themes in this qualitative study. Keywords: Commercialization, academic capitalism, entrepreneurial activities, Traditional academic values, neo liberal values AWT-SEP چکيده بيش از يک دهه است که گرايش های نوين اقتصاد جهانی دانشبر بحث های عميقی را پيرامون ورود دانشگاه به عرصه سرمايه داری دانشگاهی پديد آورده اند؛ به طوری که تجاری سازی سرمايه های دانشگاهی به ضرورتی انکارناپذير در راستای توسعه اجتماعی-اقتصادی و موفقيت برنامه های آتی جوامع تبديل شده است. از سويی ديگر برخی از انديشمندان بر اين باورند که در فرايند تجارت دانشگاهی فقط مبادله دانش و اطلاعات صورت نپذيرفته؛ بلکه عناصر فرهنگی نيز مبادله می شوند. با توجه به اين که تجاری سازی سرمايه های فکری دانشگاهی از جمله ويژگی های مهم قانون برنامه چهارم توسعه کشوراست و توجه حوزه سياست گذاری علم و فناوری به آن مسير را برای نيل به بخش مهمی از اهداف پيش بينی شده در سند چشم انداز بيست ساله کشور هموار می سازد، لذا پاسخ به اين سؤال ضروری به نظر می رسد که دانشگاه های ايران در فرايند تجاری سازی با چه تغييراتی در زمينه ارزش های فرهنگی خود مواجه می شوند. هدف اصلی اين پژوهش تجزيه و تحليل تأثيرات رويکرد تجاری سازی در دانشگاه با استفاده از يک مطالعه کيفی است. بدين منظور از روش تحقيق کيفی تحليل تم استفاده شده و نتايج حاصل از بيست مصاحبه، نشان دهنده 7 تم اصلی است که چگونگی تأثير رويکرد تجاری سازی بر ارزش های دانشگاهی را ارائه مينمايند. کليدواژه ها: رويکرد تجاری سازی، سرمايه داری دانشگاهی، فعاليت های کارآفرينی، ارزش های سنتی دانشگاهی، ارزش های نئوليبرال. AWT-SEP Commercialization, academic capitalism, entrepreneurial activities, Traditional academic values, neo liberal values AWT-SEP رويکرد تجاری‌سازی، سرمايه‌داری دانشگاهی، فعاليت‌های کارآفرينی، ارزش‌های سنتی دانشگاهی، ارزش‌های نئوليبرال. AWT-SEP

رفرانس :
 1. Rasmussen, E.M., Q. Gulbrandsen, M., 2006, "Initiatives to promote commercialization of university knowledge", Technovation, Vol. 26, pp: 518-533.
 2. Ylijoki, O-H., 2000, "Disciplinary cultures and the moral order of study- a case study of four universities in US", Higher Education, Vol. 40, pp: 107-128.
 3. Sotiraco, T., 2004, "Coping with conflict within entrepreneurial university: Threat or challenge for head departments in the UK higher education context", International Review of Administrative Sciences,Vol. 70, No. 5, pp: 345-372.
 4. Ylijoki, O-H., 2003, "Entangled in academic capitalism? A case study on changing ideals and practices of university research", Higher Education, Vol. 21, No. 45, pp: 307-335.
 5. عباسی، ب.، قلی­پور، آ.، پيران­نژاد، ع.، 1386؛ «پیامدهای ناخواسته تجاری سازی در آموزش عالی»، فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی، س 13، ش. 4.
 6. Lambert, C., Parker, A., Neary, M., 2007, "Entrepreneurialism and critical pedagogy: reinventing the higher education curriculum", Teaching in Higher Education, Vol. 12, No. 4, pp: 525-537.
 7. Tijssen, R.J.W., 2004, "Is the commercialization of scientific research affecting the production of public knowledge? Global trends in the output of corporate research articles", Research Policy, Vol. 33, pp: 709-733.
 8. آراسته، ح.ر.، 1383؛ «ارتباط دانشگاه و صنعت»، فصل­نامه پژوهش و برنامه­ريزي در آموزش عالي، س. 10، ش. 3، صص. 92-57.
 9. گزارش ملی آموزش عالی ایران، 1383؛ انتشارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 10. گزارش سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، 1383؛ اتتشارات سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران.
 11. افرازه، ع.، بعیدفر، م.، 1386؛ «سرمایه فکری نقطه اتصال دولت، دانشگاه و صنعت: مثال بیلان دانش در دانشگاه»، رشد فناوری، فصل نامه تخصصی پارک­ها و مراکز رشد، ش. 8، صص. 47-41.
 12. Zilwa, de D., 2007, "Organizational culture and values and the adaptation of academic units in Australian universities", High Educ, Vol. 54, pp: 557-574.
 13. Ziman, J., 2002, "Real science, what it is and what it means", Science and engineering Ethics, Vol. 8, pp: 1-17.
 14. قاضی طباطبایی، م.، ودادهیر، ا.، 1386؛ «جامعه­شناسی علم فناوری. تأملی بر تحولات اخیر جامعه­شناسی علم»، فصلنامه علوم اجتماعی، ش. 31، ص 18-1.
 15. Scott, P., 2003, "Challenges to academic values and organization of academic work in a time of globalization", Journal of Higher Education in Europe, Vol. 28, pp: 295-300.
 16. شجاعی، م.، زیویار، ف.، غلامعلیزاده، ر.، بیدهندی، ح.، 1384؛ «بررسی و تبیین فرهنگ سازمانی اعضای هیئت علمی»، فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی، ش. 20 و سال هفتم.
 17. Henkel, M., 2005, "Academic identity and autonomy in a changing policy invironment", Higher Education, Vol. 49, pp: 155-176.
 18. White, N.i.R., 2007, "The customer is always right?’: Students discourse about higher education in Australia", High Educ, Vol. 54, pp: 593-604.
 19. صدیق سروستانی، ر.، 1375؛ «کاربرد تحلیل محتوی در علوم اجتماعی»، فصلنامه علوم اجتماعی، ش. 8، صص. 114-91.
 20. Kvale, J., 1996, Introduction to qualitative research, lippincot.
 21. Patel, P., Este, P.D., 2007, "University- Industry linkage in the UK: What are the factors underlying the variety of interactions with industry", Research Policy. Pp: 1-19.
 22. Crespo, M., Dridi, H., 2007, "Intensification of university-industry relationships and its impact on academic research", High Educ, Vol. 54, pp: 61-81.
 23. Deem, R., 2001, "Globalisation, New Managerialism, Academic Capitalism and Enterpreneurialism in Universities: is the local dimension still important?", Comparative Education , Vol. 37, pp: 7-20.
 24. Reed, D., 2004, "Universities and promotion of corporate responsibilities: Reinterpreting the liberal arts traditions", J Acad Ethics, Vol. 2, pp: 3-41.
 25. Tassey, 2003, "Disaggregated Technology production function a new model of university and corporate research", Research Policy, Vol. 34, pp: 287-303.
 26. Bercowitz, J.F., 2006, "Entrepreneurial universities and technology transfer: A conceptual framework for understanding knowledge- Based economy", Journal of Technology Transfer, Vol. 31, pp: 175-188.
 27. Gibbons, C.M., 1997, Changing pattern of university-industry relationship. National Press Publishing.
 28. Hellstrom, T., 2004, "Between a rock and a hard place: Academic institutional change and the problem of collectivism action", Higher Education, Vol. 48, pp: 511-528.
 29. Atuahene, F., 2008, "The challenge of financing higher education and the role of student loan schem: An analysis of student loan trust found(SLTF) in Ghana", High Educ, Vol. 56, pp: 407-421.
 30. جاودانی، ح.، 1383؛ «تغییرات نگرشی در اقتصاد آموزش در آغاز هزاره سوم»، فصلنامه آموزش عالی، ش. 11، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، صص. 1-11.
 31. Sanders, 2007, "The impact of neoliberalism on college students", Journal of College & Character, Vol. 5, pp: 1-9.
 32. Davidson-Hardden, A. Majhanovich, S., 2004, "Privatization of education in Canada: A survey of trends", International Review of Education, Vol. 50, pp: 263-287.
 33. Cunningham, F., 2007, "The university and social justice", J Acad Ethics, Vol. 5, pp: 153-162.
 34. Monahan, T., 2005, "Just another tool? IT pedagogy and the commodification of education", The Urban Review, Vol. 36, pp: 271-293.
 35. زیباکلام، ف.، 1381؛ فلسفه آموزش و پرورش از دیدگاه جان هنری نیومن، مجله روانشناسی و علوم تربیتی، س. 5، ش. 11، پردیس دانشکده­های فنی و پردیس علوم دانشگاه تهران، فرهنگ مدیریت، س. 3، ش. 11، صص 5-17.
 36. Magnell, T., 2005, "Privilege, responsibility and dimensions of value with liberal education", The Journal of Value Inquiry, Vol. 39, pp: 1-9.
 37. Poff, Deborah, C., 2004, "Challenges to the integrity in university administration: Bad faith and loyal Agency", J Acad Ethics, Vol. 2, pp: 209-219.
 38. Muller, P., 2006, "Exploring the knowledge filter: How entrepreneurship and university- industry relationships drive economic growth", research policy, Vol. 35, pp: 1499-1508.
 39. Choong, P., 2007, "The future of academic honesty", Academy of Educational Leadership Journal, Vol. 11, pp: 91-102.
 40. Yung, R., 2003, "Globalization and Higher Education development: A critical analysis", International Review of Education, Vol. 49, pp: 269-291.
 41. محسنی، م.، 1384، «مبانی جامعه شناسی علم، جامعه، علم و تکنولوژی»؛ تهران، چ. 2، انتشارات تهوری.
 42. Triggle, D.J., 2005, "Patenting the sun: Enclosing the scientific commons and transforming the university ethical concerns", Drug Development Research, Vol. 63, pp: 139-149.
 43. Heuser, B.L., 2007, "Academic social cohesion within higher education", Prospectives, Vol. 37, pp: 293-303.
 44. Jones, N., 2007, "A cod of ethics for the life sciences", Sci Eng Ethic, Vol. 13, pp: 25-43.
 45. Vallas, D.D., 2001, "Science, capitalism, and the rise of the changing structure of knowledge production in the universities", Theory and Society, Vol. 30, pp: 451-492.
 46. Harman, K., 2002, "Merging divergent campus cultures in to coherent educational communities: challenges for higher education leaders", Higher Education, Vol. 44, pp: 91-114.
 47. Feldman K.S.,2007, "The commercialization of public Higher Education: Balancing academic, Fiscal and Market Values", A dissertation submitted in partial fulfillment of the Requirement for the degree of Doctor of Education: Educational Leadership, The University of New Mexico.
 48. Macfarlane, B. Cheng, M., 2008, "Communism, universalism and disinterestedness: Re- examining contemporary support among academics for Mertons scientific norms", J Acad Ethics, Vol. 6, pp: 67-78.
 49. چلبی، م.، 1379؛ «فقدان تناسب در ابعاد پایگاه اجتماعی و پیامدهای روانی و اجتماعی آن»، فصلنامه علوم اجتماعی، ش. 16، صص 31-61.
 50. Arnildi, J., 2007, "Universities and public recognition of expertise", Minerva, Vol. 45, pp: 49-61.
 51. Altbach, P.G., 2001, "Academic freedom: International realities and challenges", Higher education, Vol. 41, pp: 205-219.
 52. طایفی، ع.، 1371؛ «موانع فرهنگی توسعه در ايران»، سفارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 53. آزاد ارمکی، ت.، 1386؛ «تحلیل ارزش­های سنتی و مدرن در سطوح خرد و کلان»، نامه علوم اجتماعی، ش. 30، صص 1-25.
 54. اینگلهارت، ر.، 1373؛ «تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته»، مترجم مریم وتر، چ. 1.
 55. جعفرنژاد، ا..، مهدوی، ع.، خالقی سروش، ف.، 1384؛ «بررسی موانع و راهکارهای توسعه روابط متقابل صنعت و دانشگاه در ایران»، دانش مدیریت، ش. 71، صص 41-62.
 56. Clark, Burton. R., 1979, "The many pathways of academic coordination", Higher Education, Vol. 8, pp: 251-267.