نسخه متنی مقاله

تحليل محتوای پيش نويس نقشه جامع علمی کشور و پيشنهاد الگوی ارزيابی آن

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • غلامرضا  ذاکر صالحی

 • امين ذاکر صالحی

اطلاعات تماس:
 • غلامرضا  ذاکر صالحی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • امين ذاکر صالحی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

چکيده مقاله حاضر دو پرسش عمده را هدف مطالعه خود قرار داده است : نخست اين که ساختار کلان مفهومی نقشه جامع علمی کشور چيست و دوم چه مؤلفه هايی برای ارزيابی اين سند پيشنهاد می شود؟ روش تحقيق در بخش اول تحليل محتوا و در بخش بعدی مطالعه اسنادی است. يافته های تحليل محتوا بيانگر تأکيد اين نقشه بر سياست فشار علم (در مقابل کشش تقاضا)، همچنين برجستگی خاص ارزش های فرهنگی، دينی و ايدئولوژيک در مقابل ارزش های علمی و فناورانه و حرفه ای است. هم چنين يافته های اين مطالعه نشان داد که سه گروه مفاهيم علمی و فناوری (با 23/38 درصد)، مفاهيم اقتصادی (با 08/16درصد) و مفاهيم مديريتی (با 7/14درصد) به ترتيب بالا ترين سهم را در ساختار مفهومی پيش نويس نقشه ايفا می کنند. پس از آن در رتبه چهارم، مفاهيم جامعه شناختی، رتبه پنجم مفاهيم فرهنگی، رتبه ششم مفاهيم آينده پژوهی، رتبه هفتم مفاهيم سياسی و در نهايت در آخرين رتبه مفاهيم حقوقی قرار دارند. در پايان اين مقاله با اتکا به يک مطالعه اسنادی 18 مؤلفه در قالب يک الگو برای ارزيابی نقشه جامع علمی کشور تدوين و پيشنهاد شده است. کليدواژه ها: نقشه جامع علمی کشور، ره‌نگاشت علم و فناوری، تحليل محتوا، ارزيابی ره نگاشت، توسعه علمي

The Content Analysis of Iran Scientific Roadmap and Providing Evaluation Pattern of IT AWT-SEP تحليل محتوای پيش نويس نقشه جامع علمی کشور و پيشنهاد الگوی ارزيابی آن AWT-SEP Abstract This article aims two major questions: first, what is macro conceptual structure of Iran scientific roadmap? which elements are suggested for evaluating this document? The research method of first section is content analysis and in second one is studing the related documents. The content analysis finding represent emphasis on science push policy (VS. demand pull), also special importance of cultural, religious and ideological values vs. scientific, technological and professional values. The findings of this research suggest that technology and science concepts group (%.38.23), economic concepts (%16.8), and management (%14.7) have highest share in conceptual structure of Iran scientific roadmap. The other important concepts, according to their ranks and shares are social, cultural, futures studies, political, and legal concepts. Finally, after studing related documents, 18 elements and variables is suggested as a pattern for evaluation of Iran scientific roadmap. Keywords: scientific roadmap, science and technology roadmap, content analysis, roadmap evaluation, scientific development. AWT-SEP چکيده مقاله حاضر دو پرسش عمده را هدف مطالعه خود قرار داده است : نخست اين که ساختار کلان مفهومی نقشه جامع علمی کشور چيست و دوم چه مؤلفه هايی برای ارزيابی اين سند پيشنهاد می شود؟ روش تحقيق در بخش اول تحليل محتوا و در بخش بعدی مطالعه اسنادی است. يافته های تحليل محتوا بيانگر تأکيد اين نقشه بر سياست فشار علم (در مقابل کشش تقاضا)، همچنين برجستگی خاص ارزش های فرهنگی، دينی و ايدئولوژيک در مقابل ارزش های علمی و فناورانه و حرفه ای است. هم چنين يافته های اين مطالعه نشان داد که سه گروه مفاهيم علمی و فناوری (با 23/38 درصد)، مفاهيم اقتصادی (با 08/16درصد) و مفاهيم مديريتی (با 7/14درصد) به ترتيب بالا ترين سهم را در ساختار مفهومی پيش نويس نقشه ايفا می کنند. پس از آن در رتبه چهارم، مفاهيم جامعه شناختی، رتبه پنجم مفاهيم فرهنگی، رتبه ششم مفاهيم آينده پژوهی، رتبه هفتم مفاهيم سياسی و در نهايت در آخرين رتبه مفاهيم حقوقی قرار دارند. در پايان اين مقاله با اتکا به يک مطالعه اسنادی 18 مؤلفه در قالب يک الگو برای ارزيابی نقشه جامع علمی کشور تدوين و پيشنهاد شده است. کليدواژه ها: نقشه جامع علمی کشور، ره‌نگاشت علم و فناوری، تحليل محتوا، ارزيابی ره نگاشت، توسعه علمي AWT-SEP غلامرضا ذاکر صالحی امين ذاکر صالحی AWT-SEP $The Content Analysis of Iran Scientific Roadmap and Providing Evaluation Pattern of IT AWT-SEP تحليل محتوای پيش نويس نقشه جامع علمی کشور و پيشنهاد الگوی ارزيابی آن AWT-SEP Abstract This article aims two major questions: first, what is macro conceptual structure of Iran scientific roadmap? which elements are suggested for evaluating this document? The research method of first section is content analysis and in second one is studing the related documents. The content analysis finding represent emphasis on science push policy (VS. demand pull), also special importance of cultural, religious and ideological values vs. scientific, technological and professional values. The findings of this research suggest that technology and science concepts group (%.38.23), economic concepts (%16.8), and management (%14.7) have highest share in conceptual structure of Iran scientific roadmap. The other important concepts, according to their ranks and shares are social, cultural, futures studies, political, and legal concepts. Finally, after studing related documents, 18 elements and variables is suggested as a pattern for evaluation of Iran scientific roadmap. Keywords: scientific roadmap, science and technology roadmap, content analysis, roadmap evaluation, scientific development. AWT-SEP چکيده مقاله حاضر دو پرسش عمده را هدف مطالعه خود قرار داده است : نخست اين که ساختار کلان مفهومی نقشه جامع علمی کشور چيست و دوم چه مؤلفه هايی برای ارزيابی اين سند پيشنهاد می شود؟ روش تحقيق در بخش اول تحليل محتوا و در بخش بعدی مطالعه اسنادی است. يافته های تحليل محتوا بيانگر تأکيد اين نقشه بر سياست فشار علم (در مقابل کشش تقاضا)، همچنين برجستگی خاص ارزش های فرهنگی، دينی و ايدئولوژيک در مقابل ارزش های علمی و فناورانه و حرفه ای است. هم چنين يافته های اين مطالعه نشان داد که سه گروه مفاهيم علمی و فناوری (با 23/38 درصد)، مفاهيم اقتصادی (با 08/16درصد) و مفاهيم مديريتی (با 7/14درصد) به ترتيب بالا ترين سهم را در ساختار مفهومی پيش نويس نقشه ايفا می کنند. پس از آن در رتبه چهارم، مفاهيم جامعه شناختی، رتبه پنجم مفاهيم فرهنگی، رتبه ششم مفاهيم آينده پژوهی، رتبه هفتم مفاهيم سياسی و در نهايت در آخرين رتبه مفاهيم حقوقی قرار دارند. در پايان اين مقاله با اتکا به يک مطالعه اسنادی 18 مؤلفه در قالب يک الگو برای ارزيابی نقشه جامع علمی کشور تدوين و پيشنهاد شده است. کليدواژه ها: نقشه جامع علمی کشور، ره‌نگاشت علم و فناوری، تحليل محتوا، ارزيابی ره نگاشت، توسعه علمي AWT-SEP غلامرضا ذاکر صالحی امين ذاکر صالحی AWT-SEP The Content Analysis of Iran Scientific Roadmap and Providing Evaluation Pattern of IT AWT-SEP تحليل محتوای پيش نويس نقشه جامع علمی کشور و پيشنهاد الگوی ارزيابی آن AWT-SEP Abstract This article aims two major questions: first, what is macro conceptual structure of Iran scientific roadmap? which elements are suggested for evaluating this document? The research method of first section is content analysis and in second one is studing the related documents. The content analysis finding represent emphasis on science push policy (VS. demand pull), also special importance of cultural, religious and ideological values vs. scientific, technological and professional values. The findings of this research suggest that technology and science concepts group (%.38.23), economic concepts (%16.8), and management (%14.7) have highest share in conceptual structure of Iran scientific roadmap. The other important concepts, according to their ranks and shares are social, cultural, futures studies, political, and legal concepts. Finally, after studing related documents, 18 elements and variables is suggested as a pattern for evaluation of Iran scientific roadmap. Keywords: scientific roadmap, science and technology roadmap, content analysis, roadmap evaluation, scientific development. AWT-SEP چکيده مقاله حاضر دو پرسش عمده را هدف مطالعه خود قرار داده است : نخست اين که ساختار کلان مفهومی نقشه جامع علمی کشور چيست و دوم چه مؤلفه هايی برای ارزيابی اين سند پيشنهاد می شود؟ روش تحقيق در بخش اول تحليل محتوا و در بخش بعدی مطالعه اسنادی است. يافته های تحليل محتوا بيانگر تأکيد اين نقشه بر سياست فشار علم (در مقابل کشش تقاضا)، همچنين برجستگی خاص ارزش های فرهنگی، دينی و ايدئولوژيک در مقابل ارزش های علمی و فناورانه و حرفه ای است. هم چنين يافته های اين مطالعه نشان داد که سه گروه مفاهيم علمی و فناوری (با 23/38 درصد)، مفاهيم اقتصادی (با 08/16درصد) و مفاهيم مديريتی (با 7/14درصد) به ترتيب بالا ترين سهم را در ساختار مفهومی پيش نويس نقشه ايفا می کنند. پس از آن در رتبه چهارم، مفاهيم جامعه شناختی، رتبه پنجم مفاهيم فرهنگی، رتبه ششم مفاهيم آينده پژوهی، رتبه هفتم مفاهيم سياسی و در نهايت در آخرين رتبه مفاهيم حقوقی قرار دارند. در پايان اين مقاله با اتکا به يک مطالعه اسنادی 18 مؤلفه در قالب يک الگو برای ارزيابی نقشه جامع علمی کشور تدوين و پيشنهاد شده است. کليدواژه ها: نقشه جامع علمی کشور، ره‌نگاشت علم و فناوری، تحليل محتوا، ارزيابی ره نگاشت، توسعه علمي AWT-SEP scientific roadmap, science and technology roadmap, content analysis, roadmap evaluation, scientific development. AWT-SEP نقشه جامع علمی کشور، ره‌نگاشت علم و فناوری، تحليل محتوا، ارزيابی ره نگاشت، توسعه علمی AWT-SEP

رفرانس :

[1] نفيسي، ع.، 1378؛ «تجربه برنامه­ريزي در بخش آموزش در ايران»؛ مجموعه مقالات همايش پنجاه سال برنامه­ريزي توسعه در ايران؛ مركز تحقيقات اقتصاد ايران،سازمان برنامه و بودجه.

[2] الستي، آ.، 1387؛ «سند اول توسعه علمي كشور، ضرورت و رويكرد، همايش تدوين نقشه جامع علمي كشور»؛ مركز تحقيقات سياست علمي كشور.

[3] اندیشکده آصف و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 1386؛ «تدوین نقشه جامع علمی نظام سلامت به روش آینده‌نگری»؛ همایش مقدماتی رئیسان و دبیران کارگروه­های پروژه آینده­نگاری نظام سلامت.

[4] محمدی، ا.، 1387؛ «مفهوم نقشه­های ساختاری علوم»؛ فصلنامه رهیافت، شماره 43، پاییز و زمستان.

[5] خسرو خاور، ف.، 1388؛ «مقدمه­ای بر جامعه شناسی علم»؛ مركز تحقيقات سياست علمي كشور.

[6] Ednie, H., 2004, "Oil SANDS technology road map. Montreal", Vol. 97, Iss. 1082.

[7] Wonglimpiyarat, J., 2007, "National foresight in science and technology strategy development, Futures"; Kidlington: Vol. 39, Iss. 6.

[8] Probert, D., Shehabuddeen, N., 1999, "Technology road mapping: The issues of managing technology change", International Journal of Technology Management, Geneva: Vol. 17, Iss. 6.

[9] Lee, S., Kang, S., Park, E., Park, Y., 2008, "Applying technology road-maps in project selection and planning", The International Journal of.

[10] Kappel, T.A., 2001, "Perspectives on road maps: How organizations talk about the future", The Journal of Product Innovation Management, New York: Jan, Vol. 18, Iss. 1.

[11] Xin, H., Yidong, G., 2006, "China bets big on big science", Science. Washington: Ma 17, Vol. 311, Iss. 5767.

[12] تقوي، م.، پاكزاد، م.، 1387؛ «تأملي درباره نقشة جامع علمي كشور»؛ همايش تدوين نقشه جامع علمي كشور، مركز تحقيقات سياست علمي كشور.

[13] مبيني دهكردي، ع.، 1387؛ «چشم­انداز 20 ساله و جايگاه نقشه جامع علمي كشور در تحقق آن»؛ همايش تدوين نقشه جامع علمي كشور، مركز تحقيقات سياست علمي كشور.

[14] سلطاني، ب.، 1387؛ «سند دوم توسعه علمي كشور»؛ رويكرد ابعاد و حوزة شمول، همايش تدوين نقشه جامع علمي كشور، مركز تحقيقات سياست علمي كشور.

[15] هولستی، ال آر، 1380؛ «تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی»؛ تهران؛ انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

[16] کریپندورف، ک.، 1383؛ «تحلیل محتوا مبانی روش شناسی»؛ تهران، نشر نی.

[17] رایف و همکاران، 1998؛ «تحلیل کمّی پیام­های ارتباطی»؛ ترجمه مهدخت بروجردی علوی، سروش، چ 2، 1386.

[18] ساروخاني، ب.، 1372؛ «روش­هاي تحقيق در علوم اجتماعي»؛ مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي.

[19] Edquist, C. & Hommen, L., 1999, "Systems of innovation: Theory and policy for the demand side", in Technology in Society, Vol. 21, pp: 63-79.

[20] کوستاف، ر.، اسکالر، ر.، 1997؛ «ره‌نگاشت علوم و فناوري»؛ مرکز آینده پژوهی علوم و فناوري دفاعی، 1388.

[21] دلاور، ع.، 1376؛ «مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی»؛ انتشارات رشد.

[22] الوانی، س.م.، 1378؛ «تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی»؛ انتشارات سمت.

[23] هاولت، م.، رامش، ام.، 1996؛ «مطالعه خط مشی عمومی»؛ مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1380.

[24] NFS drafts STEM education plan, 2007, Community College Journal, Washington:Oct/Nov Vol. 78, No. 2.

[25] Science road map charts ag's future, Dec 2002, Vol. 9, No. 12.