نسخه متنی مقاله

مدل ارزيابی متوازن عملکرد پروژه‌های آينده‌نگاری فناوری اطلاعات

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • مريم محامدپور

 • فاطمه  ثقفی

اطلاعات تماس:
 • مريم محامدپور

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • فاطمه  ثقفی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

چکيده کارکرد اصلی آينده‌نگاری، خلق و ترسيم پاردايم ها، سناريوها و آينده های مطلوب است. ابهام و عدم اطمينان از آينده بر اهميت پروژه های آينده نگاری فناوری اطلاعات می‌افزايد. تاکنون روشی برای ارزيابی پروژه های آينده نگاری فناوری اطلاعات ارائه نشده است. کارت امتيازی متوازن به عنوان يکی از سيستم های مديريت عملکرد، کنترل تطابق خروجی پروژه ها با اهداف راهبردی را انجام می دهد. به تازگی از کارت امتيازی متوازن برای مديريت پروژه نيز استفاده شده، ولی تاکنون مدلی برای ارزيابی پروزه های آينده نگاری ارائه نشده است. از نتايج سنجش عملکرد پروژها می‌توان برای اثر بخش کردن سرمايه‌گذاری بر روی اين پروژه ها استفاده کرد. ويژگی های خاص پروژه های ICT؛ از جمله ريسک بالا؛ نرخ بازگشت سرمايه کم؛ ناملموس بودن نتايج و فوايد پنهان آن ها، بر اهميت ارزيابی عملکرد آن ها می افزايد. مقاله حاضر روشی برای ارزيابی اين پروژه ها با استفاده از کارت امتيازی متوازن را ارائه کرده است. برای اين کار ابتدا قابليت های آينده نگاری و تجارب ساير کشورها بررسی شده است. سپس مطالعات انجام شده در زمينه ارزيابی پروژه ها با استفاده از کارت امتيازی متوازن مرور شده است. در مرحله بعد با تحليل مباحث پيشين، 4 جنبه به همراه 40 شاخص با استفاده از مدل کارت امتيازی استخراج شده و برای تأييد آن ها از نظرسنجی از خبرگان با روش دلفی استفاده شده است. جنبه های چهارگانه ارزيابی عبارتند از: 1- جنبه ايجاد و ارتقای مستمر تفکر آينده‌نگر مبتنی بر فناوری اطلاعات؛ 2- رضامندی ذی نفعان؛ 3- فرايندها و سازماندهی پروژه آينده نگاري؛ 4- رشد و يادگيری جمعی. با استفاده از دو دور دلفی، نظريات خبرگان همگرا شده و 26 شاخص آن تأييد شده است. در انتها برای اعتبار سنجی مجدد شاخص های به دست آمده از پرسش‌نامه و تحليل آن با استفاده از روش آنتروپی شانون استفاده شده است. نتايج اين دو روش همديگر را تأييد کرده اند. کليدواژه ها: مديريت عملکرد، آينده نگاری، کارت امتيازی متوازن، فناوری اطلاعات

Balanced Performance Evaluating Model for Foresight Information Technology Projects AWT-SEP مدل ارزيابی متوازن عملکرد پروژه‌های آينده‌نگاری فناوری اطلاعات AWT-SEP Abstract Main functions of the foresight are creation and planning of favorite future and scenarios of future. Uncertainty and ambiguity of future increases the importance of IT foresight projects. Yet to date، no study has evaluated IT foresight projects. Balances scorecard (BSC)، as a performance management system is used as a project output controller for adopting strategic objectives. Recently BSC has been used for project management. Investing on foresight projects will be effective if projects performance measures in a balanced way. Information communication technology (ICT) projects are important because of their specific traits such as high risk، low return of investment، invisible benefits and etc. In this paper a method for evaluating IT foresight projects is presented. So، First foresight capability and its experiences in other countries is reviewed. Then the experiences in project evaluating by BSC are studied. In the next step، main components of the BSC aspects in this paper are identified with analyzing these studies and presented a 4 layer method for using balanced scorecard with 40 criteria and also highlights available foresight and valid experiences about evaluating the IT project by BSC. Then، Delphi method is employed for gathering the expert’s views on aspects of evaluation and 26 indices is approved. Finally 26 indices are validated and approved again by analyzing questionnaire forms with Shanon entropy method. Keywords: Performance management، Foresight، Balanced scorecard، Information technology. AWT-SEP چکيده کارکرد اصلی آينده‌نگاری، خلق و ترسيم پاردايم ها، سناريوها و آينده های مطلوب است. ابهام و عدم اطمينان از آينده بر اهميت پروژه های آينده نگاری فناوری اطلاعات می‌افزايد. تاکنون روشی برای ارزيابی پروژه های آينده نگاری فناوری اطلاعات ارائه نشده است. کارت امتيازی متوازن به عنوان يکی از سيستم های مديريت عملکرد، کنترل تطابق خروجی پروژه ها با اهداف راهبردی را انجام می دهد. به تازگی از کارت امتيازی متوازن برای مديريت پروژه نيز استفاده شده، ولی تاکنون مدلی برای ارزيابی پروزه های آينده نگاری ارائه نشده است. از نتايج سنجش عملکرد پروژها می‌توان برای اثر بخش کردن سرمايه‌گذاری بر روی اين پروژه ها استفاده کرد. ويژگی های خاص پروژه های ICT؛ از جمله ريسک بالا؛ نرخ بازگشت سرمايه کم؛ ناملموس بودن نتايج و فوايد پنهان آن ها، بر اهميت ارزيابی عملکرد آن ها می افزايد. مقاله حاضر روشی برای ارزيابی اين پروژه ها با استفاده از کارت امتيازی متوازن را ارائه کرده است. برای اين کار ابتدا قابليت های آينده نگاری و تجارب ساير کشورها بررسی شده است. سپس مطالعات انجام شده در زمينه ارزيابی پروژه ها با استفاده از کارت امتيازی متوازن مرور شده است. در مرحله بعد با تحليل مباحث پيشين، 4 جنبه به همراه 40 شاخص با استفاده از مدل کارت امتيازی استخراج شده و برای تأييد آن ها از نظرسنجی از خبرگان با روش دلفی استفاده شده است. جنبه های چهارگانه ارزيابی عبارتند از: 1- جنبه ايجاد و ارتقای مستمر تفکر آينده‌نگر مبتنی بر فناوری اطلاعات؛ 2- رضامندی ذی نفعان؛ 3- فرايندها و سازماندهی پروژه آينده نگاري؛ 4- رشد و يادگيری جمعی. با استفاده از دو دور دلفی، نظريات خبرگان همگرا شده و 26 شاخص آن تأييد شده است. در انتها برای اعتبار سنجی مجدد شاخص های به دست آمده از پرسش‌نامه و تحليل آن با استفاده از روش آنتروپی شانون استفاده شده است. نتايج اين دو روش همديگر را تأييد کرده اند. کليدواژه ها: مديريت عملکرد، آينده نگاری، کارت امتيازی متوازن، فناوری اطلاعات AWT-SEP فاطمه ثقفی مريم محامدپور AWT-SEP $Balanced Performance Evaluating Model for Foresight Information Technology Projects AWT-SEP مدل ارزيابی متوازن عملکرد پروژه‌های آينده‌نگاری فناوری اطلاعات AWT-SEP Abstract Main functions of the foresight are creation and planning of favorite future and scenarios of future. Uncertainty and ambiguity of future increases the importance of IT foresight projects. Yet to date، no study has evaluated IT foresight projects. Balances scorecard (BSC)، as a performance management system is used as a project output controller for adopting strategic objectives. Recently BSC has been used for project management. Investing on foresight projects will be effective if projects performance measures in a balanced way. Information communication technology (ICT) projects are important because of their specific traits such as high risk، low return of investment، invisible benefits and etc. In this paper a method for evaluating IT foresight projects is presented. So، First foresight capability and its experiences in other countries is reviewed. Then the experiences in project evaluating by BSC are studied. In the next step، main components of the BSC aspects in this paper are identified with analyzing these studies and presented a 4 layer method for using balanced scorecard with 40 criteria and also highlights available foresight and valid experiences about evaluating the IT project by BSC. Then، Delphi method is employed for gathering the expert’s views on aspects of evaluation and 26 indices is approved. Finally 26 indices are validated and approved again by analyzing questionnaire forms with Shanon entropy method. Keywords: Performance management، Foresight، Balanced scorecard، Information technology. AWT-SEP چکيده کارکرد اصلی آينده‌نگاری، خلق و ترسيم پاردايم ها، سناريوها و آينده های مطلوب است. ابهام و عدم اطمينان از آينده بر اهميت پروژه های آينده نگاری فناوری اطلاعات می‌افزايد. تاکنون روشی برای ارزيابی پروژه های آينده نگاری فناوری اطلاعات ارائه نشده است. کارت امتيازی متوازن به عنوان يکی از سيستم های مديريت عملکرد، کنترل تطابق خروجی پروژه ها با اهداف راهبردی را انجام می دهد. به تازگی از کارت امتيازی متوازن برای مديريت پروژه نيز استفاده شده، ولی تاکنون مدلی برای ارزيابی پروزه های آينده نگاری ارائه نشده است. از نتايج سنجش عملکرد پروژها می‌توان برای اثر بخش کردن سرمايه‌گذاری بر روی اين پروژه ها استفاده کرد. ويژگی های خاص پروژه های ICT؛ از جمله ريسک بالا؛ نرخ بازگشت سرمايه کم؛ ناملموس بودن نتايج و فوايد پنهان آن ها، بر اهميت ارزيابی عملکرد آن ها می افزايد. مقاله حاضر روشی برای ارزيابی اين پروژه ها با استفاده از کارت امتيازی متوازن را ارائه کرده است. برای اين کار ابتدا قابليت های آينده نگاری و تجارب ساير کشورها بررسی شده است. سپس مطالعات انجام شده در زمينه ارزيابی پروژه ها با استفاده از کارت امتيازی متوازن مرور شده است. در مرحله بعد با تحليل مباحث پيشين، 4 جنبه به همراه 40 شاخص با استفاده از مدل کارت امتيازی استخراج شده و برای تأييد آن ها از نظرسنجی از خبرگان با روش دلفی استفاده شده است. جنبه های چهارگانه ارزيابی عبارتند از: 1- جنبه ايجاد و ارتقای مستمر تفکر آينده‌نگر مبتنی بر فناوری اطلاعات؛ 2- رضامندی ذی نفعان؛ 3- فرايندها و سازماندهی پروژه آينده نگاري؛ 4- رشد و يادگيری جمعی. با استفاده از دو دور دلفی، نظريات خبرگان همگرا شده و 26 شاخص آن تأييد شده است. در انتها برای اعتبار سنجی مجدد شاخص های به دست آمده از پرسش‌نامه و تحليل آن با استفاده از روش آنتروپی شانون استفاده شده است. نتايج اين دو روش همديگر را تأييد کرده اند. کليدواژه ها: مديريت عملکرد، آينده نگاری، کارت امتيازی متوازن، فناوری اطلاعات AWT-SEP فاطمه ثقفی مريم محامدپور AWT-SEP Balanced Performance Evaluating Model for Foresight Information Technology Projects AWT-SEP مدل ارزيابی متوازن عملکرد پروژه‌های آينده‌نگاری فناوری اطلاعات AWT-SEP Abstract Main functions of the foresight are creation and planning of favorite future and scenarios of future. Uncertainty and ambiguity of future increases the importance of IT foresight projects. Yet to date، no study has evaluated IT foresight projects. Balances scorecard (BSC)، as a performance management system is used as a project output controller for adopting strategic objectives. Recently BSC has been used for project management. Investing on foresight projects will be effective if projects performance measures in a balanced way. Information communication technology (ICT) projects are important because of their specific traits such as high risk، low return of investment، invisible benefits and etc. In this paper a method for evaluating IT foresight projects is presented. So، First foresight capability and its experiences in other countries is reviewed. Then the experiences in project evaluating by BSC are studied. In the next step، main components of the BSC aspects in this paper are identified with analyzing these studies and presented a 4 layer method for using balanced scorecard with 40 criteria and also highlights available foresight and valid experiences about evaluating the IT project by BSC. Then، Delphi method is employed for gathering the expert’s views on aspects of evaluation and 26 indices is approved. Finally 26 indices are validated and approved again by analyzing questionnaire forms with Shanon entropy method. Keywords: Performance management، Foresight، Balanced scorecard، Information technology. AWT-SEP چکيده کارکرد اصلی آينده‌نگاری، خلق و ترسيم پاردايم ها، سناريوها و آينده های مطلوب است. ابهام و عدم اطمينان از آينده بر اهميت پروژه های آينده نگاری فناوری اطلاعات می‌افزايد. تاکنون روشی برای ارزيابی پروژه های آينده نگاری فناوری اطلاعات ارائه نشده است. کارت امتيازی متوازن به عنوان يکی از سيستم های مديريت عملکرد، کنترل تطابق خروجی پروژه ها با اهداف راهبردی را انجام می دهد. به تازگی از کارت امتيازی متوازن برای مديريت پروژه نيز استفاده شده، ولی تاکنون مدلی برای ارزيابی پروزه های آينده نگاری ارائه نشده است. از نتايج سنجش عملکرد پروژها می‌توان برای اثر بخش کردن سرمايه‌گذاری بر روی اين پروژه ها استفاده کرد. ويژگی های خاص پروژه های ICT؛ از جمله ريسک بالا؛ نرخ بازگشت سرمايه کم؛ ناملموس بودن نتايج و فوايد پنهان آن ها، بر اهميت ارزيابی عملکرد آن ها می افزايد. مقاله حاضر روشی برای ارزيابی اين پروژه ها با استفاده از کارت امتيازی متوازن را ارائه کرده است. برای اين کار ابتدا قابليت های آينده نگاری و تجارب ساير کشورها بررسی شده است. سپس مطالعات انجام شده در زمينه ارزيابی پروژه ها با استفاده از کارت امتيازی متوازن مرور شده است. در مرحله بعد با تحليل مباحث پيشين، 4 جنبه به همراه 40 شاخص با استفاده از مدل کارت امتيازی استخراج شده و برای تأييد آن ها از نظرسنجی از خبرگان با روش دلفی استفاده شده است. جنبه های چهارگانه ارزيابی عبارتند از: 1- جنبه ايجاد و ارتقای مستمر تفکر آينده‌نگر مبتنی بر فناوری اطلاعات؛ 2- رضامندی ذی نفعان؛ 3- فرايندها و سازماندهی پروژه آينده نگاري؛ 4- رشد و يادگيری جمعی. با استفاده از دو دور دلفی، نظريات خبرگان همگرا شده و 26 شاخص آن تأييد شده است. در انتها برای اعتبار سنجی مجدد شاخص های به دست آمده از پرسش‌نامه و تحليل آن با استفاده از روش آنتروپی شانون استفاده شده است. نتايج اين دو روش همديگر را تأييد کرده اند. کليدواژه ها: مديريت عملکرد، آينده نگاری، کارت امتيازی متوازن، فناوری اطلاعات AWT-SEP Performance management، Foresight، Balanced scorecard، Information technology AWT-SEP مديريت عملکرد، آينده‌نگاری، کارت امتيازی متوازن، فناوری اطلاعات AWT-SEP

رفرانس :
 1.  Schlossstein. D., 2006, "Park B., Comparing recent technology foresight studies in Korea and China: towards foresight-minded governments", Journal of Foresight, Vol. 8, NO. 6, pp: 48-70.
 2.  Efraim T., Dorothy L., Ephraim M., James W., 2006, "Information technology for management: transforming organizations in the digital economy", Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.
 3.  Schomberg R.V., Pereira, A.G. and Funtowicz S., 2005, "Deliberating foresight knowledge for policy and foresight knowledge assessment, european commission", Available at: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/foresight/docs/deliberating_foresight2.pdf.
 4.  APEC Center for Technology Foresight, "The asian technology foresight and scan project", Available at: http://www.apecforesight.org/ asean_foresight/asean_foresight_main.cfm#asean_newsletter.
 5.  Martin, B.R., 1995, "Foresight in science and technology", Technology Analysis & Strategic Management, Vol. 7, No. 2, pp: 139-168.
 6.  Protti, D., 2002, "A proposal to use a balanced scorecard to evaluate Information for Health: an information strategy for the modern NHS (1998-2005)", Computer in Biology and Medicine, Vol. 32, No. 5, pp: 221-236.
 7.  سليماني، ع.، 1384؛ كارت امتيازي متوازن؛ مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران ، تهران.
 8.  Parker, M.M., Benson, R.J. and Trainor, H.E., 1988, "Information economics: linking business performance to information technology", New Jersey, Prentice-Hall.
 9.  Kaplan RS, and Norton DP., 1996, "Translating strategy into action: the balanced scorecard", Boston, MA: Harvard Business School Press.
 10.  Van Grembergen, W., and Saull, R., 2001, "Information technology governance through the balanced scorecard", Proceedings of the 34th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), pp: 1-12.
 11. Graeser, V., Willcocks, L., and Pisanias, N., 1998, "Developing the IT scorecard", Business Intelligence, London.
 12. ابن­الرسول، ع. ا. و خاني، ن.، 1383، ارزيابي عملكرد در پروژه­هاي فناوري اطلاعات؛ ماهنامه علمي- آموزشي تدبير، ش. 149، سال پانزدهم مهر.
 13. ابن الرسول، ا.، 1382، بررسي مدل­هاي سنجش عملكرد، پايان نامه دكتراي مهندسي صنايع، دانشگاه علم و صنعت ایران؛ تهران؛ ايران.
 14. Stewart W.E., 2001, "Balanced scorecard for projects", Project Management Journal, Vol. 32, No 1, pp: 38–53.
 15. Barber, E. & Miley, F., "Monitoring project progress: more than a series of feedback loops", Paper Presented at the 2002 Australasian Evaluation Society International Conference October/November 2002 , Wollongong Australia, www.aes.asn.au.
 16. Eilat H, et. al., 2006, "R&D project evaluation: An integrated DEA and balanced scorecard approach", Omega, The International Journal of Management Science, Cited in Elsevier with DOI: 10.1016/j.omega.05.002.
 17. Milis K., Mercken R., 2004, "The use of the balanced scorecard for evaluation of information and communication technology projects", International Journal of Project Management, No. 22, pp: 87-97.
 18. Unido, "Unido technology foresight manual: Organization and methods", Vienna, 2005.
 19. European Commission, "Deliberating foresight knowledge for policy and foresight knowledge assessment", A working Document from the European Commission Services, 2005.
 20. Georghiou L., "Evaluating foresight and lessons for its future impact", PREST, University of Manchester1, UK, http://www.nistep.go.jp/IC/ic030227/pdf/p6-1.pdf
 21.  Voros, Joseph, 2003, "A generic foresight process framework", Foresight, Vol. 5, No .3, pp: 10-21.
 22. Reger. G., 2001, "Technology foresight in companies: from an indicator to a network and process perspective", Technology Analysis & Strategic Management, Vol. 13, No. 4, pp: 533-553.
 23. Martin, B.R., 1995, "Foresight in science and technology", Technology Analysis & Strategic Management, Vol. 7, No. 2, pp: 139-168.
 24. Rader, M. et. al., 2003, "Review and analysis of national foresight", First Report on Review and Analysis of National Foresight Report on Findings on IST From Eight Selected National Foresight Exercises, FISTRA- Thematic Network-IST.
 25. Miller J., 1999, "Foresight ICT report", Foresight Sector Working Group: Information and Communications Technology, October.
 26. Banuls, V.A., Salmeron, J.L., 2007, "Foresighting key areas in the information technology industry", Technovation, DOI, cited: 10.1016/j.Technovation.05.006.
 27. Ketmanee, A., Denis, L., 2001, "Shaping Thailand’s IT future trough technology foresight", The Journal of Future Studies, Strategic Thinking and Policy Foresight, Vol.3, No.5, pp: xxx.
 28. Siegel, S., and Castellan, N. J., Jr., 1988, "Nonparametric statistics for the behavioral sciences (2nd ed.)", NewYork: McGraw-Hill.
 29. Chas C., Bryan G., 1998, Utilizing the delphi technique in policy discussion: a case study of a privatized utility in Britain. Public Administration, Vol. 76, No. 3, pp: 431-49.
 30. Landeta J., 2006, "Current validity of the Delphi method in social sciences", Technological Forecasting and Social Change, Vol. 73, No. 5, pp: 467-82.
 31. Sydjavadin R., 1994, "Barnameriziye niroye ensani". 1st ed. Tehran: Pajoheshkadeh olume ensani va motaleate farhangi, Persian
 32. Okoli C., Pawlowski SD., 2004, "The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications", Information and Management, Vol. 42, No. 1, pp: 15-29.
 33. احمدي، ف.، نصيرياني، خ.، اباذري، پ.، 1387، «تكنيك دلفي: ابزاري در تحقيق»؛ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / بهار و تابستان، (1)8، صص. 175-185.
 34. Zar, J.H., 1999, "Biostatistical analysis", 4th ed., Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
 35. سرمد، ز.، بازرگان، ع.، حجازي، ا.، 1385؛ «روش­هاي تحقيق در علوم رفتاري»؛ تهران: انتشارات آگاه، چ 13.