نسخه متنی مقاله

رويکردی جديد به نقشه راه فناوری در فضای نوآوری باز: مطالعه موردی فناوری غشا در پژوهشگاه صنعت نفت

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 •  ترجمه توسط انجمن فيزيک ايران

 • هادی نيلفروشان

 • کامران باقری

 • مرتضی رضاپور

 • مريم رشتچی

اطلاعات تماس:
 •  ترجمه توسط انجمن فيزيک ايران

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • هادی نيلفروشان

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • کامران باقری

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • مرتضی رضاپور

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • مريم رشتچی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

  پس از گذر از عصر نوآوری بسته و «پاگذاشتن به فضای نوآوری باز»، به سازوکارهای نظام‌مندی نياز است تا بتوان به اتکای آن‌ها برای پايش و ارزيابی گزينه­هایفنّاوریخارج از سازمان و مدل­های کسب‌وکار مناسب برای کسب ارزش از آن فنّاوري­ها اقدام کرد. هرچند پيش از اين، مدل سنتی نقشه راهفنّاورینقش مهمی در اين پايش و ارزيابی داشته، اما بـه کارگيری آن در فضای «نوآوری باز» با کاستي­هايی همراه است که رفع آن­ها مي­تواند زمينه را برای کارآمدی هرچه بيش ­ تر مفهوم نقشه راهفنّاوریفراهم آورد. مقاله حاضر اين کاستي­ها را معرفی می‌کند و رويکرد نوينی به­نام «نقشه راه نوآوری باز» به‌دست می‌دهد. همچنين، نتايج به­کارگيری نقشه راهفنّاوریمبتنی بر اين رويکرد نوين در ارتباط با به­کارگيری فنّاوری غشايی در جداسازی گازها در پژوهشگاه صنعت نفت و نکات کاربردی برای تسهيل پيروی از اين رويکرد، در اين مقاله منعکس شده است.

 

 

A new approach to Technology Roadmapping in the Open Innovation context: The Case of Membrane Technology for RIPI AWT-SEP رويکردی جديد به نقشه راه فناوری در فضای نوآوری باز: مطالعه موردی فناوری غشا در پژوهشگاه صنعت نفت AWT-SEP Given the paradigm shift from “Closed Innovation” to “Open Innovation”, there seems to be a need for a systematic mechanism for exploring and evaluating alternative external technologies, as well as the business models that may be appropriate for capturing value from such technologies. Although Traditional Technology Roadmapping (TTRM) used to play an important role in this regard, analyzing its utility in the context of Open Innovation reveals some shortcomings that need to be addressed in order to make the most of the Technology Roadmapping (TRM) concept. This paper elaborates on these limitations and suggests a modified approach, Open Innovation Roadmapping (OIRM), as an effective technological innovation management and planning tool in this new paradigm. The results of the application of the proposed approach in the case of the membrane technology roadmapping at the Research Institute of Petroleum Industry (RIPI) are also presented here. Further practical guidelines are also raised by the authors to give a more practical vision on the approach. AWT-SEP

  پس از گذر از عصر نوآوری بسته و «پاگذاشتن به فضای نوآوری باز»، به سازوکارهای نظام‌مندی نياز است تا بتوان به اتکای آن‌ها برای پايش و ارزيابی گزينه­هایفنّاوریخارج از سازمان و مدل­های کسب‌وکار مناسب برای کسب ارزش از آن فنّاوري­ها اقدام کرد. هرچند پيش از اين، مدل سنتی نقشه راهفنّاورینقش مهمی در اين پايش و ارزيابی داشته، اما بـه کارگيری آن در فضای «نوآوری باز» با کاستي­هايی همراه است که رفع آن­ها مي­تواند زمينه را برای کارآمدی هرچه بيش ­ تر مفهوم نقشه راهفنّاوریفراهم آورد. مقاله حاضر اين کاستي­ها را معرفی می‌کند و رويکرد نوينی به­نام «نقشه راه نوآوری باز» به‌دست می‌دهد. همچنين، نتايج به­کارگيری نقشه راهفنّاوریمبتنی بر اين رويکرد نوين در ارتباط با به­کارگيری فنّاوری غشايی در جداسازی گازها در پژوهشگاه صنعت نفت و نکات کاربردی برای تسهيل پيروی از اين رويکرد، در اين مقاله منعکس شده است. * *

 

  کليدواژه‌ها: نوآوری باز، نقشه راه فنّاوری، فنّاوریغشا، مالکيت فکری  * * . اصل اين مقاله به زبان انگليسی در صفحات بعدی آمده است.

  * * . اصل اين مقاله به زبان انگليسی در صفحات بعدی آمده است.

AWT-SEP سيد کامران باقری هادی نيلفروشان مرتضی رضاپور مريم رشتچی AWT-SEP $A new approach to Technology Roadmapping in the Open Innovation context: The Case of Membrane Technology for RIPI AWT-SEP رويکردی جديد به نقشه راه فناوری در فضای نوآوری باز: مطالعه موردی فناوری غشا در پژوهشگاه صنعت نفت AWT-SEP Given the paradigm shift from “Closed Innovation” to “Open Innovation”, there seems to be a need for a systematic mechanism for exploring and evaluating alternative external technologies, as well as the business models that may be appropriate for capturing value from such technologies. Although Traditional Technology Roadmapping (TTRM) used to play an important role in this regard, analyzing its utility in the context of Open Innovation reveals some shortcomings that need to be addressed in order to make the most of the Technology Roadmapping (TRM) concept. This paper elaborates on these limitations and suggests a modified approach, Open Innovation Roadmapping (OIRM), as an effective technological innovation management and planning tool in this new paradigm. The results of the application of the proposed approach in the case of the membrane technology roadmapping at the Research Institute of Petroleum Industry (RIPI) are also presented here. Further practical guidelines are also raised by the authors to give a more practical vision on the approach. AWT-SEP

  پس از گذر از عصر نوآوری بسته و «پاگذاشتن به فضای نوآوری باز»، به سازوکارهای نظام‌مندی نياز است تا بتوان به اتکای آن‌ها برای پايش و ارزيابی گزينه­هایفنّاوریخارج از سازمان و مدل­های کسب‌وکار مناسب برای کسب ارزش از آن فنّاوري­ها اقدام کرد. هرچند پيش از اين، مدل سنتی نقشه راهفنّاورینقش مهمی در اين پايش و ارزيابی داشته، اما بـه کارگيری آن در فضای «نوآوری باز» با کاستي­هايی همراه است که رفع آن­ها مي­تواند زمينه را برای کارآمدی هرچه بيش ­ تر مفهوم نقشه راهفنّاوریفراهم آورد. مقاله حاضر اين کاستي­ها را معرفی می‌کند و رويکرد نوينی به­نام «نقشه راه نوآوری باز» به‌دست می‌دهد. همچنين، نتايج به­کارگيری نقشه راهفنّاوریمبتنی بر اين رويکرد نوين در ارتباط با به­کارگيری فنّاوری غشايی در جداسازی گازها در پژوهشگاه صنعت نفت و نکات کاربردی برای تسهيل پيروی از اين رويکرد، در اين مقاله منعکس شده است. * *

 

  کليدواژه‌ها: نوآوری باز، نقشه راه فنّاوری، فنّاوریغشا، مالکيت فکری  * * . اصل اين مقاله به زبان انگليسی در صفحات بعدی آمده است.

  * * . اصل اين مقاله به زبان انگليسی در صفحات بعدی آمده است.

AWT-SEP سيد کامران باقری هادی نيلفروشان مرتضی رضاپور مريم رشتچی AWT-SEP AWT-SEP رويکردی جديد به نقشه راه فناوری در فضای نوآوری باز: مطالعه موردی فناوری غشا در پژوهشگاه صنعت نفت AWT-SEP AWT-SEP   پس از گذر از عصر نوآوری بسته و «پاگذاشتن به فضای نوآوری باز»، به سازوکارهای نظام‌مندی نياز است تا بتوان به اتکای آن‌ها برای پايش و ارزيابی گزينه­هاي�فنّاوري�خارج از سازمان و مدل­های کسب‌وکار مناسب برای کسب ارزش از آن فنّاوري­ها اقدام کرد. هرچند پيش از اين، مدل سنتی نقشه راه�فنّاوري�نقش مهمی در اين پايش و ارزيابی داشته، اما بـه کارگيری آن در فضای «نوآوری باز» با کاستي­هايی همراه است که رفع آن­ها مي­تواند زمينه را برای کارآمدی هرچه بيش ­ تر مفهوم نقشه راه�فنّاوري�فراهم آورد. مقاله حاضر اين کاستي­ها را معرفی می‌کند و رويکرد نوينی به­نام «نقشه راه نوآوری باز» به‌دست می‌دهد. همچنين، نتايج به­کارگيری نقشه راه�فنّاوري�مبتنی بر اين رويکرد نوين در ارتباط با به­کارگيری فنّاوری غشايی در جداسازی گازها در پژوهشگاه صنعت نفت و نکات کاربردی برای تسهيل پيروی از اين رويکرد، در اين مقاله منعکس شده است. * *     کليدواژه‌ها: نوآوری باز، نقشه راه فنّاوری، فنّاوري�غشا، مالکيت فکری   * * . اصل اين مقاله به زبان انگليسی در صفحات بعدی آمده است.   * * . اصل اين مقاله به زبان انگليسی در صفحات بعدی آمده است. AWT-SEP AWT-SEP AWT-SEP

رفرانس :