نسخه متنی مقاله

ارزيابی ظرفيت نظريه‌پردازی‌های نگرش نظام ملی نوآوری در مورد وضعيت کشورهای رو به توسعه در پرتو نظريات ايمره لاکاتوش

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • طاهره  میر عمادی

اطلاعات تماس:
 • طاهره  میر عمادی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

  در اين مقاله نظريات جديدی که لاندوال و همکاران وی در دانشگاه آلبورگ به عنوان صاحب­نظر در نگرش نظام ملی نوآوری درباره کشورهای آسيای جنوب شرقی و افريقا ارائه کرده­اند، تحليل مقدماتی می‌شود. روش تحقيق در چارچوب روش­شناسی برنامه­های پژوهشی علمی معرفی‌شده از سوی ايمره لاکاتوش، انتخاب شده است. اين مقاله نخست، نظريات لاندوال را که به عنوان نگرش «نظام ملی نوآوري» به مفهوم گسترده آن مشهور شده است، جزئی از برنامه پژوهشی علمی اقتصادتکامل­گرا تلقی می‌کند و می‌کوشد با توجه به ساختار برنامه پژوهشی، دو الگوی نظری آسيايی و افريقايی اين نگرش را بررسی کرده و به اين پرسش پاسخ دهد که آيا اين الگوهای نظری حرکتی رو به جلو در راستای برنامه پژوهشی تلقی می‌شوند يا آن­ها را بايد دال بر نوعی تغيير جهت از هسته مرکزی برنامه اقتصاد تکاملی لاندوال دانست. در نهايت مقاله با اين نتيجه‌گيری به‌پايان مي­رسد که نظريه­های الگوی آسيايی در راستای رهنمون­های ايجابی و در راستای پيشرفت برنامه پژوهشی و نظريات الگوی افريقايی به عنوان نظريات موضعی بدون ارتباط با هسته مرکزی و در تعارض با رهنمون­های سلبی برنامه پژوهشی است.

 

The Value of NIS Theoretical Novelty on Constructing Developing Countries’ Dilemma in the Light of “Imre lakatos” Methodology AWT-SEP ارزيابی ظرفيت نظريه‌پردازی‌های نگرش نظام ملی نوآوری در مورد وضعيت کشورهای رو به توسعه در پرتو نظريات ايمره لاکاتوش AWT-SEP This paper is a preliminary attempt to describe NIS approach in broad definition as a theoretical circle in the broad realm of evolutionary economics’ scientific research program and to analyze if Prof. Lundavall and his colleagus in Aalbourg University’s initiation to stretch their conceptual focus outreaching the Asian and African Countries as a scientific advancement or an ad hoc hypothesis regardless of negative heuristics of Evolutionary Economics Scientific Program. The methodology selected is MSRP introduced by Imre Lakatos. This paper first analyses the internal artchitecture of Lundval’s NIS theory in the framework of lakatosian Methodological Scientific Research Program and introduce its hardcore and auxiliary hypothesis, and positive heuristics and then by evaluating the hypotheses brought forth by Lundvall in the Asian and African projects , it concludes that the Asian project can be considered as an scientific advancement of National Innovation system While African project is an ad hoc and local hypothese. AWT-SEP

  در اين مقاله نظريات جديدی که لاندوال و همکاران وی در دانشگاه آلبورگ به عنوان صاحب­نظر در نگرش نظام ملی نوآوری درباره کشورهای آسيای جنوب شرقی و افريقا ارائه کرده­اند، تحليل مقدماتی می‌شود. روش تحقيق در چارچوب روش­شناسی برنامه­های پژوهشی علمی معرفی‌شده از سوی ايمره لاکاتوش، انتخاب شده است. اين مقاله نخست، نظريات لاندوال را که به عنوان نگرش «نظام ملی نوآوري» به مفهوم گسترده آن مشهور شده است، جزئی از برنامه پژوهشی علمی اقتصادتکامل­گرا تلقی می‌کند و می‌کوشد با توجه به ساختار برنامه پژوهشی، دو الگوی نظری آسيايی و افريقايی اين نگرش را بررسی کرده و به اين پرسش پاسخ دهد که آيا اين الگوهای نظری حرکتی رو به جلو در راستای برنامه پژوهشی تلقی می‌شوند يا آن­ها را بايد دال بر نوعی تغيير جهت از هسته مرکزی برنامه اقتصاد تکاملی لاندوال دانست. در نهايت مقاله با اين نتيجه‌گيری به‌پايان مي­رسد که نظريه­های الگوی آسيايی در راستای رهنمون­های ايجابی و در راستای پيشرفت برنامه پژوهشی و نظريات الگوی افريقايی به عنوان نظريات موضعی بدون ارتباط با هسته مرکزی و در تعارض با رهنمون­های سلبی برنامه پژوهشی است.

 

AWT-SEP طاهره ميرعمادی AWT-SEP $The Value of NIS Theoretical Novelty on Constructing Developing Countries’ Dilemma in the Light of “Imre lakatos” Methodology AWT-SEP ارزيابی ظرفيت نظريه‌پردازی‌های نگرش نظام ملی نوآوری در مورد وضعيت کشورهای رو به توسعه در پرتو نظريات ايمره لاکاتوش AWT-SEP This paper is a preliminary attempt to describe NIS approach in broad definition as a theoretical circle in the broad realm of evolutionary economics’ scientific research program and to analyze if Prof. Lundavall and his colleagus in Aalbourg University’s initiation to stretch their conceptual focus outreaching the Asian and African Countries as a scientific advancement or an ad hoc hypothesis regardless of negative heuristics of Evolutionary Economics Scientific Program. The methodology selected is MSRP introduced by Imre Lakatos. This paper first analyses the internal artchitecture of Lundval’s NIS theory in the framework of lakatosian Methodological Scientific Research Program and introduce its hardcore and auxiliary hypothesis, and positive heuristics and then by evaluating the hypotheses brought forth by Lundvall in the Asian and African projects , it concludes that the Asian project can be considered as an scientific advancement of National Innovation system While African project is an ad hoc and local hypothese. AWT-SEP

  در اين مقاله نظريات جديدی که لاندوال و همکاران وی در دانشگاه آلبورگ به عنوان صاحب­نظر در نگرش نظام ملی نوآوری درباره کشورهای آسيای جنوب شرقی و افريقا ارائه کرده­اند، تحليل مقدماتی می‌شود. روش تحقيق در چارچوب روش­شناسی برنامه­های پژوهشی علمی معرفی‌شده از سوی ايمره لاکاتوش، انتخاب شده است. اين مقاله نخست، نظريات لاندوال را که به عنوان نگرش «نظام ملی نوآوري» به مفهوم گسترده آن مشهور شده است، جزئی از برنامه پژوهشی علمی اقتصادتکامل­گرا تلقی می‌کند و می‌کوشد با توجه به ساختار برنامه پژوهشی، دو الگوی نظری آسيايی و افريقايی اين نگرش را بررسی کرده و به اين پرسش پاسخ دهد که آيا اين الگوهای نظری حرکتی رو به جلو در راستای برنامه پژوهشی تلقی می‌شوند يا آن­ها را بايد دال بر نوعی تغيير جهت از هسته مرکزی برنامه اقتصاد تکاملی لاندوال دانست. در نهايت مقاله با اين نتيجه‌گيری به‌پايان مي­رسد که نظريه­های الگوی آسيايی در راستای رهنمون­های ايجابی و در راستای پيشرفت برنامه پژوهشی و نظريات الگوی افريقايی به عنوان نظريات موضعی بدون ارتباط با هسته مرکزی و در تعارض با رهنمون­های سلبی برنامه پژوهشی است.

 

AWT-SEP طاهره مير عمادی AWT-SEP AWT-SEP ارزيابی ظرفيت نظريه‌پردازی‌های نگرش نظام ملی نوآوری در مورد وضعيت کشورهای رو به توسعه در پرتو نظريات ايمره لاکاتوش AWT-SEP AWT-SEP   در اين مقاله نظريات جديدی که لاندوال و همکاران وی در دانشگاه آلبورگ به عنوان صاحب­نظر در نگرش نظام ملی نوآوری درباره کشورهای آسيای جنوب شرقی و افريقا ارائه کرده­اند، تحليل مقدماتی می‌شود. روش تحقيق در چارچوب روش­شناسی برنامه­های پژوهشی علمی معرفی‌شده از سوی ايمره لاکاتوش، انتخاب شده است. اين مقاله نخست، نظريات لاندوال را که به عنوان نگرش «نظام ملی نوآوري» به مفهوم گسترده آن مشهور شده است، جزئی از برنامه پژوهشی علمی اقتصاد�تکامل­گرا تلقی می‌کند و می‌کوشد با توجه به ساختار برنامه پژوهشی، دو الگوی نظری آسيايی و افريقايی اين نگرش را بررسی کرده و به اين پرسش پاسخ دهد که آيا اين الگوهای نظری حرکتی رو به جلو در راستای برنامه پژوهشی تلقی می‌شوند يا آن­ها را بايد دال بر نوعی تغيير جهت از هسته مرکزی برنامه اقتصاد تکاملی لاندوال دانست. در نهايت مقاله با اين نتيجه‌گيری به‌پايان مي­رسد که نظريه­های الگوی آسيايی در راستای رهنمون­های ايجابی و در راستای پيشرفت برنامه پژوهشی و نظريات الگوی افريقايی به عنوان نظريات موضعی بدون ارتباط با هسته مرکزی و در تعارض با رهنمون­های سلبی برنامه پژوهشی است.   AWT-SEP AWT-SEP AWT-SEP

رفرانس :
 1. Freeman Chris:, 1987; Technology Policy And Economic Performance; Lessons From Japan, London, Frances Printer Publishers.
 2.  Dosi G., C. Freeman, R. Nelson, G. Silverberg And L. Soete, 1988; Technical Change And Economic Theory, London, Francis Pinter And New York,Columbia University Press.
 3. Lundvall B. ,1992; National Systems Of Innovation: Towards A Theory Of Innovation And Interactive, London, Pinter
 4. Nelson, R. And Rosenberg, N. ,1993; Technical Innovation And National Systems. In: Nelson, R. [Ed]. National Innovation Systems: A Comparative Analysis. New York, Oxford: Oxford University
 5. Edquist, C. (Ed.) ,1997; Systems Of Innovation; Technologies, Institutions, And Organizations. Pinter.
 6. Sharif Naubahar , 2005; Emergence And Development Of The National Innovation Systems Concept, Research Policy,Volume 35, Issue 5, June 2006, Pages 745-766
 7.  Sharif Naubahar Ibid, P.21
 8. Arocena, Rodrigo And Judith Sutz ,2000;Innovation Systems And Developing Countries, Danish Research Unit For Research Unit For Industrial Dynamics ,DRUID Working Paper No 02-05
 9. Arocena, Rodrigo And Judith Sutz , 2000; Op.Cit. P.55
 10. Kitanovic J. [2007):The Applicability Of The Concept Of National Innovation Systems To Transition Economies, - Innovation: Management, Policy & Practice
 11. Balzat Markus And Horst Hanusch , 2004; Recent Trends In The Research On National Innovation Systems., Journal Of Evolutionary Economics, 14: 197–210
 12. Balzat Markus And Horst Hanusch ,Op.Cit. P.197
 13. Lundvall Bengt-Åke ,2007; 1992; National Systems Of Innovation: Towards A Theory Of Innovation And Interactive Learning, London, Pinter .Pp.12-13
 14. Lakatos, I. ,1978; History Of Science And Its Rationale Reconstruction, In The Methodology Of Scientific Research Programmes. Philosophical Papers Volume I, London ,Cambridge University Press.Pp.102-138
 15. Lakatos, I. ,1978; Falsification And The Methodology Of Scientific Research In Imre Lakatos Ibid, Pp. 8-102
 16. Jha Stefania Ruzsits ,2006; The Bid To Transcend Popper, And The Lakatos-Polanyi Connection,, Fall 2006, Vol. 14, No. 3, Pages 318-346
 17. Silva Sandra Tavares ,[2009; On Evolutionary Technological Change And Economic Growth: Lakatos As A Starting Point For Appraisal, J Evol Econ [2009) 19:111–135
 18. Kadvany David John  ,2001; Imre Lakatos And The Guise Of Reason , Durham, Duke University Press.P.5
 19. Latakos,I And Alan Musgrave 1970, Criticism And The Growth Of Knowledge , London, Cambridge University Press, P.133, Ft.4
 20. Lakatos, I ,1978; Newtons Effect On Scientific Standard In Imre Lakatos, OP.Cit ,Pp197-198
 21. Diesing Paul ,1992; How Does Social Science Work? Reflection On Practice, University Of Pitsburgh Press.P.46
 22. Lakatos, Imre ,1976; Robert Sonne Cohen, Paul Feyerabend, Max W. Watofsky , Essay In Memory Of Imre Lakatos, Berlin , Springer P.87
 23. Lakatos, Imre ,1978; Science And Pseudoscience In Imre Lakatos , Op.Cit., Pp 1-8
 24. Aliseda Atoucha ,2006; Abductive Reasoning , Logical Investigation Into Discovery And Explanation, Berlin, Springer.P.38
 25.  Martin Michael And Lee C.Mc Intyre ;1994; Readings In The Philosophy Of Social Science‎ - Boston, MIT Press. Page 29
 26. White Stephen K. ,1989; The Recent Work Of Jürgen Habermas: Reason, Justice And Modernity‎ - London , Cambridge University Press, Page 5
 27. Mowery David C. And Joanne E. Oxley: Inward Technology Transfer And Competitiveness: The Role Of National Innovation Systems, Cambridge Journal Of Economics, Vol. 19, Number 1, Pp67-93
 28. Mjøset, L. ,2001; Theory, Understanding Of In The Social Sciences, In: N. J. Smalser & P. B. Bates [Eds), International Encyclopedia Of The Social And Behavioral Sciences Amsterdam: Pergamon/Elsevier.
 29. Eparvier Patrick ,2005; Some Comments on the Methodological Principles of Nelson and Winter’s Evolutionary Theory, Evolutionary Institutional Economy Review 1(2).pp 221–234
 30.  Nelson R. R., And Winter, S. G., 1982; ‘ An Evolutionary Theory Of Economic Change’, Cambridge Mass, Harvard University Press
 31. Eparvier Patrick , 2005; Op. Cit. p. 222
 32. Nelson Richard R. ,1995; Recent Evolutionary Theorizing About Economic Change Journal Of Economic Literature, Vol. 33, No. 1, P.54
 33. Nelson R. R., And Winter, S. G.,1982; Op.Cit., Pp. 10-11
 34. Nelson Richard R. ,1995; Op.Cit. ,P. 51
 35. Silva Sandra Tavares ,2009; On Evolutionary Technological Change And Economic Growth: Lakatos As A Starting Point For Appraisal, J Evol Econ [2009) 19, P.119.Ft.7
 36. Lundvall B. ,1992; National Systems Of Innovation: Towards A Theory Of Innovation And Interactive, , London, Pinter,P.1-19
 37. Lundvall B-A ,2007; National Innovation Systems-Analytical Concept And Development Tool,In B - Industry & Innovation, 2007 - Citeseerx.Ist.Psu.Edu
 38. Lundvall B-A, M Tomlinson ,2002; Policy Learning By Benchmarking National Systems Of Competence Building And Innovation - The New Knowledge Economy In Europe, Cheltenham: Edward Elgar.
 39. Lundvall, B.-Å. ,2002; Growth, Innovation And Social Cohesion: The Danish Model, Cheltenham: Elgar Publisher
 40. Lundvall, B.-Å ,Muchie, M., Gammeltoft, P. And. [Eds.) ,2003; Putting Africa First: The Making Of African Innovation Systems, Aalborg, Aalborg University Press
 41. Lundvall Bengt-Ake,Patarapong Intrarakumned And Jan Vang ,2006; Asia’s Innovation Systems In Transition, Edward Elgar
 42. Gu Shulin And Bengt-Åke Lundvall, 2006;China’s Innovation System And The Move Toward Harmonious Growth And Endogenous Innovation , In Bengt – Ake Lundvall Et Al., Op.Cit., P.300
 43. Lundvall Bengt-Ake, Patarapong Intrarakumned And Jan Vang ,2006; An Introduction, In Lundvall Bengt-Ake,Patarapong Intrarakumned And Jan Vang [2006), Ibid., Pp.1-21
 44. Gu Shulin And Lundvall Bengt-Ake ,2006; Policy Leraning Asa Key Process In The Transformation Of Chinese Innovation System In Lundvall Bengt-Ake, Patarapong Intrarakumned And Jan Vang [2006) Ibid.,.P.300
 45. Altenburg, Tilman , 2006;:Opportunities For Asia Countries To Catch Up With Knowledge-Based Competition, In Lundvall Bengt-Ake, Patarapong Intrarakumned And Jan Vang Ibid, P.22
 46. Johnson Bjorn And B-A Lundvall ,2003; National Systems Of Innovation And Economic Development In B.-Å ,Muchie, M., Gammeltoft, P. And. (Eds.), Ibid.P.19
 47. Johnson Bjorn And B-A Lundvall [2003): Ibid, P.17-18
 48. Hedberg,Bo [1981),» How Organizations Learn And Unlearn”, In Paul C. Nystrom And William H. Starbuck [Eds), Handbook Of Organizational Design,Vol.1, New York: Oxford University Press:3-27
 49. Kuda John: Impact Of Social Ties On Innovation And Learning In The African Context In B-A Lundvall ,Muchie Mammo, And Peter Gammeltoft Op. Cit.P. 109-110, 2003.
 50. Muchie Mammo And Li Xing: Globalization, Inequality, And The Commodification Of Life And Well-Being‎, London, Adonis & Abbey Publisher, 2006.