نسخه متنی مقاله

تحليل شبکه نوآوری بين بخش‌های اقتصاد ايران

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • عبداله صوفی

 • عباس پورفتحی

اطلاعات تماس:
 • عبداله صوفی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • عباس پورفتحی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

  در پژوهش حاضر روشی برای قياس ساختار و عملکرد اشاعه نوآوری بين بخش­های اقتصادی در ايران با چين و تايوان بيان شده است. شبکه اشاعه نوآوری بين بخشی از جريان‌های هزينه­های تحقيق و توسعه ساخته مي­شود که با استفاده از داده­های موجود در جداول داده ـ ستانده و هزينه تحقيق و توسعه هر بخش قابل محاسبه­اند. اين شبکه در سطوح انفرادی، ملی و گروهی وجود دارد و به بررسی بخش­های واقع در شبکه اشاعه نوآوری و عملکرد هر بخش مي­پردازد. نتايج بررسی در ايران در سطح انفرادی نشان مي­دهد که مهم­ترين بخش­ها عبارتند از فلزات اصلی و محصولات فکری که وضعيت بهتری نسبت به همتايان‌شان در چين و تايوان دارند. اما وضعيت ديگر بخش­ها در ايران قابل قياس با مشابهات موجود در چين و تايوان نيست. شرايط ديگر بخش­ها در ايران اين­گونه مي­نمايد که بيش ­ تر آن­ها از لحاظ نوآوری نيازمند به بخش­های اصلی ياد شده­اند. همچنين درباره خوشه­ها، نتايج بيانگر اين حقيقت است که خوشه­ها به‌مثابه زيرمجموعه‌ای بسيار مهم از شبکه اشاعه نوآوری در ايران عملکردی ضعيف دارند. در سطح ملی، شبکه اشاعه نوآوری تايوان از دو رقيب خود بسيار تواناتر است و ايران و چين شرايطی کمابيش يکسان دارند.

Analizing Innovation Network of Iran's Economy Sectors AWT-SEP تحليل شبکه نوآوری بين بخش‌های اقتصاد ايران AWT-SEP This study is a quantitative study of the Iranian national innovation system of at the disaggregated industry level. The approach of this study is based on the premise that the innovation outputs of investment on research and development (R&D) are ultimately used through inter-industry transactions creating beneficial technological spillovers. We used input-output modeling and network analysis to acquire a better understanding of the Iranian innovation network. We learned that the Iranian innovation network is rather hierarchic. We identified chemicals and chemical products, basic metals, and non-metallic mineral products as those sectors with the three highest outward innovation connections with other sectors; as such, these sectors are the core industries in terms of the diffusion of innovation.We found that all but chemicals and chemical products, non-metallic minerals, and basic metal products sectors of the Iranian innovation system are dependent on the technologies of the other sectors. Additionally, chemicals, non-metallic minerals, and basic metals receive or no innovations from the other industries. On the other hand, the four sectors with the highest dependence on innovation of the other sectors are appliances, electrical machinery, medical and optical equipment, and other transport sectors. We classify the Iranian innovation system as a dispersed technological system. To make the results of our study more meaningful, we compared the innovation systems of Iran, China, and Taiwan. We note that the three innovation systems have more or less the same degree of innovation outreach. In terms of receiving innovation benefits from other sectors Iranian and Chinese innovation systems are the most similar. The number of Iranian and Chinese sectors that receive innovations is substantially smaller than that of Taiwanese industries. Based on this, we conclude that both Iranian and Chinese innovation diffusion is more hierarchic than that of Taiwan. We identified five clusters in the Iranian innovation system. We discovered that a large number of sectors in the Iranian innovation network do not use or receive innovation from the other sectors of the economy, and so present potential opportunities for widespread diffusion of innovations. AWT-SEP

  در پژوهش حاضر روشی برای قياس ساختار و عملکرد اشاعه نوآوری بين بخش­های اقتصادی در ايران با چين و تايوان بيان شده است. شبکه اشاعه نوآوری بين بخشی از جريان‌های هزينه­های تحقيق و توسعه ساخته مي­شود که با استفاده از داده­های موجود در جداول داده ـ ستانده و هزينه تحقيق و توسعه هر بخش قابل محاسبه­اند. اين شبکه در سطوح انفرادی، ملی و گروهی وجود دارد و به بررسی بخش­های واقع در شبکه اشاعه نوآوری و عملکرد هر بخش مي­پردازد. نتايج بررسی در ايران در سطح انفرادی نشان مي­دهد که مهم­ترين بخش­ها عبارتند از فلزات اصلی و محصولات فکری که وضعيت بهتری نسبت به همتايان‌شان در چين و تايوان دارند. اما وضعيت ديگر بخش­ها در ايران قابل قياس با مشابهات موجود در چين و تايوان نيست. شرايط ديگر بخش­ها در ايران اين­گونه مي­نمايد که بيش ­ تر آن­ها از لحاظ نوآوری نيازمند به بخش­های اصلی ياد شده­اند. همچنين درباره خوشه­ها، نتايج بيانگر اين حقيقت است که خوشه­ها به‌مثابه زيرمجموعه‌ای بسيار مهم از شبکه اشاعه نوآوری در ايران عملکردی ضعيف دارند. در سطح ملی، شبکه اشاعه نوآوری تايوان از دو رقيب خود بسيار تواناتر است و ايران و چين شرايطی کمابيش يکسان دارند.

 

  کليدواژه‌ها: نظام ملی نوآوری ، اشاعه نوآوری، جدول داده ـ ستانده، شبکه نوآوری

 
  Analizing Innovation Network of Iran's Economy Sectors

 

  Abdolah Soofi,1 Abbas Pourfathi2 *

 

  1-Professor of Economics, University of Wisconsin-Platteville, U.S.A

  2-Master of Industriol Eng., Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran

 

  Abstract

 This study is a quantitative study of the Iranian national innovation system of at the disaggregated industry level. The approach of this study is based on the premise that the innovation outputs of investment on research and development (R&D) are ultimately used through inter-industry transactions creating beneficial technological spillovers.

  We used input-output modeling and network analysis to acquire a better understanding of the Iranian innovation network. We learned that the Iranian innovation network is rather hierarchic. We identified chemicals and chemical products, basic metals, and non-metallic mineral products as those sectors with the three highest outward innovation connections with other sectors as such, these sectors are the core industries in terms of the diffusion of innovation.We found that all but chemicals and chemical products, non-metallic minerals, and basic metal products sectors of the Iranian innovation system are dependent on the technologies of the other sectors. Additionally, chemicals, non-metallic minerals, and basic metals receive or no innovations from the other industries. On the other hand, the four sectors with the highest dependence on innovation of the other sectors are appliances, electrical machinery, medical and optical equipment, and other transport sectors. We classify the Iranian innovation system as a dispersed technological system. To make the results of our study more meaningful, we compared the innovation systems of Iran, China, and Taiwan. We note that the three innovation systems have more or less the same degree of innovation outreach. In terms of receiving innovation benefits from other sectors Iranian and Chinese innovation systems are the most similar. The number of Iranian and Chinese sectors that receive innovations is substantially smaller than that of Taiwanese industries. Based on this, we conclude that both Iranian and Chinese innovation diffusion is more hierarchic than that of Taiwan. We identified five clusters in the Iranian innovation system. We discovered that a large number of sectors in the Iranian innovation network do not use or receive innovation from the other sectors of the economy, and so present potential opportunities for widespread diffusion of innovations.

 

  Keywords: National Innovation System, Innovation difussion, Input- Output tables, Innovation network, Iran’s economy 

AWT-SEP عبداله صوفی عباس پورفتحی AWT-SEP $Analizing Innovation Network of Iran's Economy Sectors AWT-SEP تحليل شبکه نوآوری بين بخش‌های اقتصاد ايران AWT-SEP This study is a quantitative study of the Iranian national innovation system of at the disaggregated industry level. The approach of this study is based on the premise that the innovation outputs of investment on research and development (R&D) are ultimately used through inter-industry transactions creating beneficial technological spillovers. We used input-output modeling and network analysis to acquire a better understanding of the Iranian innovation network. We learned that the Iranian innovation network is rather hierarchic. We identified chemicals and chemical products, basic metals, and non-metallic mineral products as those sectors with the three highest outward innovation connections with other sectors; as such, these sectors are the core industries in terms of the diffusion of innovation.We found that all but chemicals and chemical products, non-metallic minerals, and basic metal products sectors of the Iranian innovation system are dependent on the technologies of the other sectors. Additionally, chemicals, non-metallic minerals, and basic metals receive or no innovations from the other industries. On the other hand, the four sectors with the highest dependence on innovation of the other sectors are appliances, electrical machinery, medical and optical equipment, and other transport sectors. We classify the Iranian innovation system as a dispersed technological system. To make the results of our study more meaningful, we compared the innovation systems of Iran, China, and Taiwan. We note that the three innovation systems have more or less the same degree of innovation outreach. In terms of receiving innovation benefits from other sectors Iranian and Chinese innovation systems are the most similar. The number of Iranian and Chinese sectors that receive innovations is substantially smaller than that of Taiwanese industries. Based on this, we conclude that both Iranian and Chinese innovation diffusion is more hierarchic than that of Taiwan. We identified five clusters in the Iranian innovation system. We discovered that a large number of sectors in the Iranian innovation network do not use or receive innovation from the other sectors of the economy, and so present potential opportunities for widespread diffusion of innovations. AWT-SEP

  در پژوهش حاضر روشی برای قياس ساختار و عملکرد اشاعه نوآوری بين بخش­های اقتصادی در ايران با چين و تايوان بيان شده است. شبکه اشاعه نوآوری بين بخشی از جريان‌های هزينه­های تحقيق و توسعه ساخته مي­شود که با استفاده از داده­های موجود در جداول داده ـ ستانده و هزينه تحقيق و توسعه هر بخش قابل محاسبه­اند. اين شبکه در سطوح انفرادی، ملی و گروهی وجود دارد و به بررسی بخش­های واقع در شبکه اشاعه نوآوری و عملکرد هر بخش مي­پردازد. نتايج بررسی در ايران در سطح انفرادی نشان مي­دهد که مهم­ترين بخش­ها عبارتند از فلزات اصلی و محصولات فکری که وضعيت بهتری نسبت به همتايان‌شان در چين و تايوان دارند. اما وضعيت ديگر بخش­ها در ايران قابل قياس با مشابهات موجود در چين و تايوان نيست. شرايط ديگر بخش­ها در ايران اين­گونه مي­نمايد که بيش ­ تر آن­ها از لحاظ نوآوری نيازمند به بخش­های اصلی ياد شده­اند. همچنين درباره خوشه­ها، نتايج بيانگر اين حقيقت است که خوشه­ها به‌مثابه زيرمجموعه‌ای بسيار مهم از شبکه اشاعه نوآوری در ايران عملکردی ضعيف دارند. در سطح ملی، شبکه اشاعه نوآوری تايوان از دو رقيب خود بسيار تواناتر است و ايران و چين شرايطی کمابيش يکسان دارند.

 

  کليدواژه‌ها: نظام ملی نوآوری ، اشاعه نوآوری، جدول داده ـ ستانده، شبکه نوآوری

 
  Analizing Innovation Network of Iran's Economy Sectors

 

  Abdolah Soofi,1 Abbas Pourfathi2 *

 

  1-Professor of Economics, University of Wisconsin-Platteville, U.S.A

  2-Master of Industriol Eng., Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran

 

  Abstract

 This study is a quantitative study of the Iranian national innovation system of at the disaggregated industry level. The approach of this study is based on the premise that the innovation outputs of investment on research and development (R&D) are ultimately used through inter-industry transactions creating beneficial technological spillovers.

  We used input-output modeling and network analysis to acquire a better understanding of the Iranian innovation network. We learned that the Iranian innovation network is rather hierarchic. We identified chemicals and chemical products, basic metals, and non-metallic mineral products as those sectors with the three highest outward innovation connections with other sectors as such, these sectors are the core industries in terms of the diffusion of innovation.We found that all but chemicals and chemical products, non-metallic minerals, and basic metal products sectors of the Iranian innovation system are dependent on the technologies of the other sectors. Additionally, chemicals, non-metallic minerals, and basic metals receive or no innovations from the other industries. On the other hand, the four sectors with the highest dependence on innovation of the other sectors are appliances, electrical machinery, medical and optical equipment, and other transport sectors. We classify the Iranian innovation system as a dispersed technological system. To make the results of our study more meaningful, we compared the innovation systems of Iran, China, and Taiwan. We note that the three innovation systems have more or less the same degree of innovation outreach. In terms of receiving innovation benefits from other sectors Iranian and Chinese innovation systems are the most similar. The number of Iranian and Chinese sectors that receive innovations is substantially smaller than that of Taiwanese industries. Based on this, we conclude that both Iranian and Chinese innovation diffusion is more hierarchic than that of Taiwan. We identified five clusters in the Iranian innovation system. We discovered that a large number of sectors in the Iranian innovation network do not use or receive innovation from the other sectors of the economy, and so present potential opportunities for widespread diffusion of innovations.

 

  Keywords: National Innovation System, Innovation difussion, Input- Output tables, Innovation network, Iran’s economy 

AWT-SEP عبداله صوفی عباس پورفتحی AWT-SEP AWT-SEP تحليل شبکه نوآوری بين بخش‌های اقتصاد ايران AWT-SEP AWT-SEP   در پژوهش حاضر روشی برای قياس ساختار و عملکرد اشاعه نوآوری بين بخش­های اقتصادی در ايران با چين و تايوان بيان شده است. شبکه اشاعه نوآوری بين بخشی از جريان‌های هزينه­های تحقيق و توسعه ساخته مي­شود که با استفاده از داده­های موجود در جداول داده ـ ستانده و هزينه تحقيق و توسعه هر بخش قابل محاسبه­اند. اين شبکه در سطوح انفرادی، ملی و گروهی وجود دارد و به بررسی بخش­های واقع در شبکه اشاعه نوآوری و عملکرد هر بخش مي­پردازد. نتايج بررسی در ايران در سطح انفرادی نشان مي­دهد که مهم­ترين بخش­ها عبارتند از فلزات اصلی و محصولات فکری که وضعيت بهتری نسبت به همتايان‌شان در چين و تايوان دارند. اما وضعيت ديگر بخش­ها در ايران قابل قياس با مشابهات موجود در چين و تايوان نيست. شرايط ديگر بخش­ها در ايران اين­گونه مي­نمايد که بيش ­ تر آن­ها از لحاظ نوآوری نيازمند به بخش­های اصلی ياد شده­اند. همچنين درباره خوشه­ها، نتايج بيانگر اين حقيقت است که خوشه­ها به‌مثابه زيرمجموعه‌ای بسيار مهم از شبکه اشاعه نوآوری در ايران عملکردی ضعيف دارند. در سطح ملی، شبکه اشاعه نوآوری تايوان از دو رقيب خود بسيار تواناتر است و ايران و چين شرايطی کمابيش يکسان دارند.     کليدواژه‌ها: نظام ملی نوآوری ، اشاعه نوآوری، جدول داده ـ ستانده، شبکه نوآوري�    Analizing Innovation Network of Iran's Economy Sectors     Abdolah Soofi,1 Abbas Pourfathi2 *     1-Professor of Economics, University of Wisconsin-Platteville, U.S.A   2-Master of Industriol Eng., Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran     Abstract  This study is a quantitative study of the Iranian national innovation system of at the disaggregated industry level. The approach of this study is based on the premise that the innovation outputs of investment on research and development (R&D) are ultimately used through inter-industry transactions creating beneficial technological spillovers.  We used input-output modeling and network analysis to acquire a better understanding of the Iranian innovation network. We learned that the Iranian innovation network is rather hierarchic. We identified chemicals and chemical products, basic metals, and non-metallic mineral products as those sectors with the three highest outward innovation connections with other sectors as such, these sectors are the core industries in terms of the diffusion of innovation.We found that all but chemicals and chemical products, non-metallic minerals, and basic metal products sectors of the Iranian innovation system are dependent on the technologies of the other sectors. Additionally, chemicals, non-metallic minerals, and basic metals receive or no innovations from the other industries. On the other hand, the four sectors with the highest dependence on innovation of the other sectors are appliances, electrical machinery, medical and optical equipment, and other transport sectors. We classify the Iranian innovation system as a dispersed technological system. To make the results of our study more meaningful, we compared the innovation systems of Iran, China, and Taiwan. We note that the three innovation systems have more or less the same degree of innovation outreach. In terms of receiving innovation benefits from other sectors Iranian and Chinese innovation systems are the most similar. The number of Iranian and Chinese sectors that receive innovations is substantially smaller than that of Taiwanese industries. Based on this, we conclude that both Iranian and Chinese innovation diffusion is more hierarchic than that of Taiwan. We identified five clusters in the Iranian innovation system. We discovered that a large number of sectors in the Iranian innovation network do not use or receive innovation from the other sectors of the economy, and so present potential opportunities for widespread diffusion of innovations.     Keywords: National Innovation System, Innovation difussion, Input- Output tables, Innovation network, Iran’s economy   AWT-SEP AWT-SEP AWT-SEP

رفرانس :
 1. UNCTAD, 2005; “ Science, Technology and Innovation Policy Review, The Islamic Republic of Iran”, Available from: www.unctad.org/en/docs/iteipc 20057_ en.pdf
 2. Solow, R. ,1956; A contribution to the theory of economic growth, Quarterly Journal of Economics,70:65–94.
 3. Aghion, P. and P. Howitt ,1997; Endogenous Growth Theory, Cambridge: The MIT Press.
 4. Nelson, R. ,1995; Recent evolutionary theorizing about economic change, Journal of Economic Literature,33;48–90.  
 5. Arthur, B. ,1989; Competing technologies, increasing returns, and lock-in by historical events, Economic Journal, 99:116–31.
 6. David, P. ,1992; Heroes, herds, and hysteresis in technological history, Industrial and Corporate Change, 1:129–79.
 7. Freeman, C. ,1987; Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan, London:Pinter.
 8. Edquist, C. and L. Hommen ,2008; Small Country Innovation Systems: Globalization, Change and Policy in Asia and Europe, Cheltenham: Edward Elgar.
 9. Nelson, R. ,1993;.National Systems of Innovation: A Comparative Study, Oxford:Oxford University Press.
 10. Pack, H. and L. Westphal ,1986; Industrial strategy and technological change: Theory versus reality, Journal of development Economics, 87:87–128.
 11. Chang ,p, Shih,H., 2005; Comparing patterns of intersectoral innovation diffusion in Taiwan and China: A network analysis. Technovation 25,155–169
 12. Marengo, L., Sterlacchini, A., 1990. Intersectoral technology flows.Methodological aspects and empirical applications. Metroeconomica41, 19–39.
 13. Lundvall, B. ,1992; National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, London:Pinter.
 14. Nelson, R. and N. Rosenberg ,1993; Technical innovation and national systems, in R. Nelson (ed.),
 15. Nelson, R. ,1990; Capitalism as an engine of progress, research Policy, 19:193-214.
 16. Leoncini, R., Montresor, S., 2001b. DRUID 2001 Nelson and WinterConference. A comparative analysis of core and extra-core relationshipsin technological systems, Available from http://www.druid.dk/conferences/
 17. Schumpeter, J. ,1939; Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process. 2 Vols. N.Y.: McGraw Hill.
 18. Leoncini, R., Maggioni, M.A., Montresor, S., 1996; Intersectoral innovation flows and national technological systems: network analysis for comparing Italy and Germany. Research Policy 25, 415–430.