نسخه متنی مقاله

شکاف در تحليل‌های سياست فنّاوری و نوآوری:

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • ابراهیم  سوزنچی کاشانی

اطلاعات تماس:
 • ابراهیم  سوزنچی کاشانی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

  مقاله حاضر با رويکردی نقادانه به دو جريان مهم در حوزه قانون­گذاری فنّاوری و کفايت آن­ها در فراهم آوردن مدل­های کارامد برای سياست­گذاری می‌نگرد. از يک سو، متون و آثار نوآوری و توجه ويژه آن­ها به اهميت فنّاوري­های جديد و قانون­گذاری درباره آن­ها و از سوی ديگر، مدل­های توسعه‌يافته در مورد قانون­گذاری فنّاوري­های جديد با توجه به ريسک آن­ها به‌دقت تحليل خواهد شد. بررسی نقادانه هر دوی اين جريان­های تحليلی نشانگر اين نکته است که هر دوی آن­ها به‌دليل وجود مجموعه‌ای پيش‌فرض­ها قادر به فراهم آوردن مدل کارامد تحليلی و عملی نيستند. در حالي­که سياست­گذاران در عمل به مدل­هايی نياز دارند که بتوانند به آن­ها در ارزيابی ريسک و منفعت فنّاوري­ها کمک کنند، مدل­های نوآوری جنبه ريسک را ارجی ننهاده­اند و از سوی ديگر مدل­های ريسک توجه چندانی به نوآوری نکرده‌اند و از اين‌رو، از منفعت آنان بسيار غافل مانده­اند. در ادامه، به چالش­های معرفت­شناختی توسعه چنين مدل­هايی مي­پردازيم و از اين رهگذر مدلی برای اين منظور پيشنهاد می‌شود.

 

 

 

Policy Gap in Science and Technology Policy Analyses: Promoting Innovation in Conflict with Technology Risk AWT-SEP شکاف در تحليل‌های سياست فنّاوری و نوآوری: AWT-SEP This paper is a critical view to two mainstream approaches to technology regulation and their sufficiency in providing functional models for policy-making in this field. On the one hand, the literature on innovation and its special attention to the role of new technologies and how to regulate them is putting forward different perspectives. On the other hand, the extensive discussion on managing the risk of new technologies through government regulation represents another major approach to technology regulation. The present critical appraisal shall reveal that both of them are confronting serious shortcomings in providing functional policy models and in guiding the real decisions of policy makers; this is mainly because of their restrictive assumptions. While policy makers need models to help them in assessing the risks and benefits of technologies simultaneously, the innovation models are merely focused on the beneficial aspects of technology as opposited to the risk models that are mainly conceraed with the risk of new human products. Then, the discussion leads to the epistemological difficulties inherent in developing such models that pave the way for suggesting a new model at the end of the paper AWT-SEP

  مقاله حاضر با رويکردی نقادانه به دو جريان مهم در حوزه قانون­گذاری فنّاوری و کفايت آن­ها در فراهم آوردن مدل­های کارامد برای سياست­گذاری می‌نگرد. از يک سو، متون و آثار نوآوری و توجه ويژه آن­ها به اهميت فنّاوري­های جديد و قانون­گذاری درباره آن­ها و از سوی ديگر، مدل­های توسعه‌يافته در مورد قانون­گذاری فنّاوري­های جديد با توجه به ريسک آن­ها به‌دقت تحليل خواهد شد. بررسی نقادانه هر دوی اين جريان­های تحليلی نشانگر اين نکته است که هر دوی آن­ها به‌دليل وجود مجموعه‌ای پيش‌فرض­ها قادر به فراهم آوردن مدل کارامد تحليلی و عملی نيستند. در حالي­که سياست­گذاران در عمل به مدل­هايی نياز دارند که بتوانند به آن­ها در ارزيابی ريسک و منفعت فنّاوري­ها کمک کنند، مدل­های نوآوری جنبه ريسک را ارجی ننهاده­اند و از سوی ديگر مدل­های ريسک توجه چندانی به نوآوری نکرده‌اند و از اين‌رو، از منفعت آنان بسيار غافل مانده­اند. در ادامه، به چالش­های معرفت­شناختی توسعه چنين مدل­هايی مي­پردازيم و از اين رهگذر مدلی برای اين منظور پيشنهاد می‌شود.

 

  کليدواژه‌ها: ريسک، نوآوری، سياست­گذاری فنّاوری، پيش­فرض­های شکل­دهنده

   Policy Gap in Science and Technology Policy Analyses:

  Promoting Innovation in Conflict with Technology Risk

 

  Ebrahim Souzanchi Kashani [1] * [2]

 

  Ph.D. Candidate for S&T Policy, Sussex Univercity, England

 

  Abstract

  This paper is a critical view to two mainstream approaches to technology regulation and their sufficiency in providing functional models for policy-making in this field. On the one hand, the literature on innovation and its special attention to the role of new technologies and how to regulate them is putting forward different perspectives. On the other hand, the extensive discussion on managing the risk of new technologies through government regulation represents another major approach to technology regulation. The present critical appraisal shall reveal that both of them are confronting serious shortcomings in providing functional policy models and in guiding the real decisions of policy makers this is mainly because of their restrictive assumptions. While policy makers need models to help them in assessing the risks and benefits of technologies simultaneously, the innovation models are merely focused on the beneficial aspects of technology as opposited to the risk models that are mainly conceraed with the risk of new human products. Then, the discussion leads to the epistemological difficulties inherent in developing such models that pave the way for suggesting a new model at the end of the paper

 

Keywords : Risk, Innovation, Technology regulation, Framing assumptions  

 

AWT-SEP ابراهيم سوزنچی کاشانی AWT-SEP $Policy Gap in Science and Technology Policy Analyses: Promoting Innovation in Conflict with Technology Risk AWT-SEP شکاف در تحليل‌های سياست فنّاوری و نوآوری: AWT-SEP This paper is a critical view to two mainstream approaches to technology regulation and their sufficiency in providing functional models for policy-making in this field. On the one hand, the literature on innovation and its special attention to the role of new technologies and how to regulate them is putting forward different perspectives. On the other hand, the extensive discussion on managing the risk of new technologies through government regulation represents another major approach to technology regulation. The present critical appraisal shall reveal that both of them are confronting serious shortcomings in providing functional policy models and in guiding the real decisions of policy makers; this is mainly because of their restrictive assumptions. While policy makers need models to help them in assessing the risks and benefits of technologies simultaneously, the innovation models are merely focused on the beneficial aspects of technology as opposited to the risk models that are mainly conceraed with the risk of new human products. Then, the discussion leads to the epistemological difficulties inherent in developing such models that pave the way for suggesting a new model at the end of the paper AWT-SEP

  مقاله حاضر با رويکردی نقادانه به دو جريان مهم در حوزه قانون­گذاری فنّاوری و کفايت آن­ها در فراهم آوردن مدل­های کارامد برای سياست­گذاری می‌نگرد. از يک سو، متون و آثار نوآوری و توجه ويژه آن­ها به اهميت فنّاوري­های جديد و قانون­گذاری درباره آن­ها و از سوی ديگر، مدل­های توسعه‌يافته در مورد قانون­گذاری فنّاوري­های جديد با توجه به ريسک آن­ها به‌دقت تحليل خواهد شد. بررسی نقادانه هر دوی اين جريان­های تحليلی نشانگر اين نکته است که هر دوی آن­ها به‌دليل وجود مجموعه‌ای پيش‌فرض­ها قادر به فراهم آوردن مدل کارامد تحليلی و عملی نيستند. در حالي­که سياست­گذاران در عمل به مدل­هايی نياز دارند که بتوانند به آن­ها در ارزيابی ريسک و منفعت فنّاوري­ها کمک کنند، مدل­های نوآوری جنبه ريسک را ارجی ننهاده­اند و از سوی ديگر مدل­های ريسک توجه چندانی به نوآوری نکرده‌اند و از اين‌رو، از منفعت آنان بسيار غافل مانده­اند. در ادامه، به چالش­های معرفت­شناختی توسعه چنين مدل­هايی مي­پردازيم و از اين رهگذر مدلی برای اين منظور پيشنهاد می‌شود.

 

  کليدواژه‌ها: ريسک، نوآوری، سياست­گذاری فنّاوری، پيش­فرض­های شکل­دهنده

   Policy Gap in Science and Technology Policy Analyses:

  Promoting Innovation in Conflict with Technology Risk

 

  Ebrahim Souzanchi Kashani [1] * [2]

 

  Ph.D. Candidate for S&T Policy, Sussex Univercity, England

 

  Abstract

  This paper is a critical view to two mainstream approaches to technology regulation and their sufficiency in providing functional models for policy-making in this field. On the one hand, the literature on innovation and its special attention to the role of new technologies and how to regulate them is putting forward different perspectives. On the other hand, the extensive discussion on managing the risk of new technologies through government regulation represents another major approach to technology regulation. The present critical appraisal shall reveal that both of them are confronting serious shortcomings in providing functional policy models and in guiding the real decisions of policy makers this is mainly because of their restrictive assumptions. While policy makers need models to help them in assessing the risks and benefits of technologies simultaneously, the innovation models are merely focused on the beneficial aspects of technology as opposited to the risk models that are mainly conceraed with the risk of new human products. Then, the discussion leads to the epistemological difficulties inherent in developing such models that pave the way for suggesting a new model at the end of the paper

 

Keywords : Risk, Innovation, Technology regulation, Framing assumptions  

 

AWT-SEP ابراهيم سوزنچی کاشانی AWT-SEP AWT-SEP شکاف در تحليل‌های سياست فنّاوری و نوآوری: AWT-SEP AWT-SEP   مقاله حاضر با رويکردی نقادانه به دو جريان مهم در حوزه قانون­گذاری فنّاوری و کفايت آن­ها در فراهم آوردن مدل­های کارامد برای سياست­گذاری می‌نگرد. از يک سو، متون و آثار نوآوری و توجه ويژه آن­ها به اهميت فنّاوري­های جديد و قانون­گذاری درباره آن­ها و از سوی ديگر، مدل­های توسعه‌يافته در مورد قانون­گذاری فنّاوري­های جديد با توجه به ريسک آن­ها به‌دقت تحليل خواهد شد. بررسی نقادانه هر دوی اين جريان­های تحليلی نشانگر اين نکته است که هر دوی آن­ها به‌دليل وجود مجموعه‌ای پيش‌فرض­ها قادر به فراهم آوردن مدل کارامد تحليلی و عملی نيستند. در حالي­که سياست­گذاران در عمل به مدل­هايی نياز دارند که بتوانند به آن­ها در ارزيابی ريسک و منفعت فنّاوري­ها کمک کنند، مدل­های نوآوری جنبه ريسک را ارجی ننهاده­اند و از سوی ديگر مدل­های ريسک توجه چندانی به نوآوری نکرده‌اند و از اين‌رو، از منفعت آنان بسيار غافل مانده­اند. در ادامه، به چالش­های معرفت­شناختی توسعه چنين مدل­هايی مي­پردازيم و از اين رهگذر مدلی برای اين منظور پيشنهاد می‌شود.     کليدواژه‌ها: ريسک، نوآوری، سياست­گذاری فنّاوری، پيش­فرض­های شکل­دهنده     Policy Gap in Science and Technology Policy Analyses:   Promoting Innovation in Conflict with Technology Risk  �  Ebrahim Souzanchi Kashani [1] * [2]     Ph.D. Candidate for S&T Policy, Sussex Univercity, England     Abstract   This paper is a critical view to two mainstream approaches to technology regulation and their sufficiency in providing functional models for policy-making in this field. On the one hand, the literature on innovation and its special attention to the role of new technologies and how to regulate them is putting forward different perspectives. On the other hand, the extensive discussion on managing the risk of new technologies through government regulation represents another major approach to technology regulation. The present critical appraisal shall reveal that both of them are confronting serious shortcomings in providing functional policy models and in guiding the real decisions of policy makers this is mainly because of their restrictive assumptions. While policy makers need models to help them in assessing the risks and benefits of technologies simultaneously, the innovation models are merely focused on the beneficial aspects of technology as opposited to the risk models that are mainly conceraed with the risk of new human products. Then, the discussion leads to the epistemological difficulties inherent in developing such models that pave the way for suggesting a new model at the end of the paper   Keywords : Risk, Innovation, Technology regulation, Framing assumptions      AWT-SEP AWT-SEP AWT-SEP

رفرانس :
 1. Fagerberg J. ,2005;. innovation: a guide to the literature. the oxford handbook of innovation. Fagerberg J. Mowery D. and Nelson R. Oxford, Oxford University Press.
 2. Martin B. and Nightingale P, Ed. ,2000; the political economy of science, technology and innovation, Elgar.
 3. Solow R. ,1956; "a contribution to the theory of economic growth." the review of economics and statistics 39(3): 312-320.
 4. Solow R. ,1957; "technical change and the aggregate production function." review of economics and statistics 39: 312-320.
 5. Abramovitz ,1956; "Resource and output trends in the United States since 1870." American Economic Review 46: 5-13.
 6. Rosenberg N. ,1963; "technical change in the machine tool industry." journal of economic history 23: 414-443.
 7. Rosenberg N. ,1982; inside the black box: technology and economics. Cambridge, Cambridge university press.
 8. Bush V. ,1945; science: the endless frontier, National Science Foundation.
 9. Nelson R.R. ,1959; "the simple economics of basic scientific research." journal of political economy 67(3): 297-306.
 10. Arrow K. ,1962; economic welfare and the allocation of resources for invention. the rate and direction of inventice activity. Princeton, Princeton university press.
 11. Nelson R.R. and Winter S. ,1982; an evolutionary theory of economic change. Cambridge MA, Belknap press, Harvard University.
 12. Lundvall B-A. ,1988; innovation as an interactive process: from user-producer interaction to the national systems of innovation. technical change and economic theory. Dosi G. et al. London and New York,, Pinter publishers.
 13. Lundvall B-A., Ed. ,1992;  national systems of innovation: towards a theory of innovation and interactive learning. London, Pinter publishers.
 14. Nelson R.R., Ed. ,1993; national innovation systems: a comparative analysis. Oxford, Oxford university press.
 15. Rothwell R. ,1992; "industrial innovation and government envrionmental regulation: some lessons from the past." technovation 12(7): 447-458.
 16. Jasanoff S. ,1995; product, process or programme: three cultures and the regulation of biotechnology. resistance to new technology. Bauer M. Cambridge UK, Cambridge University Press: 311-331.
 17. Jasanoff S. ,1986; Risk management and political culture, Russel Sage Fundation.
 18. Poper., 1994; The Myth of the Framework, London, Sage.
 19. Borras S. and Lundvall B ,1997;  The Globalizing Learning Economy: Implications For Innovation Policy. Eur 18307 En Tser, Science Research and Development Luxembourg.
 20. Metcalfe S.J. ,1994; "evolutionary economics and technology policy." The Economic Journal 104(425): 931-944.
 21. Metcalfe S.J. ,1995;  the economic foundations of technology policy: equilibrium and evolutionary perspectives. handbook of the economics of innovation and technical change. Stonman P. oxford, blackwell.
 22. Edquist C. ,2001; innovation policy - a systemic approach. the globalizing learning economy. Archibugi D. and Lundvall B-A. New York, Oxford University Press.
 23. Freeman C. ,1987; technology policy and economic performance. London, Pinter.
 24. Hughes T. P. ,1987; the evolution of large technological systems. the social construction of technological systems: new directions in the sociology and history of technology. Bijker W. E. Hughes T. P. and Pinch T.J. Cambridge and London, MIT press.
 25. Edquist C. ,2005; systems of innovation: perspectives and challenges. The Oxford handbook of innovation. Fagerberg J. Mowery D. and Nelson R. R. Oxford, Oxford University Press.
 26. Smith K. ,1991; innovation policy in an evolutionary context. evolutionary theories of economic and technical change. Saviotti P. and Metcalfe S. London, Harwood.
 27. Mowery D. ,1995; the practice of technology policy. handbook of the economics of innovation and technical change. S. P. Oxford, Blackwell: 513-557.
 28. Nelson R.R. and Winter S. ,1977; "in search of useful theory of innovation." Research Policy 6: 36-76.
 29. Dosi G. ,1982; "Technological paradigms and technological trajectories: the determinants and directions of technological change and the transformation of the economy." Research Policy 11: 147-162.
 30. Dosi G. ,1988; the nature of the innovation process. technical change and economic theory. London and New York, Pinter Publishers.
 31. Allen T. J. Uttebrback J. M. Sirbu M. A. Ashford N. A. and Hollomon J. H. ,1978;  "government influence on the process of innovation in Europe and Japan." research policy 7: 124-149.
 32. Schnee J. E. ,1979; "R&D strategy in the U.S pharmaceutical industry." research policy 8: 364-382.
 33. Ettlie J. E. ,1983;. "policy implications of the innovation process in the U.S food sector." research policy 12: 239-267.
 34. Patel P. and Pavitt K. ,1987; "is western Europe losing the technological race?" research policy 16: 59-85.
 35. Thomas L. G. ,1994;  "implicit industrial policy: the triumph of Britian and the failure of France in global pharmaceuticals." industrial and corporate change 3(2): 451-489.
 36. Lanjouw J. O. and Morphy. ,1996; "innovation and the international diffusion of environmentally responsive technology." research policy 25: 549-571.
 37. Bourreau M. and Dogan P.,2001;. "regulation and innovation in the telecommunications industry." telecommunications policy 25: 167-184.
 38. Buhrlen B. Blind K. and Menrad K. ,2003; the impacts of regulation on th developments of new products in the pharmaceutical sector. Karlsruhe, Fraunhofer.
 39. Montalvo C. ,2007; "explaining and predicting the impact of regulation on innovation: towards a dynamic model." international journal of public policy 2: 5-31.
 40. Lakoff S. A. ,2001; politics and the communities of science. science technology and governance. de la Mothe J. London and New York, continuum.
 41. Funtowicz SO and Ravetz JR ,1990;. Uncertainty and Quality in Science for Policy Dordrecht, Kluwer academic publishers.
 42. Abraham J. ,1993; "scientific standards and institutional interests: carcinogenic risk assessment of benoxaprofen in the UK and US." social studies of science 23: 387-444.
 43. Van Zwanenberg P. and Millstone E. ,2005; BSE: risk, science and governance. New York, Oxford University Press.
 44. Weinberg A. ,1972; "science and trans-science." minerva10:209-222.
 45. Jasanoff S. ,1990;. the fifth branch science advisors as policy makers. London, Harvard University Press.
 46. ّّFuntowis So and Calenbuhr V, Introduction of, Stirling A., 1999; on Science and Precution in the Management of Technological Risk, Institute for Prospective Technological Studies (ipts). 1
 47. Stirling A. ,1999;  on science and precaution in the management of technological risk, institute for prospective technological studies (ipts). 1.
 48. Van Zwanenberg P. and Millstone E. ,2000; "beyond skeptical relativism: evaluating the social constructions of expert risk assessments." science, technology and human values 25(3): 259-282.
 49. Millstone E. Van Zwanenberg P. Levidow L. Spok A. Hirakawa H. and Matsuo M. ,2008; risk-assessment policies: differences across jurisdictions. Seville, institute for prospective technological studies (ipts).
 50. Millstone E. Van Zwanenberg P. Marris C. Levidow L. and Torgersen H. ,2004;. science in trade disputes related to potential risks: comparative case studies. Seville.
 51. Jasanoff S. ,2005; Design on Nature: Scinence and Democracy in Europe and the United States. Princeton and Oxford, Princeton University Press.
 52. Goffman E. ,1974; Frame analysis: an essay on the organization of experience. Cambridge, Harvard University Press.
 53. Dreyer M. Renn O. Ely A. Stirling A. Vos E. and Wendler F. ,2008; A General Framework for the Precautionary and Inclusive Governance of Food Safety: Accounting for risks, uncertainties and ambiguities in the assessment and management of food safety threats, Safe Foods.
 54. Ely A. ,2006; regulatory appraisals of BT maize: a study of science in governance SPRU. Brighton, Sussex. D.Phil.
 55. Levidow L. and Carr S. ,2000; "UK: precautionary commercialization?" journal of risk research 3(3): 261-270.
 56. Beck U. ,1992; risk society: towards a new modernity. London, Sage.
 57. Rein M. and Schon. D. ,1993; framing policy discourse. the argumentative turn in policy analysis and planning. fischer F. and Forester J. Durham and London, Duke University Press.
 58. Schon D. A. and  Rein M. ,1994; frame reflection: towards the resolution of intractable policy controversies. New York, Basic Books.
 59. Hajer M. ,1993; Discourse coalitions and the institutionalization of practice: the case of acid rain in Great Britain. the argumentative turn in policy analysis and planning. Fischer F. and Forester J. Durham and London, Duke University Press.
 60. Millstone E. ,2009;. "science, risk and governance: radical rhetorics and the realities of reform in food safety governance." research policy 38(4): 624-636.