نسخه متنی مقاله

شناسايی و تحليل موانع توسعه فنّاوری ‌نانو در بخش کشاورزی ايران

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • محمود حسينی

 • روح اله رضايی

 • حسين شعبانعلی فمی

 • ليلا صفا

اطلاعات تماس:
 • محمود حسينی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • روح اله رضايی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • حسين شعبانعلی فمی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • ليلا صفا

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

  پژوهش حاضر با هدف «شناسايی و تحليل موانع و مشکلات توسعه فنّاوری ‌نانو در بخش کشاورزی ايران» انجام گرفته است. به لحاظ روش پژوهش، اين تحقيق از نوع تحقيقات توصيفی- همبستگی محسوب می‌شود. جامعه آماری تحقيق حاضر را محققان مراکز و مؤسسات تحقيقات ملی تشکيل می‌دهند که 120 نفر از آنان برای انجام پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه استفاده شده است. برای تعيين اعتبار ابزار تحقيق پيش‌آزمونی انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هريک از مقياس­های اصلی پرسش­نامه در حد مناسب (بالای 7/0) بود. برای شناسايی عامل‌های موانع توسعه فنّاوری ‌نانو در بخش کشاورزی کشور از تحليل عاملی اکتشافی و به منظور بررسی شاخص برازش نيکويی مدل تحقيق از تحليل عاملی تأييدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتايج نشان می‌دهند که موانع توسعه فنّاوری ‌نانو در بخش کشاورزی کشور از پنج عامل مجزای زيرساختی، سياست­گذاری، اطلاعاتی، قانونی و مالی تشکيل می‌شود.

 

 

Identification and Analysis of the Barriers of Nanotechnology Development in the Iranian Agricultural Sector from the Viewpoint of the Researchers AWT-SEP شناسايی و تحليل موانع توسعه فنّاوری ‌نانو در بخش کشاورزی ايران AWT-SEP The main objective of this study was to identify and analyze the barriers to nanotechnology development in the Iranian agricultural sector. The type of research method of this study was Descriptive-Correlative research. The statistical population of the study consisted of all the researchers of National Research Institutes and Centers from among whom 120 were selected for the study. A questionnaire was used to collect the data and a panel of experts established the validity of the questionnaire. A pilot study was conducted to establish the reliability of the instrument. Cronbach’s alpha coefficient for the main scales of the questionnaire was higher than 0.7 showing that it had an acceptable level of reliability. Exploratory factor analysis was used to identify the factors creating barriers to nanotechnology development in the Iranian agricultural sector. Confirmatory factor analysis and structural equation modeling were also used to determine the goodness fit index of the research model. The results showed that the barriers to nanotechnology development in the Iranian agricultural sector included five independent factors, namely infrastructural, political, informational, legal and financial. AWT-SEP

  پژوهش حاضر با هدف «شناسايی و تحليل موانع و مشکلات توسعه فنّاوری ‌نانو در بخش کشاورزی ايران» انجام گرفته است. به لحاظ روش پژوهش، اين تحقيق از نوع تحقيقات توصيفی- همبستگی محسوب می‌شود. جامعه آماری تحقيق حاضر را محققان مراکز و مؤسسات تحقيقات ملی تشکيل می‌دهند که 120 نفر از آنان برای انجام پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه استفاده شده است. برای تعيين اعتبار ابزار تحقيق پيش‌آزمونی انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هريک از مقياس­های اصلی پرسش­نامه در حد مناسب (بالای 7/0) بود. برای شناسايی عامل‌های موانع توسعه فنّاوری ‌نانو در بخش کشاورزی کشور از تحليل عاملی اکتشافی و به منظور بررسی شاخص برازش نيکويی مدل تحقيق از تحليل عاملی تأييدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتايج نشان می‌دهند که موانع توسعه فنّاوری ‌نانو در بخش کشاورزی کشور از پنج عامل مجزای زيرساختی، سياست­گذاری، اطلاعاتی، قانونی و مالی تشکيل می‌شود.

 

  کليدواژ ه‌ها: توسعه، تحليل عاملی، فنّاوری ‌نانو، محققان کشاورزی، موانع، مدل معادلات ساختاری


  Identification and Analysis of the Barriers of Nanotechnology Development in the Iranian Agricultural Sector from the Viewpoint of the Researchers

 

  Rohollah Rezaei, [1] * Seyed Mahmood Hosseini ,2 Hossein Shabanali Fami ,2 Leila Safa 3

  

  1- Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, University of Zanjan

  2-Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, University of Tehran

  3-Master of Agricultural Education, Department of Agricultural Extension and Education, University of Tehran

  

  Abstract

 

  The main objective of this study was to identify and analyze the barriers to nanotechnology development in the Iranian agricultural sector. The type of research method of this study was Descriptive-Correlative research. The statistical population of the study consisted of all the researchers of National Research Institutes and Centers from among whom 120 were selected for the study. A questionnaire was used to collect the data and a panel of experts established the validity of the questionnaire. A pilot study was conducted to establish the reliability of the instrument. Cronbach’s alpha coefficient for the main scales of the questionnaire was higher than 0.7 showing that it had an acceptable level of reliability. Exploratory factor analysis was used to identify the factors creating barriers to nanotechnology development in the Iranian agricultural sector. Confirmatory factor analysis and structural equation modeling were also used to determine the goodness fit index of the research model. The results showed that the barriers to nanotechnology development in the Iranian agricultural sector included five independent factors, namely infrastructural, political, informational, legal and financial.

 

 Keywords: Agricultural researchers, Barriers, Factor analysis, Nanotechnology, Structural equation modeling.


AWT-SEP روح اله رضايی سيد محمود حسينی حسين شعبانعلی فمی ليلا صفا AWT-SEP $Identification and Analysis of the Barriers of Nanotechnology Development in the Iranian Agricultural Sector from the Viewpoint of the Researchers AWT-SEP شناسايی و تحليل موانع توسعه فنّاوری ‌نانو در بخش کشاورزی ايران AWT-SEP The main objective of this study was to identify and analyze the barriers to nanotechnology development in the Iranian agricultural sector. The type of research method of this study was Descriptive-Correlative research. The statistical population of the study consisted of all the researchers of National Research Institutes and Centers from among whom 120 were selected for the study. A questionnaire was used to collect the data and a panel of experts established the validity of the questionnaire. A pilot study was conducted to establish the reliability of the instrument. Cronbach’s alpha coefficient for the main scales of the questionnaire was higher than 0.7 showing that it had an acceptable level of reliability. Exploratory factor analysis was used to identify the factors creating barriers to nanotechnology development in the Iranian agricultural sector. Confirmatory factor analysis and structural equation modeling were also used to determine the goodness fit index of the research model. The results showed that the barriers to nanotechnology development in the Iranian agricultural sector included five independent factors, namely infrastructural, political, informational, legal and financial. AWT-SEP

  پژوهش حاضر با هدف «شناسايی و تحليل موانع و مشکلات توسعه فنّاوری ‌نانو در بخش کشاورزی ايران» انجام گرفته است. به لحاظ روش پژوهش، اين تحقيق از نوع تحقيقات توصيفی- همبستگی محسوب می‌شود. جامعه آماری تحقيق حاضر را محققان مراکز و مؤسسات تحقيقات ملی تشکيل می‌دهند که 120 نفر از آنان برای انجام پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه استفاده شده است. برای تعيين اعتبار ابزار تحقيق پيش‌آزمونی انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هريک از مقياس­های اصلی پرسش­نامه در حد مناسب (بالای 7/0) بود. برای شناسايی عامل‌های موانع توسعه فنّاوری ‌نانو در بخش کشاورزی کشور از تحليل عاملی اکتشافی و به منظور بررسی شاخص برازش نيکويی مدل تحقيق از تحليل عاملی تأييدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتايج نشان می‌دهند که موانع توسعه فنّاوری ‌نانو در بخش کشاورزی کشور از پنج عامل مجزای زيرساختی، سياست­گذاری، اطلاعاتی، قانونی و مالی تشکيل می‌شود.

 

  کليدواژ ه‌ها: توسعه، تحليل عاملی، فنّاوری ‌نانو، محققان کشاورزی، موانع، مدل معادلات ساختاری


  Identification and Analysis of the Barriers of Nanotechnology Development in the Iranian Agricultural Sector from the Viewpoint of the Researchers

 

  Rohollah Rezaei, [1] * Seyed Mahmood Hosseini ,2 Hossein Shabanali Fami ,2 Leila Safa 3

  

  1- Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, University of Zanjan

  2-Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, University of Tehran

  3-Master of Agricultural Education, Department of Agricultural Extension and Education, University of Tehran

  

  Abstract

 

  The main objective of this study was to identify and analyze the barriers to nanotechnology development in the Iranian agricultural sector. The type of research method of this study was Descriptive-Correlative research. The statistical population of the study consisted of all the researchers of National Research Institutes and Centers from among whom 120 were selected for the study. A questionnaire was used to collect the data and a panel of experts established the validity of the questionnaire. A pilot study was conducted to establish the reliability of the instrument. Cronbach’s alpha coefficient for the main scales of the questionnaire was higher than 0.7 showing that it had an acceptable level of reliability. Exploratory factor analysis was used to identify the factors creating barriers to nanotechnology development in the Iranian agricultural sector. Confirmatory factor analysis and structural equation modeling were also used to determine the goodness fit index of the research model. The results showed that the barriers to nanotechnology development in the Iranian agricultural sector included five independent factors, namely infrastructural, political, informational, legal and financial.

 

 Keywords: Agricultural researchers, Barriers, Factor analysis, Nanotechnology, Structural equation modeling.


AWT-SEP روح اله رضايی سيد محمود حسينی حسين شعبانعلی فمی ليلا صفا AWT-SEP AWT-SEP شناسايی و تحليل موانع توسعه فنّاوری ‌نانو در بخش کشاورزی ايران AWT-SEP AWT-SEP   پژوهش حاضر با هدف «شناسايی و تحليل موانع و مشکلات توسعه فنّاوری ‌نانو در بخش کشاورزی ايران» انجام گرفته است. به لحاظ روش پژوهش، اين تحقيق از نوع تحقيقات توصيفی- همبستگی محسوب می‌شود. جامعه آماری تحقيق حاضر را محققان مراکز و مؤسسات تحقيقات ملی تشکيل می‌دهند که 120 نفر از آنان برای انجام پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه استفاده شده است. برای تعيين اعتبار ابزار تحقيق پيش‌آزمونی انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هريک از مقياس­های اصلی پرسش­نامه در حد مناسب (بالای 7/0) بود. برای شناسايی عامل‌های موانع توسعه فنّاوری ‌نانو در بخش کشاورزی کشور از تحليل عاملی اکتشافی و به منظور بررسی شاخص برازش نيکويی مدل تحقيق از تحليل عاملی تأييدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتايج نشان می‌دهند که موانع توسعه فنّاوری ‌نانو در بخش کشاورزی کشور از پنج عامل مجزای زيرساختی، سياست­گذاری، اطلاعاتی، قانونی و مالی تشکيل می‌شود.     کليدواژ ه‌ها: توسعه، تحليل عاملی، فنّاوری ‌نانو، محققان کشاورزی، موانع، مدل معادلات ساختاری   Identification and Analysis of the Barriers of Nanotechnology Development in the Iranian Agricultural Sector from the Viewpoint of the Researchers     Rohollah Rezaei, [1] * Seyed Mahmood Hosseini ,2 Hossein Shabanali Fami ,2 Leila Safa 3     1- Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, University of Zanjan   2-Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, University of Tehran   3-Master of Agricultural Education, Department of Agricultural Extension and Education, University of Tehran     Abstract     The main objective of this study was to identify and analyze the barriers to nanotechnology development in the Iranian agricultural sector. The type of research method of this study was Descriptive-Correlative research. The statistical population of the study consisted of all the researchers of National Research Institutes and Centers from among whom 120 were selected for the study. A questionnaire was used to collect the data and a panel of experts established the validity of the questionnaire. A pilot study was conducted to establish the reliability of the instrument. Cronbach’s alpha coefficient for the main scales of the questionnaire was higher than 0.7 showing that it had an acceptable level of reliability. Exploratory factor analysis was used to identify the factors creating barriers to nanotechnology development in the Iranian agricultural sector. Confirmatory factor analysis and structural equation modeling were also used to determine the goodness fit index of the research model. The results showed that the barriers to nanotechnology development in the Iranian agricultural sector included five independent factors, namely infrastructural, political, informational, legal and financial.    Keywords: Agricultural researchers, Barriers, Factor analysis, Nanotechnology, Structural equation modeling. AWT-SEP AWT-SEP AWT-SEP

رفرانس :
 1. USDA , 2003; 21st Century Agriculture: A Critical Role for Science and Technology. From: www.fas.usda.gov.
 2. Opara, L.U. , 2002; Agricultural Engineering education and research in knowledge-based economy. In: Kosutic, S [Ed.]. Proc. of the 30th International Symposium on Agricultural Engineering, Zagreb, Croatia, pp: 33-46.
 3. Opara, L.U.,2001; Historical evolution and tasks for Agricultural Engineering in the new millennium. In: Kosutic, S [Ed.]. Proceedings of the 29th International Symposium on "Actual Tasks for Agricultural Engineering", Zagreb, pp: 1-20.
 4. Opara, L.U., 2003; Traceability in agriculture and food supply chains: a review of basic concepts, technological implications, and future prospects. Food, Agriculture & Environment, 1(1): 101-106.
 5. Opara, L.U.,2004; "Emerging Technological Innovation Triad for Smart Agriculture in the 21st Century. Part I. Prospects and Impacts of Nanotechnology in Agriculture". Agricultural Engineering International: the CIGR Journal of Scientific Research and Development. Invited Overview Paper. Vol. VI, pp: 34.
 6. سلطاني, علي محمد ،1383؛ نانوتکنولوژي و جمهوري اسلامي ايران, بايدها و نبايدها. دفتر همکاري‌هاي فنّاوري کميته مطالعات سياست نانوتکنولوژي، ص 4.
 7. Warad, C. and Dutta, J. , 2006; Nanotechnology for Agriculture and Food Systems: A View. Microelectronics, School of Advanced Technologies, Asian Institute of Technology, pp: 8-10.
 8. PCAST , 2008; Second Evaluation of National Nanotechnology Initiative Program in the United States. April 2008.
 9. Parr, D. , 2005; Will nanotechnology make the world a better place? Trends Biotechnology, 23 (8): 395–398.
 10. Das, R., et al , 2004; Integration of Photosynthetic Protein Molecular Complexes in Solid-State Electronic Devices. Nano Letters, 4 (6): 1079 -1083.
 11. Johnson, A. , 2006; Agriculture and Nanotechnology. Website: http://tahan. com /Charlie/nanosociety.
 12. Schaller R. and Klimov, V., 2004;  High Efficiency Carrier Multiplication in PbSe Nanocrystals: Implications for Solar Energy Conversion Phys. Rev. Lett. 92, 186601.
 13. ستاد ويژه توسعة فنّاوري ‌نانو، 1384؛ سند تكميلي راهبرد آينده (راهبرد 10 ساله توسعة فنّاوري ‌نانو در ايران). ويرايش پنجم, ص 2 و 32. سايت ستاد ويژه توسعة فنّاوري ‌نانو کشور (www.nano.ir).
 14. Mize, Scott , 2005; The Foresight Nanotechnology Challenges. Foresight Nanotechnology Institute, p: 19. May 2005.
 15. Aigrain, Jacques and Mumenthaler, Christian ,2006; The Risk Governance of Nanotechnology: Recommendations for Managing a Global Issue, pp 4-6.
 16. Hellsten, Eva, 2007; The European nanotechnology strategy: environmental and health aspects. Group on Nanosciences and Nanotechnologies, pp: 6-13. September 2007.
 17. قاضي طباطبايي، محمود ، 1374؛ مدل­هاي ساختاري کوواريانس يا مدل­هاي ليزرل در علوم اجتماعي. نشريه علوم انساني و اجتماعي دانشگاه تبريز، شماره 2، ص: 117-98.
 18. Cobb, M. and Macoubrie, J. , 2006; Public Perceptions about Nanotechnology: Risks, Benefits and Trust. Prepared report at the North Carolina State University.
 19. Friedman, S. and Egold, B. , 2005; Nanotechnology: risks and the media. IEEE Tech Soc Magazine, 24 ,4: 5–11.
 20. Mills, K., Fledderman, C. , 2005; Getting the best from nanotechnology: approaching social and ethical implications openly and proactively. IEEE Tech Soc Magazine 24 ,4: 18–26.