نسخه متنی مقاله

نظريه های دانش و ويژگی های ساختاری اقتصاد ايران

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • محمد امین  قانعی راد

 • آرش موسوی

اطلاعات تماس:
 • محمد امین  قانعی راد

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • آرش موسوی

  Affiliation:
  آدرس محل کار: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی جنوبی، خیابان سهیل، شماره ۹
  تلفن محل کار: ۰۲۱-۸۸۰۳۶۱۴۴
  فکس: 02۱-۸۸۰۶۱۷۴۷
  پست الکترونیک: mousavi@nrisp.ac.ir
متن:

مقاله حاضر کنکاشی در نسبت ميان نظريه‌های توضيح دهنده فرايند خلق دانش و شرايط خاص اقتصاد ايران است. قسمت‌های آغاز مقاله به‌شکل تفصيلی به توصيف ويژگي‌های فرايندی تاريخی می‌پردازند که نظريه‌های تبيين‌کننده دانش از خلال آن فرايند در دنيای توسعه يافته نضج گرفته و مسير تکاملی خويش را طي كرده‌اند. اين توصيف تاريخی از طريق بررسی نقادانه نقاط ضعف و قوت رويکردهای گوناگون به فرايند خلق، توزيع و به‌کارگيری دانش به‌ويژه رويکردهای رايج کنونی، يعني آن‌دسته از نظريات متأخر که بر نقش کشش بازار تأكيد ويژه دارند -  تکميل مي‌شود.

مقاله سپس از طريق تحليل ويژگي‌های ساختاری اقتصاد ايران "تناسب تبيينی" رويکردهای تقاضامحور و سيستمی در متن شرايط کشور را مورد ترديد قرار داده است و در نهايت به اتخاذ نوعی رويکرد سيستمی، نه برای تبيين وضع موجود بلكه به‌عنوان چارچوبی برای حرکت به‌سمت وضع مطلوب فرامی‌خواند.

Theories of Knowledge and Structural Characteristic of Iranian Econom AWT-SEP نظريه های دانش و ويژگی های ساختاری اقتصاد ايران AWT-SEP The present article examines the relation between explaining theories of the process of knowledge creation and specific condition of the country economy. The first sections of the paper deals with characteristic of the historical process through which the explaining theories have formed in developed countries. This historical descreiption complete by critical suty of weakness and strengths of different approaches about the processes of creation, distribution and application of knowledge, especially common present approaches, namely recent theories with emphasis on the market pull. Then it challenge/problematise relevancy of explanatory power of demand – centered and systemic approaches in the country contexts and finally invite to taking a type of systemic approaches, not for explaning existing situation, as a framework for moving to ideal situation. AWT-SEP AWT-SEP محمد امين قانعی راد آرش موسوی AWT-SEP $Theories of Knowledge and Structural Characteristic of Iranian Econom AWT-SEP نظريه های دانش و ويژگی های ساختاری اقتصاد ايران AWT-SEP The present article examines the relation between explaining theories of the process of knowledge creation and specific condition of the country economy. The first sections of the paper deals with characteristic of the historical process through which the explaining theories have formed in developed countries. This historical descreiption complete by critical suty of weakness and strengths of different approaches about the processes of creation, distribution and application of knowledge, especially common present approaches, namely recent theories with emphasis on the market pull. Then it challenge/problematise relevancy of explanatory power of demand – centered and systemic approaches in the country contexts and finally invite to taking a type of systemic approaches, not for explaning existing situation, as a framework for moving to ideal situation. AWT-SEP AWT-SEP محمد امين قانعی راد آرش موسوی AWT-SEP AWT-SEP نظريه های دانش و ويژگی های ساختاری اقتصاد ايران AWT-SEP AWT-SEP AWT-SEP AWT-SEP AWT-SEP

رفرانس :
 1. Lundvall, B., Borras, S., 2004; Science, Technology and innovation policy, In J. Fagerberg et. al. (Eds.), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford: Oxford University Press.
 2. Edge, D., 1995; Reinventing the wheel; In Jasanoff, S. et.al. (eds), Handbook of Science and Technology Studies, Newbury Park: Sage.
 3. Martin, B. R., 2003; ‘The changing social contract for science and the evolution of the university,’ in Geuna A. et al (eds.), Science and Innovation: Rethinking the Rationales for Funding and Governance, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
 4. Steinmueller, W.E., 1994; Basic research and industrial innovation; chapter 5 in M. Dodgson, R. Rothwell (eds.), The Handbook of Industrial Innovation, Edward Elgar, Aldershot, pp: 54-66.
 5. United States Office of Scientific Research and Development, 1945.
 6. United Kingdom Council for Scientific Policy, 1967, para. 45.
 7. Steinmueller, W.E., 1994; Basic research and industrial innovation, chapter 5 in M. Dodgson, R. Rothwell (eds.), The Handbook of Industrial Innovation, Edward Elgar, Aldershot, pp: 54-66.
 8. Meyers, S., Marquis, D. G., 1969; Successful industrial innovation; Washington DC: National Science Foundation.
 9. Langrish, J. et.al., 1972; Wealth from knowledge: A study of innovation in industry; New York: Halsted/John Wiley.
 10. Sherwin, S. W., Isenson, R. S., 1967; Project Hindsight. Science. 23, June.
 11. Gibbons, M., Johnston, R., 1974; The roles of science in technological innovation; Research Policy, November.
 12. Carter, C. F., Williams, B. R., 1959; Investment in innovation; London: Oxford University Press.
 13. Baker, N. R., et. al., 1971; The relationship between certain characteristics of industrial research.
 14. Rothwell, R., et. al., 1974; SAPHO Updated: Project SAPHO Phase 2; Research policy, November.
 15. Kline, S. J., Rosenberg, N., 1986; An overview of innovation; In: Landau, R., Rosenberg, N. (Eds.), The Positive Sum Strategy. Washington: National Academy Press, pp: 275-304.
 16. Edquist, C., Hommen, L., 1999; Systems of innovation: Theory and policy for the demand Side; Technology in Society, Vol. 21, pp: 63-79.
 17. Lundvall, B., 1992; ‘National systems of innovation’; Pinter, London.
 18. Edquist, C., 2004; Systems of innovation: perspectives and challenges. In Fagerberg et. al. (Eds.); The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press.
 19. Malerba, F., 2004; Sectoral systems: How and why innovation differs across sectors. In Fagerberg et al. (Eds.), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press.
 20. Viotti, E.B., 2002; National learning systems: A new approach on technological change in the late industrializing economies and evidence from the cases of Brazil and South Korea. Technological Forecasting and Social Change, Vol. 69, No. 7, pp: 653-680.
 21. Lundvall, B-A., 2003; National innovation systems: history and theory. Elgar Companion to Neo-Schumpeterian Economics, Cheltenham: Edward Elgar.
 22. Mahdavy, H., 1970; ‘The pattern and problems of economic development in rentier states: The case of Iran,’ in Cook, M. A. (Ed.), Studies in the Economic History of the Middle East. Oxford: Oxford University Press.
 23. Beblawi, H., 1990; Rentier state in the arab world; In Luciani, G. (Ed.), The Arab State. Berkeley: The University of California Press.
 24. Yates, D. A., 1996; The rentier state in Africa: Oil rent dependency and neocolonialism in the republic of Gabon, Trenton; NJ: African World Press.
 25. طبيبيان، م.، 1387؛ نفرين نفت يا سوء استفاده از منابع؟؛ آنلاين: http://rastak.com/showtext.php?id=1321 .
 26. مدنی، ا. ب.، 1387؛ نفت و نقمت اقتصاد ايران؛ آنلاين: http://www.sarmayeh.net/ShowNews.php?5441 .
 27. Zahlan, A., 1980; Science and science policy in  the arab world. New York: St. Martin’s Press.
 28. Assuliman, A., 2007; The problem of connectivity: A sociological study of the problem of connectedness of the nationally produced science and national needs in Saudi Arabia. PhD Dissertation at Virginia Tech.
 29. Nature Specials, 2007; ‘Islam and science,’ in Nature, Online, Available: http://www.nature.com/ news/specials/islamandscience/index.html. September 8,.
 30. Mehrdad, M. et. al., 2004; ‘Basic science in the islamic republic of Iran,’ in Scientometrics, Vol. 61, No. 1, pp: 79-88.
 31. باقری‌نژاد، ج.، 1387؛ سيستم ارتباط دانشگاه و صنعت برای توسعه فنّاوري در ايران؛ سازوکارها و پيشنهادها. فصلنامه علمی-پژوهشی سياست علم و فنّاوري. سال اول، شماره 1.  
 32. دفتر بررسی و ارزيابی پژوهشی، 1387؛ خلاصه عملکرد پژوهش و فنّاوري (دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی در سال‌های 1384 و 1385). تهران: مرکز تحقيقات سياست علمی کشور. 
 33. قانعی‌راد، م. ا.، 1382؛ الگوها و کارکردهای مديريت نظام علمی کشور. فصل سوم از ناهمزمانی دانش: روابط علم و نظام­های اجتماعی- اقتصادی در ايران؛ تهران: مرکز تحقيقات سياست علمی کشور.