نسخه متنی مقاله

مسائل کليدی در حوزه مديريت سيستم های اطلاعاتی سازمان های ايران و عوامل موثر بر آن ها

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • شعبان  الهی

 • مونا رشيدی راد

 • علیرضا حسن زاده

  هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
اطلاعات تماس:
 • شعبان  الهی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • مونا رشيدی راد

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • علیرضا حسن زاده

  Affiliation: هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک: hasanzadeh.alireza@gmail.com
متن:

مطالعه و بررسی براي شناسایی مسائل کلیدی مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی نزدیک به سه دهه است که در بسیاری از کشورها و نواحی دنیا انجام مي‌شود، به طوری که اخیراً مطالعات و تحقیقات روز افزونی در این خصوص در نواحی مختلف جهان انجام شده است. هدف اين پژوهش، شناسایی متغیرها و عوامل مؤثر بر مسائل کلیدی حوزه مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی1 در ایران می‌باشد. به این منظور، پس از مطالعه منابع و بررسی تحقیقاتی که در این حوزه در نقاط مختلف دنیا انجام شده بود، به شناسایی مسائل کلیدی مطرح در مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی سازمان‌های ايران پرداخته شد که با نظر خبرگان، این حوزه در ایران تکميل شد و همچنين عوامل مؤثر بر اين مسائل در دو سطح متغیرهای محیطی و سازمانی مورد شناسايی قرار گرفت. سپس مدلی مفهومی از عوامل مؤثر بر مسائل کلیدی سیستم‌های اطلاعاتی ارائه شد. بر این اساس پرسش¬نامه¬‌ای تهیه شد که بخش اول آن به منظور شناسایی مسائل کلیدی مطرح در مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی کشور و بخش دوم آن نیز براي آزمون مدل عوامل مؤثر بر مسائل شناسایی شده طراحی شد. در بخش پایانی این مقاله نیز بر اساس تجزيه و تحلیل‌های انجام گرفته، مدل نهايی ارائه شده است كه به‌اين ترتيب تلاش می‌شود تا نتایج به‌دست آمده درخصوص مسائل کليدی و عوامل مؤثر بر مسائل کلیدی مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی در ایران با توجه به سطح اهمیت با نگرشي راهبردی در سازمان‌هاي كشور توصيف و پيشنهاد شود.

Key Issues In IS Management in Iran and Variables That Affect Them AWT-SEP مسائل کليدی در حوزه مديريت سيستم های اطلاعاتی سازمان های ايران و عوامل موثر بر آن ها AWT-SEP Near 3 decades, identifying and investigating the key issues of information systems management was a major concern of many countries. But there are a few researches about identifying major variables that affects the key issues in the IS management field. In the other side there are not any researches in the national level about variables affecting the key issues in Iran. Therefore in this paper, after identifying the key issues of IS management in the literature, based on expert opinions the major variables that affect the key issues was identified. Finally the importance of the affecting variables was determined using post hoc Bonferroni test, and depicted in a schematic model. AWT-SEP AWT-SEP مونا رشيدی راد شعبان الهی عليرضا حسن زاده AWT-SEP $Key Issues In IS Management in Iran and Variables That Affect Them AWT-SEP مسائل کليدی در حوزه مديريت سيستم های اطلاعاتی سازمان های ايران و عوامل موثر بر آن ها AWT-SEP Near 3 decades, identifying and investigating the key issues of information systems management was a major concern of many countries. But there are a few researches about identifying major variables that affects the key issues in the IS management field. In the other side there are not any researches in the national level about variables affecting the key issues in Iran. Therefore in this paper, after identifying the key issues of IS management in the literature, based on expert opinions the major variables that affect the key issues was identified. Finally the importance of the affecting variables was determined using post hoc Bonferroni test, and depicted in a schematic model. AWT-SEP AWT-SEP مونا رشيدی راد شعبان الهی عليرضا حسن زاده AWT-SEP AWT-SEP مسائل کليدی در حوزه مديريت سيستم های اطلاعاتی سازمان های ايران و عوامل موثر بر آن ها AWT-SEP AWT-SEP AWT-SEP AWT-SEP AWT-SEP

رفرانس :
 1. Niederman, F., Brancheau, J.C., Wetherbe, J.C., 1991; "Information systems management issues for the 1990s". MIS Quarterly, Vol. 15, No. 4, pp: 475-500.
 2. Gottschalk, P., Christensen, B.H., Watson, R.T. 1997; "Key issues in information systems management surveys: methodological issues and choices in a norwegian context". Scandinavian Journal of Information System, Vol. 9, No. 2, pp: 57–66.
 3. Gottschalk, P., 2000; "Studies of key issues in IS management around the world. International Journal of Information Management", Vol. 20, pp: 169-180.
 4. Chou, H.W., Joe, SH.B., 1999; "MIS key issues in Taiwan's enterprises. International Journal of Information Management", Vol. 19, pp: 369-387.
 5. Garson, G.D., 2006; Public information technology and e-government, managing the virtual state. Jones & Barttett, pp: 434.
 6. Ball, L., Harris, R., 1982; "SMIS members: A membership analysis", MIS Quarterly, Vol. 6, No. 1, pp: 19–38.
 7. Dickson, G.W. , Leitheiser, R.L. , Nechis, M., Wetherbe, J.C., 1984; "Key information systems issues for the 1980s". MIS Quarterly, Vol. 8, No. 3, pp: 135–148.
 8. Brancheau, J.C., Wetherbe, J.C., 1987; Key Issues in Information Systems Management. MIS Quarterly, pp: 23–46.
 9. Deans, P.C., et.al., 1991; Identification of key international information systems issues in US based multinational corporations. Journal of Management Information Systems, Vol. 7, No. 4, pp: 27–50.
 10. Brancheau, J.C., Janz, B.D., Wetherbe, J.C., 1996; Key issues in information systems: 1994–95 SIM delphi results. MIS Quarterly, Vol. 20, No. 2, pp: 225–242.
 11. Carey, D., 1992; Rating the Top MIS Issues in Canada. Canadian Datasystems, pp: 23–26.
 12. Haynea, S.C., Pollard, C.E., 2000;, A comparative analysis of critical issues facing canadian information systems personnel. Information & Management, Vol. 38, No. 2, pp: 73-86.
 13. Palvia, P.C., Palvia, S., 1992; MIS issues in india and a comparison with the united states. International Information Systems, pp: 101–110.
 14. Mata, F.J., Fuerst, W.L., 1997; IS management issues in Central America: a multinational and comparative study. Journal of Strategic Information Systems, Vol. 6, No. 3, pp: 173-

202.

 1. Pimchangthong, D., Plaisent, M., Bernard, P., 2003; Key issues in information systems management: a comparative study of academics and practitioners in thailand. Journal of Global Information Technology Management, Vol. 6, No. 4, pp: 27-44.
 2. Dekleva, S., Zupancic, J., 1996; Key issues in information systems management: a delphi study in slovenia. Information & Management, Vol. 31, No. 1, pp: 1-11.
 3. Burn, J., et al., 1993; Critical issues of IS management in Hong Kong: a cultural comparison. Journal of Global Information Management, Vol. 1, No. 4, pp: 28-37.
 4. Moores, T., 1996; Key issues in the management of information systems: a Hong Kong perspective. Information & Management, Vol. 30, No. 6, pp: 301-307.
 5. Ma, L.C.K., 2009; Critical Issues of Information Systems Management in Hong Kong, from: http://www.hkcs.org.hk/lm02.htm.
 6. Palvia, P., Wang, P., 1995; An expanded global information technology issue model: an addition of newly industrialized countries. The Journal of Information Technology Management, Vol. 1, No. 2, pp: 29-39.
 7. Yang, H.L., 1996; Key information management issues in Taiwan and the US., Information & Management, Vol. 30, No. 5, pp: 251-267.
 8. CSC Index, 1995; Critical Issues of Information Systems Management for, Cambridge.
 9. Watson, R.T., 1989; Key issues in information systems management: an australian perspective-1988. Australian Computer Journal, Vol. 21, No. 3, pp: 118–129.
 10. Kelegai, L., Middleton, M., 2004; Factors influencing information systems success in papua newGuina organizations: A case study. Australian Journal of Information Systems, Vol. 11, No. 2, pp: 57–69.
 11. Rao, K.V., Huff, FOP., Davis, G.B., 1987; Critical issues in the management of information systems: a comparison of Singapore and the USA. Information Technology, Vol. 1, No. 3, pp: 11–19.
 12. Chen, G., Wu, R., Guo, X., 2007; Key issues in information systems management in China. Journal of Enterprise Information Management, Vol. 20, No. 2, pp: 198-208.
 13. Shao, P., Fang, J., Wan, J., 2007; Key information systems management issues in china and USA: a comparative perspective. IEEE, pp: 6226- 6229.
 14. Li, D., Huang, W., Sha, W., 2009; Key issues in information systems management: a china’s perspective. from: http://www.pacis-net.org/file/2005/332.pdf.
 15. Alshawaf, A.H., & et.al., 2005; A benchmarking framework for information systems management issues in Kuwait. Benchmarking: An International Journal, Vol. 12, No. 1, pp: 30-44.
 16. Agourram, H., 2009; Defining information system success in Germany. International Journal of Information Management, pp: 234-245.
 17. Luftman. J. McLean, E.R., 2004; key issues for IT executives. MISQE, Vol. 3, No. 2, pp: 456-471.
 18. Luftman. J., 2005; key issues for IT executives 2004. MISQE, Vol. 4, No. 2, pp: 231- 240.
 19. Lane, Michael S., Koronios, A., 2007; A. Determining key technology and management issues for CIOs deemed to be problematic and suffering from performance gaps. In 1st International Conference of ICT Innovation and Application, Zhuhai, China.
 20. Palvia, P.C., et.al., 2002; Global information technology: a Meta analysis of key issues. Information & Management, Vol. 39, pp: 403–414.
 21. دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1383؛ چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی؛ دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 22. دولت جمهوری اسلامی ایران، 1383؛ برنامه چهارم توسعه جمهورى اسلامى ایران.
 23. معاونت فنّاوري اطلاعات وزارت ارتباطات و فنّاوري اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، 1383؛ سند راهبردي نظام جامع فنّاوري اطلاعات كشور؛ معاونت فنّاوري اطلاعات دفتر توسعه فنّاوري اطلاعات، ص. 8.
 24. شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1386؛ نقشه جامع علمی کشور، دبیرخانه نقشه جامع علمی کشور؛ نسخه 3، ص. 30.
 25. دفتر فنّاوري اطلاعات و ارتباطات، 1384؛ برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388-1384)، سند ملی بخش فنّاوري اطلاعات و ارتباطات، دفتر فنّاوري اطلاعات و ارتباطات.
 26. وزارت بازرگانی، 1384؛ برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی؛ مجلس شورای اسلامی.
 27. وزارت بازرگانی، 1385؛ قانون تجارت الکترونیکی؛ وزارت بازرگانی.
 28. Chepaitis, E.V., 1996; The problem of data quality in a developing country. Global Information Technology and Systems Management, pp: 67-71.
 29. Davison, R., Jordan, E., 1998; Group support systems: barriers to adoption in a cross cultural setting. Journal of Global Information Technology Management, Vol. 1, No. 2, pp: 37–50.
 30. Kwon, H.S., Chidambaran, L. 1998; A cross-cultural study of communication technology acceptance: comparison of cellular phone adoption in South Korea and the United States. Journal of Global Information Technology Management, Vol. 1, No. 3, pp: 43–58.
 31. Leidner, D.E., Kayworth, T., 2006; A review of culture in information systems, research: toward a theory of information technology culture conflict. MIS Quarterly, Vol. 30, No. 2, pp: 357-399.
 32. Burn, JAM., Szeto, C., 1998; Information systems management issues in Hong Kong: a contingency analysis and comparison with the UK. Journal of Global Information Technology Management, Vol. 1, No. 1, pp: 5–16.
 33. Philip, E.D., Segev, E., Orgad, M., 1993; The effect of national culture on IS: implication for international information systems. Journal of Global Information Management, pp: 33–44.
 34. Nelson, K.G., Clark J.T.D., 1994; Cross-cultural issues in information systems research: a research program. Journal of Global Information Management, Vol. 2, No. 4, pp: 19–28.
 35. Hofstede, G., 1980; Cultural Consequences: International Differences in Work Related Values. Beverly Hills.
 36. Shore, B., Venkatachalam, A.R., 1995; The role of national culture in systems analysis and design. Journal of Global Information Management, Vol. 3, No. 3, pp: 5–14.
 37. Whitepaper, 2007; The 2007 e-readiness rankings, The Economist Intelligence Unit.
 38. Bartlett, A., Ghoshal, S., 2002; Managing across borders: the transnational solution. Boston: Harvard Business School Press.
 39. Ives, B. and Jarvenpaa, S.L., 1991; Application of global information technology: key issues for management. MIS Quarterly.
 40. Simon, S., 1996; An informational perspective on the effectiveness of headquarters-subsidiary relationship: issues of control and coordination, Ivy League Publishing, pp: 249–275.
 41. Lin, T., Lee, M., Chu, C., 1996; MIS key issues study in 90s. in Proceedings of the seventh international conference on information management, Chinese.
 42. Caudle, Sh.L., Gorr, W. L., Newcomer, K. E., 1991; Key Information Systems Management Issues for the Public Sector. MIS Quarterly.
 43. Henderson, J.C., Venkatraman, N., 1993; Strategic alignment: leveraging information technology for transforming organizations. IBM Systems Journal, Vol. 32, No. 1, pp: 4–16.
 44. Leifer, R., 1988; Matching computer-based information systems with organizational structures. MIS Quarterly, Vol. 12, No. 1, pp: 63-73.
 45. Fiedler, K. D., Grover, V., Teng, J. T. C., 1996; An empirically derived taxonomy of information technology structure and its relationship to organizational structure; Journal of Management Information Systems, Vol. 13, No. 1, pp: 9-34.
 46. Nolan, R.L., Gibson, C., 1974; Managing the four stages of EDP growth; Harvard Business Review, Jan./Feb., pp: 76–88.
 47. Akkermans, H.A., Van der Horst, H., 2002; Managing IT infrastructure standardisation in the networked manufacturing firm. International Journal of Production Economics, Vol. 75, pp: 213-228.