نسخه متنی مقاله

هم تاليفی در مقالات ايرانی مجلات ISI در طول سالهای 1989 تا 2005 و رابطه آن با ميزان استناد به آن مقالات

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • سولماز بقايی

 • محمد حسن زاده

 • عبدالرضا  نوروزی چاکلی

اطلاعات تماس:
 • سولماز بقايی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • محمد حسن زاده

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • عبدالرضا  نوروزی چاکلی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مقالات منتشر شده نویسندگان ایرانی در مجلات ISI و در طول سال‌های 1989 تا 2005 از نظر میزان همکاری در تألیف مقالات و تأثير آن بر میزان استناد به این مقالات انجام شده است. در این پژوهش از روش کتابخانه‌ای و تحلیل استنادی و برای گردآوری اطلاعات کتاب‌شناختی مقالات نيز از پایگاه اطلاعاتی Web of Science  و براي تحليل آماري از آزمون‌های تحلیل واریانس، آزمون تعقیبی دانکن و همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان مي‌دهد که در 2/88 درصد مقالات از نویسنده همکار وجود داشته است. لازم به ذكر است كه بین وجود نویسنده همکار و میزان استناد به مقالات، همبستگی مستقیم و معنا‌دار وجود دارد. تحلیل یافته‌ها، معنا‌داری تفاوت بین میزان استناد به مقالات در حوزه‌های پنج‌گانه موضوعی (علوم پايه، پزشكي، فني و مهندسي، كشاورزي و انساني) را نیز اثبات کرد.

Co-authorship in Iranian Articles Published In ISI Journals (1989-2005) and Its Relationship With Citation To The Articles AWT-SEP هم تاليفی در مقالات ايرانی مجلات ISI در طول سالهای 1989 تا 2005 و رابطه آن با ميزان استناد به آن مقالات AWT-SEP This research using Document Study and Citation analysis methods aimed to investigate the situation of co-authorship among Iranian articles published in ISI journals (1989-2005). Web of Science (WoS) database have been used to collection data in use as well. To examine the hypothesis and address research questions, ANOVA, Duncan and Spearman tests was used. Findings showed. 88.2 percent of Iranian articles have enjoyed co-authorship, there is correlation between co-authorship and citation rate of articles and there is significant difference among five subject areas (Pure Sciences, Medical Sciences, engineering, agriculture and Humanities) respect to citation rate of the articles. AWT-SEP AWT-SEP محمد حسن زاده سولماز بقايی عبدالرضا نوروزی چاکلی AWT-SEP $Co-authorship in Iranian Articles Published In ISI Journals (1989-2005) and Its Relationship With Citation To The Articles AWT-SEP هم تاليفی در مقالات ايرانی مجلات ISI در طول سالهای 1989 تا 2005 و رابطه آن با ميزان استناد به آن مقالات AWT-SEP This research using Document Study and Citation analysis methods aimed to investigate the situation of co-authorship among Iranian articles published in ISI journals (1989-2005). Web of Science (WoS) database have been used to collection data in use as well. To examine the hypothesis and address research questions, ANOVA, Duncan and Spearman tests was used. Findings showed. 88.2 percent of Iranian articles have enjoyed co-authorship, there is correlation between co-authorship and citation rate of articles and there is significant difference among five subject areas (Pure Sciences, Medical Sciences, engineering, agriculture and Humanities) respect to citation rate of the articles. AWT-SEP AWT-SEP محمد حسن زاده سولماز بقايی عبدالرضا نوروزی چاکلی AWT-SEP AWT-SEP هم تاليفی در مقالات ايرانی مجلات ISI در طول سالهای 1989 تا 2005 و رابطه آن با ميزان استناد به آن مقالات AWT-SEP AWT-SEP AWT-SEP AWT-SEP AWT-SEP

رفرانس :
 1. Hart, R., 2000; "Co-authorship in the academic library Literature: a survey of attitude and behaviors";  The Journal of Academic Librarianship, Vol. 26, Issue 5.  
 2. داورپناه، م.، 1386؛ "ارتباط علمي، ‌نيازاطلاعاتي و رفتار اطلاع­يابي"؛ تهران: چاپار.
 3. رحيمي، م.، فتاحي، ر.، 1386؛ "همكاري علمي و توليد اطلاعات: نگاهي به مفاهيم و الگوهاي رايج در توليد علمي مشترك"؛ فصلنامه كتاب، 71.
 4. زلفی­گل، م.، کیانی بختیاری، ا.، 1386؛ "مصادیق تولید علم: شاخص‌های انتخاب و انتخاب شاخص­ها"؛ قابل دسترس در:  http://www.pepdf.blogsky.com/?PostID=27  .
 5. سن گوپتا ، آي. ان.، 1372؛ "مروري بر كتاب سنجي، اطلاع سنجي، علـم سنجي و كتابخانه سنجي"؛ ترجـمه: مـهر دخت وزير پور كشـميري ( گلزاري )، اطلاع رساني­، دوره دهم ( جديد ) 2 و 3 (تابستان و پاييز­).
 6. Figg‚ W., et. al., 2006; "Scientific collaboration results in higher citation rates of published articles". Pharmacotherapy, Vol. 26., No. 6.
 7. Frenken, K., Hotzel, W., De Vor, F., 2005; "The citation impact of research collaborations: the case of European biotechnology and applied microbiology (1988-2002)", Journal of Engineering and Technology Management 2.
 8. Hollis‚ A., 2001; "Co-Authorship and the Output of Academic Economists". Laubor Economics, Vol. 8. No. 4.
 9. Koricheva, J., leimo, R., 2005, "Dose scientific collaboration increase the impact of ecological articles?", Bioscience, Vol. 55, Issue 5.       
 10. Hart, R., 2007; "Collaboration and article quality in the literature of academic librarainship­", The Journal of Academic Librarianship, Vol. 33, Issue 2.
 11. Okobo, Y., 1997; "Bibliometric indicators and analysis of research systems: methods and examples", OECD Science, Technology and Industry Working Papers. 1997/1. OECD Publishing.
 12. Shaikevich, I.M., 2006; "Scientific collaboration of new 10 E.U. countries in the field of social sciences"; Information Processing and Management, No. 42.