نسخه متنی مقاله

بررسی دلايل رواج ابزارها و تکنيک‌های سياست گذاری در ايران

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • مهدی کاظمی

 • محمد حسين رضازاده مهريزی

 • آرش موسوی

اطلاعات تماس:
 • مهدی کاظمی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • محمد حسين رضازاده مهريزی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • آرش موسوی

  Affiliation:
  آدرس محل کار: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی جنوبی، خیابان سهیل، شماره ۹
  تلفن محل کار: ۰۲۱-۸۸۰۳۶۱۴۴
  فکس: 02۱-۸۸۰۶۱۷۴۷
  پست الکترونیک: mousavi@nrisp.ac.ir
متن:

مقالة حاضر به دنبال پاسخ گفتن به اين پرسش‌هاست كه مهم‌ترين دلايل رواج تكنيك‌ها و ابزارهاي نوين سياست‌گذاري در ايران کدام‌اند، و نيز اين‌که تا چه ميزان اين دلايل مي‌توانند سرعت رواج اين ابزارها را در فضاي سياست‌گذاري كشور توضيح دهند. براي پاسخ‌گويي به اين پرسش‌ها، با استفاده از گفتمان بين‌المللي كه حول موضوع "انتقال سياست‌" شكل گرفته، مسئلة انتقال ابزارهاي سياستي (كه خود مصداقي از پديدة انتقال سياست است) در مقاله تحليل شده است. با تمركز بر "چرايي" انتقال ابزارهاي سياستي، مهم‌ترين عوامل اثرگذار بر اين پديده از متون پژوهشي انتقال سياست استخراج شده ‌است. در گام بعد، بخشي از اين دلايل كه به‌كارگيري ابزارهاي نوين سياست‌گذاري از سوي بازيگران عرصة سياست را توضيح مي‌دادند، مشخص شدند. سپس در گام پاياني، با نظرسنجي از خبرگان حوزة سياست‌گذاري در كشور، ميزان اهميت نسبي اين دلايل در رواج ابزارهاي نوين سياست‌گذاري در ايران بررسي شدند. نتيجة اين بررسي، نشان داده است كه رواج بسياري از ابزارهاي نوين سياست‌گذاري در ايران متأثر از دلايلي همچون "تلاش براي علمي جلوه دادن سياست‌ها" يا با هدف "صَرف بودجه‌هاي تخصيص‌يافته در اين زمينه"، و نه مثلاً در جهت افزايش مشاركت ذي‌نفعان در فرآيند سياست‌گذاري است. افزون بر اين، دانشِ اندک دست‌اندرکاران و متقاضيانِ به‌كارگيري اين ابزارها و تكنيك‌ها، زمينة لازم را براي رواج سريع اين ابزارها و تكنيك‌هاي سياست‌گذاري بيش از پيش فراهم كرده ‌است.

Exploring the Roots of Popularity of Policy Tools and Techniques in Iran AWT-SEP بررسی دلايل رواج ابزارها و تکنيک‌های سياست گذاری در ايران AWT-SEP The our main question we address in this essay is “Why and policy tools techniques are becoming so popular in Iran?”. Our focus is on the rationales that lead policy makers and policy analysts to use such tools and techniques. We argue that this phenomenon can be analyzed as a special case of policy transfer. Based on a survey, we found that in Iran, a “scientific justification” could be assumed as the main motive of policy makers and policy analysts for using such tools. Some other actors, on the other hand, try to disseminate these tools and techniques as a part of their “commercial business”. This goes hand in hand with a lack of in-depth knowledge on the part of policy makers about these tools which, in turn, facilitates the process of import and distribution of modern policy tools and techniques in the country. AWT-SEP AWT-SEP محمد حسين رضازاده مهريزی مهدی کاظمی آرش موسوی AWT-SEP $Exploring the Roots of Popularity of Policy Tools and Techniques in Iran AWT-SEP بررسی دلايل رواج ابزارها و تکنيک‌های سياست گذاری در ايران AWT-SEP The our main question we address in this essay is “Why and policy tools techniques are becoming so popular in Iran?”. Our focus is on the rationales that lead policy makers and policy analysts to use such tools and techniques. We argue that this phenomenon can be analyzed as a special case of policy transfer. Based on a survey, we found that in Iran, a “scientific justification” could be assumed as the main motive of policy makers and policy analysts for using such tools. Some other actors, on the other hand, try to disseminate these tools and techniques as a part of their “commercial business”. This goes hand in hand with a lack of in-depth knowledge on the part of policy makers about these tools which, in turn, facilitates the process of import and distribution of modern policy tools and techniques in the country. AWT-SEP AWT-SEP محمد حسين رضازاده مهريزی مهدی کاظمی آرش موسوی AWT-SEP AWT-SEP بررسی دلايل رواج ابزارها و تکنيک‌های سياست گذاری در ايران AWT-SEP AWT-SEP AWT-SEP AWT-SEP AWT-SEP

رفرانس :

 

[1] Kiggundu, M. N., J. J. Jorgensen, et al. (1983). "Administrative Theory and Practice in Developing Countries: A Synthesis." Administrative Science Quarterly Vol. 28(No. 1): pp. 66-84.

[2] Vedung, E. (1998). Policy Instruments: Typologies and Theories. Carrots, Sticks, and Sermons: Policy Instruments and their Evaluation. M.-L. B.-. Videc, R. C. Rist and E. Vedung. New Brunswick, NJ, Transaction Publishers: pp. 21-58.

[3] John Hudson, S. L. (2004). Understanding the Policy Process: Analysing Welfare Policy and Practice Policy Press

[4] Greener, I. (2002). "Understanding the NHS reform: the policy transfer, social learning and path dependency perspectives." Governance 15(2): 161-183.

[5] Dolowitz, D. P. M., David (2000). "Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in Contemporary Policy-Making." Governance 13(1): 5–23