نسخه متنی مقاله

عوامل، انگيزش ها و چالش های توليد دانش در بين نخبگان علمی

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • ابوالقاسم طلوع

 • محمد امين قانعی‌راد

 • فرهاد خسرو خاور

اطلاعات تماس:
 • ابوالقاسم طلوع

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • محمد امين قانعی‌راد

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • فرهاد خسرو خاور

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

مقاله حاضر از طریق پژوهش میدانی در پی بررسی عوامل و انگیزش‌های تولید دانش و بهره‌وری در بین نخبگان علمی دارای بالاترین میزان انتشار مقاله نمایه شده در ISI  می‌باشد. هدف دیگر این مقاله، شناخت و تحلیل چالش‌های تولید دانش در ایران در رابطه با فضاهای تعاملاتی و ارتباطاتی  از یک سو و هنجاری و اخلاقی از سوی دیگر است. داده‌های پژوهش با کاربرد پرسشنامه اعتبارسنجی شده جمع‌آوری و با روش‌های آماری توصیفی و استنباطی  واستفاده از نرم افزار آماری علوم اجتماعی (SPSS) تحلیل شده است. براساس یافته‌های اساسی مطالعه، الگوهای فردی و جمعی تولید دانش دارای گسست از یکدیگر است؛ تولید دانش با چالش فقدان شکل‌گیری  اجتماعات علمی پایدار همراه می‌باشد و در عین حال بین میزان تولید دانش و بهره‌وری افراد و هنجارمندی فردی و سازمانی آنان همبستگی‌های آماری معناداری وجود ندارد.

Factors, Motives and Challenges of Knowledge Production among Scientific Elites AWT-SEP عوامل، انگيزش ها و چالش های توليد دانش در بين نخبگان علمی AWT-SEP As a field study, This paper pursues factors and motivations of knowledge production and productivity among scientific elites with the highest rates of Journal article publications according to ISI figures. Another objective of this paper is to understand and analye the challenges facing knowledge production in Iran regarding interactional, communicational, normative and ethical spaces. Research data were gathered through the application of a validated questionnaire and have been analyzed by descriptive and inferential Statistics using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS). According to themain findings of the study, individual and cooperative patterns of knowledge production are fragmented from each other. Knowledge production faces with challenges associated with the lake of sustainable scientific communities and, simultaneously, there are no significant statistical correlations between the rate of scholars’ knowledge production and their individual and organizational normativeness. AWT-SEP AWT-SEP محمد امين قانعی‌راد ابوالقاسم طلوع فرهاد خسرو خاور AWT-SEP $Factors, Motives and Challenges of Knowledge Production among Scientific Elites AWT-SEP عوامل، انگيزش ها و چالش های توليد دانش در بين نخبگان علمی AWT-SEP As a field study, This paper pursues factors and motivations of knowledge production and productivity among scientific elites with the highest rates of Journal article publications according to ISI figures. Another objective of this paper is to understand and analye the challenges facing knowledge production in Iran regarding interactional, communicational, normative and ethical spaces. Research data were gathered through the application of a validated questionnaire and have been analyzed by descriptive and inferential Statistics using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS). According to themain findings of the study, individual and cooperative patterns of knowledge production are fragmented from each other. Knowledge production faces with challenges associated with the lake of sustainable scientific communities and, simultaneously, there are no significant statistical correlations between the rate of scholars’ knowledge production and their individual and organizational normativeness. AWT-SEP AWT-SEP محمد امين قانعی‌راد ابوالقاسم طلوع فرهاد خسرو خاور AWT-SEP AWT-SEP عوامل، انگيزش ها و چالش های توليد دانش در بين نخبگان علمی AWT-SEP AWT-SEP AWT-SEP AWT-SEP AWT-SEP

رفرانس :

1[ ودادهير، ابوعلي، "بررسي عوامل دانشگاهي مؤثر بر پيروي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه‌هاي ايران از هنجارها و ضدهنجارهاي علم"، پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد،‌ دانشگاه تبريز،‌ دانشكدة علوم‌انساني و اجتماعي، 1377.

]2[ صالحي، صادق و قربانعلي ابراهيمي، "بررسي عوامل مؤثر بر فعاليت پژوهشي اعضاي هيئت علمي (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران)"، نامة علوم اجتماعي، شمارة 14، 138صص -107، پاييز و زمستان 1378،

]3[ قانعي‌راد،‌ محمدامين و فريدة قاضي‌پور، "عوامل هنجاري و سازماني مؤثر بر ميزان بهره‌وري اعضاي هيئت علمي"، فصلنامة پژوهش فرهنگي، شمارة 4، صص 206-167، زمستان 1381.

]4[ قانعي‌راد، محمدامين، تعاملات و ارتباطات در جامعه عملی(بررسی موردی در رشته علوم اجتماعی )، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1385.

]5[ گدازگر، حسین و محمد باقر علیزاده اقدم،"مطالعه عوامل موثر بر تولید علم در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه ها"، مجله علوم اجتماعی، سال سوم ، شماره 2، 1385.

]6[ محمدی، اکرم ، تاثیرارتباطات علمی بر تولید دانش، مجله جامعه شناسی ایران، دوره هشتم، شماره 1، صص75-52، 1386.

[7] Khosrokhavar,F. & M.A. Ghaneirad "Iran's New Scientific Community", Iranian Studies, Vol. 39, No. 2, 2006.

[8] Khosrokhavar,F. & M.A. Ghaneirad & A.Toloo,” Institutional problem of the emerging Scientific Community in Iran” , Science, Technology and society,12:2 :171-200, 2007.

[9] Bland, C. J., and Ruffin, M. T., “Characteristics of a Productive Research Environment”, vol. 67, Number. 6, Academic Medicine: 385-395, 1992.

[10] Long, S., Productivity and Academic Position in the Scientific career, American Sociological Review,Vol.43, 1975.

[11] Allison, D.P.& J.A. Stewart, Productivity Differences among Scientists: Evidence for Accumulative Advantage, American Sociological Review,Vol.39,PP:596-606, 1974.

[12] Pratt, M. & et.al, ”Devloping a research culture in a university faculty”,Journal of higher education policy and management,Vol.21,No.1,PP:43-55, 1992.

[13] Barber.B. & W. Hirch, The Sociology of Science, NY: Free Press of Gloncoe, 1962.

[14] Storer.N.W.,the Sociology of Science,in: T.Parsons(edi),American Sociology,Knowledge and Society,Voice of American Forum Lectures, 1968.

[15] Fox,M.F.,”Research, Teaching and Publication Productivity”, Sociology of Education,Vol.65,PP:293-305, 1992.

[16] Hagstrom, W.Q., “The Scientific Community”, London and Amsterdam: Fefer and Simons, Inc, 1975.

[17] Collins, R, The Sociology of  Philosophies, The Belknap Press of  Harvard University Press, 2000.

[18] Price, Derek. J. desolla, Little Science, Big Science and Beyond, New York: Columbia University Press, 1986.

]19[ مولكي، مايكل، علم و جامعه‌شناسي معرفت، ترجمة حسين كچويان، تهران: نشر ني، 1376.

[20] Resnik D.B., The Ethics of Science, NY: Routleddge, 1983.

[21] Rothman,R.A.,”A Dissenting View on the Scientific Ethos”,the British Journal of Sociology,Vol 23,No.1,PP:102-108, 1972.

[22] Goldgar, A., Impolite Learning: Conduct and Community in The Republic of  Letters: 1680-1750, Yale University Press, 1995.

[23] Merton, R. K.,  Social Theory and Social Structure, The Free Press, 1963.

[24] Merton, R. K., The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations: Chicago: University of Chicago Press, 1973.

]25[ قانعي‌راد، محمدامين، جامعه‌شناسي رشد و افول علم در ايران، تهران: نشر مدينه، 1379.

[26] Austin,A.E.,Understanding and Assessing Faculty Cultures and Climate, New Direction for Institutional Research,No.48, 1994.

[27] Rapoport,A.,”Toward Empirical Studies on university Ethics”, Journal of Higher Education,Vol.64., No.1, 1993.

[28] Gibbons, M. et al, “The New Production of  Knowledge“, London: Sage Publications, 1994.

[29] Etzkowitz, H. & L. Leydesdorff, ”The dynamics of innovation :from national systems and mode 2 to a triplex of  university - industry - government relations, Research Policy ,No 29, PP: 109-123, 2000.

]30[ رفيع‌پور، فرامرز، موانع رشد علمي ايران و راه‌حل‌هاي آن، تهران: شركت سهامي انتشار، 1381.

]31[ قانعي‌راد،‌ محمدامين، "وضعیت اجتماع علمی در علوم اجتماعی "، نامه علوم اجتماعی، شمارة پیاپی 27، 1385.