نسخه متنی مقاله

ارائه مدل باغ مرکبات برای شناسايی معيارها و عوامل موفقيت صنعت نرم‌افزار ايران

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • امين خدابنده اميری

 • شعبان  الهی

اطلاعات تماس:
 • امين خدابنده اميری

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • شعبان  الهی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

    نرم‌افزار عنصری کلیدی در افزایش استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی در جوامع حاضر و  همچنين صنعتی دوستدار محیط زیست و دارای رشد جهانی بالاست؛ در عین حال حیاتی‌ترین عنصر سیستمهای دولتی و تجاری است که هر کشوری می بايد برای خود ایجاد کند. کشورهای در حال توسعه رشد صنعت نرم‌افزار را به عنوان فرصتی برای رسیدن به کشورهای پیشرفته و راه درمانی برای توسعه نامتوازن خود می‌بینند چنانکه در ایران نیز این تمایل وجود دارد که از ظرفیت نرم‌افزار برای رشد و توسعه کشور استفاده گردد. بر اساس موج سوم نظریه‌های توسعه صنعتی که دولت را به عنوان سکاندار کشتی توسعه فرض می‌کنند و در جهت کمک به سیاستگذاری صنعت نرم‌افزار، مدلهای عوامل موفقیت مختلفی برای صنایع نرم‌افزاری ارائه شد که از میان آنها می‌توان مدل عوامل موفقیت صادرات نرم‌افزار، مدل تخم‌مرغی و چارچوب دایاسیندهو را نام برد. اما در این میان جای یک مدل جامع که عوامل موفقیت و اولویتها را با درجه انتزاع کمتری بیان کند، در کنار صادرات به بازار داخلی توجه نماید، علاوه بر عوامل موفقیت با نگاهی سیستمی معیارهای موفقیت را نیز ارائه نماید، و نقش عوامل اثرگذار اما غیر قابل کنترل بر موفقیت صنعت نرم‌افزار را در مدل نشان دهد، خالی بوده است. در این تحقیق، بعد از بررسی اثر صنعت نرم‌افزار روی جامعه، مدلهای عوامل موفقیت و عوامل موفقیت صنایع نرم‌افزاری کشورهای پیشرو در منابع موضوع، مدلی از عوامل موفقیت متشکل از 6 منظر دولت، مشتری، ساختار و فرایند داخلی، سرمایه انسانی، زیرساخت، و عوامل محیطی ارائه گردید که هر یک از این منظرها نیز خود چندین عامل موفقیت صنعت نرم‌افزار ایران را شامل می‌شوند. در انتها بعد از تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده از خبرگان به سه طریق وبگاه، پست الکترونیکی، و کاغذی و با استفاده از استعاره باغ مرکبات، مدل نهایی عوامل موفقیت صنعت نرم‌افزار ایران با عنوان مدل باغ مرکبات صنعت نرم‌افزار ارائه شده است.

Identifying Criteria and success Factors for Iranian Software Industry: Developing an Orange Garden Model AWT-SEP ارائه مدل باغ مرکبات برای شناسايی معيارها و عوامل موفقيت صنعت نرم‌افزار ايران AWT-SEP Software is a key element in contemporary societies for increasing the usage of information communication and technology. It is an environmentally friendly, high-growth global industry, and the most critical element of the government and business systems that every nation must build for itself. So, Software development and usage is Therefore critical. Developing nations see their software industries' growth as an opportunity to catch up to advanced nations and as a possible cure for uneven development and so they struggle to make successful software industries. In Iran, also, there is a desire to use the software capacity for development of nation; but ire country’s software capacity is limited and should be used strategically. Therefore, there is a need for policy-making and identifying the priorities. To help with this, software success factor models such as the Heeks model, the Oval model, and the Dayasindhu framework are proposed. But there is a need for a comprehensive model that express the success factors and priorities in a less abstract from, that pays attention to the domestic market as well as exports, that shows the criteria as well as for factors success, and that accepts the role of influential, but uncontrollable factors on the success of the software industry. This research, at first, is aimed at a literature review including the software industry's effects on society, success models and success factors of leading software industries of developing countries. Then, based on this literature review and in response to the question "what is the proper success (priorities) model for the Iranian software industry?" a model consisting of 6 factors (government, customer, internal structure and process, human capital, infrastructure, and environmental) was offered. After that, the model was presented to experts in 3 ways: by electronic (online and offline) and paper-based questionnaires. At last, after analyzing the data and using the orange garden as a metaphor, the final model of priorities (success factors) was derived which is called, the Orange Garden Model for the software industry. AWT-SEP AWT-SEP شعبان الهی امين خدابنده اميری AWT-SEP $Identifying Criteria and success Factors for Iranian Software Industry: Developing an Orange Garden Model AWT-SEP ارائه مدل باغ مرکبات برای شناسايی معيارها و عوامل موفقيت صنعت نرم‌افزار ايران AWT-SEP Software is a key element in contemporary societies for increasing the usage of information communication and technology. It is an environmentally friendly, high-growth global industry, and the most critical element of the government and business systems that every nation must build for itself. So, Software development and usage is Therefore critical. Developing nations see their software industries' growth as an opportunity to catch up to advanced nations and as a possible cure for uneven development and so they struggle to make successful software industries. In Iran, also, there is a desire to use the software capacity for development of nation; but ire country’s software capacity is limited and should be used strategically. Therefore, there is a need for policy-making and identifying the priorities. To help with this, software success factor models such as the Heeks model, the Oval model, and the Dayasindhu framework are proposed. But there is a need for a comprehensive model that express the success factors and priorities in a less abstract from, that pays attention to the domestic market as well as exports, that shows the criteria as well as for factors success, and that accepts the role of influential, but uncontrollable factors on the success of the software industry. This research, at first, is aimed at a literature review including the software industry's effects on society, success models and success factors of leading software industries of developing countries. Then, based on this literature review and in response to the question "what is the proper success (priorities) model for the Iranian software industry?" a model consisting of 6 factors (government, customer, internal structure and process, human capital, infrastructure, and environmental) was offered. After that, the model was presented to experts in 3 ways: by electronic (online and offline) and paper-based questionnaires. At last, after analyzing the data and using the orange garden as a metaphor, the final model of priorities (success factors) was derived which is called, the Orange Garden Model for the software industry. AWT-SEP AWT-SEP شعبان الهی امين خدابنده اميری AWT-SEP AWT-SEP ارائه مدل باغ مرکبات برای شناسايی معيارها و عوامل موفقيت صنعت نرم‌افزار ايران AWT-SEP AWT-SEP AWT-SEP AWT-SEP AWT-SEP

رفرانس :
 1. آبان سامانه اطلاعات. (1383). اولویتهای تولید نرمافزار کشور. تهران: مرکز صنایع نوین.
 2. اِوانز, پ. (1380). توسعه یا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتی. ترجمه ع. زندباف و ع. مخبر، تهران: طرح نو.
 3. توکلی مقدم, ر. , و سبحانی, ر. (1381). راههای مختلف شناخت محیطی بازار هدف در مدیریت استراتژیک: مطالعه موردی صنعت نرمافزار. مدیریت و توسعه (13), 68-85.
 4. دانایی فرد, ح., الوانی, م., آذر, ع. (1383). روش شناسي پژوهش كمي در مديريت: رويكردي جامع. تهران: صفار.
 5. شرکت تحقیقات و توسعه صادرات ثنارای. (1385). راهبردهای توسعه صادارت نرمافزار ایران. تهران: مرکز صنایع نوین.
 6. شرکت مهندسی سیستم یاس. (1383). برنامه ریزی راهبردی صنعت نرمافزار. تهران: مرکز صنایع نوین.
 7. صحرايی، ش (1385) .بررسي رابطه دولت الكترونيكي وتحقق عدالت اجتماعي در ايران، پايان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی الهی،ش؛ دانشگاه تربيت مدرس
 8. کاپلان, ر., و نورتون, د. (1383). سازمان استراتژی محور. ترجمه پ. بختیاری. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
 9. کاتلر, ف. , و آرمسترانگ, گ. (1385). اصول بازاریابی. چاپ ششم.ترجمه ب. فروزنده . تهران: نشر آموخته.

 

 1. Anchordoguy, M. (2000). Japan’s software industry: a failure of institutions? 29, 391–408.
 2. Arora, A., & Athreye, S. (2002). The software industry and India’s economic development. Information Economics and Policy , 14, 253–273.
 3. Arora, A., Arunachalam, V. S., Asundi, J., & Fernandes, R. (2001). The Indian software services industry. Research Policy , 30, 1267–1287.
 4. Athreye, S. S. (2004). Role of Transnational Corporations in the Evolution of a High-Tech Industry: The Case of India’s Software Industry––A Comment. World Development , 32 (3), 555–560.
 5. Bardhan, A. D., & Kroll, C. A. (2006). Emerging and an Emerging Sector: The Russian Software Industry and its Global Linkages. Industry and Innovation , 13 (1), 69-95.
 6. Barr, A., Tessler, S., & Miller, W. F. (2002). Korea and the Global Software Industry. Korea IT Industry Promotion Agency. available at: www.aldo.com/Publications/Papers/Korea2002.pdf: Aldo.com.
 7. Breznitz, D. (2007). Industrial R&D as a national policy: Horizontal technology policies and industry-state co-evolution in the growth of the Israeli software industry. Research Policy , 36, 1465-1482.
 8. Bruell, N. (2003). Exporting Software From Indonesia. Eectronic Journal of Information Systems for Developing Countries , 13 (7), 1-9.
 9. Carmel, E. (2003a). The New Software Exporting Nations: Impacts on National Well Being Resulting from their Software Exporting Industries. Electronic Journal of Information Systems for Developing Countries , 13 (3), 1-6.
 10. Carmel, E. (2003b). The New Software Exporting Nations: Success Factors. Electronic Journal of Information Systems for Developing Countries , 13 (4), 1-12.
 11. Carmel, E. (2003c). Taxonomy of New Software Exporting Nations. Electronic Journal of Information Systems for Developing Countries , 13 (2), 1-6.
 12. Carmel, E., & Eisenberg, J. (2006). Narratives that Software Nations Tell Themselves. Communications of the Association of Information Systems , 17, 851-872.
 13. Chakraborty, C., & Jayachandran, C. (2001). Indian Software Industry: Structure, Trends, and Constraints. Journal of Services Research , 1 (2), 73-93.
 14. Comino, S., & Manenti, F. M. (2005). Government Policies Supporting Open Source Software for the Mass Market. Review of Industrial Organization , 26, 217-240.
 15. Contractor, F. J., & Kundu, S. (2004). The role of export-driven entrepreneurship in economic development: A comparison of software exports from India, China, and Taiwan. Technological Forecasting & Social Change , 71, 799–822.
 16. Coward, C. T. (2003). Looking Beyond India: Factors that Shape the Global Outsourcing Decisions of Small and Medium Sized Companies in America. Electronic Journal of Information Systems for Developing Countries , 13 (11), 1-12.
 17. Dayasindhu, D. (2002). Embeddedness, knowledge transfer, industry clusters and global competitiveness: a case study of the Indian software industry. Technovation , 22, 551–560.
 18. D'Costa, A. P. (2003). Uneven and Combined Development: Understanding India's Software Exports. World Development , 31 (1), 211–226.
 19. Forge, S. (2006). The rain forest and the rock garden: the economic impacts of open source software. info , 8 (3), 12-31.
 20. Garvey, D., & Brennan, L. (2006). The Internationalisation of Indigenous Irish Software Technology Companies: An Exploratory Study. Irish Journal of Management , 26 (2), 81-108.
 21. Ghemawat, P. (2002). The Indian Software Industry in 2002. Harvard Business Review , 1-26.
 22. Heeks, R., & Nicholson, B. (2002). Software Export Success Factors and Strategies in Developing and Transitional Economies. University of Manchester, Institute for Development Policy and Management , Paper No. 2002-12.
 23. Jones, A. (2008). Industrial espionage in a hi-tech world. Computer Fraud & Security , (1), 7-13.
 24. McManus, J., & Floyd, D. (2004). A Macro and Micro Perspective of the Global Software Industry with Specific Orientation to India, China, and the Philippines. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics , 16 (4), 52-64.
 25. Mehregan, M., Safari, H., Naseri, P., Hosseini, F., & Sharifi, K. (2004). A Survey on US Economic Sanction Effects on Iranian High Tech Industries: Fuzzy Logic Approach. In Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2004 (Vol. 3070/2004, pp. 1168–1174). Berlin: Springer Berlin / Heidelberg.
 26. Nambisan, S. (2002). Software firm evolution and innovation–orientation. Journal of Engineering and Technology Management , 19, 141–165.
 27. Nicholson, B., & Sahay, S. (2003). Building Iran's Software Industry: An Assessment of Plans and Prospects. Electronic Journal of Information Systems for Developing Countries , 13 (6), 1-19.
 28. Power, R., & Forte, D. (2006). Ten years in the wilderness — a retrospective Part 2: Cyber Security = National Security. Computer Fraud & Security , 2006 (2), 16-20.
 29. Taylor, A. (2005). An operations perspective on strategic alliance success factors: An exploratoty study of alliance managers in the software industry. International Journal of Operations & Production Management , 25, 469-490.
 30. Tessler, S., Barr, A., & Hanna, N. (2003). National Software Industry Development: Considerations for government planners. Electronic Journal of Information Systems for Developing Countries , 13 (10), 1-17.