اخبار و تازه های نشریه
مهلت ارسال مقاله تا پایان آذر ماه 1397 برای ویژه نامه سیاستگذاری ارتقاء دانشگاه به دانشگاه کارآفرین تمدید شد.
سیاستگذاری ارتقاء دانشگاه به دانشگاه کارآفرین