اخبار و تازه های نشریه
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر محمد ابویی، رئیس این مرکز در سخنانی اظهار داشت: مدیریت برنامه ملّی توسعه مطالعات فرهنگ سازی و مدیریت امور قرآنی کشور از سوی دبيرخانه كميسيون توسعه پژوهش و آموزش عالي قرآني كشور به این مرکز واسپاری شده است.