%0 Journal Article %J فصلنامه سیاست علم و فناوری %U /Forms/EndNote.aspx %T آيا دستيابی به نوآوری تابع قاعده است؟نقدی بر مقاله ]« تغييرات مفهومی در مسير ظهور رويکرد نظام‌های نوآوري» %Q Is Innovation Rule-based? %A علی پايا %B Is Innovation Rule-based? %G فارسی %K نظام نوآوري ،تغييرات مفهومي ،پيروي از قاعده ،نظام هاي پيچيده ،زيست بوم بهينه نوآوري %P 79-91 %8 2/26/2013 12:00:00 AM