Instructions to the Authors
نسخه رضايتنامه

پس از مطالعه راهنمای نویسندگان مقالة خود را متناسب با اهداف نشریه تنظیم کنید. بعد از ثبت مقاله، سامانه به شما کد رهگیری خواهد داد، که سند پیگیری‌های بعدی شما می‌باشد. حداکثر پس از دو تا چهار ماه از دریافت مقاله، نتیجه پذیرش یا عدم پذیرش از طریق همین سامانه اعلام می‌گردد.