خلاصه وضعیت: کد مقاله: 539484 تاریخ انتشار: ۲ / ۶ / ۱۳۹۷ تعداد مشاهدات: 171
DOI: 10.22034/jstp.2018.10.2.539484

تبیین فرآیند توسعه فناوری پیل سوختی در ایران با بهره‌گیری از مفهوم موتورهای محرک نوآوری

امروزه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به دلیل افزایش امنیت انرژی، حفظ و صیانت از منابع فسیلی، رفع مشکلات زیست‌محیطی و وجود فرصت‌های بسیار زیاد کسب‌وکار در این حوزه دارای اهمیت بسزایی می‌باشد. از سوی دیگر توسعه انرژی‌های مذکور در کشورهای مختلف با توجه به شرایط هر کشور رویه‌های مختلفی دارد و میزان توسعه‌یافتگی و منابع فسیلی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تأثیر جدی دارند. بنابراین عوامل اثرگذار بر توسعه این انرژی‌ها و فناوری‌های مربوطه در کشورهای مختلف متفاوت است. هدف این مقاله، توصیف و تبیین فرآیند توسعه فناوری پیل سوختی بر اساس مدل نظام نوآوری فناورانه و موتورهای محرک نوآوری است. در این راستا مدل‌های فوق‌الذکر بررسی و با استفاده از روش تحلیل تاریخی وقایع و ابزار مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته، حلقه‌های علّی و معلولی و روابط بین کارکردهای نظام نوآوری فناورانه یا همان موتورهای محرک نوآوری پیل سوختی در ایران استخراج و توصیف شده است. در نهایت نیز با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری، روابط بین کارکردها و موتورهای محرک نوآوری پیل سوختی در ایران اعتبارسنجی شده‌اند.

انرژي‌هاي تجديدپذير، پيل سوختي، نظام نوآوري فناورانه، موتورهاي محرك نوآوري، تحليل تاريخي وقايع، مدل

سید مصطفی محمدپور نارنجی
ناصر باقري مقدم

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 1
تعداد دانلود مقاله : 171
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
 • [1] Edquist, C. (1997). Systems of innovation: technologies, institutions and organizations. Routledge.

  [2] Carlsson, B., & Stankiewicz, R. (1991). On the nature, function and composition of technological systems. Journal of evolutionary economics, 1(2), 93-118.

  [3] Carlson, B., & Jacobson, S. (1997). Diversity creation and technological systems. Systems of innovation–technologies, institutions and organisations. Cassell Academic, London.

  [4] Hekkert, M. P., Suurs, R. A., Negro, S. O., Kuhlmann, S., & Smits, R. E. (2007). Functions of innovation systems: A new approach for analysing technological change. Technological forecasting and social change, 74(4), 413-432.

  [5] Negro, S. O. (2007). Dynamics of technological innovation systems: the case of biomass energy (Doctoral dissertation, Utrecht University).

  [6] Suurs, R. A. (2009). Motors of sustainable innovation: Towards a theory on the dynamics of technological innovation systems. Utrecht University.

  [7] Bergek, A., Jacobsson, S., Carlsson, B., Lindmark, S., & Rickne, A. (2008). Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: A scheme of analysis. Research policy, 37(3), 407-429.

  [8] Freeman, C. (1989). Technology policy and economic performance (p. 34). Great Britain: Pinter Publishers.

  [9] Lundvall, B. A. (1992). National innovation system: towards a theory of innovation and interactive learning. Pinter, London.

  [10] Nelson, R. R. (1993). National systems of innovation: a comparative study.

  [11] Breschi, S., & Malerba, F. (1997). Sectoral innovation systems: technological regimes, Schumpeterian dynamics, and spatial boundaries. Systems of innovation: Technologies, institutions and organizations, 130-156.

  [12] Malerba, F. (2002). Sectoral systems of innovation and production. Research policy, 31(2), 247-264.

  [13] Cooke, P. (1992). Regional innovation systems: competitive regulation in the new Europe. Geoforum, 23(3), 365-382.

  [14] Mohammadi, M., Elyasi, M., Mohamadpour, M., & Shojaei, A. (2016). A Model for Evaluating and Comparing the National Innovation Systems in 146 Countries. Journal of Science & Technology Policy, 7(4), 57-80. {In Persian}.

  [15] Asmus, P. (2000). Trends in the Wind: Lessons from Europe and the US in the Development of Wind Power. Corporate Environmental Strategy, 7(1), 51-61.

  [16] Ibenholt, K. (2002). Explaining learning curves for wind power. Energy Policy, 30(13), 1181-1189.

  [17] Sawin, J. L. (2001). The role of government in the development and diffusion of renewable energy technologies: Wind power in the United States, California, Denmark and Germany, 1970-2000.

  [18] Abad, J. L. E. (1998). Renewable Energy for Rural Electrification in Ecuador: Application to Remote Areas (Doctoral dissertation, University of Calgary, Faculty of Graduate Studies).

  [19] World Bank. (1996). Rural energy and development: improving energy supplies for 2 billion people. Washington DC.

  [20] World Bank. (2000). Energy services for the world’s poor. Washington DC, Energy Sector Management Assistance Programme-ESMAP, World Bank.

  [21] Jacobsson, S., & Johnson, A. (2000). The diffusion of renewable energy technology: an analytical framework and key issues for research. Energy policy, 28(9), 625-640.

  [22] Huang, Y. H., & Wu, J. H. (2007). Technological system and renewable energy policy: a case study of solar photovoltaic in Taiwan. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 11(2), 345-356.

  [23] Negro, S. O., Hekkert, M. P., & Smits, R. E. (2007). Explaining the failure of the Dutch innovation system for biomass digestion—a functional analysis. Energy policy, 35(2), 925-938.

  [24] Bergek, A. (2002). Shaping and exploiting technological opportunities: the case of renewable energy technology in Sweden. Göteborg: Chalmers University of Technology.

  [25] Meigoon Pouri, M. R., Motevaseli, M., Meigoon Pouri, E. (2014). Identifying the Factors Influencing Technological Innovation System in the Field of Renewable Energy. Journal of entrepreneurship development, 6(22), 169-184. {In Persian}.

  [26] Maadi Roudsari, M. H., & Booshehri, A. (2017). A Technological Innovation Systems Analysis on the Use of Wind Energy in Iran. Majlis & Rahbord, 24(89), 185-222. {In Persian}.

  [27] Taqva, M. R., Bagheri Moghaddam, N., Tabatabaeian, S. H., & Taqhavi fard, M. (2017). Explain the process of technology development by motors of innovation; The Case of wind power plants in Iran. Journal of Technology Development Management, 3(3), 75-106. {In Persian}.

  [28] Walz, R., Köhler, J. H., & Lerch, C. (2016). Towards modelling of innovation systems: An integrated TIS-MLP approach for wind turbines (No. 50). Fraunhofer ISI Discussion Papers Innovation Systems and Policy Analysis.

  [29] Miremadi, T., & Rahimi rad, Z. (2016). Identification of system failures in biofuels technological innovation system of Iran. Journal of Science & Technology Policy, 8(1), 27-42. {In Persian}.

  [30] Mohammadi, M. (2011). Formation of Emerging Technological Innovation Systems in Iran (Case study in Iranian Nanotechnology, Biotechnology and ICT sectors). Ph.D thesis in Management of Technology at the Allameh Tabatabaee University, Department of Management & Accounting. {In Persian}.

  [31] Dahmén, E. (1988). "Development blocks" in industrial economics. Scandinavian Economic History Review, 36(1), 3-14.

  [32] Edquist, C. (2004). Reflections on the systems of innovation approach. Science and public policy, 31(6), 485-489.

  [33] Suurs, R. A., & Hekkert, M. P. (2009). Cumulative causation in the formation of a technological innovation system: The case of biofuels in the Netherlands. Technological Forecasting and Social Change, 76(8), 1003-1020.

  [34] Hekkert, P., van Dijk, M., & Lloyd, P. (2011). Vision in product design: Handbook for innovators.

  [35] Bagheri moghaddam, N., Mousavi, S. M., Nasiri, M., & Moallemi, E. A. (2013). Motors of Innovation (a novel approach for analayzing technological innovation systems. National Research Institute for Science Policy. {In Persian}.

  [36] Skaran, U. (2003). Research Methods for business (Translate by: Saebi, M., & Shirazi, M.). Tehran: Institute for management and planning studies. {In Persian}.

  [37] Campbell, D. T. (1979). Degrees of freedom and the case study. Qualitative and quantitative methods in evaluation research, 1, 49-67.

  [38] Van de Ven, A. H., Poole, M. S., Dooley, K., & Holmes, M. E. (2000). Organizational change and innovation processes: Theory and methods for research.

  [39] Van de Ven, A. H. (1990). Longitudinal methods for studying the process of entrepreneurship (No. 147). Strategic Management Research Center, University of Minnesota.

  [40] Bagheri Moghaddam, N. (2012). A model of Technological innovation system for renewable Energy in iran (case study: Fuel cell and Wind power plants technologies). Ph.D thesis in Management of Technology at the Allameh Tabatabaee University, Department of Management & Accounting. {In Persian}.